Ungdomsrådet Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet/Mats Andersson
Datum: 18/9 1998
Ungdomsrådet.

I samband med ungdomslägret i Högsby sommaren 1997 valdes ett ungdomsråd, med uppgift att samordna ungdomsarbetet inom sektionen. Vid det laget förbereddes ungdomskampanjen som bäst och det var fortfarande oklart hur ungdomsarbetet skulle bedrivas när kampanjen tog slut. Ungdomsrådet fick aldrig några klart definerade arbetsuppgifter. Inte heller fanns någon "mandatperiod" för ungdomsrådets medlemmar, eller några bestämmelser om hur nästa ungdomsråd skulle utses.

Ungdomsrådet har varit ganska osynligt i sektionen och det är svårt att peka på några konkreta resultat av ungdomsrådets arbete (med undantag av tidningen Pennfajtarn, som utkommit med tre nummer). Några orsaker till detta är att ungdomsrådet är för stort (nio personer), att man inte hittat fungerande arbetsrutiner, att man inte definerat sina uppgifter och målsättningar och att samarbetet med sekretariatet uteblivit eller varit bristfälligt.

Ungdomsrådets arbete skulle fungera bättre om styrelsen fortsättningsvis beslutar om dess sammansättning och direktiv. Detta skulle höja ungdomsrådets status och ge det en tydligare position inom rörelsen. Rent praktiskt är detta inte svårare än att man ber alla som är intresserade av att ingå i ungdomsrådet att skriva några rader till styrelsen om sig själva och om vad man skulle vilja göra i ungdomsrådet.

Förslag till beslut

Sekretariatet föreslår styrelsen besluta
att tillsätta ett nytt ungdomsråd för ett år i samband med nästa styrelsemöte.
att ungdomsrådet består av fem personer.
att ungdomsrådet ges i uppgift att, i samråd med sekretariatet, utarbeta ett förslag till direktiv för ungdomsrådet att fastställas på styrelsens decembermöte 1998.