Sektionsstyrelsen

Vilka är styrelsen?

Styrelsen i svenska sektionen väljs av medlemmarna på årsmötet för en period om två år för ordinarie ledamöter och ett år för suppleanter. Styrelsen har tio valda ledamöter, varav två suppleanter, samt två personalrepresentanter utsedda av personalen på sekretariatet. Ledamöterna i styrelsen kan max sitta sex år i följd i styrelsen men kan efter en karenstid på två år bli omvalda igen.

 

Vad gör styrelsen?

Styrelsen är svenska sektionens högsta beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsen ansvarar för att säkerställa att organisationens verksamhet bedrivs i enlighet med organisationens vision och åtagande, grundläggande värderingar, samt arbetssätt. Styrelsen ansvarar också för att den interna kontrollen är god och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt.

Styrelsen har delegerat ansvaret för att verkställa de beslut styrelsen och årsmötet fattar till generalsekreteraren som i sin tur har sekretariatet till hjälp. Det betyder att sekretariatet ansvarar för den operativa delen medan styrelsen fokuserar på det långsiktiga och strategiska arbetet.

 

Kontakta styrelsen via e-post: [email protected]