Förslag till direktiv för B-utskottet 2000/01 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000

Till: Styrelsen
Från: B-utskottet
Datum: 12 juni 2000


Förslag till direktiv för B-utskottet 2000/01


Ansvarsområden


Utskottet skall genom att kontinuerligt följa den internationella och nationella debatten om Amnesty Internationals kampanjer och arbetsmetoder bygga upp en bred kompetens inom dessa områden. Utskottet skall följa internationellt fattade beslut och beakta svenska sektionens ansvar för genomförandet och vid behov lämna skriftliga rapporter till styrelsen. Handlingsplanen skall följa som en röd tråd genom utskottets arbete.


Arbetsuppgifter


Mer specifikt skall utskottet under perioden arbeta med följande uppgifter:

1. Internationella rörelsen . Utskottet skall aktivt följa arbetet som bedrivs inom Standing Committee on Research and Action (SCRA) och bereda viktiga frågor för diskussion i styrelsen. Utskottet skall bevaka införandet av rådsmötesbeslut inom sitt ansvarsområde i den svenska sektionen.

2. Årsmöten .

Utskottet ska löpande planera och följa upp verkställandet av Handlingsplanen samt andra årsmötesbeslut inom sitt ansvarsområde.

Utskottet ska bereda styrelseförslag samt svar på motioner inom sitt ansvarsområde till nästa årsmöte.

3. Motverka gruppminskningen . Utskottet skall följa gruppbildargruppens och distriktens arbete att rekrytera fler aktivister. Gruppbildargruppens arbete skall utvärderas senast april 2001.

4. Enskilda aktivister . Utskottet skall följa upp verksamheten med enskilda aktivister och utvärdera denna senast under januari, så att beslut om fortsättning eller avveckling kan tas vid årsmötet 2001. Utskottet ska tillsammans med distrikten verka för att rekrytering av enskilda aktivister genomförs.

5. Medlemsutbildning . Utskottet skall tillsammans med sekretariatet och distrikten övergripande planera och följa upp sektionens medlemsutbildningsverksamhet, på både central och lokal nivå.

6. Styrelseutbildning . Utskottet ska planera utbildning av styrelsens ledamöter, vilken genomförs i juni och oktober.

7. MR-information . Utskottet skall under året följa upp svenska sektionens strategi för undervisning och information om mänskliga rättigheter. Utskottet skall även följa utvecklingen inom mr-undervisningen i landet.

8. Preventiva arbetsmetoder . Utskottet skall verka för att preventivt arbetande nätverk byggs upp i sektionen enligt tankegångarna bakom årsmötesbeslutet 47/98 IT mot tortyr.