Möte med sektionens styrelse den 26-27 september 1998 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998

PROTOKOLL NR 8/1998/1999


Möte med sektionens styrelse 26-27 september 1998


Ledamöter Närvarande

Jesús Alcalá X
Christian Gräslund X
Robert Hårdh X
Cecilia Kaijser X
Susann Olsson X under §§108-127
Jenny Wessblad X


Suppleant

Maja Åberg X


Övriga

Dan Grundin, tf GS X
Kristina Båth Sågänger X, utom §§ 116, 120, 121 och 124
Anette Holmquist X, utom §§ 128-132
Helena Killander Klinga X under § 121
Carlos Figueredo X under § 121
Henry Berglund X under § 120
Gabi Björsson, valberedningen X under § 119
Christa Hauser, valberedningen X under § 119
Maria Lindgren, valberedningen X under § 119
Svante Macris, valberedningen X under § 119
Gullan Olsson, valberedningen X under § 119
Thomas Hammarberg, Översynsgruppen X under § 116
Roland Kadefors, Översynsgruppen X under § 116
Elisabeth Stålhane, Översynsgruppen X under § 116§ 108 Mötet öppnas

Ordföranden Jesús Alcalá hälsar alla välkomna.


§ 109 Val av justerare och rapportör till grupptrycket

Beslut att välja Maja Åberg till justerare och rapportör till grupptrycket.


§ 110 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut att välja Hanna Roberts, vice ordförande, till ordförandereserv till nästa möte.


§ 111 Fastställande av dagordningen

Beslut att fastställa dagordningen så som framgår av protokollet.


§ 112 Protokoll från styrelsens möte den 15 augusti 1998

Beslut att beträffande § 106 Inbjudan från Jönköpingsdistriktet bifoga tillägget att styrelsen utsåg Christian Gräslund att ersätta Susann Olsson på mötet.

att med detta tillägg lägga protokollet till handlingarna.


§ 113 Protokoll från arbetsutskottets möte (AU) den 30 augusti 1998

Beslut att under punkt 6 införa ändringen att beslutet lyder " att rekommendera styrelsen att anta intäktsbudgeten så som den är lagd",

att beträffande punkt 10 i AU-protokollet införa i dagens protokoll att Rose-Marie Asker inte kommer att delta i mötet under punkten Statligt stöd ,

att beträffande punkt 12 ändra rubriken till Det sjunkande antalet grupper ,

att beträffande punkt 13.2 i dagens protokoll uppmärksamma att Jenny Wessblad under vecka 40 överlägger med de övriga ledamöter om önskad kompetens till styrelsen, samt underrättar de övriga ledamötena om sin slutsats. När styrelsen är överens, lämnas önskemålen i form av en rapport vidare till valberedningen, i enlighet med årsmötes- beslut, samt

att med dessa ändringar lägga protokollet till handlingarna.


§ 114 Rapport från sekretariatet

- Dan Grundin rapporterar att aktiviteterna runt Radiohjälpskampanjen överskuggar det mesta för närvarande, varför somligt måste gå på sparlåga uder oktober. Region väst hade en temadag runt Radiohjälpskampanjen den
25 september.

- Ungdomsutbildningshelgen äger rum denna helg, den 26-27 september. 25 ungdomar är anmälda.

- Manifestationen "30 steg för de mänskliga rättigheterna" pågår i Göteborg under 30 dagar och är ett samarrange- mang med Röda Korset.

- Sekretariatet har med hjälp av landsamordnarna lämnat remissvar på UD:s Asienstrategi och Elisabeth Löfgren deltog i en hearing om MR. Svenska regeringens/UD:s bok "A Human Rights Message" släpps den 30 september. Mottagningens huvudtalare är FN:s högkommissarie för MR Mary Robinson. UD:s hemsidor gör reklam för Radiohjälpskampanjen och länkar till Amnestys hemsidor.

- Information om Nordic Peace finns på hemsidorna.

- Den 2-4 oktober står svenska sektionen värd för ett internationellt möte för samordnare på östra Medelhavs- området. Iran-samordnaren Magnus Killander medverkar i ett seminarium om "Iran och de mänskliga rättigheterna" den 1 oktober på ABF-huset. Även Faraj Sarkoohi deltar.

- Specialgrupper som direkt berörs av USA-kampanjen (t ex AMD) är involverade i den.

- Fackliga gruppen hade i samarbete med LO, TCO och Svenska FN-förbundet ett seminarium den 23 september om förföljelse av fackligt aktiva. Ordföranden deltog.

- Lisbeth Segerlundh har meddelat att ett tiotal samordnare saknas för närvarande: för Nord- och Sydkorea, Uganda, f d Sovjetunionen Japan, SURAN, EMRAN och Jordanien-Libanon. Fyra samordnare hoppar av.

- Om Radiohjälpskampanjens arbete rapporteras kort om kampanjhemsidan, skivan, galan, avtalet med artisterna och grupputskicket.

- Angående USA-kampanjen meddelas att briefingen är översatt och att 50 grupper är anmälda hittills; kampanjen startar den 6 oktober och inleds med ett pressmeddelande. Grupperna börjar arbeta i november. Jesús Alcalá skriver en artikel i DN om USA-kampanjen den 6/10. Robert Hårdh skriver om barn och ungdomar i samband med internationella barndagen i DNDebatt den 20 november.

-Fria & Lika pågår likaså under Radiohjälpskampanjen och i Body Shop-butikerna finns Ordets Makt-material
vecka 43.

- Presskonferensen för Amnestys skiva den 16 september utgjorde en mycket bra start för Radiohjälpskampanjen. Skivan blev också mycket uppmärksammad vid mässan i Göteborg.
Warner Music, som distribuerar skivan, har meddelat att de hjälper till med medlemsvärvningen genom att de på varje försäljningsställe tillhandahåller Amnestys värvningsfoldrar.

-Den 1 oktober hålls en presskonferens av SVT där vi finns med, och vår egen inför galan är preliminärt satt till den 19 oktober. Styrgruppen beslutar vilka som medverkar.

- Beträffande årsrapporten 1999 berättas att Bengt Lindhé är sjuk och att ingen ersättare finns. Diskussioner förs med förlaget Ordfront för redaktion och produktion.

- Kritiken av Soaresgruppens rapport efter besöket i Algeriet fick god täckning.

- Utbildning för gruppsekreterare och utbildare hölls helgen vecka 37. Utbildning om Amnestys åtagande på Röda Korsets Folkögskola, hålls i Gripsholm den 3-4 oktober.
66 200 officiella medlemmar finns 1998, vilket är en nedgång på 4 300 personer sedan 1997 och 5000 under det budgeterade utfallet. De som blir medlemmar fr o m denna vecka (v.39), löser medlemskap för 1999.

- Akin Birdal i Turkiet är "fallet" för septemberbrevets insamling. Alla pengar går till Radiohjälpskampanjen. Alla fyra givarbreven har gått sämre än i fjol, men utvärderingen är inte klar.

- Utdelningen från Humanfonden sjönk från 7,4 mkr till 6,4 mkr på en månad, men antalet sparare ökar.

- 15 frivilliga har börjat med telemarketing mot mindre och medelstora företag, och för att värva AmnestySupporters finns en ny broschyr vid namn "Vi söker goda företag" färdig nu.

- Rekryteringen för Erik Zachrissons vikariat som insamlingsansvarig pågår fortfarande.

- Cecilia Kaijser har deltagit i ett tredje möte om frivilligorganisationernas MR-information och möjligheten att få in den i SIV:s nya databas. Hon är också ansvarig för att anordna en utbildning för SIV och Utlänningsnämnden om tortyrskadade asylsökande

- Tillsammans med UNHCR, RK, RB och FARR anordnas ett endagsseminarium om Dublinkonventionen.


§ 115 Möte med distriktsombuden

Susann Olsson presenterar rapporten "Varför sjunker antalet grupper?", sammanställd av Arbetsgruppen mot gruppnedläggningar. Hon berättar att arbetsgruppen tagit del av all tidigare dokumentation som finns kring ämnet. Hon betonar att denna rapport isolerat de viktiga frågorna i sammanhanget och att den utgör en startpunkt, en bas för diskussioner och en upplysning till distrikten. De två viktiga frågorna är: "Vad är det minsta grupperna kan förvänta sig av distrikten?" och "Vilket stöd behöver distrikten från IS och från sekretariatet för att klara att i sin tur stödja grupperna?" Genom alla punkter som nämndes som problem i undersökningen, gick rollen som distriktens och samordnarnas stöd till grupperna spelar, som en röd tråd.

Styrelsen, distriktsombuden och sekretariatspersonalen delade sedan in sig i tre grupper för att diskutera utifrån underlaget och de två ovan nämnda frågorna.


§ 116 Styrelsens möte med Review Committee

Thomas Hammarberg, sammankallande i Översynsgruppen (Review Committee/RC), berättar att gruppen kommer att framlägga sin slutliga rapport i månadsskiftet november/december. En rapport kommer också att skickas till årsmötet, och även överättas av sekretariatet för vidarebefordran till IEC/internationella styrelsen. Översynsgruppen har hittills endast undersökt den juridiska sidan av frågan om huruvida man bör kalla till ett extra medlemsmöte. Beträffande demokratiaspekten finner Översynsgruppen att underlagen de hittills tagit del av inte varit tillräckligt uttömmande i frågan, varför de återkommer till den i slutrapporten.

Det föreligger ett behov av en mycket tydlig beskrivning av generalsekreterarens roll i sektionen, varför Översynsgruppen vill analysera rekryteringsprocessen grundligt och återkomma i frågan; de önskar också att styrelsen skjuter upp rekryteringsprocessens inledning tills dess. RC råder styrelsen att vara beredd på allmänhetens frågor och eventuella farhågor kring det faktum att kassör saknas för närvarande. Något fyllnadsval enbart för att utse ny kassör förordas dock inte.

Hela styrelsen är ekonomiskt ansvarig inför årsmötet (inte endast kassören), men i nuläget är det ordföranden som följer de ekonomiska frågorna från dag till dag. Det är beslutat att D-utskottet ska ha en representant med vid varje styrelsemöte, men så är inte fallet idag. I D-utskottets direktiv står att utskottet ska stödja styrelsen i ekonomiska ställningstaganden. Det är av största vikt att det finns kompetens vad gäller finanserna inom svenska sektionen.

Översynsgruppen önskar ta del av C-utskottets material/resultat under de kommande två månaderna medan utskottet ser över sekretariatets organisation, alternativt att de får ta del av en rapport från C-utskottet om deras arbete i månadsskiftet november/december. RC ska sammanställa en rapport om relationerna styrelsen, sekretariatet och generalsekreteraren emellan under samma tid och ber därför styrelsen avvakta med eventuella beslut rörande sekretariatet tills de slutfört sitt arbete.

Vad gäller information utåt kan Pia Hallonstens artikel i Amnesty Press byggas vidare på med meddelanden om hur RC:s arbete skrider framåt. I grupptrycket kan också meddelas att RC välkomnar brev och synpunkter från alla som önskar höra av sig till dem.


§ 117 Rapport från utskotten

Jenny Wessblad meddelar att om Ingrid Petersson, som redan vid junimötet tillfrågades och tackade ja till att sitta med i C-utskottet, fortfarande är intresserad så kommer hon att inkluderas i utskottet vid nästa möte. Dessutom väntas svar från Lars Ronnås. Beträffande Jennys skrivelse av den 17 september förs det fram att punkterna 1.1 och 2.1 bör omformuleras, så att syftet med förslaget lyfts fram ordentligt. Det framförs också att det finns krav och förväntningar på sekretariatet som måste fångas upp, innan omformuleringarna görs. Man bör fråga grupper som brukar använda sig av sekretariatet för att undersöka vad de behöver för centralt stöd för att kunna vara aktiva. Av vikt är också vad styrelsen vill ha av sekretariatet.

Beslut att uppdra åt Jenny Wessblad och Kristina Båth Sågänger att hitta mer exakta formuleringar så att syftet med förslaget bättre lyfts fram.


Christian Gräslund, sammankallande i A-utskottet, berättar att utskottet höll ett möte den 22 augusti. Ärendet om de statliga medlen diskuterades och det idag framlagda underlaget är reviderat. Man ägnade dock mest tid åt MR-fonden. A-utskottet bevakar frågor av policy-karaktär, trots att det mesta av detta, säger Christian Gräslund, faller på C-utskottet. Standing Committee on Mandate kan kontaktas vid behov har de sagt.


B-utskottet har haft möte, men saknar fortfarande en person i utskottet. Man har dock fördelat arbetsuppgifterna inom gruppen och satt upp en tidsplan. En utredning om hur MEK-MSP ska se ut i framtiden ska göras och MEK-MSP kommer upp på styrelsens bord i december. Fördelningen av arbetsuppgifter mellan grupper och sekretariat ska preciseras.


D-utskottet vill ha sina direktiv godkända. Det slås fast att en adjungering inte kommer att stå i strid med punkt 1 i D-utskottets direktiv, d v s att utskottets medlemmar kommer att kunna fungera som stöd till styrelsen ändå. Charlotte Dunge har avböjt att adjungeras som ekonomiskt ansvarig. Diskussioner i ärendet ska föras med de andra i utskottet. Ordföranden vill få i uppdrag av styrelsen att tillsammans med GS hitta och adjungera en ekonomiskt ansvarig.

Beslut att ordföranden och GS senast till nästa styrelsemöte inkommer med förslag på till styrelsen adjungerad ekonomiskt ansvarig person och

att D-utskottets direktiv antas så som de är lagda.


§ 118 Arbetet med det sjunkande antalet grupper

Susann Olsson berättar kortfattat att ett av problemen är att många inte tydligt känner vad de arbetar med; förr fanns en stark personlig anknytning till fallen, men numera har Amnesty även mer abstrakta fall. Detta faktum nämns ej i utredningen, men är likafullt viktig. Arbetsgrupperna utgör stommen i AI, varför Susann har för avsikt att se över hur andra sektioners arbete med grupperna fungerar. Hon poängterar också att specialgrupperna i dag står sekretariatet närmare än de vanliga grupperna. Denna diskussion togs upp redan vid mötet i Kapstaden. Till styrelsemötet i september 1999 ska underlaget med kraven på distrikten och samordnarna vara klart. Likaså ska medel i budgeten avsättas, utifrån underlaget. Innevarande år krävs inga extra medel, men eventuellt att sekretaria-
tet får resursen att sammanfatta de inkomna svaren från distrikten. Ordföranden menar att denna diskussion behöver en ordentlig genomgång under ett styrelsemöte.

Beslut att D-utskottetfår i uppdrag att utreda det ekonomiska ansvar som faller på distrikten. Detta ska läggas till D-utskottets direktiv och de får återkomma med åsikter kring detta.

att ge B-utskottet i uppdrag att fortsätta utredningen i enlighet med Susann Olssons lagda förslag och

att anta förslaget till beslut i underlaget "Samordningsgruppernas arbete" (980915).


§ 119 Styrelsens möte med valberedningen

Valberedningen informerar om att tre ordinarie ledamöter, inklusive kassören, och två suppleanter ska väljas nästa år för en tvåårsperiod. Valberedningen frågar styrelsen hur den tänkt sig täcka upp kassörsfunktionen fram till årsmötet samt vilken övrig kompetens efterlyser; valberedningen menar att det ekonomiska ansvaret dock är gemensamt för alla styrelsemedlemmar. D-utskottet ska stödja styrelsen i dessa frågor och en av dem ska närvara vid varje styrelsemöte, förutom utskottets sammankallande.

Ordföranden fungerar idag i praktiken som ekonomiskt ansvarig i styrelsen, men det är RC:s rekommendation att styrelsen får en adjungerad ekonomiskt ansvarig. Till sist upplyser valberedningen om vikten av att MR-kompetens finns hos alla styrelsen, likaså kontakter i den internationella rörelsen och kunskap om internationella förhållanden. Juridik, mediakunskap, planering, management, medlemsvärvning och -vård samt kommunikationshantering är andra tillgångar som väger tungt i styrelsen, enligt dem.

Valberedningen meddelas även att Dan Grundin och Jesús Alcalá har Översynsgruppens uppdrag att utse en ekonomiskt ansvarig att adjungera till styrelsen.

Valberedningen upplyser om att den fått indikationer från medlemmar om att styrelsens arbetsbörda kan inverka på deras kontakt med medlemmarna. Valberedningen menar att den måste kunna ge en realistisk uppfattning om extra arbetsbörda till de som kontaktas inför nästa val. Tio till tjugo timmars extra arbete/vecka var enligt gamla styrelse- medlemmar normalt. Styrelsen är dock eniga om att kunskap om och erfarenhet från Amnesty är viktigast; all specialistkunskap kommer därefter.


§ 120 Möte med Henry Berglund

Henry Berglund redogör för sin ståndpunkt och sina synpunkter. Hans önskan är att styrelsen tar tillbaka avstängningen och att han får återgå till Rysslandssamordningen. Henry menar att han är beredd att arbeta för det och på det sätt som gäller inom AI. Han förstår att dagens situation bottnar i det han skrev 1995, men anser att han blivit missförstådd vid t ex årsmöten. Han understryker att han hävdat gruppernas rätt att välja fall då de upplever det som svårt att arbeta för dödsdömda kriminella, för rådande praxis är att få byta fall. Däremot har han aldrig uppmanat någon grupp att inte ta sig an ett enskilt fall säger han.

Därpå får han frågor från styrelsemedlemmarna. Styrelsen understryker att det inte står i strid med AI:s stadgar att arbeta för dödssömda kriminella, samt att det är samordnarens uppgift att sporra grupperna att arbeta för alla fall, inte minst av skälet att detta är av principiell vikt.

Henry Berglund säger att han kan tänka sig att omformulera sig och att ta avstånd från det han skrivit i AP. Styrelsen anser att han bör göra detta offentligt, samt att styrelsen därefter måste diskutera hur den vill gå vidare i ärendet.

Beslut att ordföranden formulerar ett dokument som entydigt slår fast vad Henry Berglund är för respektive emot , och som Henry Berglund sedan kan besvara/ta ställning till/godkänna.


§ 121 Amnestyfonden - Rapport från Radiohjälpskampanjen

Helena Killander Klinga rapporterar om arbetet kring Radiohjälpskampanjen. Personalen på sekretariatet har kunnat rycka in och hjälpa till vid behov, tack vare god organisation från GS' sida. Insamlingskampanjens resultat ska presenteras i samband med galan. Potentiella bidragsgivare bearbetas från flera olika håll för maximal utdelning. Helena berättar också om kortfilmer och femminutersinslag med uppmaningen att stödja Radiohjälpskampanjen som, som visas på TV i samband med kampanjen. Den 1 oktober intervjuar Annie Lennox en tibetansk munk, Palden Gyatsu, och detta följs av flera dokumentärer, där personer som blivit hjälpta av Amnesty och personer som är engagerade på olika sätt intervjuas. Sverker Olofsson kommer hålla i en talkshow om mänskliga rättigheter och den 19 oktober har Bullen ett temaavsnitt om MR.

Ordets Makt finns ute och galan går av stapeln den 23 oktober. Videon till singeln är färdig och kommer att visas på skärmar på Arlanda och av SJ på olika ställen.

Helena berättar också att insamlingsdelen går myckt trögt; företagsgåvorna är mycket få. Förhoppningsvis kommer det att gå bättre efter skivreleasen. Dan Grundin påpekar dock att alla slags företag ringer till Amnesty och är intresserade av samarbete; det gäller att sköta dessa kontakter även efter Radiohjälpskampanjen.


Amnestyfonden - Rapport från fonden

Carlos Figueredo ur fondens styrelse redogör för fondens situation samt för önskemålet om fortsatt administrativt bidrag från sektionen. Biståndsverksamheten är en basverksamhet inom AI och därför bör alla fondens medel gå till just bistånd; de administrativa kostnaderna bör även fortsättningsvis täckas av sektionen, trots att sektionens ekonomi försämrats. Fonden har nu nått sin maximala verksamhetskapacitet, med den styrelse som finns och en sekreterare. Omsättningen är 2 mkr. Troligtvis kommer fondens verksamhet att efterfrågas mer efter Radiohjälps- kampanjen, varför pengarna därifrån kommer att förbrukas, men dessa medel kommer fonden inte ha tillgång till förrän i februari-mars. Likaså kommer arbetsbelastningen att stiga och då är det att gå i fel riktning att ta bort bidraget till fonden, argumenterar Carlos.

Fonden har nu ansökt om och fått medel av Halmstadgrupperna. Carlos Figueredo understryker det faktum att fonden varje år på nytt måste förhandla sig fram till fortsatta bidrag, vilket gör att de upplever sig vara i en mindre fördelaktig situation gentemot sektionen.

Styrelsen håller med om vikten av att relationen mellan sektionen och fonden markeras genom ett årligt bidrag och enas om att förhandlingar om hur bidraget ska se ut fr o m år 2000 bör påbörjas snarast. Samtidigt påpekar styrelsen att sekretariatet utför arbete som kommer fonden tillgodo och vars värde vida överstiger värdet av det adminsitrati- va bidraget. Likaså har sektionen satsat mycket pengar på kampanjen, som helt kommer fonden tillgodo. Styrelsen kan dock tänka sig en diskussion om ett lån, t o m mars 1999, till fonden.

Beslut att det för 1999 inte ska utgå något administrativt bidrag till fonden p g a deras förväntade höga intäkter och

att det fastställs hur sektionens bidrag till fonden hädanefter ska se ut och att detta avtal sedan inte blir föremål för ändringar.


§ 122 Arbetsgivarfrågor - Personalomsättningen på sekretariatet : sluten del

Maja Åberg redogör för sin och Catarina Friborgs rapport om personalomsättningen på sekretariatet.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att i samverkan med Översynsgruppen och C-utskottet fortsätta arbetet kring rapporten, samt

att rapporten är konfidentiell, d v s att den inte släpps längre än till styrelsen och sekretariatets personal; Granskningskommittén får vänta med att ta del av rapporten tills dess att styrelsen anser sig ha arbetat färdigt med den.

I anslutning till detta efterlyser man inom styrelsen klarare riktlinjer för Granskningskommitténs arbete. Ordföranden meddelar att han bett Granskningskommittén att själva se över sina arbetsmetoder och rutiner.


§ 123 Arbetsgivarfrågor - Rekryteringen av ny GS : sluten del


§ 124 Arbetsgivarfrågor - Löneutrymmet : sluten del


§ 125 Beslut om budget - septemberdelen

Dan Grundin redogör för resultatrapporten januari-augusti 1998. Sedan går styrelsen igenom underlagen "Disponibla delar efter beslut (disp 2) styrelsemötet september 1998" (980915) och "Budget 1998 - tilläggsäskanden" (98091).

Dan Grundin berättar att oktober, november och december traditionellt är de bästa månaderna för gåvor och bidrag, och under denna tid är även insamlinmgsaktivitetrna på topp. Återvärvningsaktiviteterna brukar man göra till oktoberlönen, men eftersom detta inte går i år p g a Radiohjälpskampanjen, så planeras flera stora utskick i november i stället.

Den nya almanackan med inbetalningskort når ut i mitten av november och innehåller en vädjan om en julgåva. Dan Grundin berättar vidare att de traditionella aktiviteterna över lag har gått dåligt i år; endast arvet gör att man klarar budgeten. Ordföranden understryker att medan givarbreven ger mindre än förr så har medlemsavgifterna ändå ökat med 600 tkr sedan samma period förra året. Han ser tre viktiga saker att ha i åtanke: frågan hur riskerna med Humanfonden bäst undviks, hur tillfälliga kostnader ska begränsas och de allt sämre intäkterna. Ordföranden menar att kostnadssidan måste ner; intäkterna går inte att förlita sig på. Sekretariatskostnaden på 1,4 mkr per år är för mycket. Arvet var tänkt att investeras i inkomstgenererande aktiviteter, men nu används stora delar av den till att täcka inkomstbortfallet i budgeten med istället.

Styrelsen är ense om att en bättre fördelning av arbetsuppgifterna på sekretariatet vore önskvärd. Likaså har man uppmärksammat övertiden som arbetas, delvis i samband med de aktiva runtom i landet som efter ordinarie arbetstid behöver viss service från sekretariatet. Dessutom ska mediekonsulternas krav på ersättning ses över. Ordföranden kommer att kontakta revisorerna i ärendet.

Ordföranden vill också av styrelsen få i uppdrag att tillsammans med GS se över kostnadssidan av sekretariatet; exempelvis måste man skära i materialkostnader. Detta ska dock vara kopplat till C-utskottets översyn av sekretariatet. Efter att dessa lämnat sina synpunkter måste styrelsen komma med konkreta förslag till åtgärder.

Det framförs också att Humanfonden, arv, gåvor och dylikt inte alls borde räknas in i intäktsbudgeten, utan att denna ska kunna gå ihop utan dessa. Vidare är styrelsen överens om att gruppernas och distriktens metoder för att samla in pengar behöver ses över; distrikten har ofta mindre effektiva än grupperna. Sekretariatets intäkter sjönk med 1,5 mkr när gruppavgiften sänktes; dessa pengar finns potentiellt fortfarande där ute - det lokala insamlings- projektet i region väst är ett försök till att stimulera insamlingen av dessa medel.

Beslut att anta förslagen till beslut i "Disponibla delar efter beslut (disp 2) styrelsemötet september 1998" och "Budget 1998 - tilläggsäskanden", och

att styrelsen ger ordföranden, C-utskottet och Dan Grundin i uppdrag att gemensamt se över organisation och kostnader på sekretariatet och att därefter inkomma med förslag till åtgärd.


§ 126 Förslag till budget 1999 - Beslut om budgetförslaget 1999

Pådraget

Kristina Båth Sågänger redogör för underlaget om Pådraget (980917). Under 1999 ska det i enlighet med förslaget undersökas hur aktionsmaterial kan utformas till att bli det trappstegsvisa engagemang som Pådraget var tänkt att vara, samt även hur modern teknik bättre kan utnyttjas i allt arbete. Hösten 1999 ska nytt aktionsmaterial presenteras och år 2000 ska det kunna börja användas. Kortkampanjen kommer fortsätta som tidigare. De ca 800 Pådraget-aktiva erbjuds under 1999 att engagera sig i kortkampanjen, BA och i samband med andra kampanjer. Pådragets fall tas även upp i AP. Men de aktiva behöver få information om möjligheterna i god tid. Dessutom planeras det för att utöka arbetet via Internet, bl a genom "dagliga fall".

Beslut att anta förslagen till beslut i skrivelsen från sekretariatet/Malin Johansson och Kristina Båth Sågänger.


Annonsering i Amnesty Press

Kristina Båth Sågänger redogör för underlaget från sekretariatet/PiaHallonsten (980915) och berättar att den norska motsvarigheten till AP har tre sidor på slutet vikta för annonsering, enligt fastställda riktlinjer för småannonser. Annonsackvisitörerna Blendow, som arbetar på provisionsbasis, har åtagit sig att sälja stöd- och profilannonser på "norskt vis". Enligt dem är en intäkt på 1 mkr trolig under 1999. Tidigare var Amnesty inriktad på annan slags reklam och hade inte heller hittat någon ackvisitör som kunde göra jobbet till ett lika förmånligt pris. Pia Hallonsten som ansvarig utgivare kontrollerar de annonser som tas in.

Beslut att anta underlaget i sin helhet och

att ge sekretariatet/Pia Hallonsten i uppdrag att till styrelsen inkomma med en skrivelse om principerna för annonsering i Amnesty Press och vilka beslut som har fattats om detta, samt

att kontakta ackvisitören för samtal kring ämnet.


Förslag till budget 1999 (sju bilagor) och Rättelse

Ordföranden inleder med att slå fast, i samband med att styrelsen tar del av underlaget "Rättelse", att han kommer att kontakta Eric Ericson för att få protokollet från den 13-14 juni justerat. Om Eric av någon anledning inte kan justera protokollet så kommer ordföranden att själv göra det.

Dan Grundin redogör sedan kortfattat för underlagen. Han berättar att AU:s önskemål om en fortsatt ungdomssats- ning är inlyft i budgeten igen, men att det administrativa bidraget till fonden inte finns med i sekretariatets beräkning- ar. (Han betonar att disponibel 2-delen endast är disponibel inom ramen för budgeten.) Sedan bör sektionens årliga bidrag till fonden ligga i den fasta delen efter 1999. Om fonden får några medel för 1999, föreslås dessa att ligga utanför budgeten på 38 mkr tillsammans med registeranalysprojekt, registeranalys (SPAR/MOSAIC) och Göte- borgsprojektet. Intäktsbudgeten för 1999 är minskad med 1 mkr.

Beslut att sektionen inte ger fonden något administrativt bidrag för 1999, p g a deras förväntade intäkter,

att bidraget fr o m år 2000 formaliseras för att undvika nya förhandlingar varje år och för att relationen sektion-fond formaliseras; det ska vara en konstant summa som ligger inom ramen för sektionens fasta verksamhet, och

att styrelsen överväger en gåva, som administrativt bidrag för 1999, till fonden vid innevarande års slut, förutsatt att det finns ett överskott då.

Beträffande bilaga 4 - "Budget 1999 med fördelade programkostnader" efterlyser ordföraden en diskussion om IS-avgiften och ger uttryck för tanken att det är orimligt att den baserar sig på intäkter två år bakåt i tiden. Han upplyser även om det internationella kassörsmötet som äger rum i slutet av november, och att IS-avgiften på nytt lär bli ett hett debatterat ämne där. En idé är att avsätta pengar till framtida IS-avgifter under de år som intäkterna är goda. Till sist påpekas att årsmöteskostnaden för 1999 har gått upp beroende på kostnaden för tryckningen av verksamhetsberättelsen som trycks i AP och som distribueras till 65 000 medlemmar.

Beslut att anta "Förslag till budget 1999" (inklusive "Rättelse", daterat 980925) och dess sju bilagor deras helhet.


Förberedelser inför budgetmötet 1998

Beslu att anta förslaget till beslut i sekretariatets skrivelse daterad 980922.


§ 127 Ungdområdet

Kristina Båth Sågänger redogör för ärendet. Hanna Roberts, ungdomsansvarig i styrelsen, ska tillsammans med ungdomsansvarige på sekretariatet utarbeta riktlinjer för ungdomsrådet och utse personer till rådets styrelse, samt sedan rapportera om dettta arbete till styrelsens decembermöte.

Beslut att anta underlagen "Ungdomsrådet" (980918) och "Förslag till direktiv för ungdomsrådet" (980924) från sekretariatet/Mats Andersson i deras helhet.§ 128 Rekrytering av generalsekreterare

Robert Hårdh presenterar ett första förslag till riktlinjer och tidplan för rekrytering av ny generalsekreterare. Styrelsen diskuterar den kommande generalsekreterarens roll och funktion samt önskvärd kompetens och erfaren- heter. Styrelsen är ense om att generalsekreteraren är sektionens ansikte utåt och ska kunna representera sektionen i externa sammanhang.

Generalsekreteraren är också chef för sekretariatet, men Jesús Alcalá menar att den funktionen skulle kunna läggas på en kanslichef eller liknande. Christian Gräslund tror att generalsekreterarens funktion är svår att dela upp på två personer och pekar istället på nuvarande ledningsstruktur som finns för att avlasta generalsekreteraren. Jenny Wessblad och Robert Hårdh förespråkar också en uppdelning av funktionen.

Vad gäller kompetens och erfarenheter är styrelsen ense om att engagemang i människorättsfrågor och erfarenhet av arbete i ledande ställning, liksom av arbete i ideell organisation, är både nödvändigt och önskvärt. Christian Gräslund pekar på vikten av att göra en prioritering av kraven och inte inledningsvis låsa sig vid en viss kravprofil.

Jesús Alcalá menar att den personliga kompetensen är avgörande; det ska var en person som kan samarbeta med styrelsen och som kommer att leda sekretariatet på ett demokratiskt sätt. Christian Gräslund vill också att styrelsen allvarligt överväger att genomföra rekryteringen med hjälp av personer med stor rekryteringsvana.

Beslut att fortsätta diskussionen om generalsekreterarens roll och funktion via styrelsens diskussionsdatabas och eventuellt via telefonmöte,

att uppdra åt C-utskottet att prioritera frågan om ledningsfunktionen på sekretariatet i dess översyn av sekretariatets organisation och arbetssätt, samt

att avvakta med beslut om tidplan för rekrytering av ny generalsekreterare.


§ 129 Statligt stöd

Christian Gräslund redogör för frågan om statligt stöd. Ärendet tar upp tre delfrågor: de internationella riktlinjerna för insamling och sektionens deltagande i Rådgivningsbyrån och i Fonden för mänskliga rättigheter.

Vad gäller riktlinjerna för insamling finns ett förslag till förändring av nuvarande skrivelse, som slår fast att Amnesty International inte tar emot statligt stöd, till att Amnesty International inte tar emot statligt stöd som riskerar att skada rörelsens trovärdighet eller oberoende.

Jesús Alcalá redogör för sina erfarenheter av arbetet i Fonden för mänskliga rättigheter samt för hur fondens framtida inriktning ser ut.

Beslut att uppdra åt Hanna Roberts att på det internationella mötet om fundraising ta bestämt avstånd från förslag att frångå nuvarande policy om att Amnesty International inte tar emot statligt stöd,

att uppdra åt Hanna Roberts att inför fundraisingmötet kontakta den holländska sektionen och andra sektioner som kan dela vår uppfattning i frågan om statligt stöd,

att uppdra åt sekretariatet att tillskriva Fonden för mänskliga rättigheter för att få information om fondens arbete, samt

att på decembermötet ta upp frågan om Amnestys framtida roll i Fonden för mänskliga rättigheter och frågan om amnestyrepresentant i dess styrelse.


§ 130 Inför årsmötet/MR-konferensen.

Stockholmsdistriktet har anmält intresse att arrangera årsmötet 1999 men kan ännu inte lämna besked om tidpunkt och plats för mötet.

Beslut att uppdra åt Stockholmsdistriktet att arrangera årsmötet 1999 och att snarast återkomma med besked om tidpunkt,

att uppdra åt Jesús Alcalá att tillsammans med sekretariatet återkomma med förslag till tidplan och budget när datum för årsmötet är bestämt och

att styrelsen snarast lämnar synpunkter på sekretariatets förslag om innehåll i den MR-konferens som ska hållas i anslutning till årsmötet.


§ 131 Hyresavtalet

Beslut att hyreskontraktet för sekretariatet löper vidare med början 1999-10-01.


§ 132 Elektronisk informationshantering

Dan Grundin redogör kortfattat för den elektroniska informationshanteringen i Amnesty. En skriftlig genomgång presenteras för styrelsen.
Anette Holmquist Jesús Alcalá
Protokollförare Mötesordförande
Kristina Båth Sågänger Maja Åberg
Protokollförare Justerare