Extra möte med sektionens styrelse 6 juli 1998, telefonmöte Protokoll från 1-2 juli 1998amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden


PROTOKOLL NR 6/98/99

Extra telefonmöte med sektionens styrelse den 6 juli 1998

Ledamöter Närvarande
Jesús Alcalá X
Christian Gräslund anmält förhinder
Robert Hårdh X
Cecilia Kaijser anmält förhinder
Susann Olsson X
Hanna Roberts X
Jenny Wessblad X

Suppleanter
Maja Åberg X§ 61 Mötet öppnas

Mötet öppnas av sektionens ordförande Jesús Alcalá.


§ 62 Val av justerare

Beslut att välja Maja Åberg till justerare av protokollet.


§ 63 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 64 Rapport från ordförande

Jesús Alcalá rapporterar om två internationella kampanjer som pågår för tillfället, en kvinnokampanj och en kampanj om barn som används i krig. Styrelsen skall uppmärksamma aktioner och kampanjer från IS, och som en fast punkt på dagordningen skall styrelsen diskutera kampanjer, mandatet och andra aktuella internationella frågor. Under denna punkt kan styrelsemedlemmar också rapportera om kommande aktiviteter och i efterhand redogöra för deltagandet i dessa.


§ 65 Utnämning av tf generalsekreterare

Beslut att utse Dan Grundin som tf generalsekreterare.


§ 66 Review Committee

Hanna Roberts redogör för hur långt arbetet med att tillsätta en översynsgrupp (review committee) har kommit. Den internationella styrelsen (IEC) kommer att ha det slutliga ansvaret för tillsättandet av gruppen och vilket mandat gruppen kommer att arbeta enligt och är beredda att tillsätta denna grupp inom kort. Svenska sektionens styrelse skall ge förslag på svenska kandidater och mandat till översynsgruppen, medan IEC står för det slutliga beslutet.

Styrelsen rekommenderar att tre personer ska ingå i gruppen, varav minst en från den internationella rörelsen. Fem svenska kandidater ska kontaktas för att se om de kan tänka sig att ställa upp i översynsgruppen. IEC kommer slutligen att faställa vilka som skall ingå i gruppen. Styrelsen föreslår att i översynsgruppens mandat skall ingå rekommendation om extra medlemsmöte eller ej. En rekommendation av översynsgruppen vad gäller extra medlemsmöte skall vara styrelsen tillhanda i oktober och slutrapportering ska ske på styrelsemötet i november.

Beslut att ge Hanna Roberts och Jesús Alcalá i uppdrag att kontakta kandidaterna för att undersöka om de kan tänka sig att ställa upp i översynsgruppen.

Beslut att ge Hanna Roberts i uppdrag att färdigställa ett skriftligt utkast till översynsgruppens sammansättning och mandat att framställa till IEC.


§ 67 Arbetsutskotten

Beslut att sammankallande i utskotten skall vara för:

A-utskottet - Christian Gräslund,
B-utskottet - Susann Olsson,
C-utskottet - Jenny Wessblad,
D-utskottet - Hanna Roberts.

Förslag till övriga ledamöter i utskotten skall presenteras och fastställas på nästa styrelsemöte.


§ 68 Adjungerande av ledamöter till styrelsen

Beslut att på nästa styrelsemöte adjungera en ekonomiskt kunnig medlem att verka som kassör i styrelsen.

Beslut att vid behov knyta till styrelsen kompetenta medarbetare för varje enskilt ärende.


§ 69 Distriktsansvar

Beslut att ansvaret för distrikten, skall fördelas på de enskilda styrelseledamöterna på styrelsemötet i augusti.


§70 Medlemsantalet

Susann Olsson tar upp frågan om att det i media skrivits att vi förlorat 5000 medlemmar sedan årsskiftet. Denna siffra är inte korrekt och frågan är om styrelsen ska gå ut med en rättelse. Styrelsen konstaterar att det nu är för sent att komma med en rättelse.

Beslut att ge sekretariatet i uppdrag att tydliggöra informationen om medlemsantalet på våra interna hemsidor.


§ 71 Policy för uttalande i media

Susann Olsson för fram styrelsens behov av en policy vad gäller uttalande i media, både vad gäller uttalanden från styrelsen och från sekretariatet. Dessutom måste styrelsen ta fram en strategi för att snabbare svara på felciteringar etc..

Beslut att styrelsen diskuterar detta på nästa styrelsemöte i augusti och att Maja Åberg bereder ett underlag till detta möte.


§ 72 Ekonomisk ersättning till Ann-Marie Orler

Robert Hårdh för fram frågan angående hur styrelsen behandlar frågan om de numera avslutade förhandlingarna med Ann-Marie Orler och hennes avgångsvederlag på en årslön (varav sex månader tillhör uppsägningstiden enligt kontraktet och sex månader är avgångsvederlag).

Beslut att styrelsen inte uttalar sig om detta i media.

Beslut att styrelsen vid direkt fråga från medlemmar berättar om den överenskommelse som gjorts.


§ 73 Nästa styrelsemöte

I enlighet med tidigare diskussioner om att förlägga vissa styrelsemöten utanför Stockholm för att möjliggöra att medlemmar utanför huvudstaden kan delta diskuterade styrelsen möjligheten att hålla nästa styrelsemöte i Göteborg.

Beslut att nästa styrelsemöte hålls lördagen den 15 augusti eller söndagen den 16 augusti i Göteborg.


§ 74 Inbjudan från Stockholmsdistriktet

Gabi Björsson från Stockholmsdistriktet har bjudit in styrelsen till att delta i en debatt med ledamöter från den förra styrelsen. Denna debatt kommer att äga rum den 16 augusti.

Beslut att styrelsen deltar i denna debatt, men eftersom styrelsen kommer att ha ett styrelsemöte samma helg tillfrågas Stockholmsdistriktet ifall de kan flytta debatten framåt i tiden.


Hanna Roberts Jesús Alcalá
Protokollförare Mötesordförande


Maja Åberg
Justerare