Brev till styrelsen från Bo Lindblom, den 30 november 1998 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998

Till STYRELSEN
från Bo Lindblom, DO Halland

Det har just kommit ytterligare tre viktiga dokument som gäller diskussionerna
om AIs åtagande:
POL 21/03/98: Inside the Mandate. Issue 4.
POL 21/04/98: Mandate Review 1997-2001. Consultation on Broad Directions.
POL 21/05/98: Mandate Review Workshop.

Svenska sektionens inställning i dessa frågor är för närvarande något oklar.
Någon genomgripande diskussion av åtagandet fanns inte på dagordningen vid
årsmötet i Växjö. Däremot kom flera av dessa frågor att behandlas indirekt,
främst i samband med val till styrelsen. De fem kandidater som uppträdde med
anspråk på att väljas tillsammans indikerade vid frågestunden och i andra
sammanhang att de hade en annan syn på åtagandet än vad som under en följd av
år omfattats av årsmötenas majoritet. Detta uttrycktes vid några tillfällen
ännu tydligare av deras anhängare.

Endast en av de fem valdes till styrelsen - men i gengäld till att bli dess
ordförande. Det har framkommit att ordföranden uppfattat detta som en fullmakt
att i alla frågor genomdriva sina egna ståndpunkter. De yngre medlemmarna av
styrelsen - som enligt min minnesbild inte angav något tydligt
ställningstagande i de här frågorna under årsmötet - tycks nu benägna att i
alla sammanhang följa ordföranden. Det här kan ha stor betydelse då sektionen
ska utse delegation till rådsmötet 1999. Svenska sektionen har tillräckligt
många röster för att i vissa fall kunna bli tungan på vågen vid viktiga
omröstningar. Det vore därför önskvärt att delegationen verkligen är
representativ för majoriteten aktiva inom svenska sektionen.

För att få någon klarhet i vad denna majoritet nu förespråkar, föreslår jag
att medlemsmötet i maj 1999 till stor del ägnas åt mandatfrågorna. Detta
skulle väsentligt underlättas om

1) ovan angivna dokument snarast översattes till svenska och distribuerades
till alla grupper;
2) distrikten uppmanades att anordna distriktsmöten eller seminarier där de
här frågorna
togs upp till utförlig behandling och diskussion;
3) det så tidigt som möjligt klargjordes att frågorna kring åtagandet kommer
att vara centrala vid medlemsmötet i maj.

Laholm, 30 november 1998

Bo Lindblom