Enkät till styrelsen - kompetensinventering Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000


  Till: Styrelsen
  Från: B-utskottet
  Datum: 13 juni 2000


  Enkät till styrelsen
  SKATTNING AV NÅGRA SPECIFIKA KOMPETENSOMRÅDEN

  Syfte: Kompetensinventeringen syftar till att få en skattning av kompetensbehov inom några specifika områden. För att göra detta möjligt har kompetensområdena definierats relativt brett. Bedömningshorisonten är den närmaste fyraårsperioden. För att nå den kompetensnivå vi vill att styrelsen borde ha, så kan vi dels vidareutbilda styrelsen, dels ge valberedningen underlag att rekrytera kommande ledamöter . Enkäten besvaras anonymt. Lämna den till Tessi under helgen.

  Att göra: Gör en överslagsbedömning av respektive område. I skalan står 0 för ”nybörjare” och 5 för ”fullfjädrad” kompetens . Styrelsens nuvarande kompetens: Sätt ett kryss på skalan för genomsnittet i styrelsen. Var styrelsen borde ligga: Sätt ett kryss på skalan för genomsnittet i styrelsen och ringa på var sin sida om krysset in min och max (d v s den som kan minst och mest i styrelsen). Din egen kompetens: Ringa in siffran för din skattning av din egen kompetens.


  1. ORGANISATIONSKOMPETENS
  avser kunskap om Amnestys idé, policy och organisation i Sverige och världen.

  0 1 2 3 4 5Hur skattar du styrelsens nuvarande kompetens


  0 1 2 3 4 5Din skattning av var styrelsen borde ligga?


  0 1 2 3 4 5Hur skattar du din egen kompetens?


  0 1 2 3 4 5Din skattning av var du själv borde ligga?  2. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER-KOMPETENS
  avser kunskap om Amnestys kärnområde när det gäller FNs deklaration om mänskliga rättigheter, lagstiftning, regler, rättstillämpning och förhållanden internationellt och i Sverige.


  0 1 2 3 4 5Hur skattar du styrelsens nuvarande kompetens


  0 1 2 3 4 5Din skattning av var styrelsen borde ligga?


  0 1 2 3 4 5Hur skattar du din egen kompetens?


  0 1 2 3 4 5Din skattning av var du själv borde ligga?

  3. ADMINISTRATIV KOMPETENS
  avser kompetens att administrativt lösa uppgiften vad t ex gäller löpande planering och ordning, samt kunskap om grundläggande administrativa system vad gäller t ex arkivering, skrivregler för korrespondens, hantering av reseräkningar, m m.

  0 1 2 3 4 5Hur skattar du styrelsens nuvarande kompetens


  0 1 2 3 4 5Din skattning av var styrelsen borde ligga?


  0 1 2 3 4 5Hur skattar du din egen kompetens?


  0 1 2 3 4 5Din skattning av var du själv borde ligga?  4. PLANERINGSKOMPETENS
  avser kompetens att ha framförhållning genom att t ex planera, budgetera och målformulera.

  0 1 2 3 4 5Hur skattar du styrelsens nuvarande kompetens


  0 1 2 3 4 5Din skattning av var styrelsen borde ligga?


  0 1 2 3 4 5Hur skattar du din egen kompetens?


  0 1 2 3 4 5Din skattning av var du själv borde ligga?  5. IT-KOMPETENS
  avser kunskap och kompetens att bruka IT-teknologin vad avser grundläggande datakunskap (datakörkort), e-mail och internet, hitta information på organisationens hemsidor, kompetens i olika programvaror och att använda organisationens dokumentdatabas.

  0 1 2 3 4 5Hur skattar du styrelsens nuvarande kompetens


  0 1 2 3 4 5Din skattning av var styrelsen borde ligga?


  0 1 2 3 4 5Hur skattar du din egen kompetens?


  0 1 2 3 4 5Din skattning av var du själv borde ligga?

  6.ENGAGEMANGSKOMPETENS
  avser förmågan att öka motivationen och engagemanget bland aktivisterna i organisationen vad gäller metodik, förhållningssätt, utbildningar etc.

  0 1 2 3 4 5Hur skattar du styrelsens nuvarande kompetens


  0 1 2 3 4 5Din skattning av var styrelsen borde ligga?


  0 1 2 3 4 5Hur skattar du din egen kompetens?


  0 1 2 3 4 5Din skattning av var du själv borde ligga?  7. BEMÖTANDE- OCH SERVICEKOMPETENS
  avser kompetensen att på ett positivt sätt bemöta och ge service till de som tar kontakt med sektionsstyrelsen.

  0 1 2 3 4 5Hur skattar du styrelsens nuvarande kompetens


  0 1 2 3 4 5Din skattning av var styrelsen borde ligga?


  0 1 2 3 4 5Hur skattar du din egen kompetens?


  0 1 2 3 4 5Din skattning av var du själv borde ligga?  8. KAMPANJ- OCH PROJEKTKOMPETENS
  avser kompetens att planera, organisera och leda organisationens medlemmar vad avser t ex projekt och aktiviteter i handlingsplanen.

  0 1 2 3 4 5Hur skattar du styrelsens nuvarande kompetens


  0 1 2 3 4 5Din skattning av var styrelsen borde ligga?


  0 1 2 3 4 5Hur skattar du din egen kompetens?


  0 1 2 3 4 5Din skattning av var du själv borde ligga?  9. KOMMUNIKATIONSKOMPETENS
  avser förmågan att personligt presentera och företräda organisationen i olika sammanhang.

  0 1 2 3 4 5Hur skattar du styrelsens nuvarande kompetens


  0 1 2 3 4 5Din skattning av var styrelsen borde ligga?


  0 1 2 3 4 5Hur skattar du din egen kompetens?


  0 1 2 3 4 5Din skattning av var du själv borde ligga?

  10. FÖRSLAG PÅ UTBILDNING I OKTOBER

  Har du något förslag på ämnesområde(n) för styrelsens utbildningshelg i oktober?