Beslut på årsmötet i Malmö 2000 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000


  Till: Styrelsen
  Från: Sekretariatet
  Datum: 8 juni 2000

  Beslut på årsmötet i Malmö 2000


  45. Ändrad årsmötescykel (stadgeändring)
  Förslag 3.8

  Beslut att anta motionen;

  att ändra första meningen i stadgarnas paragraf 6.3 från "Motioner och styrelsens förslag behandlas av årsmötet endast jämna år" till "Motioner och styrelsens förslag behandlas av årsmötet endast udda år".

  att ändra första meningen i sista stycket i stadgarnas paragraf 6.5 från "Jämna år ska dagordningen även innehålla" till "Udda år ska dagordningen även innehålla".


  46. Avgifternas storlek
  Förslag 3.11

  Beslut att bifalla förslaget från styrelsen;

  att medlemsavgiften för 2001 skall vara 240 kronor för helbetalande och 160 kronor för personer under 19 år, heltidsstuderande, arbetslösa och pensionärer,

  att gruppavgiften för 2001 för svenska sektionen skall vara 1500 kronor,

  att registreringsavgiften 2001 för nya grupper skall vara 500 kronor och

  att avgiften för ungdomsgrupper 2001 skall vara 500 kronor.


  47. Motioners utformning
  Motion 3.1

  Beslut att bifalla motionens första att-sats;

  att den svenska styrelsen måtte verka för en större enkelhet, konkretion och klarhet i de förslag till resolutioner som lämnas till rådsmötet.


  48. Bättre handlingsplaner
  Motion 3.2

  Beslut att bifalla motionen med den nya att-satsen;

  att svenska sektionens styrelse genom skrivelse till IEC senast våren 2001 kommer med förbättringsförslag gällande den internationella planeringsprocessen och den internationella handlingsplanen.


  49. Förändrat arbetssätt för sektionsstyrelsen
  Motion 3.3

  Beslut att bifalla motionen med den förändrade att-satsen;

  att ge styrelsen i uppdrag att - med syfte att minska arbetsbördan för styrelsens ledamöter - förändra sitt arbetssätt så att styrelsen blir mindre operativ.


  51. Distriktens ekonomi
  Motion 3.5

  Beslut att bifalla motionen med de tre att-satserna;

  att ge styrelsen i uppdrag att utreda hur uttaget av avgifter från grupperna till sektion och distrikt på bästa sätt kan harmoniseras så att en långsiktig stabil lösning kan nås,

  att göra detta med beaktande av de mycket skiftande behov och möjligheter som föreligger i de olika distrikten och

  att vidare beakta nyttan av att synas bland allmänheten i samband med insamling samtidigt som man uppmärksammar att denna effekt kan nås på många alternativa sätt.


  53. Statligt stöd
  Förslag 3.9

  Beslut att bifalla styrelsens förslag;

  att sektionen fortsatt ska avstå från statligt stöd vad gäller sektionens biståndsverksamhet,

  att uppdra åt styrelsen att internationellt verka för att Amnesty inte tar emot statligt stöd för biståndsverksamhet.


  54. Utskick av kallelse/verksamhetsberättelse (stadgeändring)
  Förslag 3.10

  Beslut att bifalla styrelsens förslag;

  att stadgarnas punkt 6.2 och 6.4a ändras till följande (ändringar kursiverade)

  6.2 Kallelse till årsmöte, med påminnelse om motionstiden de år årsmötet behandlar motioner och styrelsens förslag och nomineringar avseende stadgeenliga val, skall av styrelsen utsändas till medlemmarna senast tolv veckor före årsmötet.

  6.4a Följande handlingar skall utsändas till alla medlemmar senast fyra veckor före årsmötet:
  - styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
  - svenska Amnestyfondens styrelses verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
  - revisorernas berättelser avseende sektionen resp fonden


  55. Lokalt främjandearbete
  Motion 2.1

  Beslut att anta motionens första att-sats;

  att årsmötet bekräftar vikten av ett lokalt främjandearbete och uppmuntrar utvecklingen av amnesty-kontor och amnesty-butiker i distrikten, i enlighet med lokala behov och resurser.


  56. Etablering av aktivistcenter
  Motion 2.2

  Beslut att sektionen stödjer distrikt Skåne-Blekinge i arbetet att etablera ett aktivistcenter,

  att distrikt Skåne-Blekinge och eventuella andra deltagande strukturer har det övergripande (även ekonomiska) ansvaret för etablering och drift av ett aktivistcenter,

  att sektionen, om behov finns, lämnar ekonomiskt stöd under en uppbyggnadsfas och

  att sektionen har arbetsgivar- och löneansvaret för anställd personal.


  57. Specialgruppernas ställning
  Motion 2.3

  Beslut att svenska sektionens styrelse internationellt verkar för att det skall vara omfattningen av en sektions totala aktivitet som skall ligga till grund för beräkning av antalet delegater till internationella rådsmöten och i andra liknande sammanhang.


  59. Uppföljning blixtaktioner (tidigare årsmötesbeslut)
  Förslag 2.5

  Beslut att bifalla förslaget;

  att beslut nr 49 från årsmötet 1998 avförs från styrelsens åtgärdslista.


  61. De mänskliga rättigheternas grund
  Motion 1.1

  Beslut att företrädare för Amnesty, vid offentliga presentationer, utbildningar, seminarier, föredrag, debatter m.m., skall presentera Amnestys åtagande på ett sätt så att det klart framgår att Amnesty även bedriver ett främjande arbete i enlighet med Amnestys stadgar.


  63. Flyktingarbetet
  Motion 1.3

  Beslut att ge den nya styrelsen i uppdrag att, efter samråd med flyktingombuden, ompröva beslutet att lämna huvudmannaskapet för Rådgivningsbyrån.


  64. Reviderade riktlinjer för sektionens flyktingarbete
  Förslag 1.4

  Beslut att styrelsen ska omarbeta riktlinjerna i samarbete med flyktingombuden och

  att styrelsen ska fastställa riktlinjerna.


  65. IT mot tortyr (tidigare årsmötesbeslut)
  Förslag 1.5

  Beslut att ett nätverk som arbetar preventivt successivt byggs ut i svenska sektionen, enligt de tankegångar som fanns bakom årsmötesbeslutet 47/98, men att det sker i den takt med vilken IS kan erbjuda aktionsfall med hotade MR-försvarare till svenska sektionen och

  att detta beslut ersätter beslut 47 från årsmötet 1998.


  68. Beslut om Handlingsplan 2000-2004

  Beslut att anta huvudstrukturen i förslaget till handlingsplan för 2000-2004,

  att dödsstraffet lyfts in i huvudmålet "Bekämpa tortyr",

  att uppdra åt styrelsen att arbeta in de motioner och förslag som antagits av årsmötet i den slutgiltiga handlingsplanen och

  att anta förslaget till handlingsplan 2000-2004 samt uppdra åt styrelsen att göra de textändringar som är konsekvensen av fattade beslut vid detta årsmöte.