Förslag till budget 1999 Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 1998-09-22Förslag till budget 1999
(7 bilagor)Inledning

En generell beskrivning av förutsättningarna för arbetet med 1999 års budget gavs till AU i augusti. Detta dokument är att se som ett komplement till den beskrivningen, innehållande dels förtydliganden, dels förändringar efter AUs direktiv.

Fast och disponibel verksamhet

Efter beslut 1997 ska sektionens budget utformas som en långsiktig ekonomisk plan. Dessutom görs en uppdelning i en fast del och två disponibla delar. Den fasta delen kommer i stort att vara sig lik från år till år och ska innehålla sådana kostnader som är nödvändiga för att en svensk sektion ska kunna upprätthållas. Den första av de två disponibla delarna (disp 1) innehåller sådana kostnader, som tillsammans med de fasta, upprätthåller den nuvarande verksamhetsnivån. Den andra av de två disponibla delarna (disp 2) omfattar all ny eller utökad verksamhet. Den verksamheten ska vara direkt kopplad till intäkterna, och får inte sättas igång innan man är säker på att finansiering finns. Bägge de disponibla delarna blir disponibla först när styrelsen fattat ett sådant beslut. I budgetförslaget skall både den fasta delen och de två disponibla delarna (disp 1 och disp 2) ingå.

På junimötet i år antog styrelsen en definition av den fasta verksamheten och på den bygger detta budgetförslag. Det finns dock verksamhet som definitionsmässigt är disponibel, men i praktiken fungerar som fast verksamhet under verksamhetsåret och om vilken beslut måste fattas i god tid innan budgeten tas. Styrelsen fattade också beslut om sådan verksamhet på junimötet enligt förteckningen nedan.

Kortkampanjen
Pådraget*
Amnesty Press
Stöd Rådgivningsbyrån
Almanackan
Medlemsvärvning

(*När det gäller Pådraget föreslår sekretariatet att detta aktionsmaterial upphör 1999. Bakgrunden till detta ges i ett separat beslutsunderlag.)

Det budgetförslag för 1999 som sekretariatet nu presenterar styrelsen bygger på dessa tidigare styrelsebeslut, samt de direktiv som gavs av AU i beredningen av budgetförslaget. Ett av dessa direktiv var att sekretariatet, i likhet med vad som gjordes på junimötet i år, skulle presentera en förteckning över intäktsgenererande verksamhet utanför budgetramen. På junimötet rubricerades detta som "tilläggsäskanden" och är att betrakta som projektverksamhet. Nedan beskrivs hur sekretariatet hanterat detta i budgetförslaget.

Kostnaderna

Till AU presenterade sekretariatet ett första förslag till budget 1999 som innebar kostnader uppgående till 37,4 mkr. Till detta fogades en förteckning över kostnader för verksamhet som inte rymdes inom de 37,4 mkr, men om vilka AU förde diskussioner. Dessa verksamhetsområden var

Adm. bidrag Amnestyfonden 175 tkr
Fortsatt ungdomssatsning 150 tkr (0,5 projekttjänst)
Registeranalysprojekt 300 tkr (1,0 projekttjänst)
Registeranalys (SPAR, MOSAIC) 130 tkr
Fast tjänsteutrymme 1,0 tjänst 325 tkr
Planerat lokalt insamlingsprojekt Göteborg 200 tkr (ny verksamhet, 0,5 projekttjänst ingår)

AU gav sekretariatet i uppdrag att till styrelsemötet i september presentera en kostnadsbudget om 38 mkr, men därutöver presentera ett antal projekt inom IMM-området (insamling, medlemsvärvning, marknadsföring) om vilka beslut skulle kunna tas under verksamhetsåret 1999 i den mån finansiering var möjlig. Bakgrunden till detta resonemang är det stora arv om ca 4 mkr som i år inkommit till sektionen och som styrelsen på junimötet delvis ville investera i intäktsgenererande verksamhet. Den verksamhet, utanför ramen på 38 mkr, sekretariatet vill presentera på detta sätt innefattar i prioritetsordning:

1. Lokalt insamlingsprojekt i Göteborg 200 tkr
2. Registeranalysprojekt 100 - 200 tkr
3. Registeranalys (SPAR, MOSAIC) 130 tkr

En kortfattad beskrivning av det lokala insamlingsprojektet i Göteborg bifogas och om detta bör styrelsen på septembermötet fatta ett preliminärt beslut (bilaga 7). Kostnaden för registeranalysprojektet är beroende av när på året projektet kan starta, därav kostnadsintervallet. Både registeranalysprojektet och SPAR/MOSAIC har tidigare beskrivits för styrelsen. En komplettering av informationen kring SPAR/MOSAIC kommer att göras i händelse av att projektet kan genomföras. Om de två sistnämnda av de intäktsgenererande verksamheterna ska styrelsen kunna fatta beslut när som helst under verksamhetsåret 1999, de är alltså inte kopplade till kostnadsbudgetens disponibla delar.

Av övrig verksamhet presenterad för AU enligt ovanstående föreslår sekretariatet att det administrativa bidraget till Amnestyfonden utgår under 1999. Sekretariatet föreslår samtidigt att sektionsstyrelsen tillsammans med fondstyrelsen ser över detta bidrag och inlemmar ett eventuellt beslut i det avtal som finns mellan sektionen och fonden. Vidare har en fortsatt ungdomssatsning i form av 0,5 projekttjänst lagts in i budgetförslaget. Det fasta tjänsteutrymmet föreslås i budgetförslaget minska med 1,0 tjänst, vilket totalt skulle innebära 25,5 tjänster (inklusive Amnestyfonden) 1999.

I övrigt har en del av den nedskurna programverksamhet som presenterades för AU kunnat "läggas tillbaka". Detta gäller främst områdena Land- och temakampanjer, Specialgrupper, Samordningsgrupper, Medlemsutbildning och Amnesty Press.

Ekonomisk verksamhetsplan 2000

Den grundläggande principen bakom den ekonomiska verksamhetsplanen för 2000 är fördelningen mellan den fasta verksamheten och disp 1, som representerar upprätthållandet av 1999 års budgeterade nivå. Det är viktigt att komma ihåg att verksamhetsplanen är ett försök att i någon mån bestämma kostnadsnivån för år 2000, siffrorna gör inte på något sätt anspråk på att vara exakta.

I handlingsplanen är följande verksamhet prioriterad år 2000:

- utveckla informationshanteringen så att fler enkelt kan ta del av information och kunskap (mål 7)
- utveckla samarbetsprojekt med utvecklingssektioner (mål 8)
- öka utbytet med andra sektioner i sektionsgrupperingen och med andra sektioner och grupper (mål 8)
- stödja de olika grupperna i deras kontakt med amnestykollegor i andra länder (mål 8)
- utveckla arbetet med Amnestys EU-förening (mål 8)

I den ekonomiska verksamhetsplanen för år 2000 har dessa områden beaktats. Övriga områden värda att notera är Land- och temakampanjer där ökningen gäller den planerade internationella tortyrkampanjen år 2000, Aktionsmaterial , som avser det material som ersätter Pådraget, Registeranalys , som förväntas bli en permanent verksamhet år 2000.

Förslag till beslut

Sekretariatet föreslår styrelsen

att anta den av sekretariatet föreslagna budgeten om 38 mkr för 1999
att anta de av sekretariatet föreslagna IMM-aktiviteterna utanför budgetramen enligt beskriven principBilagor

1. Intäktsbudget 1999
2. Budget 1999 fördelad på en fast och två disp. delar - 38 mkr
3. Programbudget 1999
4. Budget 1999 med fördelade programkostnader
5. Ekonomisk verksamhetsplan för 2000
6. Sekretariatets verksamhetsplan 1999, kort version
7. Insamlingsprojekt Region väst