Stöd till den internationella rörelsen (SDC/HPC) Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 8 juni 2000Stöd till den internationella rörelsen (SDC/HPC)

Det har kommit en förfrågan (se nedan) från den internationella utvecklingskommittén (SDC) om sektionens inställning till stöd till High Priority Countries och "sektionssamarbete" (Inter-Section Cooperation, ISC). SDC vill ha följande svar:

1. clarify your participation in the HPC process
2. designate a contact person for us regarding the HPC and ISC process

Stöd till den internationella rörelsen

De senaste åren har mer regelbundet stöd från den svenska sektionen gått endast till sektionerna i Sierra Leone och Finland. I Sierra Leone har det handlat om ett tidigare fiskeriprojekt, till den finländska sektionen har i flera år utgått ett ekonomiskt stöd till deltagande i internationella möten och seminarier. I fjol beslutades om ett datorstöd till den finländska sektionen. Av de högprioriterade länderna är det egentligen bara i fråga om Polen som ett visst stöd, eller snarare utbyte, förekommit, dels i samband med Open University, dels i samband med våra årsmöten då vi bekostat resa och uppehälle för representanter från den polska sektionen. Stödet till den internationella rörelsen under programmet "Utveckling AI" låg i många år fast på 30 tkr, i årets budget har vi höjt den summan till 60 tkr.

Utöver det ovan beskrivna stödet har svenska sektionen vid ett antal tillfällen hörsammat upprop om ekonomiska bidrag och annat stöd i samband med speciella krissituationer, s k crisis response. Det har det senaste året gällt Sierra Leone, Kosovo och Östtimor. Pengar har då tagits från sektionens reserver. Det finns anledning att tro att behovet av denna typ av stöd kommer att öka, inte minst i takt med att arbetet för människorättsförsvarare utvecklas. I enstaka fall har vi också stöd givits till andra sektioner för andra syften, t ex till Paraguay 1999, ett mer aktuellt exempel är att vi gjort det möjligt för generalsekreteraren från Elfenbenskusten att i höst under två månader "praktisera" på sekretariatet i Stockholm.

Även inom andra områden diskuteras hur de större sektionerna kan ge stöd till den internationella rörelsen. Ett exempel är förslaget till en decentraliserad grupp för IT-support (Decentralized IT-support Unit) med representanter från olika sektioner som, i samarbete med IS, skulle kunna utveckla IT-infrastrukturen i de mindre sektionerna. Denna fråga diskuteras som bäst internationellt.

Vad som uppenbarligen saknas när det gäller icke-prioriterade länder är riktlinjer eller fungerande arbetsformer för stöd. Här krävs en helt annan samordning av resurserna, ett ansvar som bör ligga på IEC, SDC och IS. Den svenska sektionen bör därför förutom beslut om den eventuella storleken på stödet till den internationella rörelsen även aktivt delta i utarbetandet av internationella riktlinjer för samarbete. Det bör nämnas att IEC är mycket medvetna om bristerna i samordningen. Förra året presenterade Mary Gray ett förslag till en gemensam databas för ansökningar och förslag till projekt, där sektioner kan förklara i ord och bild vad som görs med de bidrag de får från den internationella rörelsen.

De ekonomiska förutsättningarna

På grund av den svenska sektionens stabila ekonomi och framför allt goda reserver har icke-budgeterat stöd kunnat gå till den internationella rörelsen. Humanfondsreserven innebär naturligtvis ytterligare möjligheter till ekonomiskt stöd . Här kan vi tänka oss att spararna skulle uppskatta att få veta hur deras bidrag konkret används, och att en satsning inom det här området även kan bidra till ökade intäkter i framtiden. Däremot är inte stöd till den internationella rörelsen prioriterat i vår nya handlingsplan, vilket aktualiserar frågan om detta stöd även i fortsättningen ska ligga utanför budget.

Sektionen bör under alla omständigheter arbeta fram en strategi för stöd till den internationella rörelsen och mer aktivt ta del av de diskussioner som förs internationellt och inom SDC (där vi dessutom har en svensk representant i Anita Klum).

Förslag till beslut

att styrelsen utser en grupp med representanter från styrelsen och sekretariatet som får i uppgift att till styrelsemötet i september lägga fram ett första förslag till omfattningen på stödet till den internationella rörelsen under handlingsplaneperioden

att utse Maja Åberg som sektionens kontaktperson gentemot SDC i frågor som rör HPC och SDC

att ge Hanna Roberts i uppdrag att besvara brevet från SDC och redogöra för den svenska sektionens hantering av frågan

----- Forwarded by Hanna Roberts/SE/Amnesty International on 2000-04-06 08:04 -----

Dear Hanna,

Last summer I spoke to you about Inter-Section Cooperation funding, and you
clarified the situation regarding AI Sweden's cooperation with AI Sierra
Leone. Today I am writing to some of the larger and medium size Sections to
provide you with information regarding the funding process for the High
Priority Countries and also Inter-Section Cooperation for non-HPCs.

High Priority Countries (HPCs):

In mid-February, the SDC finalized the budgets for all of the nine HPCs.
The table below provides information on the funding required for the HPCs
for the year January 1, 2000 to December 31, 2000.
|------------+---------+----------+-----------+-----------+----------|
| HPC | LOCAL | IS INCOME| SDC (£) | PARTNER | TOTAL |
| | INCOME | (£) | | SECTION | BUDGET |
| | (£) | | | (£) | (£) |
|------------+---------+----------+-----------+-----------+----------|
| NIGERIA | 7,400 | Unknown | 12,310 | 5,600 | 25,310 |
|------------+---------+----------+-----------+-----------+----------|
| SOUTH | 1,000 | 8,500 | 15,000 | 30,000 | 54,500 |
| AFRICA | | | | | |
|------------+---------+----------+-----------+-----------+----------|
| MEXICO | 11,250 | 6,250 | 47,684 | 28,614 | 93,798 |
|------------+---------+----------+-----------+-----------+----------|
| INDIA | 1,000 | 18,457 | 25,399 | 12,500 | 57,356 |
|------------+---------+----------+-----------+-----------+----------|
| THAILAND | 7,548 | 11,400 | 11,249 | 15,418 | 45,615 |
|------------+---------+----------+-----------+-----------+----------|
| POLAND | 16,520 | 5,520 | 18,408 | 34,656 | 75,104 |
|------------+---------+----------+-----------+-----------+----------|
| TURKEY | 3,783 | 5,500 | 2,755 | 22,750 | 34,788 |
|------------+---------+----------+-----------+-----------+----------|
| MOROCCO | 4,819 | 8,500 | 15,479 | 14,472 | 43,270 |
|------------+---------+----------+-----------+-----------+----------|
| PALESTINE | 1,250 | 8,500 | 18,616 | 25,436 | 53,802 |
|------------+---------+----------+-----------+-----------+----------|
| TOTAL | 54,570 | 72,627 | 166,900 | 189,446 | 483,543 |
|------------+---------+----------+-----------+-----------+----------|


Regarding Partner Section funding, we already have an indication of
commitments from AI Netherlands, AIUSA, AIUK, AI Switzerland, AI Norway, AI
Denmark and AI Canada (English). We would very much appreciate it if your
Section could discuss your involvement in the HPC process.

If you are able to provide funding for the HPCs process, it would be most
helpful to us if you could indicate any priorities you may have and level
of funding available this year. We can then provide you with projects for
funding in the HPCs, contact names if necessary and respond to any
questions that you may have. If you do not have funds available at this
time, perhaps there is another way you want to be involved in terms of
training or other human resources.

Inter-Section Cooperation (ISC):

On the final day of the Directors Forum in London last November, there was
time set aside to discuss the future of Inter-Section Cooperation. At that
time, everyone involved was very interested in seeing more coordination of
ISC, creating more opportunities for Sections and non-Section Structures to
work together.

Since that time, the SDC has been extremely busy with the HPC process, but
we are now working hard to establish an online database that will help to
facilitate the ISC process. The SDC is also counting on additional IS
resources to assist in this rather large task of coordinating ISC. At this
time, we just want to let you know that the database will be up and running
within weeks, and that we are committed to making the ISC process work
better for everyone in the near future.

At this point we would very much appreciate it if you could respond to this
Email in two ways:

1. clarify your participation in the HPC process
2. designate a contact person for us regarding the HPC and ISC process

Of course, any suggestions you have would be welcomed. If you are not the
correct person to respond to this Email, please ensure that this Email is
passed on to the appropriate person.

Muzong Kodi (Head of IDU) will be responsible for the coordination of the
HPC process, and IDU will also play a lead role in the ISC process. At this
time, the SDC is also very involved as we work closely together with IDU. I
have copied IDU staff Muzong, Innocent Imbani and Sam Mason on this Email,
as we are all working together on these issues.

We look forward to your response.

Best Wishes.

Ian Heide
SDC Chairperson