Dagordning/ beslutsunderlag styrelsemöte 16-18 juni 2000 Dagordning för möte 1-2 juni 2000

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 16-18 JUNI 2000

Tid: Kl 15.00 fredagen 16 juni, kl 16.15 - söndagen 18 juni, ca. kl.15.00
Plats: Ersta konferens, Erstagatan 1 K, 08-714 63 41
Ordförande: Hanna Roberts
Ordförandereserv: Christian Gräslund


UTBILDNING

Fredag 16 juni

16.15 - 18.45 "Introduktion till styrelsens arbete"

18.45 - 20.00 Middag

20.00 - 22.00 "Arbetet i sektionsstyrelsen"
- Kostnadsersättning för styrelsen [Kostnadsersättning för styrelsen]
- Styrelsens utbildningsplan [Enkät till styrelsen - kompetensinventering]
- Möteskalendern [Möteskalender för styrelsen 2000/2001]
- Rapportering från internationella möten [Rapportering från internationella möten]
- Sektionens arbetsordning och beslutsgång [Arbetsordning inom svenska sektionen av Amnesty International] [Beslutsgång för styrelsen]


Lördag 17 juni

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

9.00-09.30 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från styrelsens möte 4-5 maj 2000 [Protokoll från styrelsemötet den 4-5 maj 2000]
1.5 Protokoll från konstituerande styrelsemöte 7 maj 2000 [Protokoll från det konstituerande mötet den 7 maj 2000]
1.6 Protokoll från styrelsens arbetsutskott 4 juni 2000 [Protokoll från AU-mötet den 4 juni 2000]

9.30-10.00 2. RAPPORTER
2.1 Rapport från sekretariatet
2.2 Rapport från utskotten
2.3 Rapport från EU-föreningens årsmöte [Rapport från EU-föreningens årsmöte 13-14 juni i Oeiras, Portugal]
2.4 Rapport från tyska sektionens årsmöte
2.5 Översynskommitténs rekommendationer [Åtgärdsplan avseende Översynskommitténs rekommendationer]

10.00-11.00 3. STYRELSENS ANSVARSFÖRDELNING
- Utskottens direktiv och sammansättning [Förslag till direktiv för A-utskottet 2000/01] [Förslag till direktiv för B-utskottet 2000/01 ]
- Distriktsansvar inom styrelsen [Förslag till fördelning av distriktsansvar i sektionsstyrelsen]
- Regionansvar inom styrelsen [Styrelsens regionansvar och kontaktperson för specialgrupperna]
- Kontaktperson för specialgrupper inom styrelsen
- Övrig ansvarsfördelning


11.00-12.00 4. UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTET
- Utvärdering av årsmötet i Malmö 2000 [Utvärdering av Amnestys årsmöte i Malmö den 5-7 maj 2000]
- Beslut på årsmötet i Malmö 2000 [Beslut på årsmötet i Malmö 2000]
- Riktlinjer för flyktingarbetet [Riktlinjer för svenska sektionens flyktingarbete]
- DUGs fortsatta arbete [Förslag till fortsatt arbete för demokratiutredningsgruppen (DUG)]

12.00-13.00 Lunch

13.00 - 15.30 5. GENOMFÖRANDE AV H.P. 2000-2004 [Förslag till genomförande av Handlingsplanen 2000-2004] [Ansvarsfördelning av Handlingsplanen 2000-2004] [Svenska sektionens handlingsplan 2000-2004]

15.30 - 16.30 6. STÖD TILL DEN INTERNATIONELLA RÖRELSEN (SDC/HPC) [Stöd till den internationella rörelsen (SDC/HPC)]

16.30 - 17.00 7. SAMVERKANSGRUPPEN SEKTIONEN-FONDEN
- Direktiv och sammansättning

17.00-18.30 Middag (med Fonden)

18.30-21.00 MANDATDISKUSSION (med Fonden) [Mandatöversynen 1997 - 2001]


Söndag 18 juni

9.00-9.30 8. MEDLEMSKAP OCH BIDRAG VIA AUTOGIRO [Medlemskap och bidrag via autogiro - utvidgat underlag]

9.30-10.30 9. BUDGET 2000
- Rapport från WANTED-kampanjen [Rapport från Wanted-kampanjen, juni 2000]
- Ekonomiskt utfall t o m april 2000 [Ekonomiska utfallet t o m april 2000- rev. 000608]
- Beslut om disponibel del 2000 [Disponibelt efter beslut - junidelen]

10.30-12.00 10. DIREKTIV FÖR BUDGETARBETET 2001 [Direktiv för budgetarbetet 2001]

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 11. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING

14.00-15.00 12. ÖVRIGA FRÅGOR
- Ansökan om specialgruppsstatus för Kvinnorättsgruppen [Kommplettering till ansökan om specialgruppsstaus för Kvinnorättsgruppen]
- Samo-projektet [Rapport från arbetet med SAMO-projektet]
- Suspendering av den brasilianska sektionen [Suspendering av den brasilianska sektionen - brev från Bo Lindblom]
- Årsmötet 2001 [Årsmötet 2001]


Vänliga hälsningar,

Hanna Roberts Carl Söderbergh
Ordförande Generalsekreterare