Arbetsgruppen för Enskilda Aktivister Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998

Till: styrelsen
Från: B-utskottet
Datum: 1998-11-25, reviderat efter AUArbetsgruppen för Enskilda Aktivister

B-utskottet presenterar resultatet från den arbetsgrupp som tittat över verksamheten med Enskilda Aktivister (Magnus Öhman, Mats Andersson och Susann Olsson). Arbetsgruppen för Enskilda Aktivister började med att sätta sig in i motionen och årsmötetsbeslutet från Årsmötet i Växjö. Sedan diskuterade vi hur verksamheten bör läggas upp och riktlinjer runt denna. Nedan följer de resonemang vi fört i punktform:


Enskilda aktivister (EA) ska kunna utföra följande saker:
-informera om AI och MR i skolor
-vara AI's kontaktperson
-genomföra insamlingar
-värva medlemmar
-skriva brev
-hålla kontakt med grupper och distrikt i praktiskt arbete

De krav man kan ställa på en person som vill bli EA är:
-ska vara medlem i Svenska Sektionen av Amnesty
-bör ha varit verksam i grupp tidigare, men inte ett måste
-det är bra om man har genomgått någon form av utbildning, tex informatörsutbildning, men detta är inte ett krav
-registrerade på sekretariatet som enskilda aktivister

Antal som ska ingå i pilotprojektet:
-5-10 personer bör vara lämplig i initialstadiet, men alla som ärintresserade kommer att ges en möjlighet att börja, alternativt skrivas upp på en intresselista för start lite längre fram.

Kontakt med personer som vill bli EA kommer att ske;
-genom kort notis i AmnestyPress
-via distriktsombuden
-postmottagare för nya medlemmar får notis

Kostnader:
-ingen avgift för att bli Enskild Aktivist, men dessa bör dock så snart som möjligt skapa en egen ekonomi.
-pengar man samlar in kan till exempel gå till distrikten och kostnader täcks då även av distrikten.
-den portokostnad som uppkommer vid brevkampanjer och brevskrivandet får den enskilda aktivisten och/eller distriktet stå för
-utskickskostnader för sektionen
-ev. utbildningskostnader
-framtagandet av pärm och material för enskilda aktivister

Den löpande kontakten:
-vanliga grupputskick + information specifikt för enskilda aktivister.
-kontaktperson på sekretariatet, dvs den som har hand om distriktsombuden.
-samma kontakt från distriktsnivå som grupper.

Arbetsgruppen
-vi bedömer att det räcker med tre personer i arbetsgruppen för de åtaganden gruppen har
-Anställd på sekretariatet är kontaktperson för intresseanmälan.
-B-utskottet utser övriga representanter

Tidsplan
-'platsannons' framtagen i november
-B-utskottet informerar styrelsen i december
-värvning sker under november - februari
-verksamheten startas i februari och/eller efter en eventuell utbildning.

B-utskottet föreslår styrelsen besluta

att de riktlinjer som presenteras i dokumentet utgör de riktlinjer som ska gälla för Enskilda Aktivister
att den tidsplan som föreslås antas
att B-utskottet även fortsättningsvis arbetar med att utveckla Enskilda Aktivister

Under diskussionen på AU framkom synpunkter som behöver diskuteras:
-Ska enskilda aktivister ligga på sektionsnivå eller distriktsnivå?
-Vad ska enskilda aktivister göra som inte aktiva medlemmar utan grupp kan göra?
-Finns det behov av enskilda aktivister?
-Vilka möjligheter och verksamhetsområden, utöver de som presenterats i underlaget, har enskilda aktivister?