Alt. 2. Balanserad budget på 38 mkr Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998

Alternativ 2: Balanserad budget på 38 mkr, inkl. intäktsgenererande verksamhet
motsvarande 430 tkr tidigare ej inom ramen