Registeranalys via SPAR och MOSAIC Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 1998-11-30

Registeranalys via SPAR och MOSAIC

På junimötet i år äskade sekretariatet medel för 1998 för ett antal aktiviteter i syfte att förbättra kvalitén på vårt medlems- och givarregister. För två av de planerade aktiviteterna, en SPAR-analys och en MOSAIC-sättning, bad styrelsen sekretariatet till septembermötet inkomma med ett förtydligande. En rad omständigheter har gjort att dessa verksamheter inte kommer att genomföras 1998. I och med att de nu finns inplanerade i 1999 års budget följer här en utförligare beskrivning av SPAR och MOSAIC.

SPAR-analys av registret

SPAR=Statens person- och adressregister

I november 1994 matchades Amnestys register mot det statliga personregistret SPAR. En sådan matchning innebär att man analyserar profilen på Amnestys medlemmar och bidragsgivare utifrån ett visst antal variabler, och jämför urvalet Amnestys register med urvalet Sveriges befolkning . På detta sätt får man en unik bild av våra medlemmar och bidragsgivare. Analysen 1994/95 gav oss ovärderlig kunskap om medlemmarnas och givarnas
-kön
-ålder
-bostadsort
-inkomst
-civilstånd mm

Det bör påpekas att bearbetningen av data är helt statistisk och sluten för oss som användare. Inga namn eller andra uppgifter som kan kopplas till personer används i arbetet.

Denna kunskap har använts i en rad olika sammanhang
-insamlingsarbetet
-marknadsföringen
-medlemsvärvningsarbetet
-medlemsinformationen
-till grupper och distrikt
-i utbildningar
-av Amnesty Press

De externa dr-utskick och ibladningar avseende medlemsvärvning och insamling som gjorts från 1995 och fram till idag har baserats på informationen från den senaste SPAR-analysen.

Uppskattad kostnad: 92 000 kr

MOSAIC-sättning av Amnestys register

MOSAIC är ett livsstilsindex baserat på postnummerområden, där Sverige geografiskt delas in i 10 socio-ekonomiska grupper (MOSAIC-grupper) och 30 socio-ekonomiska typer (MOSAIC-typer). MOSAIC är mer precist än postnummer, eftersom helt olika typer av bostadsområden/livsstilar/grupper kan rymmas inom samma geografiska område. Metoden gör det möjligt att finna mindre ”svarta fläckar” i större ”vita fläckar” som vi nu inte bearbetar i våra externa dr-utskick för att de är en ren förlustaffär. Vid de två senaste årens massutskick för värvning har vi använt MOSAIC-indexet för att analysera våra nya medlemmar/givare. Analysen har gett tydliga indikationer om vilken "livsstil" Amnestys värvade supportrar har och var i Sverige de bor. Nu vill vi applicera MOSAIC på vårt eget register för att bekräfta dessa samband. MOSAIC-sättningen kan Amnesty sedan använda för selektering ur eget register, vid inköp av adresser, oadresserade utskick etc.

Det bör påpekas att MOSAIC inte på något sätt kopplar ihop enskilda individer i vårt register med speciella "livsstilstyper". Där ett analysinstrument som utgår från en geografisk indelning av landet i socio-ekonomiska termer.

Uppskattad kostnad: 38 000 kr