Kostnadsersättning för styrelsen Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 8 juni 2000


ANGÅENDE BILERSÄTTNING, KOSTNADSERSÄTTNING, FÖRLORAD INKOMST, RESEBESTÄLLNING

A. Bilersättning

Utgår med max 27 kr per mil varav 15 kr är skattefritt.

För ersättning ifylles blanketten "Reseräkning/redovisning av utlägg" och skickas till Catarina Friborg senast den 10:e varje månad. Utbetalning sker den 25:e.

B. Kostnadsersättning

Ersättning betalas endast för utgifter som vederbörande kan ha under en resa eller i övrigt med anledning av sitt förtroendeuppdrag. Med utgifter menas t ex utlägg för flygplatsavgifter, taxi, buss, förtäring, telefon, telegram, tullavgifter och vaccination inför resa. Växling av valuta i Sverige ska i första hand ske på avgiftsfria växlingskontor t ex Forex.
Alla utlägg ska verifieras med originalkvitton. Det ska framgå klart av kvittot vad det avser.
Då ersättningsanspråk ej avser hela beloppet på kvittot ska det specificeras vad i kvittot anspråket gäller.

För ersättning ifylles blanketten "Reseräkning/redovisning av utlägg" och skickas till Catarina Friborg senast den 10:e varje månad. Utbetalning sker den 25:e. Bifoga originalkvitton! Ersättning för utlägg utbetalas bara mot originalkvitton.

C. Ersättning för förlorad inkomst

Personer som medverkar i möten på styrelsens eller sekretariatets begäran, erhåller om så önskas skattepliktig ersättning motsvarande förlorad arbetsinkomst, dock högst 3 % av basbeloppet per dag. Ersättningsbeloppet är individuellt. Beloppet ska verifieras med specifikation från arbets - eller uppdragsgivaren som visar aktuellt inkomstbortfall. För innehavare av F-skattesedel gäller samma beloppsgräns. Utöver detta belopp utgår även ersättning för sociala avgifter.

Ersättning utgår för de möten respektive uppdrag som utförs på styrelseledamotens ordinarie arbetstid.

För personer som ej är förtroendevalda utgår ingen ersättning om inget annat överenskommits i förväg med generalsekreteraren.

För deltagare i internationella rådsmöten finns särskilda regler för traktamenten, ingen ersättning för förlorad inkomst utgår.

För ersättning ifylles blanketten "Reseräkning/redovisning av utlägg" och skickas till Catarina Friborg senast den 10:e varje månad. Utbetalning sker den 25:e.

D. Resebeställning

Personer som skall boka resor för Amnestys räkning bör göra detta via sekretariatets reception.

På grund av det rådande ekonomiska läget i sektionen behöver alla kostnader ses över.
För att kunna hålla kostnaderna på en rimlig nivå bör vissa riktlinjer för hur vi reser och bor under uppdrag inom sektionen gälla.

Principer för rese- och hotellbokningar

    * Resor till och från möten bör ske med billigaste rimliga färdsätt.
    * Övernattning på hotell bör ske till så låga priser som möjligt.
    * Beställning av resor och hotell ska göras i god tid, då det ökar möjligheten till prisvärda inköp.
    * Avbokningar ska även de göras i god tid, för att inte sektionen behöver betala resan i onödan.

    Undantag från dessa generella regler ska godkännas av respektive delprogramansvarig på sekretariatet.
    I de fall det gäller styrelsemedlemmars kostnader ska undantag godkännas av generalsekretaren eller styrelsemedlem med firmateckningsrätt.

    För att det skall vara möjligt att ha en överblick över kostnaderna i samband med resor och hotellövernattningar skall alla, i möjligaste mån, använda sig av den reseservice som sekretariatet tillhandahåller genom receptionen.
    För att underlätta bokningen ombedes samtliga i styrelsen lämna en s.k. reseprofil med bl.a. uppgifter om eventuella rabattkort etc till receptionen.

För beställning av resor via sekretariatets reception ifylles blanketten "Resebeställning" och skickas till receptionen.