Riktlinjer för svenska sektionens flyktingarbete Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 12 juni 2000


Riktlinjer för svenska sektionens flyktingarbete

Grundläggande principer

Amnesty International motsätter sig att människor återsänds till ett land där de med skäl kan förväntas bli utsatta för sådana övergrepp som AI aktivt söker förhindra och arbetar emot.

Amnesty International arbetar för att en person som söker asyl skall beredas reellt tillträde till asylprocessen.

Amnesty International motsätter sig återsändande av asylsökande till ett så kallat första asylland om inte fullgoda garantier för en rättssäker asylprocess kan ges.

Amnesty International understryker betydelsen av att staterna inom den Europeiska Unionen under arbetet med en gemensam flyktingpolitik som skall vara färdigtställt 2004, tar i beaktande säkerställandet av tillgången till en asylprocess som står i överenstämmelse med relevanta internationella konventioner.

Amnesty International vill fästa uppmärksamheten på de orimliga beviskrav som många beslutsfattare ställer. AI anser ochså att många beslutsfattare gör fel när de framförallt inriktar sig på de asylsökandes trovärdighet rörande händelser i det förflutna. Beslutsfattarna bör enligt AI:s mening lägga större vikt vid bedömningen av framtida risker.

Amnesty International uppmanar regeringen och myndigheter att förfarandet under asylprocessen skall överensstämma med Flyktingkonventionen liksom med övriga relevanta internationella överenskommelser.

Arbetssätt

Den svenska sektionen av Amnesty International vill slå vakt om en generös och rättssäker asylprocess genom att

* att aktivt sprida relevant information till berörda myndigheter, riksdag, regering, advokater och jurister, andra frivilligorganisationer, vårdsektorn, massmedia, skolor och asylsökande,

* att förse asylsökande och flyktingar med landinformation till stöd för deras asylansökningar,

* att påkalla uppmärksamheten hos myndigheter, både i form av övergripande lobbyverksamhet och genom aktioner, till stöd för för individuella asylsökande eller grupper av asylsökande som vid ett återsändande riskerar att bli utsatta för sådana övergrepp som AI aktivt söker förhindra och arbetar mot,

* att arbeta för förvarstagna asylsökande och flyktingar på det sätt som åtagandet medger,

* att samarbeta med andra frivilligorganisationer.

Fördelning av flyktingarbetet inom sektionen

Arbetet med spridning av landinformation utförs vid behov av samtliga medlemmar i sektionen. Alla medlemmar uppmanas att i sitt engagemang inom Amnesty International aktivt verka för asylsökandes rättigheter såsom en integrerad del av Amnestys arbete och åtagande. Vad gäller frågor i gruppers och enskilda medlemmars kontakter med asylsökande skall kontakt tas med flyktingombudet i distriktet. Arbetet i övrigt utförs av flyktingombuden, landsamordnarna, sekretariatet samt gruppen för flyktingfrågor.

Flyktingombudets arbete består av

* att sprida information och opinionsbildning,

* att bilda opinion,

* att ha kontakter med andra frivilligorganisationer,

* att tillsammans med aktuell landsamordnare utreda, sammanställa och presentera enskilda ärenden som kan anses omfattas av mandatet för Amnesty International till flyktinghandläggaren alternativt vid behov till gruppen för flyktingfrågor, samt att tillsammans med flyktinghandläggaren / gruppen för flyktingfrågor ge förslag på lämplig åtgärd,

* att ge information till grupper i distriktet,

* att vid förfrågan från grupp eller enskild medlem i distriktet bistå dem i deras möten med asylsökande. Flyktingombuden skall till distriktet avge en årsrapportering som skall ingå i distriktets årliga rapportering till sektionen.

Landsamordnarens arbete består av

* att vid förfrågan från flyktingombud bistå denna med relevant landinformation,

* att vid förfrågan från flyktingombud tillsammans med denna utreda, sammanställa och presentera enskilt ärende som kan anses omfattas av mandatet för Amnesty International till flyktinghandläggaren alternativt gruppen för flyktingfrågor samt att tillsammans ge förslag på lämplig åtgärd.

Sekretariatets arbete består av

* att motverka att människor återsänds till ett land där de med skäl kan förväntas bli utsatta för sådana övergrepp som AI aktivt söker förhindra och arbetar emot, genom att bidraga med landinformation till asylsökande och deras juridiska ombud samt att i relevanta fall formulera vädjande för enskilda asylsökande,

* att bedriva lobbyarbete mot centrala myndigheter samt riksdag och regering,

* att vid förfrågan från flyktingombud bistå med information,

* att sprida information och bilda opinion,

* att besvara frågor från myndigheter, organisationer och enskilda,

* att bevaka hur Amnesty Internationals information används,

* att hålla kontakten med det Internationella sekretariatet, EU-föreningen samt andra sektioner vad det gäller alla delar av Amnestys flyktingarbete,

* att följa utvecklingen av den nationella och internationella flyktingrätten och kontinuerligt informera flyktingombuden om detta,

* att medverka i gruppen för flyktingfrågor,

* att tillse att Amnestyfonden används som en resurs inom sektionens flyktingarbete,

* att ansvara för utbildningen av flyktingombuden.

Amnestyfonden

Svenska Amnestyfonden är en stiftelse inom Svenska Amnesty som ansvarar för biståndsverksamheten. Amnestyfonden kan bland ge stöd till flyktingar och asylsökande i Sverige genom bidrag till rättshjälp för att täcka kostnader för ombud och rättsmedicinska utredningar som påvisar tortyrskador. I vissa fall kan även medel anslås för psykisk rehabilitering och familjeåterförening. För ytterligare information hänvisas till Amnesty Internationals biståndsmandat.

Gruppens för flyktingfrågor arbete består av

* att agera som referens -och planeringsgrupp för flyktingarbetet inom sektionen,

* att vid behov utreda huruvida ett enskilt asylärende omfattas av mandatet för Amnesty International samt att avge förslag på lämplig åtgärd i det fall ett sådant ärende anses omfattas av mandatet.

Val och tillsättande av ledamöter till gruppen för flyktingfrågor

Gruppen består av generalsekreteraren eller av denna utsedd företrädare, en ledamot av sektionsstyrelsen, en person med dokumenterad erfarenhet av flyktingarbete inom Amnesty International samt, i fall en fråga angående ett enskilt ärende har initierats av flyktingombud, aktuellt flyktingombud samt landsamordnare.

Ledamot av sektionsstyrelsen och person med erfarenhet av flyktingarbetet inom Amnesty International utses av sektionsstyrelsen för en tid av ett år.

Generalsekreteraren är sammankallande för gruppen.

I de fall gruppen agerar som referens- och planeringsgrupp ingår sekretariatets flyktinghandläggare i gruppen och är sammankallande för gruppen.

Beslutsgång i gruppen för flyktingfrågor

Gruppen är beslutsför med fyra ledamöter inklusive flyktingombud och landsamordnare i de fall ett enskilt ärende har initierats av flyktingombud.

Beslut kan fattas vid telefonkonferens.

Val av flyktingombud

Flyktingombud väljs av respektive distrikt för en tid av ett år. Vid val bör erfarenhet av arbete inom Amnesty International tas i beaktande.

Utbildning av flyktingombuden

Flyktingombuden skall ges en obligatorisk grundkurs.

Grundkursens första del skall koncentreras på Amnesty Internationals åtagande med övning i konkreta problemlösningar.

Flyktingombuden skall ges två veckoslutsmöten per år. Förutom utbyte av information och erfarenheter skall dessa ge löpande utbildning och fördjupning i asylrätt.

Flyktingombuden bör också ges tillfälle att delta i seminarium om asylfrågor som anordnas av andra frivilligorganisationer. Respektive distrikt står för denna kostnad. Distriktet kan vid behov äska medel från sektionen.