Om Frivilligorganisationernas Fond för Mänskliga Rättigheter (MR-fonden) Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998

Till. styrelsen
Från: sekretariatet
Datum: 27 november 1998


Om Frivilligorganisationernas Fond för Mänskliga Rättigheter (MR-fonden)

Amnesty var med och instiftade Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter 1991. MR-fonden har bl a till uppgift att bistå gräsrotsorganisationer inom MR-området i u-länder. Man ska också sprida kunskap om MR i Sverige och utomlands. Dess verksamhet finansieras till största delen med statliga medel och bidrag från stiftarorganisationerna. Sektionen fick IEC:s medgivande att gå in och vara en av stiftarorganisationerna innan den bildades.

Fondens verksamhet finansieras till största delen med statliga medel och bidrag från stiftarorganisationerna. MR-fonden hade förra året en budget på ca 14 Mkr. varav 90% är Sida-bidrag och 10% bidrag från stiftarorganisationerna exkl AI. MR-fonden är en stiftelse och stiftarorganisationerna är förutom AI, RK, RB, Diakonia, Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission, som alla tar alla emot statliga medel. Sektionen fick IEC:s medgivande att gå in och vara en av stiftarorganisationerna.

En knäckfråga i samband med MR-fonden har varit AI:s representation i fondens styrelse. Frågan utreddes dels av en särskilt tillsatt kommitté dels av dåvarande D-utskott år 1993. Vid styrelsemöte i februari 1994 förelåg två förslag det ena var att gå ur MR-fonden det andra var att fortsätta i den. Beslutet blev:

att svenska Amnesty behåller sin position såsom huvudman med rätt att utse en styrelseledamot i Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter.

att svenska Amnestys styrelse även fortsättningsvis, för två år i taget, utser en representant till fondens styrelse.

att denna representant, liksom tidigare, deltar i arbetet i sin kapacitet som enskild sakkunnig och att personen inte har något mandat eller åliggande att företräda och driva Amnestys åsikter i styrelsearbetet, men att inget hinder föreligger för styrelsen att utse en sådan representant bland personer med tydlig anknytning till svenska Amnesty.

att svenska Amnestys styrelse aktivt håller sig informerad om det arbete som bedrivs av MR-fonden, bland annat genom regelbundna möten med Amnestys representant i MR-fondens styrelse, samt genom verksamhetsberättelser och andra handlingar. Dels för att kunna agera om man som huvudman anser att fondens arbete på någon punkt kan skada Amnesty, dels för att kunna informera rörelsens medlemmar och allmänheten om det arbete som bedrivs genom MR-fonden som ett komplement till svenska Amnestys eget arbete.

att då beslut om stiftandet av Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter samt beslut om att ingå som huvudman togs av svenska Amnestys styrelse, åligger det samma styrelse att bevaka att det arbete som bedrivs av MR-fonden inte motverkar Amnestys syfte eller åtagande.