Statliga medel - diskussionsunderlag Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet/Kerstin Höijer och A-utskottet
Datum: 24 augusti 1998, (rev 11 september, efter AU)STATLIGA MEDEL - DISKUSSIONSUNDERLAG

Inledning
Styrelsen har under det senaste året fört diskussioner kring Amnestys policy om mottagande av indirekt statligt stöd i samband med att Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (RGB) ställt fråga till Amnesty om hur AI skulle se på att RGB sökte statliga bidrag för sin verksamhet. På det internationella rådsmötet i Sydafrika 1997 diskuterades frågor om statliga medel under ett informellt möte, där det framkom att många sektioner verkar söka statliga bidrag främst för MR-undervisning. Rådsmötet beslutade att ett internationellt möte om insamling ska arrangeras av IS under 1998. Styrelsen har uppdragit åt sekretariatet att komma med ett diskussionsunderlag som belyser problematiken kring statliga medel och indirekt statligt stöd. Först ges bakgrundsinformation och därefter följer en resonerande del med frågor att diskutera.

Beslut internationellt och i den svenska sektionen
80-tal
På det internationella rådsmötet 1980 fastställdes "Riktlinjer för insamling". Huvudregeln då var att AI inte tar emot direkt statligt stöd med undantag för biståndsarbete. Svenska Amnestyfonden sökte och fick på den tiden bidrag från SIDA.
På rådsmötet 1983 beslutades att AI inte ska ta emot statliga medel för bistånd, utan att sådant bidrag ska avvecklas till den 1 januari 1985. Svenska sektionens årsmötet 1983 hade frågan uppe och beslutade att den svenska delegationen till rådsmötet skulle verka för att AI även fortsättningsvis skulle få ta emot statliga medel för biståndsarbetet.
Rådsmötet 1985 beslutade att "Riktlinjerna för insamling" skulle revideras i enlighet med rådsmötesbeslutet från 1983 om att inte ta emot statliga medel för bistånd. Det svenska årsmötet 1985 beslutade att styrelsen skulle verka för att AI även fortsättningsvis skulle kunna ta emot statliga medel för bistånd. Rådsmötet 1987 beslutade om revidering av "Riktlinjerna för insamling" i enlighet med beslutet från 1983 om att inte ta emot statliga medel för bistånd.

I den svenska sektionen har en del undantag har gjorts genom åren t ex sökte vi och fick medel från Allmänna arvsfonden för en broschyr på 80-talet. Vi sökte och fick även pengar någon gång på 80-talet från den sk Fredsmiljonen, som förvaltades av UD. Under 80-talet tog sektionen även emot statligt presstöd.

90-tal
Rådsmötet 1993 avslog en resolution från den danska sektionen om att AI skulle kunna ta emot statliga medel för bistånd och MR-undervisning. Samma rådsmöte beslutade (beslut 18) att AI ska kunna ta emot statliga medel för MR-undervisning. I dokumentet POL 32/03/93 "Human Rights Education Amnesty International´s Policy" står i punkt 6.1: " In principle, no donations from national governments may be accepted by any constituent body of AI. In the case of HRE programs, government bodies may pay for part of the activity (e.g. publishing and distribution of HRE materials) but they may not cover direct costs incurred by AI. AI costs (e.g. wages or administrative costs) should always be covered by non-.governmental funds."

På den svenska sektionens årsmöten har frågor om statliga medel, under 90-talet, varit uppe 1992 då ett förslag om att ta emot statliga medel för bistånd och MR-undervisning avslogs; 1994 då ett förslag om indirekt statligt stöd avslogs och 1995 då ett förslag om statliga medel för flyktingarbete avslogs medan ett om indirekt statligt stöd genom ALU gick igenom.

Den internationella styrelsen reviderade några paragrafer i riktlinjerna 1995 bl a den om att AI kan ta emot öronmärkta medel under vissa omständigheter, vilket rådsmötet 1995 beslutat om.

Rådsmötet 1997 beslutade att ett internationellt möte om insamlingsstrategi och policy ska arrangeras 1998. En resolution om revidering av "Riktlinjerna för insamling" hänskjöts till IEC.

Riktlinjerna för insamling
Nuvarande "Riktlinjer för insamling" (FIN 21/01/97) baseras på tre grundläggande principer:
1. Att AI är en organisation som arbetar för försvar av mr i enlighet med sin stadga och att bidrag som organisationen söker eller får måste stå i samklang med målen i stadgan.
2. Att AI är och måste förbli en självstödjande (self supporting) organisation.
3. Att AI är och måste förbli och ses som en oberoende och opartisk organisation.

När det gäller tillämpningen av dessa principer är en grundregel i "Riktlinjerna för insamling" att AI inte ska ta emot donationer från nationella regeringar. Inga donationer får heller tas emot som kan äventyra Amnestys oberoende eller opartiskhet eller som kan ge grund för tanke om att dess arbete för mänskliga rättigheter influeras eller dikteras av givarna. Den internationella styrelsen (IEC) har dock möjlighet att ge dispens från fall till fall. Det gäller t ex gåvor/bidrag från lokala myndigheter, IGO:s eller lagstiftande församlingar (legislatures). Vad gäller indirekt statligt stöd t ex att ha värnpliktsvägrare anställda eller andra statssubventionerade anställda ska dispens för detta sökas hos IEC. IEC har givit flera sådana dispenser.

Den svenska sektionen har sökt och fått dispens för att anställa ALU-arbetare och för att vara stiftarorganisation till Frivilligorganisationernas Fond för Mänskliga Rättigheter, vilkens verksamhet finansieras med SIDA-bidrag. Mer om detta nedan.

Enligt riktlinjerna ska sektioner och strukturer, som fått dispens för att ta emot statligt stöd, årligen rapportera detta till IEC. Den svenska sektionens styrelse har hos IEC efterfrågat en sammanställning med information om omfattningen på sådana dispenser.

En översyn och revidering av de internationella riktlinjerna är påbörjad och kommer att diskuteras på det internationella mötet om insamling den 30-31 oktober 1998. Svenska sektionen var representerat vid ett förberedande möte i mars 1998. Ett första utkast till revidering av riktlinjerna har kommit från den internationella kassören Mary Gray och bifogas här i bilaga 3.

Revidering av de internationella riktlinjerna
Det internationella utskottet, SCHIFM, ungefär motsvarande sektionens D-utskott, har i uppdrag att arbeta med översyn av riktlinjerna. Flera förändringar föreslås i riktlinjerna i det utkast som kommit från Mary Gray. Anledning till översynen är bland annat nya förutsättningar och därav följande brister i nuvarande riktlinjer. Detta gäller till exempel förtydliganden av samordningen då man vill söka medel från transnationella och multinationella företag. Man tar även upp regionala och andra IGO:s, med förtydliganden av nuvarande riktlinjer. Utkastet till reviderade riktlinjer är inte lika detaljerat som befintliga riktlinjer, vilket innebär att man förlorar en del väsentliga regler för mottagande av bidrag å andra sidan är vissa delar mer utvecklade än i nuvarande riktlinjer. De grundläggande principerna, som inleder befintliga riktlinjer finns t ex inte med i det reviderade utkastet.

I det reviderade utkastet finns avsnitt som behandlar:
- Statliga medel och när dispens behöver sökas från IEC och när det inte behöver sökas
- Bidrag från enskilda, fonder och samarbetspartners
- Databas på IS
- Multinationella företag och behov av samordning
- Öronmärkning - medel för utveckling av AI
- Bistånd
- MR-undervisning
- Procedur för godkännande av IEC.

Förändringar föreslås i skrivningen avseende statliga medel. Man kan anta att de förändringar som föreslås är en anpassning till hur situationen ser ut i verkligheten. I nuvarande riktlinjer står att "inga donationer från nationella regeringar kan tas emot av någon del av amnestyrörelsen". I utkastet till nya riktlinjer är detta uppluckrat och det står. "Den grundläggande principen är att AI inte accepterar statliga medel om det inte är så att det finns goda skäl till att ett begränsat undantag görs för att gynna ett viktigt mål för organisationen och att AI accepterar medel från individer, fonder, och samarbetspartners (corporate sources) utom då det skulle komma i konflikt med organisationens mål. Anledningen till att inte ta emot sådana bidrag hänger samman med möjligheten att mottagandet av medel skulle skada uppfattningen om (perception) eller faktiskt, Amnestys oberoende och opartiskhet."

I befintliga riktlinjer ska dispens hos IEC alltid sökas för att få ta emot statligt stöd direkt eller indirekt. Ändring föreslås så att sektionerna själva kan besluta om vissa såsom att ta emot pengar från lotterier, som ordnas av staten, men där fördelningen av pengar som inbringats görs av ett oberoende organ, pengar från motsvarigheten till den svenska Allmänna arvsfonden, om ett oberoende organ beslutar om fördelning av medlen samt användandet av statliga lokaler för möten t ex studentgrupper som har sina möten på universitet, reducerat porto, polis- och brandskydd, ersättning för utlägg t ex i samband med att AI deltar i t ex utbildning av militär eller polis. Vill man ta betalt för sådana tjänster ska man dock konsultera IEC först. IEC ska fortfarande godkänna t ex att man tar emot värnpliktsvägrare eller motsvarigheter till ALU, mottagande av medel från fonder som delvis finansieras av staten, men där ett oberoende organ fördelar medlen, lotterier där staten är inblandad i fördelningen samt samarbetsarrangemang med andra NGO:s som arbetar med mänskliga rättigheter och där den statliga finansieringen inte kontrolleras av AI. Det sistnämnda är särskilt intressant och parallell kan dras både till MR-fonden och till RGB om de skulle söka statliga medel.

Beträffande bistånd, står i utkastet att AI enligt rådande "praxis" kan ta emot statliga medel för detta, vilket det däremot inte finns något rådsmötesbeslut om. Tvärtom står det i Riktlinjerna för bistånd" att AI inte ska ta emot regeringspengar för detta. Det verkar som om IEC ger dispens för detta område, vilket i så fall inte har stöd i rådsmötesbeslut.

Policyfrågor kring insamling och förslag till reviderade riktlinjer kommer att behandlas på det internationella insamlingsmötet i oktober. De kommer även att föreläggas rådsmötet 1999 för beslut och kommer troligen att föregås av en remissomgång till sektionerna. Den sk draft som finns bifogad här kommer förmodligen att revideras till fundraising-mötet i oktober.

Frivilligorganisationernas Fond för Mänskliga Rättigheter (MR-fonden)
Amnesty var med och instiftade Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter 1991. MR-fonden har bl a till uppgift att bistå gräsrotsorganisationer inom MR-området i u-länder. Man ska också sprida kunskap om MR i Sverige och utomlands. Dess verksamhet finansieras till största delen med statliga medel och bidrag från stiftarorganisationerna. Sektionen fick IEC:s medgivande att gå in och vara en av stiftarorganisationerna innan den bildades. (Se även bilaga 1).

En knäckfråga i samband med MR-fonden har varit AI:s representation i fondens styrelse. Frågan utreddes dels av en särskilt tillsatt kommitté dels av dåvarande D-utskott år 1993 och vid styrelsemöte i februari 1994 beslutades bl a "att svenska Amnesty behåller sin position såsom huvudman med rätt att utse en styrelseledamot i Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter. Man beslutade även att denna representant, liksom tidigare, deltar i arbetet i sin kapacitet som enskild sakkunnig och att personen inte har något mandat eller åliggande att företräda och driva Amnestys åsikter i styrelsearbetet, men att inget hinder föreligger för styrelsen att utse en sådan representant bland personer med tydlig anknytning till svenska Amnesty."

MR-fonden ger några gånger per år ut ett info-blad i vilket man på första sidan informerar om vilka som ingår i dess styrelse. Jesús Alcalá, som under flera år varit ledamot av MR-fondens styrelse, utsedd av sektionsstyrelsen omnämns i info-bladet alltid såsom representant för Amnesty International. Sektionen har inte hittills reagerat på detta. Rose-Marie Asker har efterträtt Jesús Alcalá i MR-fondens styrelse.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (RGB)
Rådgivningsbyrån bildades 1991 av Amnesty, Rädda Barnen, Svenska kyrkan och Svenska Flyktingrådet i syfte bl a att samordna organisationernas stöd till asylsökande. Rådgivningsbyrån är sedan 1995 en egen juridisk person med en egen styrelsen etc. Den är en sluten förening. Senare kom Caritas med som medlem medan Svenska Flyktingrådet gick ur (av ekonomiska skäl). RGB:s arbete har utvecklats starkt under åren och de har en rad uppgifter inom flyktingområdet. Amnesty är en av stiftarorganisationerna och ingår i styrelsen. Amnesty bidrar till finansiering av RGB:s verksamhet genom medlemsavgift och ett årligt bidrag motsvarande ungefär 0.5 tjänst. RGB ska även själva arbeta med insamling till sin verksamhet. Vi nyttjar RGB främst för handläggning av enskilda flyktingärenden, som vi inte själva har kapacitet att sköta och har ett mycket nära samarbete med RGB. (Se även bilaga 2.)

Diskussion och korrespondens 1997/98
Våren 1997 kom fråga från Rådgivningsbyrån om hur AI skulle ställa sig om RGB ansökte om statliga medel för att klara sig ur sina finansiella bekymmer. Frågan diskuterades på styrelsemötet i maj 1997 och styrelsen menade att om RGB valde att ansöka om statliga medel skulle AI inte kunna vara medlem längre. Man sade också att man var mån om fortsatt samarbete med RGB även om AI inte kunde vara medlem.

I sammanhanget förekom en dialog med den internationella styrelsen, som ansåg att det inte förelåg några hinder för sektionen att fortsätta sitt medlemskap i RGB även om de ansökte om statliga medel. Detta svar föranledde ytterligare dialog och skriftväxling med IEC och ledde till att sektionsstyrelsen ville ha ett informellt möte på det internationella rådsmötet för att diskutera frågor om indirekt statligt stöd, vilket även kom att genomföras. Styrelsens dåvarande A-utskott utarbetade ett diskussionsunderlag, vilket dock inte användes vid mötet. Det var under detta informella möte under rådsmötet som det framkom att flera sektioner söker och får direkt statligt stöd och främst för MR-undervisning. IEC avsåg förra hösten att föra en diskussion just om indirekt statligt stöd med anledning av den svenska sektionens brev i frågan. Styrelsen har i brev till IEC efterlyst information om vad som kom ut av den diskussionen början av juli i år kom ett cirkulär POL 30/01/98, som handlar om detta "Guidelines for Subsidiary/Partner Organizations" fastställda av IEC i juni 1998. Den grundläggande principen för detta dokument är att undvika agerande som kan medföra ifrågasättande av AI:s oberoende. Avser en sektion att ingå i eller bilda en organisation eller annat formaliserat samarbete, där AI kan ställas till svars, tillsammans med en eller fler andra organisationer ska IEC kontaktas innan detta görs.

Sponsring
Sektionen har börjat arbeta alltmer systematiskt med sponsring och särskilda riktlinjer för detta är beslutade av tidigare styrelse. I sektionen finns även ett rådgivande sponsringsråd. Sponsring berörs i Riktlinjerna för insamling. Här finns dock en gråzon avseende lämpligheten att ta emot sponsring från statsägda eller med staten nära lierade företag. Enligt Riktlinjerna för samarbete med näringslivet angående sponsring får detta inte ske med sponsring från nationella regeringar eller överstatliga organ.

År 1995 hade genomförde sektionen en stor medlemsvärvningskampanj med bl a Posten som sponsor. Postens bidrag var att dela ut ett brev till samtliga Sveriges hushåll. Posten är inte längre en statlig myndighet, men får anses nära lierad med staten. i allmänhetens ögon förknippas Posten förmodligen med en myndighet. Resonemanget 1995 var att Posten bidrog, inte med direkt ekonomiskt stöd, utan med en tjänst. Det kom inte heller några negativa reaktioner från medlemmar eller andra om det samarbetet, annat än viss allmän skepsis till sponsring som sådan. Frågan är om det resonemang som då fördes ska gälla. Ska vi kunna gå in i sponringssamarbete med t ex Telia eller med Posten igen?

Här kan också samarbetet med Radiohjälpen komma in. Sveriges Radio/TV är starkt knutet till staten. Uppenbarligen har såväl sektionen som Amnestyfonden inte bedömt att det föreligger något problem med detta samarbete.

Resonerande del och frågor
Frågan om att ta emot direkt statligt stöd har diskuterats i många fora genom åren, som framgått ovan. Internationellt är det vedertaget att Amnesty kan finansiera MR-undervisning med hjälp av sådana bidrag. Den svenska sektionen har genom årsmötesbeslut markerat att man inte vill ta emot statligt stöd för detta. Däremot tar vi emot indirekt stöd för ALU-anställningar. Vi tar även emot t ex kommunala bidrag kanske främst i form av subventionerade lokaler.

Det främsta skälet för Amnesty att inte ta emot direkt statligt stöd är att vi ska vara ekonomiskt oberoende och att vår opartiskhet inte ska kunna ifrågasättas. Vi vill stå fria från de regeringar, vilka vi kritiserar för övergrepp mot MR.

Amnesty har höga målsättningar och behoven av vår insats är i det närmaste oändliga. Nya sätt att samla in pengar till organisationen för att stärka ekonomin efterlyses ständigt. I den svenska sektionen har vi, som ett uttryck för detta, bl a börjat arbeta med sponsring. Alla möjligheter att söka medel undersöks och AI kan under vissa omständigheter söka även statliga medel. Det är i detta perspektiv diskussionen om statliga medel förs.

När vi samlar in pengar framhåller vi ofta att vi är beroende av gåvor från allmänheten eftersom vi inte tar emot statliga pengar. Årsmötet 1998 beslutade att vi ska tona ner detta i vårt externa arbete, eftersom AI faktiskt får statligt stöd.

Vad innebär det för vår trovärdighet i förhållande till regeringar och allmänhet att vi faktiskt tar emot statliga bidrag. Det finns många som menar att det inte är av betydelse i Sverige eftersom vi dels har en regering som själv arbetar för respekt för MR dels därför att det är legio att ideella organisationer i Sverige erhåller statliga bidrag. Det finns andra som menar att eftersom AI är en internationell organisation och samma regelverk gäller för hela organisationen, är det viktigt att ingen del av organisationen tar emot statligt stöd. Det är också en grundpelare i de internationella riktlinjerna för insamling. Men likafullt har vi rådsmötesbeslut om att AI kan ta emot pengar för MR-undervisning. Hur går detta ihop? Många sektioner är av den åsikten att detta är rimligt och menar att det är viktigare att AI får ut information om mänskliga rättigheter än att inte ta emot statligt stöd.

Hur kan IEC ge dispens för biståndsarbete, när inget rådsmötesbeslut om detta finns? Internationellt har FCC (Financial Control Committee) och flera sektioner ifrågasatt att AI tar emot statliga bidrag. Det verkar som om IEC blivit generösare med att ge dispenser, men vi saknar underlag om hur det förhåller sig. Sektionsstyrelsen har bett IEC att få sådan information, så det kanske kommer så småningom.

Hur ska sektionen förhålla sig till direkt statligt stöd? Finns det något område för vilket Amnesty kan ta emot statliga medel? Där det inte skadar. Är det acceptabelt för t ex MR-undervisning och/eller bistånd? Hur kan det tänkas påverka synen på AI och vår trovärdighet att vi faktiskt tar emot statliga medel? Vad är viktigast - att kunna göra mer för respekten för mänskliga rättigheter genom att acceptera statliga medel eller att kunna göra mindre och inte ta emot pengar? Ska sektionen verka för att rådsmötesbeslutet från 1993 ändras? Hur kan sektionen i så fall verka för detta? Vill styrelsen arbeta för en mer restriktiv hållning genom en resolution till nästa rådsmöte?

Hur ska sektionen förhålla sig till indirekt statligt stöd? Vi har själva sökt och fått dispens för t ex ALU. Kan vi ingå sponringsavtal med statsägda eller med staten lierade företag såsom Telia?

Vilka kriterier ska gälla för att ta emot statligt stöd?
- det ska inte skada vår trovärdighet
- bidraget ska inte vara förenat med krav om användning, utan ingå i AI:s övergripande planering och budget
- bidraget ges även till andra organisationer t ex skattelättnad
- storleken på bidraget i förhållande till budgetomslutningen
- är det skillnad på verksamhetsområden för vilka man kan ta emot statligt stöd? Idag tar vi t ex inte emot stöd för vårt oppositionella arbete men för främjande arbete.

Förslag till beslut
A-utskottet föreslår att styrelsen beslutar:

att inte tillskriva IEC utan avvakta vidare utveckling avseende förslag till Riktlinjer för insamling

att på septembermötet med Rose-Marie Asker diskutera hennes synpunkter beträffande Amnestys roll i MR-fonden

att utifrån styrelsens diskussion på septembermötet ge rekommendationer till sektionens representanter för deras agerande vid det internationella mötet om insamling i oktober.

att diskutera Rådgivningsbyråns ställning och finansiering.

  Bilaga 1

  Frivilligorganisationernas Fond för Mänskliga Rättigheter
  Amnesty är en av stiftarorganisationerna till MR-fonden. Fondens verksamhet finansieras till största delen med statliga medel och bidrag från stiftarorganisationerna. MR-fonden hade förra året en budget på ca 14 Mkr. varav 90% är Sida-bidrag och 10% bidrag från stiftarorganisationerna exkl AI. MR-fonden är en stiftelse och stiftarorganisationerna är förutom AI, RK, RB, Diakonia, Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission, som alla tar alla emot statliga medel. Sektionen fick IEC:s medgivande att gå in och vara en av stiftarorganisationerna.

  En knäckfråga i samband med MR-fonden har varit AI:s representation i fondens styrelse. Frågan utreddes dels av en särskilt tillsatt kommitté dels av dåvarande D-utskott år 1993. Vid styrelsemöte i februari 1994 förelåg två förslag det ena var att gå ur MR-fonden det andra var att fortsätta i den. Beslutet blev:

  att svenska Amnesty behåller sin position såsom huvudman med rätt att utse en styrelseledamot i Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter.

  att svenska Amnestys styrelse även fortsättningsvis, för två år i taget, utser en representant till fondens styrelse.

  att denna representant, liksom tidigare, deltar i arbetet i sin kapacitet som enskild sakkunnig och att personen inte har något mandat eller åliggande att företräda och driva Amnestys åsikter i styrelsearbetet, men att inget hinder föreligger för styrelsen att utse en sådan representant bland personer med tydlig anknytning till svenska Amnesty.

  att svenska Amnestys styrelse aktivt håller sig informerad om det arbete som bedrivs av MR-fonden, bland annat genom regelbundna möten med Amnestys representant i MR-fondens styrelse, samt genom verksamhetsberättelser och andra handlingar. Dels för att kunna agera om man som huvudman anser att fondens arbete på någon punkt kan skada Amnesty, dels för att kunna informera rörelsens medlemmar och allmänheten om det arbete som bedrivs genom MR-fonden som ett komplement till svenska Amnestys eget arbete.

  att då beslut om stiftandet av Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter samt beslut om att ingå som huvudman togs av svenska Amnestys styrelse, åligger det samma styrelse att bevaka att det arbete som bedrivs av MR-fonden inte motverkar Amnestys syfte eller åtagande.


  Bilaga 2

  Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
  Rådgivningsbyråns (RGB) verksamhet har sedan starten i huvudsak finansierats av dess stiftarorganisationer. Några av dessa (t ex Rädda Barnen och Svenska flyktingrådet) har sökt statliga bidrag för "sin" del av RGB-verksamheten och låtit dem ingå i RGB:s budget. Statliga medel har med andra ord alltid utgjort en del av RGB:s finansiella bas.

  Sedan RGB omvandlats till Föreningen Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och därmed blivit en egen juridisk person har förutsättningarna förändrats. Rädda Barnen och Flyktingrådet kan inte längre söka medel i RGB:s namn. Anslagen har av bl. a. av denna anledning minskat från några medlemmar. RGB förväntas själv söka extern finansiering till verksamheten, utöver medlemsavgifter och anslag från medlemmarna.

  RGB är sedan 1995 en egen juridisk person med en egen styrelsen etc. Amnesty är en av stiftarorganisationerna och sektionsstyrelsen utser en representant till RGB:s styrelse. Amnesty bidrar till finansiering av RGB:s verksamhet genom medlemsavgift och ett årligt bidrag motsvarande ungefär 0.5 tjänst. Vi nyttjar RGB främst för handläggning av enskilda flyktingärenden, som vi inte själva har kapacitet att sköta. Eftersom en del av Amnestys uppgifter utförs av RGB är ett betraktelsesätt att man inte ska söka statliga medel till RGB. Ett annat är att, eftersom det handlar om en egen juridisk person, denna kan, oberoende av Amnestys policy söka statliga medel.
  Vid kontakt med Menno Kamminga i IEC våren 1997 framkom att IEC inte ser några hinder. Anledningen till det är att det skett en uppluckring av den tidigare hårda policyn att inte ta emot statliga medel och att det i detta fall handlar om en egen juridisk person, som Amnesty inte har kontroll över.

  Bilaga 3
  Second Draft
  Guidelines for the acceptance of funds

  Basic principle

  The basic principles are that Amnesty International does not accept government funds unless there is a good reason for a limited exception to be made to further an important goal of the organization and that Amnesty International accepts funds from individual, foundation, and corporate sources unless to do so would conflict with the goals of the organization.

  The reason for not accepting funds relates to the possibility that acceptance of funds would damage the perception or reality of Amnesty’s independence and impartiality because

  a) dependence on a funding source might influence Amnesty’s research and action or
  b) acceptance of funding may make Amnesty appear to be an instrumentality of the funding source.


  Size limitations

  In order to prevent undue dependence on a single funding source, IEC approval must be secured for donations from any source exceeding 25% of a section’s budget.

  Government funding

  In the past the restriction on government funding has applied primarily to national governments. However, clearly other governments (regional or local) and intergovernmental organizations (IGOs) may become the subject of Amnesty’s research and action if they control foreign policy, military forces, or police authorities and thus may be potential violators of human rights.* Hence the basic principle must be applied to all government sources if the granting of direct or indirect support is discretionary with the government rather than an entitlement.

  Examples of entitlement support that do not require IEC approval include:
  Fire and police protection and other public services
  Tax breaks generally available to donors, NGOs, charities within the country
  Reduced postal rates
  Payment by government entities for AI publications
  Payment for services where the payment merely reimburses AI for expenses (for example,
  police and military training, briefings for government officials). If additional fees are to be charged, the IEC should be consulted.
  Money paid by civil or criminal violators in lieu of serving time in prison or paying fines to the government itself if an independent body determines the distribution of these funds
  Residual legacies (money that goes to the government when someone dies without a will) if an independent body determines the distribution of these funds  *Question: Only those within our oppositional mandate or those included in the UDHR?
  Lottery proceeds where the government collects the money but an independent body decides on its distribution
  Minimal use of government facilities (for example, student groups meeting in government owned university or school buildings)

  Examples of cases where the IEC should be consulted even if the funds are under an entitlement scheme
  Use of government facilities of any substantial nature
  Subsidized employees on social security or alternative service schemes (such as
  conscientious objectors)
  Payment of fees for services in excess of expense reimbursement
  Lottery proceeds where the government plays some role in deciding on distribution
  Foundations funded in part by the government but where an independent body decides on the distribution of funds
  Cooperative arrangement with other human rights NGOs where the government funds are not under the sole control of AI (but note: coalitions should not be formed for the sole purpose of circumventing AI restrictions on government funding)


  Examples where the IEC should be consulted but where approval is unlikely
  Foundations funded completely by the government and where distribution of funds is decided by the government
  Lottery proceeds where the distribution of funds is under the control of the government
  Outright discretionary grants of government funds (but see relief and human rights education below)


  Individual, foundation, and corporate funders

  Amnesty International can rely on research by itself or other organizations as to present corporate of foundation policies or actions. Reasonable efforts should be made to discover whether there is evidence that a potential donor or sponsor is responsible for human rights violations* or for breaches of integrity, but it is understood that the research need not be burdensomely extensive.

  The Director of International Fundraising will maintain a data base of information gathered about individuals, foundations, and corporations that will assist sections in determining whether to accept funding from those sources. Sections are encouraged to supply any information that they have to this central repository. Sections should also refer to the Ethical Principles in Merchandising now under preparation. The larger the proposed contribution, the higher the obligation to inquire about the policies of the donor; moreover, with respect to sponsorship as the relationship more closely identifies the donor with AI, the more care needs to be exercises.

  In the case of individual donors, only in the case of a very notorious person whose association with AI would clearly harm the work of the organization should donations as a matter of principle be refused.

  If employers engage in generally available programs matching the gifts of their employees, AI should participate unless the notoriety of the firm is so great as to cause real harm to AI’s image.

  *Question: Only those within our oppositional mandate or those included in the UDHR?
  These principles should not be taken to mean that any constituent body of AI is obligated to seek or accept funds from any particular source if it is not seen to be in that entity’s best interests to do so.


  When in doubt, consult the IEC.

  Transnational issues

  1. The basic principles are communication, coordination and cooperation. In particular,

  a. Coordination of approaches for projects affecting more than two sections should be handled by the director of international fundraising in most cases. Projects involving only two sections would normally be handled under a bilateral agreement, but the director of international fundraising should be informed.

  b. Approaches to multinationals should generally be made by or in cooperation with the section where the headquarters is located if an international scope to the project is contemplated. If there is no section where the headquarters is located, the director of international fundraising should generally coordinate the efforts. The same principle applies to approaches to branches or subsidiaries if the scope of the project is multinational.

  c. Approaches to donors who fund projects internationally should be made in consultation with the section where the funder is located (for example, a UK foundation that funds projects in Africa).

  d. Even if the project with a multinational is confined to a single country, other sections which mike be affected and the director of international fundraising should be kept informed.

  e. In general, donations to Amnesty from a source within a country where there is a section go to that section and if there is no section, to the international budget (but see c).

  2. While in general sections should be free to make approaches to multinationals they find acceptable for projects totally within their boundaries, they should notify other sections and be prepared not to continue with a proposed project if another section can show profound damage to it if the association goes forward.

  Targeting

  In general, contributions for research on a particular country are not permitted. Funds for development in a particular country require IEC approval, including intersectional development assistance. This means that contributions to one section for development in another section need approval. Other targeted contributions to the international budget also require IEC approval.

  Relief

  Current practice is that contributions from governments for relief may be accepted, but not if targeted for specific individuals or for refugees from a specific country.
  Human rights education


  Amnesty International accepts funding for human rights education (HRE) only if

  1. The project is in a developing section or country where there is no section.

  2. The source of funding is external to the country or countries where the project is located.*

  3. HRE is narrowly construed.

  For example, a program for teaching school children about the UDHR is considered to be HRE for this purpose. On the other hand, a demonstration at a Chinese embassy could be considered to be educating the public about China’s human rights record, but this is not HRE for this purpose.

  IEC approval is required for all cases.

  Approval and notification procedures
  -/875
  ,
  Projects requiring IEC approval or advice should be referred as soon as possible to the International Treasurer (currently Mary Gray, e-mail: mgray@american.edu, fax:+1 202 885 3155). If consultation is undertaken early on, it is possible that an otherwise ineligible project can be reshaped in order to qualify for funding. If the project for which approval is sought falls within the parameters of previously approved projects, approval should not take more than a few days. If full IEC consultation is needed, it is possible that a decision can be secured by e-mail, in which case several weeks are required. In exceptional cases, the IEC may need to put the matter on the agenda of its quarterly meetings; in that case the section will be informed as to when it can expect a decision.

  Assistance or notification of the director of international fundraising should be via e-mail (currently bgibb@amnesty.org, fax +44 171 ).