Protokoll från budgetmötet den 21 november 1998 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998


Protokoll från sektionens budgetmöte den
21 november 1998

Närvarande: Sune Montan och Erik Kjellson (Skåne, Blekinge), Jan Nygren och Gullan Olsson (Kalmar, Kronoberg), Gunnar Jansson (Älvsborg, Bohuslän), Gull-Britt Johnsson (Region Väst), Rafael Luna (Mälardalen), Gabi Björsson, Johan Linde och David Lenglet (Storstockholm), Barbro Gabrielsson (Uppsala), Ingrid Johansson (Gästrikland, Dalarna), Maj-Britt Vianden (Södra Norrland), Annelie Andersson och Maria Lindgren (Västerbotten), Marie Björck (Gotland), Christian Gräslund, Susann Olsson och Hanna Roberts (Styrelsen), Per Kylberg (D-utskottet), Astrid Jansen, Olle Stålberg, Dan Grundin och Mats Andersson (sekretariatet), Birgitta Grind och Tony Öhrling (Granskningskommitén)

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare
Till ordförande väljs Sune Montan, Till sekreterare väljs Mats Andersson, till justerare väljs Rafael Luna.

3. Fastställande av dagordningen
Vi fastställer dagordningen enligt förslaget.

4. Presentation

5. Den svenska sektionens utveckling och status
Astrid Jansen presenterar prognosen för intäkter och utgifter 1998, som pekar på intäkter på 38,7 mkr och utgifter på 39,6 mkr. Prognosen visar alltså på ett underskott, och detta trots att sektionen under året fått in ett arv på ca. fyra mkr.

Notabelt på intäktssidan:
* Humanfonden är mycket försiktigt prognosticerad - lägre än om det vore utdelning idag. Erfarenheten visar att börsen vanligen går uppåt under årets två sista månader.
* Gåvor från grupper och distrikt ligger långt under budget. Prognosen på 663 tkr förutsätter att det kommer in mycket pengar under november-december.
* Intäkterna från insamlingar ligger betydligt lägre än budgeterat. Detta beror dels på att ett givarbrev mindre (fem istället för sex) har gått ut under året. Breven har också gett ett sämre resultat än tidigare.

De största avvikelserna från budgeten på kostnadssidan:
* Obudgeterade konsultkostnader på 300 tkr.
* Kostnaderna för medlemsaviseringar och Amnesty Press har minskat, eftersom medlemsantalet minskat och en förmodad portohöjning uteblev.
* Sekretariatskostnaderna har ökat, bl.a. har ADB-stödet blivit dyrare än budgeterat.
* Personalkostnaderna har ökat, p.g.a. ett obudgeterat avgångsvederlag till Ann-Marie Orler, högre lönehöjningar än budgeterat, mycket övertid och många rekryteringar.

6. Granskningskommiténs rapport
* Granskningskommitén (GK) påpekar att det är positivt att det finns en tydligare koppling mellan budget och handlingsplan i den nya budgetprocessen, men efterlyser en tydligare koppling mellan olika verksamheter och handlingsplanen.
* GK har givetvis följt det senaste årets turbulens i rörelsen, men har inte tagit ställning i konflikten.
* Eftersom Amnestyfonden saknar budget och handlingsplan och eftersom GK inte fått ta del av fondstyrelsens protokoll, så har man inte granskat fondstyrelsens arbete.
* GK har noterat de höga kostnaderna för rekryteringar och anser att det bör vara möjligt att minska dessa.
* GK ställer sig frågande till de höga konsultkostnaderna.
* GK noterar att det finns verksamheter planerade, som ligger utanför budgeten ("ifall intäkterna skulle öka") och anser att detta är tveksamt. Frågan diskuteras och mötet delar GKs uppfattning. Christian Gräslund betonar att styrelsen tar till sig mötets åsikt.
* Granskningskommitén kommer att följa uppföljningen av Radiohjälpskampanjen.

7. Presentation av årets budgetförslag
Hanna Roberts inleder med att gå igenom styrelsens prioriteringar i handlingsplanen under det kommande året, som ser ut som följer:
Mål 1: Låg prioritet, p.g.a. satsningen under Radiohjälpskampanjen
Mål 2: Hög prioritet, bl.a. planeras en registeranalys och en lokal insamlingstjänst i Göteborg.
Mål 3: Låg prioritet.
Mål 4: Hög prioritet, bl.a. pågår utredningar om enskilda aktivister. Mer resurser kommer att satsas på MEK-MSP-arbetet och samarbete med andra organisationer. Nya kontakter kommer att tas med polishögskolan.
Mål 5: Låg prioritet, men utbildning om åtagandet ska prioriteras enligt årsmötesbeslut.
Mål 6: Hög prioritet, bl.a. fortsätter arbetet med att utveckla den nya budgetmodellen. En ny handlingsplan ska utarbetas till årsmötet år 2000.
Mål 7: Hög prioritet, bl.a. kommer översynskommiténs rapport, C-utskottets utredning om sekretariatet och demokratiutredningen att följas upp.
Mål 8: Låg prioritet, men ett utökat samarbete med de nordiska sektionerna kommer att inledas.

Astrid Jansen presenterar budgetförslaget för det kommande året. Detta är andra året med den nya budgetprocessen, vilken ska utvärderas av D-utskottet. Bl.a. ska man se över definitionen av de fasta och disponibla kostnaderna. Budgetförslaget för 1999 är balanserat och omfattar 38 mkr. Sekretariatskostnaderna minskar något, p.g.a. minskade lokaler. Antalet anställda minskar med en tjänst. Ökade kostnader för en löneökning på 3% utöver avtalet. IS-avgiften ökar, till följd av ökande intäkter under tidigare år.

8. A-, B-, C- och D-utskottets synpunkter på budgetförslaget
A-utskottet: Christian Gräslund konstaterar att lobby- och flyktingfrågor har prioriterats. Däremot skulle mer resurser behövas för att följa arbetet med den kommande internationella handlingsplanen.
B-utskottet: Susann Olsson betonar att de tre utredningarna om enskilda aktivister, det minskande antalet grupper och MEK-MSP-arbetet kan komma att medföra kostnader under nästa år.
C-utskottet: Ingen närvarande.
D-utskottet: Hanna Roberts påpekade att D-utskottet känner en viss tveksamhet till möjligheterna att nå de bugeterade intäkterna och att D-utskottet vill lyfta in de intäktsgenererande utgifterna för ett lokalt insamlingsprojekt i Göteborg, en registeranalys och SPAR/MOSAIC i budgeten. Hanna betonade också intäkternas betydelse för den internationella rörelsen. Detta föranledde en diskussion om detta är ett lämpligt tillfälle att använda sektionens fria reserver. D-utskottet vill också se en tydligare definition av vad som är fasta och disponibla kostnader.

9. Radiohjälpskampanjen
Radiohjälpen gav 12,1 mkr i intäkter, men dessa har ännu inte betalats in. Vi diskuterar vilken betydelse Radiohjälpen kan få för våra kommande intäkter.

10.1 Diskussion kring 1999 års budget - intäkterna
De viktigaste skillnaderna mot 1998 års budget:
* En ökning av medlemsantalet med 1.300 medlemmar är budgeterad
* Annonser i Amnesty Press förväntas dra in 100 tkr
* SCA bidrar med 125 tkr (samt med papper till ett värde av 125 tkr)
Gabi Björsson flaggar för en viss osäkerhet om det är realistiskt att tro på intäkter under nästa år på 38 mkr, med tanke på att prognosen för i år bara pekar på knappt 39 miljoner i intäkter, inklusive ett arv på fyra miljoner. Gabi menar också att det är svårt att se några direkta satsningar på intäktsgenererande verksamhet under nästa år. Dan Grundin menar att sektionen har hämtat sig från en svacka under året, som kostat mycket pengar. Tony Öhrling menar att 1998 ska ses som ett undantagsår och påpekar att insamlingar/gåvor har legat på en högre nivå tidigare år. Mats Andersson påpekar att Humanfonden är mycket försiktigt budgeterad. Erik Kjellson menar att detta är befogat. Tony Öhrling påpekar att sektionens ordförande har sagt att han ska ta upp en diskussion i styrelsen om hur man ser på Humanfondens placeringar. Detta med anledning av att Svenska Freds har kritiserat Humanfondens investeringar i Ericsson, vars produkter i vissa fall används i militärt syfte. Detta diskuteras av mötet.

10.2 Diskussion kring 1999 års budget - verksamheten/kostnaderna
De viktigaste skillnaderna mot förra årets budget/verksamhet
* Saudiarabien-kampanjen skjuts fram till februari -00. USA-kampanjen blir den enda stora landkampanjen under nästa år.
* Ett ökat bidrag kommer att ges till Rådgivningsbyrån.
* Det administrativa bidraget till Amnestyfonden tas bort. Detta p.g.a. att fonden fått massor av pengar under Radiohjälpskampanjen.
* Ökningen av kostnaderna för Grupptrycket beror på att dessa kostnader tidigare låg under sekretariatet och är alltså en redovisningsmässig förändring.
* Pådraget läggs ner och ett nytt aktionsmaterial ska utarbetas under nästa år.
* Kostnaderna för blixtaktioner ökar p.g.a. allt fler BA-prenumeranter.
* Kostnaderna för Göteborgskontoret minskar, eftersom Region Väst tar ett större ekonomiskt ansvar.
* Kostnaderna för personalutbildning ökar.
* Den ökade kostnaden för årsmötet beror på att denna inkluderar kostnaden att skicka ut sektionens verksamhetsberättelse i Amnesty Press.
* Årsrapporten kommer att produceras i samarbete med Ordfront och därigenom kommer förhoppningsvis försäljningen att öka.
* IS-avgiften ökar under nästa år.

Vi diskuterar om det finns någon gräns för hur stor IS-avgiften får bli. De flesta tycker att IS-avgiften är viktig och får kosta mycket. Vi diskuterar även om fler intäktsgenererande kostnader, t.ex. registeranalys, borde in i budgetförslaget. Tony Öhrling ifrågasätter om dessa utgifterna verkligen är intäktsgenererande. Dan Grundin menar att de ger intäkter på sikt. En fråga ställs om huruvida insamlingsprojektet i Göteborg är tänkt att dra in intäkter till sektionen eller till Region Väst. Dan Grundin svarar att det till stor del handlar om att öka sektionens intäkter från Göteborgsområdet via Humanfonden, autogiro etc. Vi diskuterar även nedläggningen av Pådraget. Dan Grundin påpekar att antalet prenumeranter, förutom våra egna grupper, är mycket litet. Det finns också flera liknande material, t.ex. "Fatta pennan" i Amnesty Press, Kortkampanjen och aktionsmaterialet på våra internethemsidor.

10.3 Diskussion kring 1999 års budget - distriktens ekonomi
Mats Andersson presenterar diskussionsmaterialet. Bland annat påpekas att många distrikt har väldigt mycket pengar i förhållande till sin omsättning. Det är också svårt att säga något generellt om distriktens ekonomi, då utgifterna varierar mellan 200 kr och 400.000 kr för olika distrikt. Diskussionerna fortsatte därefter i mindre grupper, där bl.a. frågan om att höja gruppernas avgift till sektionen togs upp.

10.3 Diskussion kring 1999 års budget - saknas inslag i budgeten?
Jan Nygren påpekar vikten av att all planerad verksamhet verkligen ligger inom budgetramarna och att budgeten bör vara balanserad. Vi diskuterar också möjligheterna att underbalansera budgeten genom att utnyttja de fria reserverna. Dan Grundin föreslår att man istället ska utmana grupperna att samla in en miljon kronor fram till amnestyveckan 1999. Sosann Olsson påpekar att potentialen finns och att detta även skulle få andra positiva effekter, som t.ex. mer uppmärksamhet och fler medlemmar. Förslaget stannar dock på idénivå.

11. Sammanställning av budgetmötets rekommendationer till styrelsen
* Budgeten ska vara balanserad.
* All planerad verksamhet ska ligga inom budgetens ramar.

12. Övriga frågor
Ingen övrig fråga togs upp.

13. Utvärdering
En utvärderingsblankett delades ut med uppmaningen att skicka den till sekretariatet.

14. Mötet avslutas
Sune Montan avslutar mötet och tackar alla deltagare.Mats Andersson, Rafael Luna,
sekreterare justerare