Samordningsgruppernas arbete Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 1998-09-15

Samordningsgruppernas arbete

På styrelsens möte 13-14 juni (under punkten "ekonomisk rapport") beslutades att sekretariatet/Anki Wetterhall till septembermötet förbereder ett diskussionsunderlag om samordningsgrupperna. Sekretariatet behöver få en precisering av vad som bör tas upp i ett sådant underlag. Dessutom har personella förändringar, som innebär att Anki Wetterhall är tjänstledig ett år och Lisbeth Segerlund börjar sitt vikariat på samordnartjänsten den 31 augusti, tilkommit, vilka innebär att sekretariatet föreslår att hela frågan skjuts fram i tiden. Det finns också skäl att se vad arbetsgruppen som undersöker det sjunkande antalet grupper kommit fram till när det gäller samordningarnas roll. Eventuellt kan en diskussion om samordningarna integreras i diskussionen om det sjunkande antalet grupper.

Förslag till beslut

att beslutet om ett diskussionsunderlag om samordningarna skjuts upp, och att detta integreras i arbetet med det sjunkande antalet grupper