Budget 1998 - tilläggsäskanden Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 1998-09-15


Budget 1998 - tilläggsäskanden

På styrelsemötet den 15 augusti beslutades att sekretariatet skulle inkomma med en förteckning över de vid junimötet beslutade aktiviteter inom IMM-området (insamling, medlemsvärvning, marknadsföring) som måste inställas/senareläggas. Det är dock sekretariatets fortsatta åsikt att dessa aktiviteter är viktiga för att på sikt förbättra arbetet inom IMM-området och öka sektionens intäkter.

- Registeranalys 100 tkr
- Medlemskap via autogiro 25 tkr

Förlag till beslut

att tidigare beslut om kostnader för ovanstående aktiviteter 1998 återtas

På styrelsemötet i juni beslöts att sekretariatet till septembermötet skulle inkomma med närmare beskrivning av de för 1998 föreslagna aktiviteterna SPAR (92 tkr) och MOSAIC (37 tkr), som ingår i analysen av vårt register. Även dessa kostnader hör till dem som måste skjutas på framtiden och därför inte kommer att genomföras under 1998.

Förlag till beslut

att styrelsen återtar tidigare beslut om en närmare presentation av SPAR och MOSAIC till septembermötet, och att en sådan presentation tillsvidare får anstå

Styrelsen beslutade på junimötet att även täcka Rådgivningsbyråns eventuella underskott med upp till 300 tkr och uppdrog åt sekretariatet att till septembermötet presentera hur denna kostnad ska rymmas inom budget. Sekretariatet föreslår att pengarna tas från nedanstående program

- Insamlingsarbetet 150 tkr
- Registeranalys 100 tkr
- Kampanj 10 tkr
- Ungdomssatsning 30 tkr
- Specialgrupperna 10 tkr


Förslag till beslut

att godkänna sekretariatets förslag till omdisponeringar av budget för att täcka extraanslaget till Rådgivningsbyrån