Beslutsunderlag betr. beslut 45 på årsmötet, om svenska sektionens arbete för asylsökande Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet/Cecilia Kaijser
Datum: 98-12-01Beslutsunderlag beträffande beslut 45 på årsmötet 1998 angående svenska sektionens arbete för asylsökande

På årmötet i Växjö fattades ett beslut om att styrelsen skulle göra en redovisning tillgänglig beträffande flyktingarbetets omfattning, med uppgift om antal upptagna fall, fördelade på länder, vad svenska sektionen av AI gjort, samt vad som hänt. Bakgrunden var att det fanns önskemål om att bl.a. kunna redovisa en statistik över antalet asylfall som Amnesty i Sverige arbetat med under ett år.

Redan innan årsmötet i maj 1998 påbörjades arbetet med skapandet av en ny databas för flyktingarbetets ärendehantering. Denna databas blev färdig i september och utgör ett smidigare och bättre system för den dagliga hanteringen av olika asylfall, landinformationsförfrågningar, m.m.

Databasen innehåller även statistik över antalet asylfall, fördelat på länder. I denna statistik står även att finna uppgifter om hur den svenska sektionen agerat fördelat på tre huvudkategorier - "skickat landinformation", "gjort ett vädjande" eller "gjort ett generellt uttalande" - samt, i förekommande fall, vilket beslut som myndigheterna har fattat. Utöver detta finns även statistik över antalet landinformationsförfrågningar, PDQ-fall och QTI-fall, samtliga fördelat på länder, som har handlagts under året.

Mot bakgrund av det ovan angivna finns således den efterfrågade informationen att tillgå och kan göras tillgänglig för svenska sektionens medlemmar.

Styrelsen föreslås att besluta:

att årmötebeslut 45 om svenska sektionens arbete för asylsökande är åtgärdad och

att denna statistik görs tillgänglig för svenska sektionens medlemmar genom att ingå i
svenska sektionens verksamhetsberättelse tillsammans med den kortfattade
redovisningen av svenska sektionens flyktingarbete i sin helhet.