Tillsättandet av ett nytt ungdomsråd Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1998

Till: Styrelsen
Från: Hanna Roberts, ungdomsansvarig i styrelsen
Datum: 1998-11-27Underlag angående tillsättandet av ett nytt ungdomsråd

Styrelsen föreslås besluta

att tillsätta ett ungdomsråd bestående av

Ida Burlin, Skellefteå
Amanda Palmgren, Umeå
Ylva Trapp, Uppsala
Bodil Andrén, Göteborg
Tora Gran, Helsingborg

att ungdomsrådet inom sig utser sammankallande

att ungdomsrådet inkommer med en rapport om sin planerade verksamhet till styrelsens januarimöte

att ett nytt ungdomsråd tillsätts av styrelsen i september 1999