Annonsering i Amnesty Press Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet/Pia Hallonsten
Datum: 1998-09-15ANNONSERING I AMNESTYPRESS

Inledning

De senaste tio åren har AmnestyPress (Bulletinen) fungerat som en budgetbuffert. Antal nummer per år har varierat från elva till sex , sidantalet från 16 (tabloid) till 32. Antalet tjänster var i slutet av 80-talet två heltider och är sedan början av 90-talet en heltid uppdelad på två personer.

Under vissa perioder har intäktsmål satts upp för tidningen, men de har sällan infriats. En tidning som har ca 68 000 ex i upplaga är en reell potentiell inkomstkälla.Utifrån det faktum att norska Amnestys tidning nästan är helt självfinansierande (budgeterad nettointäkt 1999 är 1 500 000) vill jag föra upp frågan om annonsering i Amnesty Press till styrelsen.

Bakgrund

Frågan om annonser har vid ett flertal tillfällen varit uppe till beslut på årsmöten 1987, 1988 och 1989. Det senaste beslutet om annonsering i Amnesty Press togs på årsmötet 1993. Inför årsmötet i Lund 1993 skrev Mangus Brattgård ett underlag till AU. Han kom fram till:

“Jag kan inte se någon anledning för Amnesty att inte aktivt gå in för att söka annonser för att förbättra tidningen. Det är inte försvarbart att inte ta tillvara de möjligheter som finns för att skapa en så bra tidning som möjligt. /.../

Jag kan heller inte se nödvändigheten av att ställa upp en lång rad generella kriterier för vilka annonser vi bör avvisa. Det är något generalsekreteraren ska ha ansvar för. Att sätta upp sådana kriterier skulle innebära att man försökte hitta alla de hypotetiska situationer där det skulle finnas ett eventuellt moraliskt dilemma och redan nu försöka ta ställning till detta.

Magnus Brattgård förslog styrelsen att rekommendera årsmötet att besluta:

Att AP aktivt söker annonsörer till tidningen i syfte att kunna förbättra tidningens utformning och redaktionella material.

Att följande punkter antas som principer för annonser i AP:
1. Amnesty förbehåller sig rätten att avstå annonser som i sitt budskap direkt eller indirekt skulle skada Amnesty om de infördes.
2. Amnesty stödjer inte en annonsörs budskap eller uppmanar någon till att köpa någon produkt genom att ta in en annons.
3. Annonserna får på årsbasis maximalt omfatta 12,5% av tidningens sidor.
4. En enskild annonsör får maximalt införa lika många helsidor som antal nummer per år.
5. Om det finns risk för att en annons kan förväxlas med AP:s redaktionella material skall den tydligt utmärkas “Annons“.
6. Det är styrelsen som beslutar kring policy för annonsinförande.

Årsmötet i Lund 1993 beslutade

att Amnesty Press skall ges ut med nio nummer per år,

att Amnesty Press aktivt skall söka annonsörer i syfte att öka den ekonomiska basen samt att verksamheten blir föremål för kontinuerlig utvärdering.

Detta är det senaste beslutet i frågan. Olika annonsackvisitörer har arbetat för Amnesty Press genom åren utan särskilt stor framgång.

Idag

Idag gör vi ingen aktiv satsning för att få annonser till Amnesty Press. Redaktören tar emot de förfrågningar som kommer och insamlingsansvarige söker utbytesannonsering, dvs där vi får ha med medlemsvärvningfoldrar eller annonser i andra tidningar och i gengäld får dessa annonsera i AP. De annonser vi får betalt för är i första hand platsannonser (Forum Syd) och bilagor för olika bokförlag och tidskrifter. AP 4/98 ger t ex en intäkt på 50 000 kr för en ibladning. 1999 har vi budgeterat för 100 000 i annonsintäkter.

Vi har fått läsarreaktioner vid två tillfällen. När tidskriften Sköna Hem hade en bilaga för sin tidning ringde en gruppsekreterare och ansåg att det var stötande att möta den typen av budskap i en tidning av APs karaktär. I nummer 3/98 hade vi en utbytesannons för tidningen Arbetaren, det väckte reaktion i form av en insändare (se bil l)
Norska Amnesty har inte mött några negativa läsarreaktioner på sin annonsering, enligt redaktören Ina Tin.

Aktiv annonsackvisition

Erfarenheterna från Norge visar att det krävs en mycket aktiv satsning från en professionell annonsackvisitör för att uppnå resultat. Jag har varit i kontakt med Blendow marketing som bland annat säljer annonser för fackförbundspress och miljötidningar. VDn Håkan Kjellström har inhämtat erfarenheter från den firma i Norge som säljer annonser för norska Amnestys tidning.

Blendow marketing vill gärna åta sig uppdraget att sälja annonser med en inriktning på stödannonnser/profilannonser, dvs en mängd mindre annonser som inte har som syfte att sälja produkter (se exempel från Norge bil 2).

Annonsmål

Om styrelsen fattar beslut om mer aktiv annonsackvisition på septembermötet kan försäljning av annonser ske redan till nummer 6/98 (beräknad intäkt 56.000) för att sedan stegvis höjas under 1999 och enligt Blendow komma upp till ca en miljon i intäkter under nästa år.

Provisionen : 30 % av försäljningen 0 - 150 000 :-
därefter 35 % - “ - 150 001 - 250.000 :-
40% 250 000 -

Den firma som säljer annonser för norska amnestys tidning tar 60% i provision.

Budget 1999 .

För år 1999 finns det budgeterade kostnader för tre 32-sidiga nummer (våren) och tre 24-sidiga nummer (hösten). Skulle annonsförsäljningen gå enligt planerna ovan så kommer 24 sidor inte att räcka. Vi föreslår därför att resultatet av annonseringen (såväl intäktsmässigt som antal annonser och vad de kräver av utrymme) redovisas till styrelsens junimöte 1999 och att man då fattar beslut om att ev utöka sidantalet.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta
att uppdra åt sekretariatet att reaktivera annonsförsäljningen för Amnesty Press enligt tidigare föreslagen policy.
att annonsackvisitionen bör inrikta sig på stöd/profilannonser.
att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens junimöte 1999 redovisa resultatet av annonseringen
att på basis av annonsresultatet fatta beslut om fortsatt försäljning och därmed sidantalet i Amnesty Press för hösten 1999