Resultatrapport 1998 (januari-augusti) Underlag till styrelsemöte 1-2 juli 1998

Kommentarer till det ekomomiska utfallet till och med augusti 1998

Periodens (augusti) intäkter & kostnader
Intäkterna för perioden augusti blev ca 2 297 tkr högre än augsti 1997. I stort sett hela ökningen kan relateras till det stora arvet som vi fick ta del av redan i juli. Under augsti har vi fått in ytterligare 2 281 tkr. Sammanlagt under juli och augusti har vi fått in 3 581 tkr från dödsboet, som mestadels har bestått av värdepapper. Den sista delen av testamentet (ca 250 tkr) beräknas komma in under september månad. Förutom intäktsslaget spontana gåvor ser intäkter och kostnader ut ungefär som motsvarande period 1997. Periodens resultat är ca 962 tkr, men notabelt är att utfallet för perioden utan testamentet hade blivit -1 319 tkr (- 1 245 tkr 1997).
Andra "dramatiska" händelser för perioden är att Human- och Hjälpfonden, som tidigare stadigt har stiget i värde, under den börsoro som var i augusti, tappade ca 1 000 tkr(!) eller 15 procent av sitt värde.
Human- och Hjälpfonden skulle, trots det, om det varit utdelning per sista augusti tillsammans gett ca 1 258 tkr mer än vad som är budgeterat.


Årets (jan-aug) intäkter & kostnader
Intäkterna för hel- och delbetalande medlemmar har efter åtta månader ett högre utfall (+ 612 tkr) än efter åtta månader 1997. Anledningen till detta är att bägge avgifterna höjdes med 20 kr till medlemsåret 1998. Ser man däremot till antalet medlemmar har vi den sista augusti 1998 4 285 färre medlemmar än den sista augusti 1997. Andra intäkter som ligger högre efter augusti 1998 än augusti 1997 är spontana gåvor som är ca 2 877 tkr högre (testamentet), AmnestyGiro som ligger ca 130 tkr högre samt intäktsslaget AmnestySupporter som ligger ca 70 tkr högre.

Intäktsslag som går sämre 1998 än 1997 är bl a insamlingar och speciella insamlingsprojekt.
På intäktslaget insamlingar, främst innehållande intäkter från våra sex givarbrev samt intäkter från inköp av adresser och ibladningar, är utfallet efter augusti 1998 ca 677 tkr under motsvarande period förra året. Det ser tyvärr ut som givarbreven fortsätter att gå betydligt sämre än 1997.

Speciella insamlingsprojekt innehåller intäkterna från andra projekt som t ex bearbetning av eget register. Under första delen av 1997 användes en del av de budgeterade kostnaderna för speciella insamlingsprojekt till utskick, något som hittills inte gjorts under 1998. Därför har vi efter åtta månader ca 465 tkr lägre intäkter på det intäktsslaget.
Dessutom ligger intäktsslaget almanackan ca 100 tkr under motsvarande period förra året.

På kostnadssidan redovisas kostnaden för det månatlig utskicket till våra grupper i år under programmet arbetsgrupper. Tidigare har kostnaden redovisats under programmet sekretariatet där den också är budgeterad. Därav kostnaderna under programmet arbetsgrupper. IS-avgiften nettoredovisas även i år för att på så sätt ge en jämnare fördelning över året. De avsättningar och upplösningar som görs ger normalt inte resultat förrän i bokslutet, och eftersom de ibland är väldigt resultatpåverkande är det bättre att ta hänsyn till dem även under året.

Kostnaderna tom augusti 1998 är ca 1 729 tkr högre än efter åtta månader 1997. Obudgeterade kostnader som t ex avgångsvederlaget på ca 640 tkr och konsultkostnader på ca 327 tkr har bidragit till kostnadsökningen för 1998.

1998-09-10
Olle Stålberg