Direktiv för C-utskottet 1998-99 Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998

Direktiv för C-utskottet 1998-99

Ansvarsområden

Utskottet skall följa upp de årsmötesbeslut och internationella beslut som rör Amnesty Internationals organisation och utveckling, och arbeta för att genomföra dessa inom sektionen. Arbetet skall bedrivas i enlighet med både den nationella handlingsplanen och den internationella handlingsplanen (LAP). Utskottet skall samarbeta med sin internationella motsvarighet; SCOD, Standing Committe on Organization and Development, och därigenom följa den internationella rörelsens utveckling inom utskottets områden. Utskottet skall verka för att en bred kompetens inom utskottets ansvarsområde uppnås. Vid behov skall skriftliga rapporter inlämnas till styrelsen.

1. Den internationella rörelsen - SCOD - Standing Committee on Organisation and Development
Utskottet skall aktivt följa arbetet inom SCOD, och bereda frågor av intresse för Svenska Sektionen, för diskussion i styrelsen.

i) utskottet skall ha en medlem som är resursperson i SCOD
ii) utskottet skall följa decentraliseringen inom IS
iii) enligt ovan, skall frågor av intresse för sektionen diskuteras i styrelsen efter beredning i C-utskottet och AU

2. Utveckling av AI-rörelsen
Utskottet skall följa utvecklingen i SDC, Section Development Committtee, och däri särskilt fiskeriprojektet i Sierra Leone. Detta skall ske genom:

i) kontinuerlig kontakt med Rose-Marie Asker samt sektionen i Sierra Leone
ii) följa sektionens deltagande i SPA, Special Project on Africa
iii) ta fram en ny strategi för Svenska sektionens utvecklingsarbete samt vara drivande i genomförandet av denna. (Påbörjat, ej fullföljt.)
iv) bevaka Svenska sektionens intressen inom Grouping 2
v) vid behov kommentera den i maj 1998 färdigställda översynen av SDC, samt ge andra involverade i sektionen möjlighet att inkomma med kommentarer. Uppdraget skall anses avslutat då ev kommentarer lämnats till styrelsen.
vi) Arbeta för att de internationella landstrategierna är synliga i sektionens arbete

3. Uppföljning av årsmötesbeslut 1998
Utskottet skall följa upp och förbereda de av årsmötet beslutade frågor som rör utskottet, för styrelsens åtgärdande.

i) Beslut 58 - Demokratin i Svenska Amnesty
Utkottet skall bevaka arbetet med den s k demokratiutredningen, till vilken en fristående grupp skall utses, med uppgift att göra en grundlig och djupgående utvärdering av sektionens demokratiska process och struktur.
Då utskottet även har till uppgift att genomföra en översyn av sekretariatet (se punkt 4) kommer dessa båda utredningar till viss del ha samma innehåll.
Demokratiutredningen skall, i sin helhet, presenteras på årsmötet år 2000, med ev förslag till förändringar. En delrapport skall avläggas till årsmötet 1999.
ii) Beslut 71 - Om samarbetet mellan styrelsen och sekretariatet
Årsmötet har gett styrelsen i uppdrag att ge hög prioritet åt att lösa samarbetsproblem mellan styrelsen och sekretariatet.
Utkottet skall genomföra en undersökning av samarbetet mellan styrelse och personal. I samband med detta, och demokratiutredningen enligt ovan, kommer en översyn av sekretariatet att göras, på uppdrag av styrelsen. (se punkt 4)
Vidtagna åtgärder redovisas på årsmötet 1999.
iii) Beslut 72 - Riktlinjer inför svenska delegationers deltagande i ICM
Rådsmötesdelegater samt berört utskott skall kontakta relevanta grupper inom rörelsen för diskussion av aktuella motioner.
Uppdragen skall anses avslutade när besluten är åtgärdade alternativt övertagna av styrelsen.

4. Översyn av sekretariatet
Enligt styrelsebeslut den 13-14 juli 1998 skall utskottet genomföra en översyn av sekretariatet. Översynen skall prioriteras framför allt annat utskottsarbete under den tid arbetet pågår. Riktlinjer för översynen skall presenteras till styrelsens septembermöte (25-26/9). Uppdraget skall anses avslutat när en fullgod översyn är genomförd, och beslutsunderlag i frågan presenterats för styrelsen.

5. Handlingsplanen
Utskottet skall arbeta med utformandet av den nya handlingsplanen samt själva sättet att utarbeta handlingsplanen. Den behöver bli mer konkret och specificerad än vad den är idag. Den nationella handlingsplanen skall även reflektera den internationella (LAP) och sålunda sammanfattas i 6 punkter i enlighet med den internationella, istället för nuvarande 8 i den nationella. Detta skall rapporteras tillbaka till styrelsens möte 5- 6 december. Utskottet skall samarbeta med den internationella rörelsen i denna fråga, och följa processen i utarbetandet av den nya handligsplanen. Under arbetet med utformandet av handlingsplanen skall övriga ärenden på utkottets agenda beaktas, för att, om möjligt, inkluderas i handlingsplanen. Ärendet skall anses avslutat när slutlig rapport avlagts tilll styrelsen.

6. Aktivistutredningen - decentralisering & utlokalisering
Utskottet skall arbeta för fortsatt utveckling av aktivistutredningen och föra kontinuerliga samtal med distrikt Skåne-Blekinge, Lund- och Malmögrupperna i frågan. Utskottet skall även utarbeta vidare riktlinjer för decentralisering och utlokalisering. Detta skall ske i samband med utarbetandet av den nya handlingsplanen (se punkt 5). Uppdraget skall anses avslutat då beslutsunderlag i frågan överlämnats till styrelsen.

7.ICM
Utskottet skall bevaka organisations- och utvecklingsområdet och inför ICM 1999. Resolutioner skall förberedas i utskottet för vidare beredning i styrelsen och ICM-delegationen.

8. Mätinstrument för verksamhetsuppföljning
Utskottet skall följa arbetet med att ta fram mätinstrument för verksamhetsuppföljning. Uppdraget skall anses avslutat när utskottet lämnat rapport till styrelsen.

Vid utförandet av punkterna 3 i, 4 och 6 skall översynskommitténs rapport (i tillämpliga delar) tas med i utskottets bedömning.

9. Utskottets sammansättning
Jenny Wessblad
Bertil Ottosson
Gerd Falk
Edda Orsin
Catarina Friborg (sekretariatet)Förslag
Baltikum
Beträffande punkt 2 - utveckling av AI-rörelsen - anser jag att utskottet även bör arbeta med Baltikum. Jag föreslår således
- att styrelsen ger utskottet i uppdrag att undersöka huruvida det finns ett behov av stöd från balternas sida, och om så är fallet, vidare undersöka vilka behov som finns och på vilket sätt svenska sektionen skulle kunna bidra.