Förslag till kallelse till årsmötet 1999 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998

Till: styrelsen
Från: sekretariatet
Datum: 27 november 1998FÖRSLAG TILL KALLELSE

till alla medlemmar i svenska sektionen av Amnesty International.
Du kallas härmed till ÅRSMÖTE och MR-KONFERENS 7-9 maj 1999 i Stockholm

ANMÄLAN
Anmälan till årsmötet och mr-konferensen är bindande och sker så här: Sätt in avgiften enligt alternativ 1-5, senast den 9 mars 1999.

Postgiro 90 00 72-0 Amnesty Intemational. Skriv ÅRSMÖTE 1999 på talongen! OBS! De som anmäler sig sent riskerar att ej få önskat logialternativ.
På postgirotalongen skall även följande uppgifter anges
(V g texta ):
Namn, adress, telefonnummer samt ev. gruppnummer, samordningsgrupp eller annan specialgrupp
Inkvarteringsalternativ nummer samt andrahandsalternativ
* Ev. önskemål om rumskamrat/er
* Ev. önskemål om mat (vegetarisk diet)
* Ev. önskemål om barnpassning med upplysning om barnets ålder
* Ev. övriga upplysningar

Om du återtar anmälan senast den 7 april 1999 får du tillbaka erlagd avgift.
Om vid sista anmälningsdag, den 9 mars, fler anmält sig till årsmötet än de 350 som av praktiska skäl kan beredas plats, ges tidigare anmälda förtur framför senare anmälda. En deltagare från varje grupp garanteras dock plats under förutsättning att anmälan skett senast den 9 mars (se stadgarna, punkt 8.2).

TID OCH PLATS
Tid: Fredagen den 7 maj kl 15.00 till söndagen den 9 maj kl 16.00.
Plats: Sveaplans gymnasium, Stockholm


KOSTNADER
Alla medlemmar som skall delta i förhandlingarna (yttrande-och rösträtt) måste enligt stadgan betala årsmötesavgift, (oavsett ålder). Årsmötesavgiften 350 kr ingår i samtliga kostnadsalternativ nedan. Maten under årsmötet kostar 350 kr och inkluderar två luncher och två middagar. Enstaka måltider kan ej beställas.


Barn som endast följer rned sina föräldrar och inte deltar i årsmötet betalar följande avgifter:
under 12 år gratis, 12 år och äldre betalar hel årsmötesavgift.


Alternativ 1: 350:-/person - endast årsmötesavgift, ingen mat eller logi ingår

Alternativ 2 : 700:-/person - årsmötesavgift och mat

Alternativ 3 : 1000:-/person - som alternativ 2 samt inkvartering (i dubbelrum) på Vandrarhem

Alternativ 4 : 1400:-/person - som alternativ 2 samt inkvartering i dubbelrum på hotell

Alternativ 5 : 1 900:-/person - som alternativ 2 samt inkvartering i enkelrumpå hotell


NOMINERINGAR
Du kan nominera personer till sektionens styrelse,
Amnestyfondens styrelse, revisorer, granskningskommitté och valberedning. Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast den
26 februari 1999 om de skall hinna beaktas av valberedningen och finnas med i årsmöteshandlingarna. Adress: Amnesty International, svenska sektionen, Box 23 400, 104 35 STOCKHOLM. Märk kuvertet: "Valberedningen". Nomineringar behöver ej gå via valberedning och kan göras fram till tidpunkt som uppges i början av årsmötet.
Medlemsskap: För att delta i årsmötet måste Du ha betalat medlemsavgift i sektionen 1998 eller 1999. Avgiften ska vara betald senast den 9 mars 1999.

Årsmöteshandlingar: Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse kommer att publiceras i Amnesty Press senast vecka 13. Övriga årsmöteshandlingar skickas senast vecka 13 i ett exemplar till amnestygrupper, distriktsombud, samordnings- och specialgrupper samt till årsmötesdeltagarna. Övriga medlemmar kan utan kostnad beställa handlingarna från sekretariatet. Ombud: De amnestygrupper som tänker delta i årsmötet uppmanas att utse ombud för gruppen (se stadgarna, punkt 8.5). Ombudet skall medtaga fullmakt från gruppen till årsmötet

RESEERSÄTTNING
Deltagare i årsmötet har ingen automatisk rätt till reseersättning men kan vända sig till sin lokala amnestygrupp eller till sitt distrikt för ytterligare information.

INFORMATION KAN ERHÅLLAS AV:
person från distriktet tel: 08 -
" (logifrågor) tel:
sekretariatet tel: 08-7290200

MR-KONFERENS
Årsmötet 1998 beslutade att sektionen vartannat år med start 1999 i anslutning till årsmötet ska arrangera en konferens om mänskliga rättigheter och att årsmötet det året inte ska behandla några motioner, utan endast frågor om ansvarsfrihet och val av styrelse. Information om innehållet i MR-konferensen kommer att skickas till dem som anmäler sig till årsmötet.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET OCH MR-KONFERENSEN 1999
Styrelsen, svenska sektionen och Stockholmsdistriktet