Aktuella remisser och enkät från den internationella rörelsen Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998

Till: styrelsen
Från: sekretariatet
Datum: 27 november 1998


Aktuella remisser och enkät från den internationella rörelsen

Tre internationella dokument ska besvaras inom de närmaste månaderna.

1. Enkäten från DAWG (ORG 21/02/1998)
Den grupp som arbetar med översynen av demokrati- och ansvarsfrågor internationellt (DAWG) har kommit med en enkät. Den har bearbetats av personer ur 1997 års ICM-delegation. Svar skulle ha varit inne till den 15 november . Sekretariatet har meddelat IS att sektionens svar kommer att komma direkt efter styrelsemötet i december.

2. Den internationella handlingsplanen, ISP (POL 50/07/1998)
Det första utkastet till plan har kommit från IS. Sektionernas synpunkter på planen ska vara IS tillhanda den 31 januari . Planen kommer även att diskuteras med sektionsgruppering 2, på dess möte i januari 1999.

3. Mandatöversynen (POL 21/04/1998)
Den av rådsmötet 1997 beslutade översynen av Amnestys åtagande har uppdragits till den internationella mandatkommittén att genomföra. Den har kommit med ett första remissdokument om inriktningen på åtagandet. Sektionernas synpunkter ska vara IS tillhanda senast den 29 januari 1999 . För att underlätta diskussion kring dokumentet har en "Workshop" (POL 21/0571998) utarbetats.

Remisserna 2 och 3 hänger samman och bör därför diskuteras samtidigt.

Sekretariatet föreslår att styrelsen diskuterar hur man vill hantera remisserna och vilka personer eller strukturer man vill inhämta synpunkter ifrån.