Dagordning/underlag styrelsemöte 26-27 september 1998 Dagordning för möte 1-2 juli 1998

KALLELSE, reviderad 980923

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 26-27 SEPTEMBER 1998

Tid: Kl 10.00 lördagen den 26 september - söndagen den 27 september kl 15.00
Plats: Ariadne Hotel, Värtahamnen, Positionen 117, 115 74 Stockholm.
Tel: 08/665 78 00
Ordförande: Jesús Alcalá
Ordförandereserv: Robert HårdhFÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 26 september


09.45 - 10.00 KAFFE

10.00 - 10.30 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från styrelsens möte 15 augusti 1998 [Protokoll: Extra möte med sektionens styrelse 15 augusti 1998]
1.5 Protokoll från AU 30 augusti 1998 [Möte med styrelsens arbetsutskott (AU) den 30 augusti 1998]

10.30 - 11.00 2. RAPPORTER
2.1 Rapport från sekretariatet
2.2 Ekonomisk rapport (resultatrapport t o m augusti) Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document ' Resultatrapport januari-augusti 1998'
2.3 Rapport från utskotten [Direktiv för C-utskottet 1998-99] [Förslag till arbetsgång och åtgärder vid översyn av sekretariatets organisation, arbetssätt och samverkan med styrelsen.]

11.00 - 12.00 3. MÖTE MED DISTRIKTSOMBUDEN
- Rapport om det sjunkande antalet grupper

12.00 - 13.00 4. STYRELSENS MÖTE MED REVIEW COMMITTEE


13.00 - 14.00 GEMENSAM LUNCH


14.00 - 14.30 5. MÖTE MED VALBEREDNINGEN

14.30 - 15.30 RAPPORTER (forts. punkt 2)

15.30 - 16.00 6. ARBETET MED DET SJUNKANDE ANTALET GRUPPER
- Beslut om fortsatt arbete med det sjunkande antalet grupper [Varför sjunker antalet grupper?]
- Beslut om översyn av samordningsgruppernas arbete Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Samordningsgruppernas arbete'


16.00 KAFFE


16.00 - 16.30 7. UNGDOMSRÅDET Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Ungdomsrådet'

16.30 - 17.00 8. MÖTE MED HENRY BERGLUND


17.00 - 17.30 9. AMNESTYFONDEN
- Rapport från Radiohjälpskampanjen
- Rapport från fonden

17.30 - 19.00 10. ARBETSGIVARFRÅGOR
- Rekryteringen av ny GS
- Personalomsättningen på sekretariatet
- Löneutrymmet


19.00 MIDDAG på restaurang THAI
Söndag 27 september


09.00 - 12.00 11. FÖRSLAG TILL BUDGET 1999
- Beslut om budgetförslaget 1999 [Förslag till budget 1999] [Rättelse till underlaget "Förslag till budget 1999"] Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Annonsering i Amnesty Press' [Pådraget] Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Intäktsbudget 1999 - Bilaga 1' Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Budget 1999 fördelad på en fast och två disp. delar - 38 mkr. Bilaga 2.' Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Programbudget 1999 - 38 mkr. Bilaga 3.' [Bilaga 4. Budget 1999 med fördelade programkostnader.] Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Bilaga 5. Ekonomisk verksamhetsplan för 2000' Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Bilaga 6. Sekretariatets verksamhetsplan 1999, kort version.' Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Bilaga 7. Insamlingsprojekt Region väst.'
- Förberedelser inför budgetmötet Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Förberedelser inför budgetmötet 1998'

12. BESLUT OM BUDGET - SEPTEMBERDELEN Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Budget 1998 - tilläggsäskanden' Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Disponibla medel efter beslut (disp 2) styrelsemötet september 1998'


12.00 - 13.00 LUNCH


13.00 - 14.00 13. STATLIGT STÖD [Statliga medel - diskussionsunderlag]

14.00 - 14.30 14. INFÖR ÅRSMÖTET/MR-KONFERENSEN
- Fastställande av tid och plats för årsmötet/mr-konferensen [Fastställande av tid och plats för årsmötet/MR-konferensen]
- Innehåll årsmötet/mr-konferensen Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Årsmötet och MR-konferensen 1999 - några frågeställningar'
- Tidsplan för styrelsens arbete [Tidsplan för styrelsens förberedelser inför årsmötet/MR-konferensen 1999]
- Fastställande av budget för årsmötet/mr-konferensen

14.30 - 15.00 15. ÖVRIGA FRÅGOR
- Beslut om sekretariatets hyresavtal Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Hyreskontraktet för sekretariatet'
- Sektionens elektroniska informationshantering [En genomgång av den elektroniska informationshanteringen i Amnesty]
- Deltagande i norska sektionens årsmöteMed vänlig hälsning,


Jesús Alcalá Dan Grundin