Pådraget Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet/Malin Johansson, Kristina Båth
Datum: 1998-09-17


Utveckling av våra aktionsmaterial
Sekretariatet föreslår att Pådraget läggs ner fr o m 31 december 1998 för att under ett år utveckla ett nytt aktionsmaterial till enskilda individer mer anpassat till dagens behov och målsättningar.

Idag finns drygt 65 000 medlemmar inom den svenska sektionen. Vi vet inte med säkerhet hur många av dem som är aktiva, men siffran 5 000 är en vanlig gissning. Enskilda individer är främst aktiva genom Pådraget, Kortkampanjen och blixtaktioner. Vi tror att det finns många fler människor som har en vilja att engagera sig, göra en aktiv insats, men som vill göra det enskilt och på egna villkor. Det finns idag ett behov av att se över allt aktionsmaterial och kampanjmaterial som produceras inom svenska sektionen för att få svar på frågor som: Hur kan vi få fler aktiva medlemmar? Hur kan vi aktiviera våra medlemmar mera? Hur kan vi på det mest optimala sätt utforma ett aktions- och kampanjmaterial för enskilda individer som ökar aktivismen och samtidigt integrerar och effektivisera kampanjarbetet?

Bakgrund
Utgivningen av Pådraget startade 1984 som svar på en motion som gick ut på att man skulle hjälpa medlemmar som ville skriva vädjandebrev men av olika skäl inte kunde eller ville arbeta i en grupp. Pådragets uppgift har bl a varit att möjliggöra för medlemmar utan språkkunskaper att delta i vädjandearbetet, tjäna som introduktionsmaterial för nya gruppmedlemmar, att presentera Amnesty främst på skolor samt stödja grupperna i deras arbete.

Enligt en nyligen genomförd undersökning av Pådragets prenumeranter har vi fått fram följande. Pådragets prenumeranter är främst kvinnor som är 46 år eller äldre. Majoriteten är yrkesverksamma, och medlemmar i Amnesty. De prenumererar för att stödja Amnesty eller för att kunna skriva brev och har gjort det i över fem år. De flesta ser Pådraget som en praktisk handledning vid brevskrivning och har stort förtroende för bladet. Generellt sett läser de flesta allt i bladet och i genomsnitt skrivs ett brevförslag per Pådraget. Prenumeranterna är tillfredställda med innehållet och saknar i allmänhet inte något i bladet.

Antalet prenumeranter på Pådraget har under flera år sjunkit och låg 1996 på ca 550 betalande prenumeranter och ligger i dag på drygt 800 prenumeranter. Bland annat ligger bättre aviseringsrutinter samt marknadsföring av Pådraget i decembernumret av AmnestyPress 1997 bakom prenumerantstockens ökning.

Sektionens aktionsmaterial
Pådraget och Kortkampanjen: Hjälper främst enskilda medlemmar att på ett enkelt sätt skicka färdigformulerade protestbrev/vykort.
AmnestyPress. Färdigformulerade brevförslag.
Blixtaktioner: Skriva egenformulerade protestbrev utifrån engelskt material.
Kampanjmaterial: I samband med större kampanjer produceras också material som enskilda individer kan agera på (främst foldrar som presenterar enskilda fall och med färdigformulerade brev).

Våra olika aktionsmaterial har mer och mer kommit att likna varandra och det är sällan som andra aktiviteter än ren brevskrivning är knutna till dessa aktionsformer. Dessutom finns all information numera på Internet och det är oftast så att den elektroniska publiceringen ligger långt före den pappersburna i tiden. Uppgifter om ett enskilt fall kan ha legat en månad ute på nätet innan de publiceras t ex i Amnesty Press eller Pådraget.

Utveckling av nytt aktionsmaterial
Vi bör eftersträva ett aktions- och kampanjmaterial för enskilda individer utformat för att var och en ska hitta sin nivå av engagemang (trappvis utformning). Materialet ska också bidra till att effektivisera vårt kampanjarbete. Det är också viktigt att se på hur Internet används och kan användas för att föra ut information och effektivisera kampanjarbetet.

Mot bakgrund av detta föreslås att Pådraget läggs ner fr o m 31 september 1998 för att ge utrymme för ett nytt material med målsättningen att
* Effektivisera kampanjarbetet
* Använda nya tekniker (Internet).
* Behålla medlemmar
* Ge medlemmar möjligheten att vidareutvecklas
* Värva nya medlemmar

Under hösten underrättas alla prenumeranter om att Pådraget kommer att upphöra, samtidigt som vi berättar om de framtida planerna. Istället erbjuds de att fortsätta med Kortkampanjen, blixtaktioner m.m. Under första halvåret 1999 görs en översyn av nuvarande aktions- och kampanjmaterial med möjlighet att under hösten pröva det nya materialet på olika grupper. Efter årsskiftet år 2000 ska det nya kampanj- och aktionsmaterialet för enskilda individer vara klart för lansering och marknadsföring.

Förslag till beslut
Sekretariatet föreslår styrelsen besluta

att lägga ner Pådraget fr o m 31 december 1998
att uppdra åt sekretariatet att under 1999 utarbeta ett nytt aktionsmaterial.