Bilaga 7. Insamlingsprojekt Region väst Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998

Till: Styrelsen Bilaga 7
Från: Sekretariatet
Datum: 1998-09-18


Insamlingsprojekt Region väst


Bakgrund
Sektionen har under många år arbetat för att stärka och utveckla distriktens arbete samt bilda regioner (eller aktivistcentra). En av förutsättningarna för detta arbete är att distrikten får ekonomiska resurser. Av den anledningen beslutade årsmötet 1996 att delar av gruppavgiften ska gå till distrikten. I praktiken har flertalet av distrikten inte stärkts som en följd av årsmötesbeslutet (detta utreds nu särskilt), signalen till grupperna blev istället att Stockholm tar över ansvaret för insamling och att grupperna kan sänka ambitionsnivån vad gäller insamling. Det gör att Amnestys oerhört starka namn underutnyttjas ute i landsorten. Vi kan samla in mycket mer lokalt tillsammans med en bra informationsspridning.

Tid
1 januari - 31 december 1999

Resurser
0,5 projekttjänst under ovanstående period, 50 000 kronor i projektmedel för verksamheten, vilket inkluderar kostnader för resor, möten o d.

Projektets innehåll
Den projektanställda ska
- i nära samarbete med den regionala samordnaren arbeta med det lokala insamlingsarbetet vid mässor, konserter, utställningar etc.
- i nära samarbete med den regionala samordnaren utveckla nya insamlingsformer inom regionen (företagsgåvor, julgåvor etc).
- samordna det centrala medlemsvärvnings- och insamlingsarbetet i regionen vad gäller annonser, bilagor, AmnestyGiro, AmnestySupporter, Humanfonden och Hjälpfonden, testamenten etc.

Utvärdering.
Utvärdering ska ske efter projektets genomförande, dvs våren 2000. Vad som ska utvärderas och hur utvärderingen ska definieras i projektbeskrivning.

Förslag till beslut.
Sekretariatet föreslår styrelsen besluta

- att uppdra åt sekretariatet att i samråd med regionrådet i Region väst utarbeta en projektbeskrivning för lokal insamling till styrelsens möte i december.
- att uppdra åt sekretariatet att påbörja rekryteringen av en projektanställd som under förutsättning av ett styrelsebeslut i december kan påbörja projektet i januari 1999.