Rättelse till underlaget "Förslag till budget 1999" Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 1998-09-25RÄTTELSE
Underlaget "Förslag till budget 1999"

En felaktighet i (det ojusterade) protokollet 13-14 juni 1998 har lett till ett fel i underlaget "Förslag till budget 1999". Den förteckning som räknar upp"verksamhet 1999 för beslut 1998" som fattades beslut om 13-14 juni saknar punkterna EU-förening, Årsrapport och Personal. Felet är en följd av att det i protokollets tredje att-sats i beslutet hänvisas till punkterna 5, 6 och 9 i bilaga 3, när det i själva verket rörde sig om punkterna 5,6 och 9 i bilaga 2 om tillägsäskanden i disp 2.

Utdrag ur protokoll 13-14 juni 1998 § 30:

Styrelsen vill att sekretariatet presenterar ett mer utförligt underlag om MOSAIC och SPAR.
Man vill också avvakta till septembermötet med beslut om medel för dessa två aktiviteter och med investeringar i datorer. Styrelsen vill vidare ställa ett garantibelopp på 300 000 kr till RGB:s verksamhet,
vilket får finansieras genom omfördelning inom budget.

Beslut att anta juni månads disponibla del 1 enligt sekretariatets förslag,


    att anta juni månads disponibla del 2 enligt sekretariatets förslag, men

    att undanta punkterna 5,6 samt 9 i bilaga 3: "Verksamhet 1999 för beslut
    1998",

Bilaga 3 (underlag 13-14 juni):

Verksamhet 1999 för beslut 1998
Nedanstående verksamheter är av det slaget att styrelsen redan på sitt junimöte bör fatta beslut om verksamheten ska bedrivas under 1999. Anledningarna till det kan vara att vi aviserar om förnyad prenumeration, påbörjar ett omfattande planeringsarbeta, material produceras eller att det tar tid att avveckla en verksamhet vid ett beslut om att verksamheten inte ska bedrivas.

Kortkampanjen
Pådraget *
Amnesty Press
RGB stöd
EU-föreningen
Årsrapporten
Almanackan
Medlemsvärvning
Personal

* Sekretariatet har inlett en diskussion om förändring/nedläggning av Pådraget och återkommer på sept-mötet med närmare beskrivning av detta.

Förslag till beslut

att § 30 i protokollet 13-14 juni justeras så att den tredje att-satsen lyder att undanta punkterna 5, 6 samt 9 i bilaga 2: "Tillägsäskanden disp 2"