Ansvarsfördelning av Handlingsplanen 2000-2004 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000

Till: Styrelsen
Från: B-utskottet
Datum: 14 juni 2000

Svenska Amnestys målsättningar och arbete 2000-2004

Huvudmål

Ansvarsfördelning
Övergripande ansvar generellt sektionsstyrelsen (Styr), för vissa mål och aktiviteter Fondstyrelsen (F). Styrelsen delegerar strategisk planering och uppföljning av mål och aktiviteter till utskotten (A,B,C,D).


Bekämpa tortyr

Mål
Vi ska välja ut ett antal länder och utveckla och genomföra strategier som syftar till att Amnestys tolvpunktsprogram mot tortyr ska vara genomfört i dessa länder 2010. B

Den svenska allmänheten ska vara väl medveten om förekomsten av tortyr i världen, och särskilt om i vilka länder systematisk tortyr förekommer. B

Aktiviteter
Sektionen ska ta en ledande roll internationellt i kampanjen mot tortyr och aktivera minst 2/3 av grupperna att deltaga i kampanjen. B

Sektionen ska även efter tortyrkampanjen 2000 upprätthålla och utveckla arbete mot kampanjens mål. B

Specialgruppen och nätverket mot tortyr ska utvecklas och få en ledande roll i sektionens arbete mot tortyr. B

Vi ska hitta former för att ge stöd till barn som själva utsatts för eller bevittnat tortyr, och stärka vårt stöd till olika former av tortyrrehabilitering. F

Vi ska utveckla metoder så att aktivister kan arbeta förebyggande mot tortyr. B

Aktivister ska delta i uppvaktningen av minst två ambassader årligen för att framföra vår syn på tortyren i landet. B

Vi ska starta en grupp som arbetar mot att kunskap och materiel som har samband med militär, säkerhetstjänst och polis exporteras till länder och används för tortyr. B

Vi ska utveckla utbildnings- och informationsmaterial kring tortyr. B

Arbeta mot övergrepp som drabbar kvinnor

Mål
Vi ska välja ut ett några fall av systematiska kränkningar som drabbar kvinnor och arbeta för att dessa kränkningar ska ha upphört till 2010. B

Den svenska allmänheten ska vara väl medveten om förekomsten av övergrepp som särskilt drabbar kvinnor. B

Aktiviteter
Vi ska utveckla en specialgrupp och ett nätverk mot övergrepp som speciellt drabbar
kvinnor. B

Vi ska översätta, redigera, sprida och agera på aktionsmaterial med inriktning på övergrepp mot kvinnor. B

Vi ska öka kunskapen om hur kvinnor drabbas av övergrepp och hitta metoder för att i större omfattning nå kvinnor med vårt stöd och bistånd. B,F

Vi ska öka vårt arbete och synas i media på Internationella Kvinnodagen. B

Vi ska arbeta fram en strategi för att förebygga övergrepp mot kvinnor. B

Vi ska utveckla vårt samarbete med andra organisationer. B

Vi ska utveckla utbildnings- och informationsmaterial kring övergrepp som drabbar kvinnor. B

Stärka asylrätten och flyktingars rättigheter

Mål
Den svenska regeringen och EU:s ministerråd ska leva upp till de internationella konventionerna gällande flyktingar och asylsökanden. Flyktingar som faller inom Amnestys åtagande ska få det skydd de behöver och har rätt till. A
Aktiviteter
Vi ska ge stöd och bistånd åt asylsökande enligt vårt åtagande och våra riktlinjer. A,F

Vi ska engagera oss i fall som kan leda till ändringar i nu gällande myndighetspraxis. A

Vi ska förstärka och vidareutveckla nätverket av flyktingombud och starta en specialgrupp för flyktingarbete. A

Vi ska utveckla vårt samarbete med andra frivilligorganisationer, hälso- och sjukvårdspersonal samt jurister vad gäller utbildning och handling. Speciellt ska vi hitta nya samarbetsformer med Rådgivningsbyrån och andra liknande organisationer. A

Vi ska erbjuda myndigheter utbildning och information. A

I den mån Sveriges vapenexportpolitik och handelsförbindelser har betydelse för den globala flyktingsituationen måste vi, gärna i samarbete med andra frivilligorganisationer, uppmärksamma detta. A

Vi ska utveckla utbildnings- och informationsmaterial kring flyktingar och asylsökande. A

Agera för människorättsförsvarare
Mål
Vi ska ha etablerat arbetsmetoder för nätverk av aktivister som effektivt kan användas för att skydda människorättsförsvarare som hotas av övergrepp. B

Aktiviteter
Vi ska agera för samt ge stöd och skydd åt människorättsförsvarare som riskerar att bli utsatta för övergrepp inom ramen för vårt åtagande. F

Vi ska översätta, redigera och sprida aktionsmaterial för människorättsförsvarare. B

Vi ska utveckla nätverk som kan förebygga och agera på kränkningar av människorättsförsvarare. B

Vi ska utveckla utbildnings- och informationsmaterial kring människorättsförsvarare. B

Vi ska öka medlemmarnas kunskap om den globala människorättsrörelsen, d v s de individer och organisationer som verkar för att förverkliga FN-förklaringen och andra människorättsinstrument. B

Öka aktivismen

Mål
Vi ska vara 10 % fler aktiva 31 december 2004 än vi är 31 december 2001. B

Vi ska utvärdera regionala aktivistcentra som idé och ha ytterligare två vid periodens slut om utvärderingen visar att detta gagnar aktivismen. Styr

Alla strategier och planer ska syfta till att engagera aktivister och främja aktivism. Styr

Aktiviteter
Varje år genomför vi på alla nivåer någon särskild rekryteringsaktivitet som syftar till att rekrytera aktiva medlemmar. B

Minst hälften av grupperna ska deltaga i de årliga landkampanjerna i de fall dessa kampanjer inriktar sig mot något av huvudmålen. Kampanjer, särskilt landkampanjer som genomförs inom hela rörelsen, bör grupperna prioritera vid sitt urval av arbetsuppgifter. Aktioner som oftast är snabba, aktiva ingripanden, följer inte nödvändigtvis samma långsiktiga strategier som kampanjer syftar till. B

Vi ska starta tjugo nya ungdomsgrupper om året. Vi ska utveckla våra aktionsmetoder för ungdomar. B

För alla kampanjer ska användbart underlag produceras på svenska. Alla centrala strategi- och åtagandedokument ska översättas och sammanfattas. B

Vi ska göra det möjligt för medlemmar att deltaga i den interna beslutsprocessen, bland annat genom remisser av alla viktiga strategi-, organisations- och verksamhetsärenden och genom att genomföra de beslut som årsmötet kommer att fatta på demokrati-utredningens underlag. Styr

Vi ska göra Amnesty till en lärande organisation. Detta innebär bland annat att vi årligen gör relevanta utvärderingar. Utvärderingar ska ta fasta på om handlingsplanens mål gagnats, och särskilt om aktivismen ökat samt om aktivisters initiativ tagits tillvara. Med utvärderingarna som grund planerar vi, genomför och följer upp förbättringar. Ansvaret för att utvärdera åligger framför allt distrikt, styrelse och sekretariat. Amnestyfonden ska stärka uppföljning och utvärdering av biståndsprojekt. Styr, F

Vi ska genomföra en informations- och kommunikationsstrategi som stöder Amnesty som en lärande organisation. All intern information ska vara lätt tillgänglig för alla medlemmar. Samordningar och specialgrupper ska komma närmare andra aktivister genom att kunskap lättare kan förmedlas. C

Sektionen behöver aktivister som kan samordna långsiktigt arbete och utveckla och leda rörelsen. Vi ska därför utveckla och årligen anordna utbildning i frivillig-ledarskap. B

Vi ska dokumentera och bli medvetna om vår historia och med detta som grund hålla en seriös debatt inom sektionen om Amnestyrörelsens framtida roll och utveckling. A

Effektivare fundraising

Mål
Våra intäkter ska öka med 5 % årligen. D

Under 1999 har Amnestyfonden kunnat utöka sin verksamhet och biståndets storlek har fördubblats jämfört med föregående år. Vi ska bibehålla denna nivå på bistånds-verksamheten. Fonden ansvarar för en betydande del av Amnestyrörelsens totala bistånd och svenska sektionen har fått en allt större betydelse i de internationella biståndsarbetet. F

Grupperna och distrikten ska 2004 bidra med minst 5 % av sektionens totala intäkter. D

Antalet medlemmar ska öka med 5 % årligen. D

Aktiviteter
Vi ska utveckla sättet att presentera Amnestys budskap i syfte att stödja insamlingsarbetet och medlemsvärvningen. D

Vi ska utveckla webbens möjligheter som kanal för insamling, medlemsvärvning och marknadsföring. D

Vi ska utveckla ett långsiktigt program för medlems- och givarvård. D

Vi ska utveckla ett system med autogiro för medlemskap och bidrag. D

Vi ska utveckla det lokala arbetet med fundraising. D

Vi ska utveckla arbetet med sponsring och annat företagsstöd. D

Vi ska öka marknadsföringen av Humanfonden och hjälpfonden. D