Svenska sektionens handlingsplan 2000-2004 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000
amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden


Svenska sektionens handlingsplan
2000-2004Svenska sektionen av Amnesty International strävar efter förverkligandet
av FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna genom de
grundläggande värderingarna: internationell solidaritet, fokus på individer,
global täckning, de mänskliga rättigheternas allmängiltighet och odelbarhet,
opartiskhet och oberoende, demokrati och ömsesidig respekt samt aktivism.Huvudmål i kampen mot människorättskränkningar
Bekämpa tortyr och dödstraffet
Arbeta mot övergrepp som drabbar kvinnor
Stärka asylrätten och flyktingars rättigheter
Agera för människorättsförsvarareHuvudmål för att stärka organisationen
Öka aktivismen
Effektivare fundraisingHuvudmål under perioden

Svenska sektionens handlingsplan 2000 – 2004 har sex prioriterade och konkreta mål. Dessa mål finns med i den internationella handlingsplanen, som antogs vid det internationella rådsmötet i Tróia, Portugal, i augusti 1999. Vi prioriterar just dem av följande skäl.

Bekämpa tortyr och dödsstraffet. Svenska sektionen har en tradition när det gäller arbetet mot tortyr. Vi tog initiativet till att Amnesty började arbeta mot tortyr. Genom åren har vi byggt upp mycken kunskap och stort engagemang kring tortyr och dödsstraffet. En stor del av vårt bistånd går till olika tortyrrehabiliteringsprojekt. Den internationella kampanjen mot tortyr som inleds hösten 2000 blir ett naturligt avstamp för ett intensifierat arbete i den svenska sektionen.
Under de kommande fyra åren finns unika möjligheter att flytta fram positionerna i arbetet mot dödsstraffet. Under senare år har FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna antagit flera resolutioner i syfte att begränsa användningen av dödsstraffet. Vidare har EU och Europarådet uttryckt sitt absoluta motstånd mot dödsstraffet. I USA pågår en debatt med krav på moratorium i ett flertal stater och ifrågasättande av dödsstraffet på ledarsidor i inflytelserika tidningar.

Arbeta mot övergrepp som drabbar kvinnor. I många sammanhang är kvinnor de som drabbas särskilt av förtryck. Det gäller till exempel vid flyktingströmmar och i etniska konflikter. Den internationella rörelsen har prioriterat arbete mot kränkningar på grundval av en persons identitet, och kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter är en stor del av detta område. Massvåldtäkter är ett exempel på kränkningar som drabbar kvinnor just för att de är kvinnor. Ett annat exempel är kvinnlig omskärelse, också det ett identitetsbaserat problem.

Stärka asylrätten och flyktingars rättigheter. I dag råder hos de svenska immigrationsmyndigheterna en orimligt snäv tolkning av de internationella konventionerna. Den svenska asylprocessen är präglad av en bristande förståelse för de svårigheter som den enskilda asylsökanden kan uppleva när hon ska presentera sina asylskäl, särskilt i fall av tortyr eller annan kränkande behandling. Under de närmaste fyra åren kommer EU:s medlemsländer att påverkas av Amsterdam-fördraget. EU:s ministerråd kommer att rösta fram en rad bindande överstatliga direktiv som ska styra medlemsländernas tolkning av FN:s flyktingkonvention. Den svenska regeringen får en betydande roll i EU:s harmoniseringsprocess våren 2001, då Sverige övertar EU:s ordförandeskap. Den internationella rörelsen har beslutat att flyktingarbetet ska få ökade resurser och arbetas in som en integrerad satsning i rörelsen. Mot denna bakgrund är den strategiska betydelsen av svenska sektionens arbete mycket stor.

Agera för människorättsförsvarare. I många länder förföljs och trakasseras lokala människorättsförsvarare ("Human Rights Defenders"), och ofta även Amnestymedlemmar. Arbete för dessa människor ger en hävstångseffekt genom att vi hjälper dem att flytta fram positionerna för de mänskliga rättigheterna. Det ger oss också möjlighet att arbeta med våra väl etablerade metoder för enskilda människor och att utveckla vårt förebyggande arbete.

Öka aktivismen. Med aktivism menar vi alla aktiviteter som görs i Amnestys namn och den vilja till konkreta handlingar som medlemmarna uttrycker. Det finns många former för att vara aktiv. Vi ska erbjuda olika möjligheter för de aktiva medlemmarna, som är Amnestys ryggrad, samtidigt som vi strävar efter att öka antalet special- coh arbetsgrupper. Vi tror på Amnesty som en folkrörelse.

Effektivare fundraising. För att vi ska kunna utföra vårt arbete krävs resurser. Dels måste vi kunna säkerställa vår basverksamhet och genomföra de fyra huvudmålen som avser speciella människorättskränkningar, dels måste vi stödja den internationella rörelsen. Vi måste därför öka vårt insamlingsarbete och våra ansträngningar att värva medlemmar, dvs effektivisera vår fundraising, ett begrepp som täcker båda dessa aktiviteter.

Bakgrund och inledning


Grunden för Amnestys arbete är FN:s Allmänna Förklaring om de mänskliga rättigheterna. 1995 antogs den internationella handlingsplanen LAP (Ljubljana Action Plan) som vi arbetat efter sedan 1996. Där anges sex långsiktsmål på 10 års sikt, som alltjämt gäller. Dessa är

1. Stärka utrednings- och aktionsstrategierna.
2. Få människor att agera.
3. Främja mänskliga rättigheter.
4. Vidareutbilda människor och utveckla organisationen.
5. Förbättra information och kommunikation.
6. Garantera ekonomisk stabilitet och tillväxt.

På det internationella rådsmötet i Tróia 1999 antogs en internationell handlingsplan TAP (Tróia Action Plan) för åren 2000 – 2004. I TAP har definierats vissa tillväxtområden och ett större antal mål på medellång sikt för denna period. Med dessa mål och den egna situationen som bakgrund har den svenska sektionen valt egna mål, prioriteter och program för den kommande perioden. Den inledande visionen kommer från TAP. Den svenska handlingsplanen stöder den internationella.

Den svenska handlingsplanen har sex huvudmål som ska prioriteras under hela perioden. Två av dessa kan betecknas som organisatoriska, eftersom de syftar till att utveckla och stärka den svenska sektionen så att vi alla ska kunna arbeta med det som är Amnestys verkliga syfte, nämligen att förhindra och protestera mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna i andra länder. Vi ska därför öka aktivismen, dvs få fler människor att agera mot övergreppen. Vårt arbete kräver resurser, både ifråga om människor och pengar.

Handlingsplanen ställer upp fyra huvudmål för arbetet mot människorättskränkningar. Detta innebär en kraftsamling under den kommande fyraårsperioden, så att vi intensifierar arbetet inom motsvarande arbetsområden. Den nuvarande basverksamheten och infrastrukturen ska samtidigt utvecklas eller bibehållas åtminstone på nuvarande nivå. Detta förutsätter återigen fler aktiva medlemmar och större ekonomiska resurser.

Med ”vi” avses i denna handlingsplan hela svenska sektionen av Amnesty International . De mål som finns i planen ska förverkligas av sektionen som helhet. Arbetet kommer naturligtvis att fördelas mellan sektionens olika delar, men ansvaret för att målen nås vilar på oss alla. De prioriterade huvudmålen ska beaktas av oss alla.

Vi ska uppmuntra medlemmar och grupper till fokusering och fördjupning. Distrikt, sektionsstyrelse och fondstyrelse ansvarar för att vi i verksamheten tar ansvar för Amnestys hela åtagande.

Sektionens budgetprocess och gruppernas arbete ska spegla prioriteringarna i handlingsplanen, när tilläggsresurser i form av mer pengar eller fler aktivister ska fördelas.

Inom ramen för denna handlingsplan prioriterar och planerar styrelsen årligen arbetet. I de fall arbetsmetoder, organisation och strategier saknas ska de utvecklas.

Arbetet med att genomföra handlingsplanen inleds efter årsmötet år 2000. Den nya handlingsplanen ersätter den föregående fullt ut vid ingången av år 2001.

Svenska Amnestys mål och arbete 2000-2004

Huvudmål

Bekämpa tortyr och dödsstraffet

Mål
Vi ska välja ut ett antal länder och utveckla och genomföra strategier som syftar till att Amnestys tolvpunktsprogram mot tortyr ska vara genomfört i dessa länder 2010.

Den svenska allmänheten ska vara väl medveten om förekomsten av tortyr i världen, och särskilt om i vilka länder systematisk tortyr förekommer.

Minst två av USA:s delstater ska ha avskaffat dödsstraffet i lag eller de facto till år 2004.

Vi ska ta luften ur påståendet om ett växande antal dödsstraffsförespråkare i Sverige och istället bevisa att opinionen i landet är starkt emot dödsstraffet.

Aktiviteter
Sektionen ska ta en ledande roll internationellt i kampanjen mot tortyr och aktivera minst 2/3 av grupperna att deltaga i kampanjen.

Sektionen ska även efter tortyrkampanjen 2000 upprätthålla och utveckla arbete mot kampanjens mål.

Specialgruppen och nätverket mot tortyr ska utvecklas och få en ledande roll i sektionens arbete mot tortyr.

Vi ska hitta former för att ge stöd till barn som själva utsatts för eller bevittnat tortyr, och stärka vårt stöd till olika former av tortyrrehabilitering.

Vi ska utveckla metoder så att aktivister kan arbeta förebyggande mot tortyr.

Aktivister ska delta i uppvaktningen av minst två ambassader årligen för att framföra vår syn på tortyren i landet.

Vi ska starta en grupp som arbetar mot att kunskap och materiel som har samband med militär, säkerhetstjänst och polis exporteras till länder och används för tortyr.

Vi ska stärka vårt opinionsbildande arbete mot dödsstraffet i de länder där det alltjämt utdöms och verkställs. Vi ska särskilt intensifiera och fördjupa samarbetet med vårt kontaktnät i USA för att försöka påverka allmäna opinionen där. Människorna ska förmås påverka sina politiker i riktning mot ett avskaffande.

Vi ska knyta kontakter i Afrika och i de stater inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa som ännu har kvar dödsstraffet.

Vi ska vitalisera kontakterna med övriga nordiska Amnestysektioner och etablera samarbete med det europeiska nätverket mot dödsstraffet.

Vi ska varje år ordna seminarier för att aktualisera frågan om dödsstraffet. Vi ska också initiera utbildning och debatt inom skolan, religiösa samfund, ungdomsförbund etc.

Vi ska utveckla utbildnings- och informationsmaterial kring tortyr och dödsstraffet.


Arbeta mot övergrepp som drabbar kvinnor

Mål
Vi ska välja ut några fall av systematiska kränkningar som drabbar kvinnor och arbeta för att dessa kränkningar ska ha upphört till 2010.

Den svenska allmänheten ska vara väl medveten om förekomsten av övergrepp som särskilt drabbar kvinnor.

Aktiviteter
Vi ska utveckla en specialgrupp och ett nätverk mot övergrepp som speciellt drabbar kvinnor.

Vi ska översätta, redigera, sprida och agera på aktionsmaterial med inriktning på övergrepp mot kvinnor.

Vi ska öka kunskapen om hur kvinnor drabbas av övergrepp och hitta metoder för att i större omfattning nå kvinnor med vårt stöd och bistånd.

Vi ska öka vårt arbete och synas i media på Internationella Kvinnodagen.

Vi ska tillsammans med den internationella rörelsen arbeta fram en strategi för att förebygga övergrepp mot kvinnor.

Vi ska utveckla vårt samarbete med andra organisationer.

Vi ska utveckla utbildnings- och informationsmaterial kring övergrepp som drabbar kvinnor.


Stärka asylrätten och flyktingars rättigheter

Mål
Den svenska regeringen och EU:s ministerråd ska leva upp till de internationella konventionerna gällande flyktingar och asylsökande. Flyktingar som faller inom Amnestys åtagande ska få det skydd de behöver och har rätt till.

Den svenska allmänheten ska göras medveten om kopplingen mellan kränkningar av mänskliga rättigheter och människors behov av skydd.

Aktiviteter
Vi ska ge stöd och bistånd åt asylsökande enligt vårt åtagande och våra riktlinjer.

Vi ska engagera oss i fall som kan leda till ändringar i nu gällande myndighetspraxis.

Vi ska peka på asylprocessens traumatiserande inverkan.

Vi ska visa på behovet av tortyrrehabilitering.

Vi ska förstärka och vidareutveckla nätverket av flyktingombud och starta en specialgrupp för flyktingarbete.

Vi ska utveckla vårt samarbete med andra frivilligorganisationer, hälso- och sjukvårdspersonal samt jurister vad gäller utbildning och handling. Speciellt ska vi hitta nya samarbetsformer med Rådgivningsbyrån och andra liknande organisationer.

Vi ska erbjuda myndigheter utbildning och information.

I den mån Sveriges vapenexportpolitik och handelsförbindelser har betydelse för den globala flyktingsituationen måste vi, gärna i samarbete med andra frivilligorganisationer, uppmärksamma detta.

Vi ska utveckla utbildnings- och informationsmaterial kring flyktingar och asylsökande.


Agera för människorättsförsvarare

Mål
Vi ska ha etablerat arbetsmetoder för nätverk av aktivister som effektivt kan användas för att skydda människorättsförsvarare som hotas av övergrepp.

Aktiviteter
Vi ska agera för samt ge stöd och skydd åt människorättsförsvarare som riskerar att bli utsatta för övergrepp inom ramen för vårt åtagande.

Vi ska översätta, redigera och sprida aktionsmaterial om människorättsförsvarare.

Vi ska utveckla nätverk som kan förebygga och agera på kränkningar av människorättsförsvarare.

Vi ska utveckla utbildnings- och informationsmaterial kring människorättsförsvarare.

Vi ska öka medlemmarnas kunskap om den globala människorättsrörelsen, dvs de individer och organisationer som verkar för att förverkliga FN-förklaringen och andra människorättsinstrument.


Öka aktivismen

Mål
Vi ska vara 10 % fler aktiva 31 december 2004 än vi är 31 december 2001.

Vi ska utvärdera regionala aktivistcentra som idé och ha ytterligare två vid periodens slut om utvärderingen visar att detta gagnar aktivismen.

Alla strategier och planer ska syfta till att engagera aktivister och främja aktivism.

Aktiviteter
Varje år genomför vi på alla nivåer någon särskild rekryteringsaktivitet som syftar till att rekrytera aktiva medlemmar.

Grupperna bör prioritera de land- och temakampanjer som genomförs inom hela rörelsen, så att minst hälften deltar.

Grupperna bör också deltaga i de kortsiktiga aktioner som inriktas mot något av huvudmålen.

Vi ska starta tjugo nya ungdomsgrupper om året. Vi ska utveckla våra aktionsmetoder för ungdomar.

För alla kampanjer ska användbart underlag produceras på svenska. Alla centrala strategi- och åtagandedokument ska översättas och sammanfattas.

Vi ska göra det möjligt för medlemmar att deltaga i den interna beslutsprocessen, bland annat genom remisser av alla viktiga strategi-, organisations- och verksamhetsärenden och genom att genomföra de beslut som årsmötet kommer att fatta på demokratiutredningens underlag.

Vi ska göra Amnesty till en lärande organisation. Detta innebär bland annat att vi årligen gör relevanta utvärderingar. Utvärderingar ska ta fasta på om handlingsplanens mål gagnats, och särskilt om aktivismen ökat samt om aktivisters initiativ tagits tillvara. Med utvärderingarna som grund planerar vi, genomför och följer upp förbättringar. Ansvaret för att utvärdera åligger framför allt distrikt, styrelse och sekretariat. Amnestyfonden ska stärka uppföljning och utvärdering av biståndsprojekt.

Vi ska genomföra en informations- och kommunikationsstrategi som stöder Amnesty som en lärande organisation. All intern information ska vara lätt tillgänglig för alla medlemmar. Samordningar och specialgrupper ska komma närmare andra aktivister genom att kunskap lättare kan förmedlas.

Sektionen behöver aktivister som kan samordna långsiktigt arbete och utveckla och leda rörelsen. Vi ska därför utveckla och årligen anordna utbildning i frivilligledarskap.

Vi ska dokumentera och bli medvetna om vår historia och med detta som grund hålla en seriös debatt inom sektionen om Amnestyrörelsens framtida roll och utveckling.


Effektivare fundraising

Mål
Sektionens intäkter ska öka med 5 % årligen.

Under 1999 har Amnestyfonden kunnat utöka sin verksamhet och biståndets storlek har fördubblats jämfört med föregående år. Vi ska bibehålla denna nivå på biståndsverksamheten.

Grupperna och distrikten ska 2004 bidra med minst 5 % av sektionens totala intäkter.

Antalet medlemmar ska öka med 5 % årligen.

Aktiviteter
Vi ska utveckla sättet att presentera Amnestys budskap i syfte att stödja insamlingsarbetet och medlemsvärvningen.

Vi ska utveckla webbens möjligheter som kanal för insamling, medlemsvärvning och marknadsföring.

Vi ska utveckla ett långsiktigt program för medlems- och givarvård.

Vi ska utveckla ett system med autogiro för medlemskap och bidrag.

Vi ska utveckla det lokala arbetet med fundraising.

Vi ska utveckla arbetet med sponsring och annat företagsstöd.

Vi ska öka marknadsföringen av Humanfonden och hjälpfonden.


Tillväxt- och förändringsmål för basverksamheten

Långsiktsmål 1. Stärka utrednings- och aktionsstrategierna

Tillväxt- och förändringsmål
  Vi ska aktivt deltaga i den internationella debatten för att säkerställa att vårt åtagande och våra kampanj- och aktionsmetoder är relevanta och effektiva. Vi ska verka för att en översyn av biståndsåtagandet i enlighet med tidigare rådsmötesbeslut genomförs.

  Vi ska stärka vårt arbete med att förhindra att förövarna av kränkningar av mänskliga rättigheter går fria. Ett viktigt led i detta är att stödja arbetet med den internationella brottmålsdomstolen.

  Vårt arbete inom biståndsåtagandet ska söka nå geografiska områden där vi tidigare ej kunnat ge stöd.

  Vi ska öka medlemmarnas kunskap om

  – internationella ekonomiska avtals och relationers betydelse för mänskliga rättigheter.
  – kränkningar av mänskliga rättigheter baserade på offrens identitet.

  Vi ska stärka samarbetet mellan sektioner som arbetar inom biståndsåtagandet.
  Basverksamhet
  - Vi ska ha specialgrupper för väsentliga teman (detta innebär enligt internationella prioriteringar åtminstone kvinnor, företagsarbete, barn, hälso- och sjukvård samt dödsstraffet) och samordningar för länder och regioner med systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter.


  Långsiktsmål 2. Få människor att agera

  Tillväxt- och förändringsmål

  Vi ska bygga upp beredskapen på alla nivåer för att kunna agera effektivt vid stora människorättskriser. Detta arbete ska kopplas till uppbyggnad av samordningarnas, gruppernas och medlemmarnas kunskap om olika regioner.
  Basverksamhet
  – Distrikt, grupper och enskilda aktivister ska verka inom Amnestys kampanjåtagande (för frigivande av samvetsfångar, för snara och korrekta rättegångar för politiska fångar, mot dödsstraffet och tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt mot utomrättsliga avrättningar och "försvinnanden") tillsammans med samordningarna. Sektionen förser dem med aktionsfall, RAN-aktioner, blixtaktioner, land- och temakampanjer och speciella aktioner samt Kortkampanjen , och ett nytt aktionsmaterial som ersätter Pådraget .
  – Vi ska ha nätverk stödda av specialgrupper för väsentliga teman (detta innebär enligt internationella prioriteringar åtminstone kvinnor, företagsarbete, barn, hälso- och sjukvård samt dödsstraffet).
  – Amnestyfonden ska arbeta inom biståndsåtagandet (ekonomiskt stöd till samvetsfångar och deras familjer, till anhöriga till "försvunna" och utomrättsligt avrättade, till tortyrrehabilitering, till flykt till säker plats samt till rättshjälp).
  Långsiktsmål 3. Främja mänskliga rättigheter

  Tillväxt- och förändringsmål

  Ungdomar ska vara en prioriterad målgrupp. Alla gymnasieskolor ska besökas under perioden.

  Vi ska uppmärksamma de stora företagens internationella betydelse och på olika sätt få dem att respektera de mänskliga rättigheterna genom etiska riktlinjer för deras handlande samt protestera mot dem när deras aktiviteter leder till brott mot de mänskliga rättigheterna, t ex export av handeldvapen och tortyrredskap.
      Basverksamhet
      – Distrikt, grupper, enskilda aktivister och specialgrupper ska verka inom Amnestys främjandeåtagande (stadgarna: "att främja medvetenheten om och hävdandet av den Allmänna Förklaringen om de mänskliga rättigheterna och andra internationellt erkända människorättsdokument, de värderingar de omfattar samt alla mänskliga fri- och rättigheters oupplösliga enhet och inbördes beroende"). Det lokala utåtriktade arbetet är grunden för detta samtidigt som det stöder rekrytering och marknadsföring.
      – Vi ska samarbeta med till exempel Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska FN-förbundet och Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter på lokal och central nivå.
      – Vi ska ha aktuella informations- och utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter som betonar mänskliga rättigheter som universella och odelbara.
      – Vi ska deltaga i utbildning av polis, militär och liknande yrkesgrupper.
      – Sverige deltar tillsammans med övriga sektioner inom EU i lobbyarbete riktat mot olika EU-institutioner. Vi ska stärka detta arbete, t ex vad gäller EU:s framtida flyktingpolitik och vapenexport.


  Långsiktsmål 4. Vidareutbilda människor och utveckla organisationen

  Tillväxt- och förändringsmål

  Distrikten och samordningarna, som är mycket viktiga mellanstrukturer, ska stärkas genom att vi ska tydliggöra uppgifterna både för dem och för sekretariatets service till dem. Vi ska undersöka hur distriktens geografiska organisation kan bli mer ändamålsenlig. Vi ska tillhandahålla effektiva kommunikationsvägar för deras arbete genom en genomtänkt IT-strategi. Grupperna ska uppmuntras att komma närmare både distrikt och samordningar.

  Distrikten ska årligen anordna utbildning i
  – mänskliga rättigheter och att informera om mänskliga rättigheter
  – åtagandet, organisationen och våra demokratiska processer
  Sektionen samordnar framtagande av utbildningsmaterial och ser till att det hålls uppdaterat.

  Vi ska ge stöd till andra sektioner enligt de riktlinjer som gäller för arbetet med Amnestys internationella Section Development Committtee och en egen strategi som vi utvecklar. Prioritet ska ges åt de sektioner där medlemmarna lever under hot mot sin egen säkerhet.
      Basverksamhet
      – Vi ska ha en organisation på lokal och regional nivå som möjliggör för enskilda människor att engagera sig och som uppmuntrar till organiserad samverkan lokalt och regionalt.
      – Distrikten håller introduktionskurser årligen för nya medlemmar.
      – Styrelsen ska hålla kontinuerlig kontakt med alla distrikt och besöka dem årligen.
      – Vi ska aktivt medverka i den internationella utvecklingen av Amnestyrörelsen genom att deltaga i internationella möten, speciellt rådsmöten.

  Långsiktsmål 5. Förbättra information och kommunikation

  Tillväxt- och förändringsmål

  Vi ska utveckla och genomföra media-, opinionsbildnings- och lobbystrategier som särskilt stöder de sex huvudmålen. Dessa ska täcka kommunal, regional, nationell och europeisk nivå men också näringsliv och andra målgrupper. Vår röst ska vara skarp och tydlig.

  Vi ska, åt massmedierna, översätta och redigera material som är en självklar del av deras arbete.

  Vi ska vara den främsta källan på internet vad gäller information på svenska om mänskliga rättigheter.

  Allt aktionsmaterial ska tillhandahållas via internet. Det ska också tillhandahållas på traditionellt sätt när detta är effektivt eller demokratiskt nödvändigt.
  Vi ska förbättra kommunikationen med våra stödjande medlemmar lokalt och centralt.
      Basverksamhet
      – Utgivning av Amnesty Press .
      – Lokal och central marknadsföring.
      – Publicering av information för olika media.
      – Infrastruktur för intern kommunikation och information.


  Långsiktsmål 6. Garantera ekonomisk stabilitet och tillväxt

  Tillväxt- och förändringsmål

  Se huvudmålet Effektivare fundraising .
      Basverksamhet
      - Central och lokal insamlingsverksamhet.
      - Effektiv ekonomistyrning.
      - Sektionen håller reserver enligt vår reservpolicy.