Henry Berglund och dödstraffet - dokument 1995 - 1998 - en sammanställning Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998


Henry Berglund och dödstraffet
- dokument 1995 - 1998 - en sammanställning


Stockholm den 19 april 1998

Styrelsens yttrande över årsmötesmotioner ang. Henry Berglund.

Med anledning av rubr. yttrande vill jag lämna följande kommentarer.

Styrelsens beskyllningar om mina arbetsinsatser i Amnesty. Jag finner det fortfarande oacceptabelt och kränkande när ni nu återigen upprepar samma åsikter som 1995 års styrelse och sålunda sanningslöst beskyller mig för att inte ha utfört mitt arbete i enlighet med stadgar, regler eller riktlinjer. Som framhålls i motion 1.9.2 åberopas inte i styrelsens avsättningsbeslut 1995 någon misskötsel av mitt samordnaruppdrag som grund för avsättningen.
Beskyllningarna har tillkommit i efterhand utan angivande av vari den påstådda misskötseln skulle bestått. Ni har inte ens besvärat er med att ta kontakt med företrädare för Rysslandssamordningen för utredning i saken.

Som aktiv medlem har jag alltid och i full utsträckning respekterat och stött Amnestys mandat och stadgar, både vid mina nationella son internationella verksamheter. Jag tillbakavisar därför också med skärpa er nytillkomna hänvisning till beslut 35 från rådsmötet 1997. Frånsett att beslutet inte existerade 1995, förbjuder det inte aktiva medlemmar eller samordnare att föreslå organisatoriska förändringar, vare sig av den art jag förespråkade i Amnesty Press 1995 eller andra. En motsatt innebörd av beslutet vore absurd, eftersom Amnestys aktiva medlemskader då skulle ställas utanför den demokratiska processen och Amnesty på sikt riskerar att bli handlingsförlamat. Mer om beslut 35 nedan.

Styrelsens beskyllningar och lögner om min inställning till Amnestys arbete mot dödsstraffet.

Jag påminner igen om mitt inlägg i Amnesty Press 5/95, där jag bl.a. upplyste er om att IS redan 1994 gett arbetsgrupper möjligheten att avsäga sig fångfall om gruppen har stora betänkligheter att engagera sig för t.ex. en dödsdömd mördare. Se protokoll från samordningsmöte i Paris 1994, och försök följa den pågående verksamheten även om det känns besvärande. Jag skrev vidare: "Alla skall vi dock arbeta för avskaffandet av dödsstraffet genom att söka få regeringar att lagstifta om förbud för utdömande av dödsstraff och att protestera mot att dödsstraff verkställs". Kan det uttryckas tydligare? Genom ert resonemang kring beslut 35 insinuerar ni likväl, utan minsta belägg i någon som helst omständighet, att jag i strid med mitt eget uttalande inte skulle dela uppfattningen att även svåra brottslingar skall få sitt dödsstraff omvandlat och att jag också är beredd arbeta härför.

Uppenbarligen för att ytterligare diskreditera mig påstår ni i motionsyttrandet att jag åsidosätter beslut 35 även på ett annat sätt, genom att påstå att beslutet skulle innebära hinder för en samordnare att förespråka att "någon annan ska arbeta mot dödsstraffet i ett visst land". Om ni därmed avser att jag förespråkat någon annan i mitt ställe, får jag be er läsa mitt uttalande i AP 5/95. Om ni däremot syftar på mitt förslag att individuella fall rörande kriminella dödsdömda bör handläggas på central nivå och inte av grupperna, tag då del av de direktiv från IS som utfärdats 1997 och som åberopas i motionerna 1.9.1 och 1.9.3 och som även tillställts er separat tidigare.

Innebörden av IS direktiv är just att "någon annan ska arbeta mot dödsstraffet" i dessa fall, i praktiken de som tjänstgör vid IS. Gruppernas arbete mot dödsstraffet skall sålunda koncentreras på själva temat, precis som jag förespråkade i mitt av er så hårt och hänsynslöst kritiserade uttalande!!! Er förvrängda tolkning av beslut 35 måste ju innebära att också vederbörande vid IS handlat i strid med beslutet när de förespråkat och t.o.m. utfärdat nämnda direktiv. Detsamma måste även gälla Rysslandssamordnaren Hans Liljeson, som skrivit motion 1.9.1 och bl.a. i Amnesty Debatt 1997 förespråkat samma alternativa arbetsmetod som jag. På min förfrågan påtalar han att sektionsstyrelsen trots detta inte givit honom minsta erinran för åsidosättande av beslut 35, än mindre avsatt honom som samordnare.

Ni bekräftar själva i motionsyttrandet att grupperna i arbetet mot dödsstraffet tillåts välja alternativ arbetsmetod. En samordnare däremot, skriver ni, kan inte välja delar av åtagandet. Åtagandet? Med denna haltande jämförelse insinuerar ni mot bättre vetande (ni vet att frågeställningen här gäller vårt "arbetssätt" enligt stadgarnas § 2 och ej vårt "åtagande" enligt stadgarnas § 1) att mina uttalanden till stöd för ett annorlunda arbetssätt skulle innebära ett ifrågasättande av Amnestys åtagande.

Mitt ställningstagande till styrelsens agerande.

Svenska sektionens styrelse har sedan 1995 agerat under affekt och under oskicklig ledning i fallet Henry Berglund. Detta har medfört att Amnestys anseende skadats och att många medlemmar lämnat rörelsen. Ni har kränkt yttrandefriheten inom Amnesty, ni har uttalat osanna påståenden, och ni har uttalat kränkande beskyllningar om mig. Styrelsen har uttalat lögner och beskyllningar i Amnesty Press, det forum som ni själva anser vara en icke-intern publikation.

Amnesty arbetar för mänskliga rättigheter. Det förefaller som styrelsen anser att detta ej gäller för Amnestys svenska ledning. Beakta följande: FNs deklarationer, artikel 19 "Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.---" Vidare artikel. 12 - "Ingen må ut sättas för - - - angrepp på heder och anseende" --- Enligt styrelsens beslut i juni 1995 krävdes offentlig avbön för det mig tillskrivna uttalande "att Amnesty inte bör arbeta för kriminella dödsdömda". Jag har givetvis inte gjort avbön eller avser att göra det (tankarna går lätt tillbaka till Sovjetsstatens agerande mot sina medborgare) eftersom uttalandet är falskt och ej mitt. Detta av styrelsen fabricerade falska uttalande låg till grund för avsättningsbeslutet. Jag har ej heller valt att agera offentligt, främst av hänsyn till Amnesty och dess medlemmar.

Jag vill nu informera sektionens styrelse om min avsikt att låta förätta en rättslig prövning av styrelsens agerande efter mina inlägg i AP under 1995. Detta kommer troligtvis att leda till att fallet kommer att få en sådan offentlighet som styrelsen tydligen avsåg när min avbön krävdes 1995. Denna externa uppmärksamhet är något som jag minst av allt eftersträvar, men styrelsen bär, enligt min och andras uppfattning, hela ansvaret för ärendets fortsatta utveckling

Det har vid ett flertal tillfällen under de senaste åren av mig och flera Amnestymedlemmar och grupper klart visats vilka lögner och beskyllningar som här åsyftas.Tyvärr känns det nödvändigt att åter påtala vilka några av dessa är. Ni har skriftligt beskyllt mig för:

1. att jag ej "helhjärtat" stött arbetsgrupper i deras arbete. (Kommentar: Har ex. Annika Lindgren helhjärtat stött gruppen när hon gett gruppen beskedet att den ej behöver arbeta för visst ej önskat fångfall?)

2. att jag ej stött arbetet för hela Amnestys åtagande.

3. att jag ej arbetat i överensstämmelse med Amnestys stadgar.

Ni har skriftligen uttalat följande lögner:

1. Ni påstår att min åsikt är "att Amnesty inte bör arbeta för kriminella dödsdömda".

2. Ni påstår att Ert uteslutningsbeslut grundar sig på svenska Amnestys stadgar.

3. Ni påstår att jag gjort uttalande som strider mot sektionens stadgar.

Mot bakgrund av vad som förekommit i mitt ärende är det hög tid att styrelsen och var och en av dess ledamöter i förra och nuvarande styrelsen blir medvetna om det hot mot åsikts- och yttrandefriheten i svenska Amnesty som ligger i ert agerande och i er argumentering. Konsekvenserna av era osanna beskyllningar mot en medlem och vad ni därigenom utsatt och utsätter denna för är också något som styrelsen måste göra klart för sig.
Stockholm som ovan. Kopior till:

Se särskild sändlista7 October 1997


Dear Russia Coordinators,

I am writing to clarify that all death penalty QAF and SURAN cases are being closed, pending a reallocation of the cases in new schemes. The new files will be issued as soon as possible.

The new scheme will concentrate on the broader theme of the death penalty and the context of Russia's commitment to the Council of Europe and under intemational law, using death row prisoners' names as examples. The files may be grouped according to the regions of the Russian Federation where the prisoners are held.

If any of your groups currently working on death penalty cases or files would be interested either in taking part in the new actions on the death penalty in the Russian Federation, or else in simply continuing to work on their current case, please could you let me know as soon as possible, so that this can be taken into account when issuing the new action files and SURANs.

Thank you very much for your cooperation in this.
Best wishes,

Rachel Bugler
CISI Mongolia Research & Campaign TeamDatum: 25 februari 1998

SAMMANSTÄLLNING AV BESLUT OM HENRY BERGLUNDS
AVSÄTTNING

Styrelsebeslut kronologiskt

Styrelsen juni 1995

§ 15 Rollen som samordnare

Henry Berglund är Rysslandsamordnare och har uttalat sig i bl a Amnesty Press om Amnestys arbete för dödsdömda i Ryssland. Henry Berglund hävdar att Amnesty inte bör arbeta för kriminella dödsdömda.

Annika Lindgren, kontaktperson på sekretariatet för samordningsgrupper, ger styrelsen en bakgrund till frågan om rollen som samordnare och Henry Berglunds åsikter om dödsstraffet.

Idag handlar alla aktionsfall i Ryssland, som svenska grupper arbetar med, om personer som dömts till döden för mord. De grupper som arbetar med sådana fall bör kunna förvänta sig att få ett helhjärtat stöd från samordnaren.

Styrelsen anser att en samordnare måste ställa upp på hela Amnestys åtagande och ge grupperna det stöd de behöver. Vidare har en samordnare en nyckelposition i Amnestys organisation och måste vara extra noga med hur han/hon uttalar sig.

Beslut att Henry Berglund ombedes att skriftligen dementera sina ståndpunkter offentligt, för att kunna kvarstå som samordnare, och att han annars måste avgå;

att uppdra åt Christine Pamp att skriva till Henry Berglund och återge styrelsens diskussion och beslut.


Styr dec. 1995

§ 85 Angående Henry Berglunds roll som samordnare

Angående den debatt som förts kring Henry Berglunds roll som samordnare har OSS-samordningen skrivit till styrelsen för att få besked i frågan om Henry Berglund kvarstår som samordnare eller ej.

Styrelsen har i brev till Henry Berglund uppmanat honom att, om han vill fortsätta som samordnare, dementera de åsikter han framfört i Amnesty Press. Istället för att dementera sina åsikter har Henry Berglund, i sin egenskap av samordnare valt att vidhålla dem i ytterligare debattinlägg i Amnesty Press. Henry Berglund har, trots inbjudan, valt att inte delta i styrelsens diskussioner kring detta för att förklara sina ståndpunkter.

Beslut att med hänvisning till svenska sektionens stadgar samt de åtgärder styrelsen vidtagit för att få en förklaring av de åsikter Henry Berglund givit uttryck för i Amnesty Press befria Henry Berglund från uppdraget som samordnare,

att ordföranden meddelar Henry Berglund styrelsens beslut om hans roll som samordnare,

att OSS-samordningen meddelas styrelsens beslut med utdrag ur protokoll.


AU feb. 96

16. Skrivelse från Rysslandssamordningen angående Henry Berglund

Rysslandsamordningen har skickat en skrivelse till styrelsen angående Henry Berglund och styrelsens beslut att avsätta honom som samordnare.

Beslut att uppdra åt ordföranden att skriva svar till Rysslandssamordningen.


Styr. prot. januari 1997

§ 96 Rättelse av protokoll från styrelsens möte i juni 1995

Henry Berglund har tillskrivit styrelsen angående en formulering i protokollet från styrelsens junimöte 1995. Styrelsen har tagit Henry Berglunds påpekande i beaktande och vill göra följande rättelse:

(Utdrag ur protokoll från styrelsens möte i juni 1995)

"§15 Rollen som samordnare

Henry Berglund är Rysslandsamordnare och har uttalat sig i bl a Amnesty Press om Amnestys arbete för dödsdömda i Ryssland. Henry Berglund hävdar att Amnesty inte bör arbeta för kriminella dödsdömda "

Det inledande stycket i denna paragraf ger inte en rättvisande bild av vad Henry Berglund faktiskt uttalat. Stycket skall istället lyda:

"Henry Berglund är Rysslandsamordnare och har uttalat sig i bl a Amnesty Press om Amnestys arbete för dödsdömda i Ryssland. Henry Berglund anser att Amnestygrupper inte bör arbeta för kriminella dödsdömda."

Styr. mars 97
§ 145 Brev från Henry Berglund och brev från Hans Liljeson
Styrelsen tar del av ett brev från Henry Berglund och ett från Hans Liljeson angående styrelsens beslut att avsätta Henry Berglund som samordnare.

Beslut att uppdra åt ordföranden att besvara breven.

Styr maj 97
§ 163 Tillägg i Amnesty Debatt om Henry Berglund
Ordföranden redogör för styrelsens hantering av ärendet med avsättandet av Henry Berglund. I ett inlägg i Amnesty Debatt kritiseras styrelsen för sitt agerande i frågan. Inlägget bör besvaras av styrelsen.

Beslut att uppdra åt ordföranden att besvara inlägget.

Stvr juni 97
§36 Brev från grupp 333
Grupp 333 i Stockholm har skrivit till styrelsen och bett om ett förtydligande av styrelsens beslut rörande Henry Berglund.

Beslut
att uppdra åt ordföranden besvarar brevet


Styr nov. 97

§ 105 Skrivelse från Nils E Hyll

I skrivelsen tar Nils E Hyll upp frågan om styrelsens agerande vad gäller Henry Berglund.

Beslut att uppdra åt ordföranden att besvara brevet


Årsmötesbeslut och motioner

Årsmötet 96

26. Beslut om sent inkomna motioner
Årsmötet har presenterats tre sent inkomna motioner.
Beslut
att behandla motionen: "Amnestys flyktingmandat" i beredningsgrupp 1,
att behandla motionen: "Amnestys flyktingarbete" i beredningsgrupp 1,
att inte behandla motion i anledning av styrelsens yttrande över motion 1:2 om Henry Berglund.

Motionen
Motion i anledning av styrelsens yttrande över motion 1:2 om Henry Berglund
Hans Liljeson
Med växande oro har många följt styrelsens agerande mot Henry Berglund. Beslutet att avsätta Henry har åtföljts av varjehanda osanna påståenden som varit nedsättande och vållat honan avsevärt personligt obehag, särskilt som han oreserverat är motståndare till dödsstraffet. Det har därför från olika håll ifrågasatt s an inte Henry blivit utsatt för förtal, detta mot bakgrund av följande.

I Amnestykretsar skulle ett förslag an att Amnesty skall frångå sitt åtagande att arbeta för kriminella dödsdömda, dvs nära nog sluta arbeta mot dödsstraffet, vara bland det värsta och mest uppseendeväckande en medlem kan framföra. i styrelsens beslut 10-11 juni 1995, som återgavs i Amnesty Press 6/95, heter det

"Henry Berglund hävdar att Amnesty inte bör arbeta för kriminella dödsdömda" . Detta är osanning - Henry föreslog klart och tydligt i Amnesty Press att arbetsgruppernas individuella fall beträffande kriminella dödsdömda i stället skall handläggas på central nivå i Amnesty

Henry anmodades att offentligt dementera den åsikt som man sålunda osant tillskrivit honan. Det kunde han inte, den var ju inte hans. I avsättningsbeslutet 2-3 december 1995 påstods att Henry "valt" att inte dementera. Detta är osanning - Henry hade i realiteten inget val. Det enda, men för honom otänkbara alternativet hade varit att acceptera en lögn. Ändå åberopades hans uteblivna dementi som skäl för att avsätta honan. i beslutet framstår Henry i nedsättande dager som samarbetsovillig och själva avsättningen är naturligtvis synnerligen kränkande.

I sin rapport till Amnestygrupperna an avsättningen såg sig styrelsen tvingad återge Henrys verkliga uttalande att det är grupperna som inte bör arbeta för kriminella dödsdömda. Dock förtegs Henrys samtidiga förslag an överförandet av dessa fall till central nivå. Genom detta förtigande vidmakthölls genom rapporten den kränkande osanningen från junibeslutet att Henrys förslag skulle innebära en begränsning av Amnestys åtagande.

Enligt styrelsens yttrande över motionen från grupp 63 avsattes Henry för att han "inte utfört sitt arbete som samordnare i enlighet med de regler och riktlinjer som gäller" . Man antyder att han skulle ha åsidosatt regeln att "samordnarens viktigaste uppgift är att ge arbetsgrupperna råd och stöd i sitt arbete . Beskyllningen är osann - i Amnestys regelverk ingår även andra bestämmelser och Henry hade i kraft av dessa tilldelats helt andra arbetsuppgifter. Henry har aldrig varken fått eller undandragit sig någon begäran från någon arbetsgrupp an råd och stöd eller haft att ta egna initiativ i sådan riktning. Allt detta sköttes av övriga medlemmar i Rysslandsamordningen enligt en arbetsfördelning som samordningen enligt reglerna hade rätt att tillämpa och avsåg att fortsätta med så länge man hade förmånen att få dra nytta av Henrys mångåriga och väldokumenterade Amnestyerfarenhet

Att uttala sig i Amnesty Press ingick inte i Henrys utförande av sitt arbete som samordnare och det är ett rent påhitt av styrelsen och Amnesty Press att han skulle ha gjort sina uttalanden i den egenskapen. Han har uttalat sig som enskild medlem och kunde så göra bl .a. eftersom det inte var hans uppgift att ge grupperna stöd, helhjärtat eller annat.

Kontentan av Henrys i Amnesty Press uttalade åsikter gällde dels hur vi arbetar med åtagandet i fråga an dödsstraffet, dels förslag till behövliga förändringar av arbetsmetoderna , inte av åtagandet . Detta är ett faktum som man inte kan förvanska med lösryckta citat. Henry hade som samordnare ingen "nyckelposition" men även an så varit fallet ägde han fritt uttala sina åsikter an våra arbetsmetoder. "I sitt beslut att entlediga Henry Berglund ifrågasätter (styrelsen) endast de åsikter han som samordnare framfört rörande åtagandet" bekräftar en talesman för styrelsen i brev till Rysslandsamordningen den 11 april 1996. Det i verkligheten totalt grund lösa i styrelsens nyssnämnda ifrågasättande har redan framgått. . Henry har aldrig ifrågasatt åtagandet.

Som Amnestymedlem och jurist med tidigare verksamhet som advokat anser jag att styrelsen med råge överskridit gränsen för hur man får behandla en föreningsmedlem och handskas med sanningen . Svensk lag står faktiskt över våra stadgar och de övriga regler som styrelsen åberopat och tillåtit sig vantolka. De osanna och nedsättande beskyllningarna mot. Henry kan således prövas av domstol. Hellre bör vi dock ta vårt moraliska ansvar och själva beslutsamt undanröja detta flagranta rättsövergrepp mot. en betrodd medlem, ett övergrepp som torde sakna motstycke i sektionens historia . Endast därigenom kan vi samtidigt bevara Amnestys trovärdighet när vi utåt säger oss verka för åsiktsfrihet.

Jag yrkar
att årsmötet beslutar upphäva avsättningen av Henry Berglund son Rysslandsamordnare,
att årsmötet uppdrar åt styrelsen att. underrätta Rysslandsamordningen om avsättningens upphävande .Forts årsmötet 96:

32. Henry Berglunds roll som samordnare och arbetet för dödsdömda kriminella
Motion 1:2
Beslut att avslå motionen


Motionen
1:2 Henry Berglunds roll som samordnare och arbetet för dödsdömda kriminella
Grupp 63 i Malmö
Vi har följt debatten i AMNESTY PRESS, som startade med Henry Berglunds inlägg angående kriminella, dödsdömda fångar som tas upp i aktionsfall i Amnestygrupperna. Det var olyckligt att debatten fördes i AMNESTY PRESS, och inte i vår interna tidning, men för detta kan knappast Henry Berglund klandras, AMNESTY PRESS borde själv ha stoppat detta.

Vår grupp har upprörts över att styrelsen vid ett möte den 2-3 december 1995 avsatt Henry Berglund som medlem av Rysslandsamordningen Var, om inte inom Amnesty, skall man fritt få framföra sina åsikter? Att debattera en organisationsfråga måste vara tillåtet utan repressalier. Mandatet kan inte ifrågasättas, men hur vi skall arbeta för mandatet måste kunna diskuteras.

För tydlighetens skull vill vi understryka att vi utan begränsningar i övrigt vill arbeta för ett generellt avskaffande av dödsstraffet för alla fångar.

Vi yrkar:
att årsmötet beslutar upphäva avsättningen av Henry Berglund som Rysslandsamordnare.

Styrelsens yttrande :
Samordnares viktigaste uppgift är att ge arbetsgrupperna råd och stod i sitt arbete. Vad gäller gruppers arbete mot dödsstraff tillåts grupperna välja arbetsmetod. Inga aktionsfall skickas ut utan att grupperna accepterat att arbeta med det givna fallet . En samordnare däremot kan inte välja delar av åtagandet, utan grupperna ska få ett helhjärtat stöd från samordnaren i sitt arbete oavsett vad fallet handlar om. Vidare har en samordnare en nyckelposition i Amnestys organisation och måste vara extra noga med hur han/hon uttalar sig, eftersom man faktiskt företräder hela Amnesty i en rad frågor. Styrelsen anser att Henry Berglund inte har utfört sitt arbete som samordnare i enlighet med de regler och riktlinjer som gäller och entledigade honom därför från uppdraget som samordnare. Han kan som enskild medlem fritt framföra sina åsikter om mandatet och våra arbetsmetoder.

Styrelsen avstyrker motionen


En del korrespondens

Brev från Henry Berglund Begäran om tillrättaläggande av felaktighet i protokollet
Stockholm den 15 december 1996 1(2)
Amnesty International Svenska sektionens styrelse


Sektionstyrelsens protokoll från möte den 10-11 juni 1995. Begäran om tillrättaläggande av felaktighet i protokollet .


Styrelsen påstår i rubricerat protokoll, paragraf 15, att "Henry Berglund hävdar att Amnesty inte bör arbeta för kriminella dödsdömda."
Styrelsens uttalande är felaktigt och för mej kränkande.

Jag ber styrelsen ta del av följande:

1. Vid styrelsemötet den 10-11 juni låg på styrelsens bord ett brev från Annika Lindgren/sekretariatet <95-06-06> där Annika L. korrekt redovisar vad jag hävdat i denna fråga. Annika L. skriver: "Henry säger: kriminella dödsdömda bör inte några Amnestygrupper arbeta för, . . .". Ingen i den dåvarande styrelsen borde vid mötet ha varit okunnig om min, i korthet uttryckta, mening om vårt arbetssätt för arbetsgrupperna gällande kriminella dödsdömda fångar.

Se också mina artiklar i Amnesty Debatt 2/94 och 1/95, Amnesty Press 3/95 och 5/95 samt Amnesty Forum juni 1995. Några korta citat från dess texter:

      • "Arbetsgrupper skall dock arbeta för dödsstraffets avskaffande genom att söka få regeringar att lagstifta om förbud för utdömande av dödsstraff och att protestera mot att dödsstraff verkställs - detta är bra." (AD 1/95).
      • "Vi bör lägga huvuddelen av våra insatser för kriminella fångar på central nivå och där markera vår hållning och göra utredningar och uttalanden av principiell natur." (AP 3/95).

2. På styrelsens bord låg också mitt brev till styrelsen/ Chr. Pamp (95-06-03) där jag i bilagan återigen klarlägger min uppfattning att alla skall vi dock arbeta för avskaffandet av dödsstraffet och protestera mot att dödsstraff verkställs

3. Styrelsens dåvarande ordförande, Chr. Pamp, har besvarat en skrivelse från Rysslandssamordningen och 13 Amnestymedlemmar (96-02-09) rörande bl.a styrelsens felaktiga uttalande i nämnda protokoll. Där bekräftar hon felaktigheten.

4. Som alla förstår uttrycker protokollets formulering synen på Amnestys åtagande . Mina redovisade synpunkter avser Amnestys arbetssätt . En avgörande principiell skillnad i debatten om Amnestys verksamhet!

Jag har nu valt att på detta sätt fästa styrelsens uppmärksamhet på ett anmärkningsvärt styrelseuttalande och begär härmed att styrelsen
snarast i mötesprotokoll korrekt visar vad jag uttalat om Amnestys arbetssätt för dödsdömda kriminella fångar.

Amnesty är känt för en ständig sträva att noggrant utreda och pröva tillgängliga uppgifter och därefter göra tillförlitliga uttalanden och fatta trovärdiga beslut. Hoppas att så sker även i detta fall.


Med vänlig hälsning Henry Berglund

Pontonjärgatan 21
11237 Stockholm
Tel 08/654 40 03Ordförandens svar till Henry Berglund, 97- 02-18.970218

Henry Berglund
Pontonjärgatan 21 IV
112 57 Stockholm

Henry, Tack för ditt brev gällande styrelseprotokoll från 1995. Styrelsen tog upp ärendet på styrelsemötet i januari och har gjort en justering som du kan utläsa ifrån protokollet och som lyder enligt följande:

"Henry Berglund är Rysslandsamordnare och har uttalat sig i bl a Amnesty Press om Amnestys arbete för dödsdömda i Ryssland. Henry Berglund anser att Amnestygrupper inte bör arbeta för kriminella dödsdömda."

Jag hoppas att denna formulering bättre stämmer överens med den diskussion som fördes förra året.


Mvh

Charlotta Nordenberg
OrdförandeBrev till styrelsen från Hans Liljesson, 25 februari 1997

Styrelsen

Amnesty International, Svenska sektionen
!Beträffande Henry Berglund

Det har kommit till undertecknads kännedom att styrelsen 25-26 januari 1997 beslutat än dra den falska passus i protokollet från styrelsemötet i juni 1995, vilken låg till grund för den dåvarande styrelsens uppmaning till Henry Berglund att dementera i Amnesty Press framförda åsikter med ultimatum att han annars måste avgå som Rysslandsamordnare. Eftersom Henry Berglund inte givit uttryck för de åsikter, som tillvitades honom i nämnda passus, kunde han inte dementera dem. Styrelsen beslöt det oaktat i december 1995 att avsätta honom, varvid hänvisades till de åsikter man på falska grunder tillvitat honom och relaterat till Amnestys åtagande .
Genom den nu beslutade ändringen bekräftas att de av Henry Berglund i Amnesty Press framförda åsikterna, som styrelsen hade att ta ställning till, i själva verket endast gällde Amnestys arbetsmetoder . Amnestys stadgar skiljer tydligt mellan organisationens åtagande och arbetsmetoder. Enligt Anita Klum (se bifogad brevkopia) har styrelsen i sitt beslut att avsätta Henry Berglund inte ifrågasatt hans åsikter rörande arbetsmetoderna.
I och med den nu beslutade protokollsändringen framstår således avsättningen av Henry Berglund även från styrelsens egna utgångspunkter som grundlös, förutom att den är oförenlig med det för Amnesty International gällande regelverket. Jag tillåter mig därför upprepa det krav som från Rysslandsamordningens sida framställdes i skrivelse till styrelsen den 9 februari 1996 om upphävande av styrelsebeslutet 2-3 december 1995 att entlediga Henry Berglund som samordnare.


Med vänlig hälsning Hans Liljeson Rysslandsamordnare

Bil. Kopia av Anita Klums brev 11.4.1996
Stockholm den 11 april 1996

Angående ditt brev 9 april 1996 om Henry BerglundBäste Hans,

Det finns inga ytterligare regler eller riktlinjer för samordningsgrupper förutom dem som jag utgår ifrån att du redan har. En samordnares uppgift är, som framgår av dessa, att på bästa sätt ge grupperna råd och stod i deras aktionsfalls arbete. Vad gäller gruppers arbete mot dödsstraff tillåts grupperna välja arbetsmetod. Inga aktionsfall skickas ut utan att grupperna accepterat att arbeta med det givna fallet. En samordnare däremot kan inte välja delar av åtagandet vilket innebär att man som samordnare måste stötta gruppernas arbete oavsett vad fallet handlar om. Som också nämns i yttrandet till motion 1:2 har en samordnare en nyckelposition i Amnestys organisation och måste vara extra noga med hur han uttalar sig, eftersom man som samordnare företräder hela Amnesty i en rad frågor.

Självklart har en samordnare, liksom den enskilde medlemmen, möjlighet att diskutera och påverka arbetsmetoder, t ex i dialog med det internationella sekretariatet. Styrelsen har hela tiden varit medveten om att Henry Berglunds inlägg i Amnesty Press berör både arbetsmetoder och åtagandet, därav formuleringen i yttrandet. I sitt beslut att entlediga Henry Berglund ifrågasätter man dock endast de åsikter han som samordnare framfört rörande åtagandet.

OSS-samordningen. i vilken Rysslandssamordningen ingår, har den 8 januari 1996 underrättats om Henrys entledigande från sina arbetsuppgifter som samordnare.

Med vänliga hälsningarAnita KlumCharlotta Nordenberg till Hans Liljesson 1997-03-30970330

Hans Liljesson
Björkrisvägen 12
161 39 Bromma

Hej Hans,

Styrelsen har tagit del av ditt brev gällande beslutet att avsätta Henry Berglund som Ryssland samordnare. Styrelsen kommer inte att upphäva beslutet från december 1995.

Beslutet vid styrelsemötet i januari 1997 om att göra en justering av beslut från styrelsemötet juni 1995 kommer inte påverka vårt ställningstagande. (Utdrag ur styrelseprotokoll januari 1997)

§ 96 Rättelse av protokoll från styrelsens möte i juni 1995

Henry Berglund har tillskrivit styrelsen angående en formulering i protokollet från styrelsens junimöte 1995. Styrelsen har tagit Henry Berglunds påpekande i beaktande och vill göra följande rättelse:

(Utdrag ur protokoll från styrelsens möte i juni 1995)
"§15 Rollen som samordnare
Henry Berglund är Rysslandsamordnare och har uttalat sig i bl a Amnesty Press om
Amnestys arbete för dödsdömda i Ryssland. Henry Berglund hävdar att Amnesty inte
"
bör arbeta för kriminella dödsdömda

Det inledande stycket i denna paragraf ger inte en rättvisande bild av vad Henry Berglund faktiskt uttalat. Stycket skall istället lyda:

"Henry Berglund är Rysslandsamordnare och har uttalat sig i bl a Amnesty Press om Amnestys arbete för dödsdömda i Ryssland. Henry Berglund anser att Amnestygrupper inte bör arbeta för kriminella dödsdömda."


Med vänlig hälsning
Charlotta Nordenberg
Ordförande
Amnesty International, Svenska sektionen

Brev till styrelsen från Henry Berglund, 25 februari 1997


Stockholm den 25 feb 1997

Amnesty International Svenska sektionens styrelse Till styrelsemötet den 8-9 mars 1997

SEKTIONSSTYRELSENS HANDLÄGGNING AV "FALLET HENRY BERGLUND"

Vid sektionens styrelsemöte den 10-11 juni 1995 beslöts "att Henry Berglund ombedes att skriftligen dementera sina synpunkter offentligt, för att kunna kvarstå som samordnare, och att han annars måste avgå;" . Anledningen till detta ultimatum syntes vara att jag har "hävdat att Amnesty inte bör arbeta för kriminella dödsdömda".

Beslutet är uppseendeväckande! Dels därför att det grundar sig på en falsk uppgift framförd som en anklagelse, dels därför att beslutsmotiveringen var oklar och inte heller gav utrymrne för samtal eller tillrättalägganden.

Nuvarande styrelse har på ett förtjänstfullt sätt, i beslut 25-26 juni 1997, tydliggjort det felaktiga beslutsunderlaget och korrekt visat min åsikt "att Amnestygrupper inte bör arbeta för kriminella dödsdömda".

Jag har haft åsikter om Amnestys arbetssätt och som en följd av detta har jag, under stark offentlig exponering genom Christine Pamps uttalanden, uteslutits ur Rysslandssamordningen. För att nu få klarhet om styrelsens skäl att ställa nämnt ultimatum och besluta om mitt entledigande begär jag svar på följande fyra frågor:


1 . Vilken eller vilka av mig publicerade åsikter föranledde kravet på "avbön" i juni 1995?
2. Vilka bestämmelser i sektionsstadgarna avses i avsättningsbeslutet i december 1995?

3. Vilka "ramar vi demokratiskt satt för vårt åtagande" åsyftas på tal om vårt arbete? (Se brev från Chr. Pamp till grupp 71, odaterat vintern 1996)

4. Vilket uttalande gäller?

al "Både kritik mot organisationens grundvalar och kritik mot grupper eller enskilda personer kan självklart vara på sin plats i tidningen",-- -. (Chr. Pamp på ledarplats, AP 4/95)

bl "Att som samordnare gå ut i Amnesty Press och ifrågasätta arbete inom Amnestys åtagande kan vara till skada, både för gruppernas arbete och för hela rörelsen. Detta är också den enda anledning jag har, och den enda anledning som finns överhuvudtaget, att hindra Henry Berglund att fortsätta sitt uppdrag som samordnare" (Chr. Pamp i brev till grupp 71, odaterat vintern 1996).

Det vore önskvärt att styrelsen också begrundar budskapet i följande uttalande av Anita Klum i brev till Hans Lilljeson i Rysslandssamordningen den 11 april 1996:

"Självklart har en samordnare, liksom den enskilde medlemmen, möjlighet att diskutera och påverka arbetsmetoder, t ex i dialog med det internationella sekretariatet. Styrelsen har hela tiden varit medveten om att Henry Berglunds inlägg i Amnesty Press berör både arbetsmetoder och åtagandet, därav formuleringen i yttrandet. I sitt beslut att entlediga Henry Berglund ifrågasätter man dock endast de åsikter han som samordnare framfört rörande åtagandet."

Som lätt förstås synes det mig oklart vilken syn svenska Amnestys ledning har vad gäller yttrandefriheten inom organisationen. Eftersom vi ständigt uppmanas att debattera och söka delta i den demokratiska processen för att kloka beslut skall fattas, så borde spelreglerna vara tydligare och fördömanden färre.

Utöver vad ovan sagts vill jag uttrycka min upprördhet över de nedsättande och grovt kränkande beskyllningar som den tidigare styrelsen, främst Chr. Pamp, uttalat om mig och mitt 15-åriga Amnestyarbete. Jag har, inte utsagt direkt men fullt tydligt, framställts som olämplig medlem, som samarbetsovillig, som skadlig för grupper och medlemmar, som den som brutit mot Amnestys stadgar och regler, etc, etc.

Min förhoppning är att styrelsen ser över besluten angående "fallet Henry Berglund." Vidare begär jag att styrelsen snarast omprövar sitt uteslutningsbeslut frän decembermötet 1995.

Med försök till vänlig hälsning
Stockholm den 25 februari 1997


Henry Berglund


Svar från ordföranden den 3 april 1997
970403


Henry Berglund
Pontonjärgatan 21 IV
112 57 Stockholm

Hej Henry,

Tack för ditt brev. Styrelsen har tagit del av ditt brev där du yrkar på att upphäva styrelsebeslutet från 1995 om uteslutning som samordnare.
Styrelsen kommer inte att upphäva tidigare fattade beslut i frågan.

Upprinnelsen till ärendet är som du vet var artikeln som publicerades i Amnesty Press 3/95. Beslutet om att befria dig från ansvaret som samordnare togs på styrelsen dec 1995 beslut

§ 85 Angående Henry Berglunds roll som samordnare

Angående den debatt som förts kring Henry Berglunds roll som samordnare har OSS-samordningen skrivit till
styrelsen för att få besked i frågan om Henry Berglund kvarstår som samordnare eller ej.

Styrelsen har i brev till Henry Berglund uppmanat honom att, om han vill fortsätta som samordnare, dementera de åsikter han framfört i Amnesty Press. Istället för att dementera sina åsikter har Henry Berglund, i sin egenskap av
samordnare valt att vidhålla dem i ytterligare debattinlägg i Amnesty Press. Henry Berglund har, trots inbjudan, valt att inte delta i styrelsens diskussioner kring detta för att förklara sina ståndpunkter.
Beslut att med hänvisning till svenska sektionens stadgar samt de åtgärder styrelsen vidtagit för att få en förklaring av de
åsikter Henry Berglund givit uttryck för i Amnesty Press befria Henry Berglund från uppdraget som samordnare,

att ordföranden meddelar Henry Berglund styrelsens beslut om hans roll som samordnare,

att OSS-samordningen meddelas styrelsens beslut med utdrag ur protokoll.


Styrelsebeslutet i december 1995 stödjer sig på § 1 stadgarna i den mån att i § 1 finns organisationens syfte och åtagande vilket är våra grundstenar. Se även stadgarna §5.
(Utdrag ur § 1, svenska sektionens stadgar)

" Särskilt skall organisationen med alla lämpliga medel och utan politiska hänsynstaganden motsätta sig:
c) dödsstraffet och tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av fångar och människor som på annat sätt lätt sin frihet inskränkt, oavsett om de har utövat eller förespråkat våld"

Du nämner också i ditt brev om korrespondens från styrelsen genom dåvarande ordförande Christine Pamp. Den korrespondensen skrevs på uppdrag från styrelsen och således också godkänd av densamma. Det handlar inte om att något av de uttalandena du citerar i ditt brev till styrelsen inte gäller och vad styrelsen 95/96 tog ställning till var dina uttalanden i rollen som samordnare.

En viktig sak att nämna är att Årsmötet 1996, sektionens högsta beslutande organ, avslog en motion som yrkade på att riva upp styrelsebeslutet från december 1995.

Med vänlig hälsning

Charlotta Nordenberg
Ordförande
Amnesty International, Svenska sektionen


(Utdrag ur protokoll från styrelsens möte i juni 1995)

§ 15 Rollen som samordnare

Henry Berglund är Rysslandsamordnare och har uttalat sig i bl a Amnesty Press om Amnestys arbete för dödsdömda i Ryssland. Henry Berglund hävdar att Amnesty inte bör arbeta för kriminella dödsdömda.

Annika Lindgren, kontaktperson på sekretariatet för samordningsgrupper, ger styrelsen en bakgrund till frågan om rollen som samordnare och Henry Berglunds åsikter om dödsstraffet.

Idag handlar alla aktionsfall i Ryssland, som svenska grupper arbetar med, om personer som dömts till döden för mord. De grupper som arbetar med sådana fall bör kunna förvänta sig att få ett helhjärtat stöd från samordnaren.

Styrelsen anser att en samordnare måste ställa upp på hela Amnestys åtagande och ge grupperna det stöd de behöver. Vidare har en samordnare en nyckelposition i Amnestys organisation och måste vara extra noga med hur han/hon uttalar sig.

Beslut att Henry Berglund ombedes att skriftligen dementera sina ståndpunkter offentligt, för att kunna kvarstå som samordnare, och att han annars måste avgå;

att uppdra åt Christine Pamp att skriva till Henry Berglund och återge styrelsens diskussion och beslut.


Det inledande stycket i denna paragraf ger inte en rättvisande bild av vad Henry Berglund faktiskt uttalat. Därför föreslås en rättelse enligt följande:

"Henry Berglund är Rysslandsamordnare och har uttalat sig i bl a Amnesty Press om Amnestys arbete för dödsdömda i Ryssland. Henry Berglund anser att Amnestygrupper inte skall arbeta för kriminella dödsdömda."
Skrivelse från Nils E Hyll, grupp 171


Stenhamra, den 28/10 1997


Styrelsen för
SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL
Box 23400
10435 STOCKHOLM
Fallet Henry Berglund.

Med allra största intresse och uppmärksamhet har jag följt de olika turerna i rubricerade tall.

I det senaste numret av Amnesty Debatt, 3/97, skriver Hans Liljeson bl.a. "Våra stadgar hindrar inte vare sig styrelseledamöter, landsamordnare eller vanliga medlemmar att fritt debattera Amnestys
arbetssätt.
Det oaktat och trots att Henry Berglund också fått generalsekreterarens ord på att avsättningen inte berodde på hans åsikter om arbetssättet, skulle han sålunda enligt styrelsen inte vara lämpad som Rysslandsamordnare och detta just beroende på sakinnehållet i hans förslag till ändrat arbetssätt."

Mot slutet av sitt inlägg skriver också Hans Liljeson bl.a. "Att som styrelsen utsätta en medlem för repressalier för att ha bekantgjort vad vederbörande som landsamordnare funnit vara ett angeläget reformbehov vittnar inte bara om ledamöternas okunnighet om landets förhållanden utan dessvärre om förakt för den kompetens som styrelsen själv framhållit att samordnarna besitter."

Jag blir skrämd, förtvivlad, sorgsen men också ilsken som en följd av styrelsens agerande i fallet Henry Berglund.
SÅ HAR FÅR DET BARA INTE GÅ TILL I VÅR ORGANISATION!
Debatten bland medlemmarna måste vara öppen, arbetssätten måste kunna ifrågasättas och diskuteras, liksom mandatfrågorna, och ingen ska behöva vara orolig för uteslutningsrepressalier, då nya åsikter framförs om Amnestys arbetssätt eller omfattning.

Jag vill att styrelsen gör ett tillrättaläggande i fallet Henry Berglund, ber om ursäkt för tillvägagångssättet och återinsätter Henry Berglund som Rysslandsamordnare, om han så önskar.


Nils E Hyll

Medlem i grupp 71/Mälaröarna

Kvartsstigen i
179 61 Stenhamra
Kopia skickats till AmnestyDebatt och Stockholmsdistriktets styrelse


Brev från grupp 333


Till Styrelsen för Amnesty International

Vår grupp har med oro och stigande förvåning följt ärendet Henry Berglund. Då vår grupp bildades lär många år sedan besökte Henry Berglund oss och delade med sig av sin starka tro på Amnesty Internationals mandat: den enskilda människans rätt att tänka och tala fritt utan att bli förföljd eller fängslad.

Henry Berglund har i många år varit en hängiven Amnestyarbetare ; i distriktsstyrelsen ; i Sovjetsamordningen och i sin grupp i Bromma - men vad händer?
Han blir som troligen första amnestymedlem utesluten som förtroendevald medlem!
Eftersom detta agerande från styrelsens sida är förbryllande vore vi tacksamma för ett förtydligande.

Saltsjöbaden den 2 juni 1997

Grupp 333 Amnesty International


Gruppsekreterare
Karin Rodhe
Amiralsvägen 4
133 36 Saltsjöbaden


Svar från ordföranden

4 augusti 1997


Grupp 333
Karin Rodhe
Amiralsvägen 4
13336 SALTSJÖBADEN

Hej!

Ni undrar i brev till styrelsen om styrelsens agerande vad gäller Henry Berglund. Jag har fått i uppdrag att besvara ert brev.

Styrelsen beslut har förvisso väckt diskussion, senast genom inlägg i Amnestydebatt. Styrelsen har noga diskuterat och övervägt frågan om att befria Henry Berglund från uppdraget som Rysslandsamordnare och beslutet står fast.

Vad det sammanfattningsvis handlat om är en konflikt mellan att uppfylla rollen som samordnare för Ryssland och samtidigt omfatta synsättet att amnestygrupper inte bör engageras i arbetet för dödsdömda i Ryssland.

Som ni säkert vet har Henry Berglund givit uttryck för att arbetet för kriminella dödsdömda bör skötas centralt inom Amnesty och inte av grupperna. Styrelsen menar att han därför inte är lämpad som samordnare. I landsamordnarens uppgift ingår att ge stöd till arbetsgrupperna i deras arbete med aktionsfall De aktionsfall, som sektionen arbetar med i Ryssland, gäller uteslutande dödsdömda.

Samordnare har ett ansvar utöver vad en medlem har. Man är en person medlemmarna vänder sig till för råd och tips i arbetet med aktionsfall och medlemmarna förlitar sig mycket på den kompetens som samordnarna har. Det är då olyckligt med sådana uttalanden, som Henry Berglunds. Det är på denna grund styrelsens beslut vilar.

Med vänlig hälsning

Charlotta Nordenberg Ordförande

Brev från ordförande 1996


Angående ert brev om "Affären Henry Berglund"


Vårt åtagande innefattar ett arbete för ett totalt avskaffande av dödsstraffet. Vi måste stå fast vid vår ståndpunkt att dödsstraffet inte är ett straff, det är ett brott, oavsett för vilket brott den dömde skall straffas. Att inte ge grupperna möjlighet att arbete för kriminella dödsdömda skulle ge tvetydiga signaler utåt. Grupperna erbjuds att välja sina aktionsfall och har i detta skede möjlighet att välja att inte arbeta för kriminella dödsdömda. Att frånta grupperna denna möjlighet och lägga allt detta arbete på central nivå skulle inte stärka organisationen. Vi måste lita till att våra medlemmar förstått vårt åtagande och att de genom sin förståelse för åtagandets helhet förmår engagera sig i arbetet för dödsstraffets avskaffande, trots att det kanske inte alltid känns lustfyllt att arbeta för dödsdömda som begått svåra brott.

Att styrelsen visar sådant intresse för Henry Berglunds uttalande och att man lägger så stor vikt vid att hans roll som samordnare har sin naturliga förklaring i att Henry Berglund de facto var samordnare och som sådan tillsatt av styrelsen. Därigenom har styrelsen ett ansvar för de uttalanden han gör i frågor som berör hans arbete som (egenskap av) samordnare.

Styrelsen har inte bortsett från att samordningen består av fler personer och lägger sig aldrig i hur samordnarna organiserar sitt arbete inbördes. Men även om Henry Berglund inte direkt ansvarar för kontakt med grupperna sa ingår han i samordningen. Man måste utgå i från att gruppmedlemmarna läser Amnesty Press och tar intryck av vad som sägs där
- i synnerhet rörande deras egna intresseområden.

Styrelsen har absolut inte ändrat några arbetsregler för samordnarna, den handbok som ni nämner innehåller de gällande riktlinjerna för samordnarnas arbete. Inte heller har man åberopat att uppdraget som samordnare har en annan innebörd än vad som framgår av handboken.

Av 75 000 medlemmar utgör samordnarna en liten, exklusiv skara förtroendevalda, kunniga personer, ofta med lång amnestyerfarenhet. Samordnaren har en nyckelposition i organisationen. En samordnare kan ombedas uttala sig i pressen, deltar ofta vid ambassadbesök och deras kunskap värderas högt i sektionen. Detta gör sarnordnaren till en officiell person inom Amnesty

Att Henry Berglund som ni uttrycker det "tilldelas epitetet samordnare" är naturligt efter som han var verksam som samordnare och dessutom skriver en artikel där han använder det land han är samordnare för som exempel. Henry Berglund är - och betraktas av medlemmarna som samordnare. Om en samordnare har de åsikter Henry Berglund framfört i Amnesty Press finner styrelsens det olämpligt att han fortsätter sitt uppdrag som samordnare. Det är vår skyldighet som styrelsemedlemmar, samordnare, distriktsombud etc att se till att grupperna och medlemmarna får det stöd de behöver, speciellt i frågor av den karaktär som diskuteras här, där allas vårt engagemang sätts på prov.
Att Henry Berglund inte skulle fått någon precisering av vilka åsikter han ombads ta avstånd ifrån anser jag inte vara ett hållbart argument. Vårt sekretariat hade i ett flertal kontakter med honom klargjort vari kritiken mot hans åsikter som samordnare bestod. Henry Berglund inbjöds dessutom att delta i styrelsens diskussioner på styrelsemötet i juni men valde att inte delta.

Vidare förstår jag faktiskt inte hur ni kan påstå att det strider mot arbetsreglerna för samordnare att hävda att den främsta uppgiften för samordnaren är att stödja grupperna -samordningarna är ju stödfunktioner i gruppernas och hela sektionens arbete.

I ert brev citerar ni ett uttalande av Jesus Alcalá Jag finner detta citat taget ur sitt sammanhang vilket ger en felaktig bild av vad Jesus egentligen avsåg. I artikeln ni refererar till talar Jesus Alcalá just om hur viktigt det är att vi inte låter denna "tvekan, vånda eller olust" resultera i att vi börjar sortera bort det besvärliga arbetet och ägna oss åt de fall vi finner mer lättarbetade utan istället kämpar vidare med att försvara människans värde och rätt till respekt som en grundläggande princip i vårt samhälle.

Det brev Henry Berglund skrev till mig i juni 1995 lämnades givetvis inte utan avseende utan behandlades på styrelsens junimöte 1995, som Henry Berglund dessutom var inbjuden till. Resultatet av den diskussion som fördes under detta möte är det brev jag skrev till Henry Berglund den 15 juni 1995, i vilket han ombeds ta avstånd från de åsikter han som samordnare framfört angående Amnestys arbete för kriminella dödsdömda.

Naturligtvis finner jag det beklagligt att Henry Berglund, som ni utrycker det, vid denna tidpunkt ansåg vidare diskussion med styrelsen "meningslös", vilket naturligtvis försvårade styrelsens handlande och bidrog till att styrelsen inte kunde fatta något beslut på nästkommande möte i september. Man ansåg då att Henry Berglund skulle beredas ytterligare ett tillfälle att ta avstånd från de åsikter han som samordnare framfört i Amnesty Press och sköt upp beslutet till decembermötet, framför allt på grund av det, enligt styrelsens uppfattning, stora allvaret i frågan.

Det är fullständigt felaktigt att faxet från OSS-samordningen skulle ha något som helst med styrelsens beslut att göra. Redan i juni stod det helt klart hur styrelsen skulle agera om Henry Berglund valde att inte ta avstånd från de åsikter han som samordnare framfört, vilket också framgår av beslutet från junimötet. Då Henry Berglund valde att inte följa styrelsens rekommendationer förutsatte vi att han även var beredd att ta konsekvenserna av detta och fattade således beslutet att entlediga honom från sitt uppdrag som samordnare.

Jag vill också påpeka att det brev jag skrev till Henry Berglund efter styrelsens möte i juni 1995 inte kan betraktas som "mindre viktigt" då det konkretiserar beslutet styrelsen fattat och innehåller den faktiska uppmaningen till Henry Berglund att ta avstånd från de åsikter han framfört som samordnare.

Det är givetvis beklagligt att man inte varit tillräcklig noggrann då man formulerat styrelsebeslutet och brev vad gäller distinktionen mellan "Amnesty" och "amnestygrupper". Det är absolut inte fråga om att i efterhand försöka justera en protkollsformulering.

Jag vill också göra klart att det aldrig varit fråga om beskyllningar från styrelsens sida gentemot Henry Berglund. Det handlar om att försöka åstadkomma en stark och tydlig
organisation som utåt verkar som en enad front i syfte att ge kraft år våra argument och vårt arbete.

Styrelsen beklagar att Henry Berglund inte deltagit personligen i styrelsens diskussioner, vilket kanske hade kunnat räta ut en del frågetecken i detta ärende.

Som jag hoppas framgår av detta brev anser alltså varken jag eller någon annan i styrelsen att denna fråga behandlats felaktigt utan ämnar stå fast vid det beslut som fattades på styrelsens möte i december 1995.


Med vänlig hälsning Christine Pamp

Angående ert fax den 8 december
Till Eva Ottoson Grupp 71Eva Ottoson
Grupp 71
PL 137
17893 DROTTNINGHOLM


Angående ert fax den 8 december

Styrelsens arbetsutskott (AU) som träffades den 13 januari gav mig i uppdrag att besvara ert fax.
Givetvis finns det ingen anledning för vare sig mig som sektionens ordförande, eller för generalsekreteraren att begränsa åsikts- eller yttrandefriheten inom Amnesty Att vi funnit det olämpligt att Henry Berglund framför sina åsikter på det sätt han gjort hänger helt och hållet samman med hans roll som samordnare, och därmed som innehavare av en nyckelposition inom rörelsen.

Som samordnare måste man ställa upp på hela åtagandet och ge stöd till grupperna oavsett vad gruppen arbetar med. Detta har särskilt poängterats i utbildningen av nya samordnare. Om en samordnare har åsikter om hur IS prioriterar arbetet på ett specifikt land har han/hon både rätten och skyldigheten att påpeka detta för IS. Detsamma gäller också om samordnaren har åsikter om de arbetsmetoder IS väljer för gruppernas arbete med olika delar av åtagandet. Det krävs alltså inte av samordnaren att han/hon stillatigande skall ta emot direktiv men det gäller att veta till vem man skall vända sig i olika sammanhang.

Som enskild medlem har man givetvis rätt att framföra sina synpunkter men min uppfattning är att en diskussion om åtagandet bör föras på årsmöten och interna möten eller utbildningar, inte i Amnesty Press.
Att som samordnare gå ut i Amnesty Press och ifrågasätta arbete inom Amnestys åtagandet kan vara till skada, både för gruppernas arbete och för hela rörelsen. Detta är också den enda anledning jag har, och den enda anledning som finns överhuvudtaget, att hindra Henry Berglund att fortsätta sitt uppdrag som samordnare.

Det handlar alltså inte om att hindra någon från att utrycka sina åsikter utan om att hjälpa våra medlemmar i sitt arbete för Amnesty och att bibehålla det förtroende vår organisation har bland allmänheten. Då krävs att de som uttalar sig offentligt, i egenskap av såväl ordförande, generalsekreterare eller samordnare, håller sig inom de ramar vi demokratiskt satt för vårt åtagande.

Vänliga hälsningarChristine Pamp
Ordförande
Amnesty International, svenska sektionen


Det gränslösa mandatet
Amnesty Press 3/95
Amnestys ursprungliga åtagande är tydligt och fullt ut accepterat av rörelsens medlemmar. Peter Benenson angav inriktningen - arbeta för frigivning av samvetsfångar! Detta är kärnan i Amnestys arbete - yttrandefrihet för envar.
Detta framgångsrika mandat, format utan inveck-lade utredningar och beslut i stora församlingar, är grunden för Amnestys höga trovärdighet och för medlemmarnas fantastiska engagemang. Vi är idag världens största icke-statliga människorättsorganisation, med en unik kompetens: våra tiotusentals aktiva gruppmedlemmar. Utan Benensons mandat och alla Amnesty-medlemmars insatser skulle vi idag inte ha verkat som ledande organisation i kampen mot brott
mot mänskliga rättigheter.

Allas och envars rätt till yttrandefrihet är ej obe-gränsad. Yttranden som främjar rashat eller religiöst hat, eller som innebär uppvigling till fiendskap och våld tillåts ej enligt FNs och många nationers lagar.

Yttrandefriheten är samtidigt underordnad högre värden såsom den nationella säkerheten, folkhälsan, kommersiella hänsyn, osv. I nödlägen kan också yttrandefriheten. upphävas. I våra protester bör vi ta hänsyn till dessa begränsningar.
Amnesty värnar om envars rätt till frihet. FN har i . sin deklaration anvisat de friheter som ska gälla i världen. Men "av respekt för andras fri- och rättighe-ter samt för att tillgodose det demokratiska samhällets rättmätiga krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd" måste alla underkasta sig vissa inskränkningar (artikel 29). Amnesty accepterar detta.
När vi protesterar mot utdömande av dödsstraff för kriminella accepterar vi alternativet långa frihets-berövande fängelsestraff. Oinskränkt frihet är således ej möjlig i en ofullständig värld.

Amnesty stöder givetvis envars rätt till liv. Liksom övriga rättigheter i FNs deklaration måste även rätten till liv prövas i varje enskilt fall. I dödsstraffsfrågan frångår Amnesty FNs deklaration om mänskliga rättigheter.
"När motståndet mot dödsstraffet togs in i mandatet, byggde det visserligen på fast moralisk grund, men det innebar att Amnesty avvek från att åberopa stöd i internationellt fastställda normer som antagits av världens regeringar" (Mandatkommitténs mellanrapport till Amnestys internationella rådsmöte 1989).

Efter hand utvidgades mandatet till att gälla även torterade, och dödsdömda kriminella fångar (beslut på rådismötet 1974). Detta beslut att Amnesty ska arbeta för kriminella fångar och för motstånd mot dödsstraff strider mot två grundbultar i Amnestys policy.

Vi har alltid hävdat att vi följer FNs deklarationer och andra internationellt fastställda normer. Sedan 1974 kan vi inte hävda det. Ett stort handikapp för oss. Och vi har tidigare alltid sagt att vi inte arbetar för kriminella och framför allt inte för dem som brukat våld. Nu arbetar vi för grova våldsverkare. En kluven situation.

Idag konstaterar jag i mitt arbete i sarnordningsgrupp Ryssland att av Amnestys fångfall i Ryssland är samtliga (63 st) dödsdömda mördare. En problematisk situation - inte minst för de arbetsgrupps-medlemmar som ej vill eller ej kan engagera sig för kriminella våldsverkare.

Inom svenska Amnesty tror jag att de flesta medlemmar har gått in i rörelsen för att arbeta för det mandat vi är mest kända för - arbetet för samvetsfångar som ej brukat våld. Genom förändringar av mandatet har medlemskåren splittrats vilket är mycket olyckligt för framtiden.

Amnestys policy fastställs på våra rådsmöten, men genom tolkning på Internationella Sekretariatet (IS) i London sker på " tjänstemannanivå" betydande utvidgningar av mandatet. På samma sätt borde på motsvarande sätt betydande reduceringar av mandatet kunna ske genom nya tolkningar eller omtolkningar.

Vi bör lägga huvuddelen av våra insatser på kriminella fångar på central nivå och där markera vår hållning och göra utredningar och uttalanden av principiell natur. Indivi-duella kriminella fångfall bör ej läggas på medlemmarna i våra arbetsgrupper på fältet.

Ingen rättighet är ovillkorlig. Amnesty kan ej vägra att arbeta för samvetsfångar som brukat eller förespråkat våld samtidigt som vi satsar stort för kriminella våldsmän, är en ofta hörd synpunkt idag. Situationen för oss är tillräckligt problematisk med alla krav på utvidgningar av mandatet: slaveri, kvinnlig könsstympning, arbete på eget land osv. En för vår grundare fullständigt oförutsedd utveckling. Det är viktigt att fatta rätt beslut, men kanske ändå viktigare att kunna förändra felaktiga.
Amnesty Press 4/95
Reaktioner på Henry Berglunds krönika i förra Amnesty Press:

"Det utvidgade mandatet hjälper oss"
För mig symboliserar Amnesty en kamp för att bland annat hindra att människor som sitter fängslade av olika anledningar far illa och inte behandlas »människovärdigt". Detta innefat-tar ALLA dödsdömda i hela världen! INGEN människa förtjänar att dö för en annan människas eller stats hand!
Därför motsätter jag mig Henry Berglunds debattinlägg i AP 3/95.
Vem ska hjälpa dödsdömda till livet om inte Amnestys medlemmar?
Tobias Eriksson, studerande


Henry Berglund skriver: "Efterhand utvidgades mandatet till att gälla även torterade och döds-dömda kriminella fångar (beslut på rådismötet 1974). Detta beslut att Amnesty ska arbeta för kriminella och för motstånd mot dödsstraff strider mot två grundbultar i Amnestys policy. Vi har alltid hävdat att vi följer FN:s deklaratio-ner och andra internationellt fastställda nor-mer. Sedan 1974 kan vi inte hävda det."
FN-förklaringen av år 1948 har en artikel som säger: Ingen människa skall utsättas för grym, omänsklig eller förnedrande behand-ling eller bestraffning. Det handlar alltså om tortyr. Är inte också dödsstraffet den yttersta formen av tortyr? Antingen det gäller avrätt-ning genom injektioner, hängning, eller elek-triska stolen, är det omänskligt och förnedran-de. Och det gäller alla, oberoende av vad denna människa tidigare gjort i sitt liv.
Antalet samvetsfångar i världen har minskat dramatiskt i jämförelse med försvinnanden och utomrättsliga avrättningar. Under de senaste 20 åren har hundratusentals människor för-svunnit i många länder runt om i världen och
ett försvinnande innebär nästan alltid tortyr, ofta blir den torterade mördad eller dör under tortyr. Förtrycket har ändrat sina metoder och Amnesty måste göra detsamma, om vi inte stillatigande skulle åse hur människor torteras och förnedras.
URGENT ACTIONS eller på svenska BLIXTAKTIONER har blivit Amnestys me-tod mot försvinnanden, tortyr och dödsstraff Som namnet säger gäller det att agera snabbt och det kan vi göra tack vare att vi inte behöver göra några undersökningar om den arrestera-des bakgrund - ingen skall torteras eller dödas. Det utvidgade mandatet från 1974 har blivit en hjälp för oss i vårt arbete.
"Inom svenska Amnesty tror jag att de flesta medlemmar gått in i rörelsen för att arbeta för det mandat vi är mest kända för - arbetet för samvetsfångar som ej brukar våld. Genom för-ändringen av mandatet har medlemskåren splitt-rats, vilket är mycket olyckligt för framtiden", skriver HB vidare. Om man är medlem i Am-nesty kan man inte undgå att få kännedom om hur världen verkligen ser ut. Vi ser att det inte finns några gränser för vad som behöver göras.
I kampen för de mänskliga rättigheterna är vi som David mot Goliat. Det vi kan göra är ytterst litet, tyvärr, förtrycket har mycket större resurser. Den internationella domstol mot torterare och krigsförbrytare som vi länge hoppats på, är fortfarande avlägsen. En av Amnestys viktigaste uppgifter är opinionsbildning - att sprida kunskap om vad som sker, att få folk att reagera. Det målet når vi inte genom att be-gränsa vårt mandat men genom art agera snabbt och kraftfullt varhelst människor blir förföljda.

Rona Morän

KRÖNIKA
Amnesty Press 5/95
Berglunds opassande åsikter
Rysslandsamordnaren Henry Berglunds åsikter om svårigheterna att engagera sig i arbetet mot dödsstraffet har väckt mycken debatt och också gjort att styrelsen börjat ifrågasätta om Berglund passar för sitt uppdrag som Rysslandsamordnare och om han överhuvudtaget bör stanna kvar inom Amnesty.

Det började med att Berglund skrev en krönika ("det gränslösa mandatet") i AP 3/95 och därefter ytterligare ett kortare svarsinlägg i AP 4/95.

- Båda artiklarna innehåller min uppfattning att vi har stora problem på arbetsgruppsnivå med det villkorslösa dödsstraffsåtagandet. Vissa grupper har svårt att engagera sig för vissa dödsdömda våldsmän. Internationella sekretariatet i London har gett arbetsgrupper möjlighet att avsäga sig fångfall om gruppen har stora betänkligheter att engagera sig för t ex en dödsdömd mördare. Svenska sektionen har också gett arbetsgrupper möjlighet att avsäga sig arbete för individuella dödsstraff.

Detta skriver Henry Berglund i ett förklarande inlägg till Amnestypress och fortsätter:
- Alla skall vi dock arbeta för avskaffandet av dödsstraffet genom att söka få regeringar att lagstifta om förbud för utdömande av dödsstraff och att protestera mot att dödsstraff verkställs.

- Jag ser fram emot en fortsatt debatt. Vår styrelse önskar t ex att vi diskuterar frågan: Är det möjligt att ta bort områden från vårt åtagande? (Idéverkstad 1994)

Svenska Amnestys ordförande Christine Pamp formulerar sina synpunkter kring Berglunds uttalanden så här:
- Jag anser att man som medlem i Amnesty måste vara överens med organisationens grundvalar. Amnestys grundvalar formuleras i några få punkter genom vårt åtagande.

- Diskussionerna om hur detta grundläggande åtagande tolkas och utvecklas måste självklart hållas levande, liksom diskussionen om hur vi arbetar med åtagandet. Det är viktigt både för demokratin i organisationen och vår utveckling. Amnesty får aldrig stagnera!

Jag upp fattar genom Henry Berglunds inlägg i Amnesty Press och genom hans uttalanden på de senaste årsmötena att han starkt ifrågasätter organisationens grundvalar. Och jag tycker att det är olyckligt av flera skäl.
- Som samordnare är Henrys främsta uppgift att uppmuntra grupperna i deras arbete för bland annat dödsdömda i Ryssland.
- Om grupperna liksom jag uppfattar en stark ovilja hos Henry att arbeta mot dödsstraffet i Amnestys namn är det omöjligt för Henry att utföra ett bra arbete som samordnare.

- Om jag har uppfattat Henry Berglund korrekt innebär det att han hyser en stor tveksamhet gentemot flera delar av Amnestys grundläggande åtagande och då är det min uppfattning att han också bör överväga om Amnesty överhuvudtaget är rätt organisation för honom att arbeta inom.
Holger NilénUtökat mandat
Amnesty Press 6/95
Jag tycker att Amnestys mandat ska utökas till att omfatta alla sorters kränkningar av mänskliga rättigheter t ex slaveri, barnarbete, kvinnoförtryck osv. Även problemen med att en del grupper har svårt att engagera sig för vissa döds-dömda våldsmän tror jag kan minskas om mandatet utökas. Normalt bör ju Amnesty-medlemmar arbeta mot dödsstraff och det tror jag också att de flesta gör. Jag tror att problemet är att mandatet känns lite för skevt, det kan kännas fel att arbeta för en dödsdömd mördare ifall man inte också får arbeta t ex för fall av slaveri därför att det ligger utanför mandatet. Exempelvis slavar borde ha samma rätt att få stöd för sina rättigheter som de dödsdömda våldsmännen. Det är möjligt att det "splittrar resurserna att utvidga mandatet, men jag skulle hellre ta den risken än att låta många grova kränkningar av mänskliga rättigheter hamna utanför mandatet, på ibland lite godtyckligt sätt.
Gerd Pääjärvi


Tack, Henry Berglund!
Amnesty Press 6/95
Ett tack till Henry Berglund för hans inlägg i Amnesty Press nr 3 och 4. Jag stöder till fullo hans rätt att så-väl ha åsikter om prio-riteringen av Amnestyarbete som att fram-föra dessa. En diskus-sion om alla våra så kallade grundbultar är i dag speciellt motive-rat inför den ryktning av Amnestylejonet som förebådas (Am-nesty Press nr 5 sid 15 "Aldrig ett tandlöst le-jon"). Det krävs pragmatiken av Berglunds typ inom Amnesty för att stävja organisatio-nens idagalagda hunger-
er på nya fräscha mandat. Det är inte genom sina ambitioner utan genom sitt ådagalagda arbete som Amnesty gör nytta i världen.

Bengt Bergkvist.
AmnestymedlemHenry Berglund, Rysslandsamordnare
"Jag står för det jag skrivit"
Amnesty Press 8/95
Svenska Amnestys ordförande Christine Pamp har i Amnesty Press 5/95 framfört synpunkter om min lämplighet som samordnare i Rysslands samordningen. Som skål för detta ställningstagande säger hon sig ha uppfattat att jag "starkt ifrågasätter organisationens grundvalar" och att jag ej vill arbeta mot dödsstraffet. Det framgår i mina två artiklar (Amnesty De-batt 2194 och Amnesty Press 3/95) att dessa åsikter ej är mina. Min syn på Amnestys man-dat och på vår nuvarande splittrade situation framgår mer utförligt i två senare artiklar (Am-nesty Debatt 1/95 och den engelskspråkiga Amnesty Forum juli 1995).
Genom brev från Christine Pamp begär styrelsen att jag, om jag vill kvarstå som sam-ordnare, skall "ta avstånd från de åsikter som du hävdat angående Amnestys arbete för kriminella dödsdömda".
Svaret på denna begäran är givetvis att jag stå för det jag skrivit.

Jag delar Christine Pamps syn att vi måste vara överens om Amnestys grundvalar. Vilka är de enligt styrelsens uppfattning? Visst delar jag också uppfattningen att en person som har en "officiell position" i Amnesty måste vara noga med sina uttalanden.
Jag har framfört som min åsikt att Amnestys arbetsgrupper ej bör arbeta med kriminella dödsdömda våldsmän. Har jag då gått för långt?

Låt oss se vad vår generalsekreterare sagt (intervju i AP 7/92).
AP frågar: "Många vill hela tiden utöka Amnestys åtagande. Hur reagerar du på det?"
Svar från Anita Klum: "Inom Amnesty har vi vårt begränsade mandat (åtagande) där det gäller att se: Vad är vår huvuduppgift? Idén måste finnas där klar och levande och man får inte skymma sikten med en massa annat bråte. För då kanske organisationen blir någonting
annat än vad den ursprungligen var avsedd att vara.
Fråga: "Vad är det för "bråte" som kan skymma sikten för Amnestys idé?"
Svar: "Kraven på att vi ska ta oss an alla fångar - även kriminella och inte bara politiska
- och på korrekta rättegångar för alla fångar är några exempel. Organisationen får större
genomslag, om vi koncentrerar oss på det som vi verkligen kan och som vi vet att vi har världens regeringars respekt för att vi gör.
Den mycket officiella generalsekreteraren säger här i korthet vad många aktiva Amnesty-medlemmar då liksom nu anser vara viktigt för Amnestys framtid. Kloka och tänkvärda ord.
Henry Berglund


Anita Klum och Christine Pamp:
"HB väljer att avgå"
Amsesty Press 8/95
På sitt möte i juni diskuterade styrelsen Henry Berglunds (HB) i bland annat AP avisera-de uppfattning att Amnestys arbetsgrupper inte skulle arbe-ta för kriminella dödsdömda.

Han inbjöds att delta i möter för att föra sin talan, vilket han avböjde.

Styrelsens diskussion resultera-de i ett brev till HB där styrelsen förklarade art en samord-nare måste ställa upp på hela Amnestys åtagande och ge sina grupper det stöd de behöver. Man bad HB att skriftligen dementera sina ståndpunkter offentligt för att kunna kvarstå som samordnare.

Vi förstår att HB valt att besvara det brevet via AP och inte di-rekt till styrelsen och drar därav slutsatsen art HB väljer art avgå som samordnare.
Beträffande citatet ur intervjun med mig (Anita Klum) i AP 7/92 vill jag påpeka att detta avsåg Amnestys arbete för korrekta rättegångar och den diskussion som förts och förs i rörelsen om att dessa skall innefatta även kriminella fångar. Arbetet mot dödsstraff och tortyr är självklart villkorslöst.

Om HB önskar fortsätta diskussionen är han välkommen till ett styrelsemöte.


Anita Klum
generalsekreterare svenska Amnesty
Christine Pamp
ordförande svenska Amnesty