Brev till styrelsen från Halmstads amnestygrupper, den 30 november 1998 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998

Halmstad 98-11-30

Till
Styrelsen
Svenska sektionen av Amnesty International
Stockholm


Ang anställning med lönebidrag av medhjälpare vid Amnestys loppmarknad i Halmstad

Sedan 25 år tillbaka har vi Halmstad en loppmarknad, Byring & Bråte, som bidrar med avsevärda belopp till Al i Sverige. Vår omsättning de senaste åren har varit onikring 900 000 kronor.

Arbetet har hittills helt och hållet kunnat skötas av oavlönade frivilliga krafter. Då medarbetama emellertid för varje år blir ett år äldre och alltför få yngre krafter tillkommit, har vi nu kommit till en situation där vi har svårighet att sköta loppmarknaden. Det är framförallt arbetet med samordning av transporter för hämtning av möbler 0 dyl som vi har svårt att orka med.

Vi har därför tagit kontakt med AMI och Samhall och kan nu få en medarbetare på prov några veckor. Avsikten är att denna person därefter, om provtiden utfaller tillfredsställande, ska anställas av Al i Halmstad. Personen ifråga kan p.g.a. visst handikapp få lönebidrag, sannolikt 90% vid anställning hos. För resterande 10% av lönen skulle vi kunna ansöka om föreningsbidrag från Halmstad kommun. Vi menar att en anställning där vi själva skulle betala hela lönen (inkl. sociala avgifter närmare 20 000 kronor per månad för heltid, halva summan ungefär vid halvtidsanställning) inte är möjlig - en orimligt stor andel av loppmarknadsinkomstema skulle då gå åt till lön. Vi har redan en ganska stor omkostnad för lokalerna.

Vi vill nu be om ett klartecken från styrelsen att det inte finns något principiellt hinder ur Al-synpunkt att anställa en person med lönebidrag.

Med vänlig hälsning För styrelsen, Halmstads amnestygrupper

Nils E Eriksson
Ordf
Gaggegatan 17b
30237 HALMSTAD
Tel. 035-129150
E-post [email protected]