Alt. 1. Bilaga 7 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998


Bilaga 7

SEKRETARIATETS VERKSAMHETSPLAN 1999 KORT VERSION

1. Utredning och aktioner

Land- och temakampanjer (Mål 4)

Fast Disp 1 Disp 2
Delta i en stor kampanj. För 1999 kampanjen avseende Saudiarabien. Produktion av kampanjmaterial.

Förmedla aktionsmaterial till samo, specialgrupper och arbetsgrupper.
Delta i aktioner såsom den årligen återkommande kvinnoaktionen, den fackliga aktionen, Amnestyveckan samt i olika sk snabba aktioner. Antalet aktioner under året beräknas till ca 8-10. Förmedla bearbetat aktionsmaterial till grupperna såsom rapport, affischutställning, foldrar.

Fortsatt deltagande i USA-kampanjen.

Följa det internationella kampanjarbetet genom att delta i planeringsmöten för kampanjer inför 1999 och ev 2000 och andra möten för kampanjsamordnare.

Fortsatt samarbete med de nordiska kampanjhandläggarna.
Delta i Country Linking projekt om Ryssland och Indonesien, vilket innebär att några sektioner fördjupar arbetet på ett visst land under en längre tid för att utveckla strategier/metoder för att påverka regeringarna i resp. land att respektera mänskliga rättigheter. Deltagande i ev. internationellt planeringsmöte för Country Linking projektet på Ryssland och Indonesien. Produktion av material.

Förbättra svenska sektionens arbete med Rapid Respons Actions. Skapa ett nätverk med ca 10-15 grupper i ett inledande skede. Anordna möte för intresserade grupper. Se över hur vi på att bättre sätt kan utnyttja IT.

IGO/NGO - lobby (Mål 4)

Fast Disp 1 Disp 2
Föra ut Amnestys synpunkter kring MR-frågor till regering och UD. Fortlöpande förmedla information till regering och UD, vad gäller frågor som rör bl a EU, FN:s olika organ, OSSE, Europarådet.

Fortlöpande agera på de aktioner som föreslås av Amnestys EU-kontor och IS. Delta i intersektionellt möte för EU-sektionernas kontaktpersoner och i EU-föreningens årsmöte. Avgift till EU-föreningen. Besöka EU-parlamentet och möta svenska EU-parlamentariker.

Förbereda möten med MR-gruppen i riksdagen. Förse riksdagsmännen med information i samband med utländska besök, riksdagsmännens olika resor, underlag till motioner mm.
På IS begäran delta i OSSE-möten i Wien.

Inrätta en arbetsgrupp för lobbyarbete.Flyktingfrågor (Mål 4)

Fast Disp 1 Disp 2
Bistå flyktingombuden med relevant information.

Besvara frågor från myndigheter, advokater, organisationer och enskilda. Sprida information till centrala myndigheter samt riksdag och regering.
Två terminsträffar planeras för flyktingombuden.

Uppvakta myndigheter för att fästa deras uppmärksamhet på vissa ärendekategorier, på förhållandena i vissa länder etc, att i vissa fall vädja till myndigheter i individuella ärenden. Regelbundet samarbeta och hålla kontakt med bl a Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och med UNHCR.

Delta i internationella eller regionala Amnestymöten (t. ex. Flyktinghandläggarmöte, EU Working Group for Refugees) samt i olika nationella och internationella forum där flyktingfrågor behandlas (t. ex. ECRE/NOCRE, seminarier)

Medlemsavgift och bidrag till RGB.
Utveckla en hemsida på Internet i syfte att sprida landinformation med ett flyktingperspektiv.2. Medlemsaktiviteter

Specialgrupper (Mål 7)

Fast Disp 1 Disp 2
Löpande ge service och stöd till specialgrupperna. Löpande ge service och stöd till specialgrupperna. Involvera specialgrupperna i aktioner och kampanjer. Förmedla information från IS och sekretariatet. Följa verksamheten och vid behov delta i möten. Initiera deltagande av specialgrupper i externa möten t. ex. ambassadbesök och UD-möten.
Erbjuda representanter från specialgrupperna att delta i intersektionella möten och andra utbildningar

Arrangera ett intersektionellt möte för Juristgrupper.

Ge juristgruppen möjlighet att arrangera fyra seminarier med inbjudna gästföreläsare.

Vidareutveckla nätverk kopplade till specialgrupperna och målgruppsarbetet inom sektionen i enlighet med tankarna i aktivistutredningen.

Medverka till att mänskliga rättigheter ges ökat utrymme i undervisningen på SWEDINT, medverka i "Operation Georgeland" och i uppföljningen av "Nordic Peace2" i Danmark

Delta i ett internationellt möte om "company approaches"

Ombilda MEK/MSP-gruppen.
Följa det internationella arbetet vad gäller vapenexport genom att
delta i ett internationellt seminarium om detta.


Arbetsgrupper (Mål 7)

Fast Disp 1 Disp 2
Bistå vid start av nya grupper och ge stöd åt befintliga, administration som registrering av grupper, aktionsfall och ekonomi. Ge stöd och service till grupper i arbetet med aktionsfall, agera som samarbetslänk mellan IS, samo och grupper. Producera Grupptrycket.

Besöka IS.

Distrikt (Mål 7)

Fast Disp 1 Disp 2
Ge distrikten och distriktsombuden service. Bistå vid arrangerandet av ett distriktsombudsmöte i september. I anslutning till mötet arrangera en utbildning för nya distriktsombud.
Skapa förutsättningar för utveckling av distrikten i den riktning handlingsplanen och aktivistutredningen anger.
Besök av och hos distrikten.

Samordningsgrupper (Mål 4)

Fast Disp 1 Disp 2
Bistå samordningsgrupper i arbetet med aktionsfall och RAN.

Erbjuda samo viss central utbildning. Ge startbidrag till nya samo.
Initiera land-och temaseminarier i Sverige för grupper samt bistå samo- och RAN-samordnare vid organiserandet av seminarier. Erbjuda samo centralt organiserade utbildningar nationellt, internationellt och intersektionellt. I samarbete med samo arrangera två intersektionella möte i Sverige.

Rekrytera nya samo vid behov och genomföra utbildning av dessa. Erbjuda samo och specialgupper gemensam utbildning.

Delta i internationellt handläggarmöte och ett nordiskt handläggarmöte

Delta i processen kring CR (Country Review). Arrangera ett möte per region inom svenska sektionen (5 st möten totalt 40 deltagare). Deltagande för 3-4 personer i internationellt CR-möte.
Medlemsutbildning (Mål 5)

Fast Disp 1 Disp 2
Erbjuda grundutbildning för flyktingombud Medlemsutbildningsverksamheten genomförs i enlighet med mål formulerade i medlemsutbildningsprojektet. Där ingår Gruppsekreterarkurs, Distriktsombudsutbildning, Informtörsutbildning 1 och 2, Utbildning för utbildare 1 och 2, vidareutbildning för FLO, samt utbildning för gruppsekr, informatörer. Erbjuda utbildning om AI:s åtagande.

Deltagande i ett internationellt möte för utbildningsansvariga i sektionerna.

Erbjuda utbildning i samband med kampanjer

Underhålla utbildarnätet.

Blixtaktioner (Mål 4)

Fast Disp 1 Disp 2
Förmedla BA till blixtaktionsnätverket Agera på speciellt brådskande BA och stimulera BA-mottagarnas arbete. Utskicket av blixtaktioner för juniorer görs en gång per månad.

Aktivisttidningar (Mål 4)

Fast Disp 1 Disp 2
Producera elva nummer av KortKampanjen. Utveckla ett nytt aktionsmaterial


3. Främja de mänskliga rättigheterna

MR-undervisning (Mål 1)

Fast Disp 1 Disp 2
I MR-undervisning ingår samarbetet inom SAMFI, arbetet för MR i skolan och att följa MR-undervisningsfrågorna internationellt. Årligen genomförs i SAMFI:s regi möten för SAMFI-gruppen, Ungdomsforum och en Lärarutbildarkonferens.

Utföra kontinuerlig kartläggning av och ha kontakt med SAMFI-grupper i landet och involvera dessa i AI-verksamhet. I detta arbete ingår också att samla SAMFI-grupperna en gång per år centralt eller regionalt.

Marknadsföra skolmaterialet

4. Medlemmar och organisation

Regional verksamhet (Mål 7)

Fast Disp 1 Disp 2
Samordna och stödja regionens fyra distrikt och deras medlemmar. Arrangera ett intersektionellt möte med regionsamordnare för erfarenhetsutbyte


Ungdomssatsning (Mål 7)

Fast Disp 1 Disp 2
Stödja och behålla befintliga ungdomsgrupper. Starta nya.

Möjliggöra för ungdomsrådet att träffas.

Bistå vid arrangemang av ett ungdomsläger.


Utveckling AI (Mål 8)

Fast Disp 1 Disp 2
Stöd till finländska sektionen i form av att sektionen betalar resekostnader för finländska sektionens deltagare i en del internationella möten.


Intersektionella möten (Mål 8)

Fast Disp 1 Disp 2
Deltagande i det årligen återkommande Director´s Forum
Internationella kontakter genom deltagande i olika möten såsom besök på andra sektioners årsmöten och då särskilt de i vår sektionsgruppering samt de nordiska sektionernas.

Sektionsgrupperingen har årligt möte som vi deltar i.


Personalutbildning (Mål 5)

Fast Disp 1 Disp 2
Erbjuda personalen viss utbildning. Erbjuda personalen viss utbildning.

Årsmötet (Mål 7)

Fast Disp 1 Disp 2
Produktion av årsmöteshandlingar. Resor för granskningskommittén. Planering av MR-konferens i anslutning till årsmötet.

Extra anställning under 3 månader inför årsmötet.

Styrelsen (Mål 7)

Fast Disp 1 Disp 2
Löpande bistå sektionsstyrelsen med service och stöd. Planera och följa upp styrelsens möten.

ICM (Mål 8)

Fast Disp 1 Disp 2
Deltagande för sex personer i det internationella rådsmötet.

Förberedande möte för delegationen.
Delta i förberedande intersektionella möten inför ICM

Deltagande för ytterligare två personer i ICM.

Budgetmöte (Mål 7)

Fast Disp 1 Disp 2
Anordna sektionens årliga budgetmöte.

Verksamhetsplanering (Mål 7)

Fast Disp 1 Disp 2
Samordna arbetet med framtagande av sektionens verksamhetsberättelse.

Bevaka genomförandet av den internationella handlingsplanen (LAP) inom den svenska sektionen och av sektionens Handlingsplan.
Arrangera och genomföra sekretariatets planeringsdagar

Resor och diverse

Fast Disp 1 Disp 2
Medel för oförutsedda utgifter och för resor. Medel för oförutsedda utgifter och för resor.

5. Information och kommunikation

Massmedia (Mål 3)

Fast Disp 1 Disp 2
Distribuera pressmeddelanden som kommer via IS samt besvara förfrågningar från media Amnesty ska förbli en välprofilerad del av nyhetsflödet, samt delta aktivt på tidningars debattsidor och i etermedias magasinsprogram. Amnesty ska också arbeta för att öka enskilda journalisters kunskaper om åtagandet genom särskilda seminarier och på annat sätt. Arbetsgrupper, samo och specialgrupper ges stöd för att bedriva eget mediaarbete. Arbetet med massmedia är fortsatt en integrerad del av kampanjarbetet.

Arrangera presskonferenser t ex i samb m årsrapporten

Arrangera seminarium för översättarna.

Delta i internationellt möte för pressekreterare

Årsrapporten (Mål 4)

Fast Disp 1 Disp 2
Publicera Amnesty Internationals årsrapport på svenska som trycksak och via Internet. Det arbetet omfattar översättning, granskning, korrekturläsning.

Anordna uppföljningsseminarium för översättarna av årsrapporten m fl

Landinformation (Mål 4)

Fast Disp 1 Disp 2
Effektuera beställningar av landinformation.
Upplysa prenumeranter på landinformation om att den finns tillgänglig via Internet.

Ta emot och förmedla relevant information till IS samt bearbeta och översätta denna.
Sammanställa och uppdatera informationspaket om dödsstraffet, tortyr, barn etc i samarbete med specialgrupp/samo.


Amnesty Press (Mål 2)

Fast Disp 1 Disp 2
Produktion och utgivning av fyra nummer av tidningen AmnestyPress. Produktion och utgivning av ytterligare två nummer av tidningen AmnestyPress.

Marknadsföring och informationsmaterial (Mål 2)

Fast Disp 1 Disp 2
Nytryckning av grundläggande informationsmaterial såsom den "Lilla svarta" Nytryckning av grundläggande informationsmaterial (högre upplaga och större urval än fast del).

Delta i Musik vid Siljan.

Marknadsföring av årsrapporten

6. Finansiell stabilitet och tillväxt
Medlemmarna (Mål 2)

Fast Disp 1 Disp 2
Återvärva medlemmar genom brevpåminnelser. En ordinarie avisering och tre påminnelser. Ytterligare två påminnelser om att förnya medlemskapet

Återvärvning av gamla medlemmar.

Medlemsvärvningskampanj via utskick, foldrar och annonsering.

Erbjuda medlemmar att betala medlemsavgift via autogiro.

Mål att ha 67.500 medlemmar.

Insamling (Mål 2)

Fast Disp 1 Disp 2
Sex givarbrev Samla in budgeterade intäkter på intäktsslagen insamlingar, AmnestyGiro, AmnestySupporter, Humanfonden och Hjälpfonden.

Produktion av Amnestys almanacka som distribueras till alla medlemmar.

Produktion av folder som erbjuder givande via AmnestyGiro.

Marknadsföring av AmnestySupporter och Hjälpfonden genom bl a produktion av trycksak och medverkan i företagsseminarier

Erbjuda möjlighet till betalning via Internet

Delta i seminarier kring insamling t ex nordiskt möte och internationellt seminarium i Holland.

Fortsätta samarbetet med företag.

Marknadsföring av Humanfonden.

Värvning av nya givare genom ibladningar och direktutskick med hjälp av inköpta adresser.

Försäljning (Mål 2)

Fast Disp 1 Disp 2
Inköp av rapporter från IS samt inköp av gruppmaterial för försäljning Inköp av rapporter från IS och andra sektioner samt inköp av gruppmaterial för försäljning

7. Gemensamma kostnader

Sekretariatet och personal

Fast Disp 1 Disp 2
Förse sekretariatet med lokaler och därtill hörande service i form av städning, kontorsmaterial och utrustning, försäkringar, el, tel, porto etc.

Åtta fasta tjänster
Förse sekretariatet med lokaler och därtill hörande service i form av städning, kontorsmaterial och utrustning, försäkringar, el, tel, porto etc.


Ytterligare 17.5 fasta tjänster

8. Internationella rörelsen

Fast Disp 1 Disp 2
IS-avgift