Protokoll från AU-mötet den 4 juni 2000 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000


   amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

PROTOKOLL

TELEFONMÖTE MED STYRELSENS ARBETSUTSKOTT (AU) DEN 4 JUNI 2000

Ledamöter Närvarande
Hanna Roberts X
Maria Eklund X
Christian Gräslund X
Torbjörn Söderberg X
Henrik Zetterquist X
Sekretariatet
Tessi Fickendey X
Dan Grundin X
Carl Söderbergh X1. Fastställande av dagordningen

Beslut

att fastställa dagordningen med de ändringar och tillägg som framgår av protokollet.


2. Rapport från utskotten

Christian Gräslund meddelar att A-utskottet är fulltaligt men att datumet för det första A-utskottsmötet inte är bestämt än.

Maria Eklund rapporterar att fyra av sex B-utskottsmedlemmar sitter kvar och efterlyser ytterligare två personer till utskottet. Maria Eklund uppdras att i nästa nummer av Grupptrycket informera rörelsen om behovet av nya utskottsmedlemmar.

Torbjörn Söderberg uttrycker en önskan om att kvarstå som ansvarig för C-utskottet men avsäger sig gärna uppdraget som sammankallande. Även C-utskottet är i behov av medlemstillskott.

Henrik Zetterquist rapporterar att D-utskottets samtliga medlemmar fortsätter, samt att den nya ekonomiansvarige på sekretariatet, Jörgen Persson tillkommer. Henrik Zetterquist uttrycker en önskan till sekretariatet om ett snart tillsättande av den referensgrupp inom fundraising, där insamlingskunniga, icke Amnestymedlemmar kan ingå.


3. Ekonomisk rapport t o m april 2000

Dan Grundin redogör för den fortsatt dåliga medlemsutvecklingen. Utdelningen från Humanfonden kommer även i år att användas för att täcka bortfallet från medlemsintäkter. Positivt är att givarbreven efter 4 månader uppvisar ett bättre resultat än efter fyra månader 1999 samt att Amnesty Supporter går bättre än förra året. AU diskuterar medlemsbortfallet och Wanted-kampanjens effekter.

Carl Söderbergh rapporterar utifrån de förhandlingar som hållits med facket om nya flexavtal för de anställda. En reglering av övertidsuttaget av sekretariatets personal kommer att medföra en förbättring både arbetsmiljömässigt och ekonomiskt.

Carl Söderbergh sammanfattar kort resultatet från en omfattande TEMO-undersökning, som bl a visar att 85% av de tillfrågade ser positivt på Amnesty jämfört med 60% för andra organisationer.


4. Genomgång av dagordning inför styrelsemötet 16-18 juni

Maria Eklund inleder med information om utbildningsdelen på fredagen. Konsultföretaget, Björn Lundén Information AB, kommer att hålla det dryga två timmar långa passet med ansvarsfrågor i fokus.

AU diskuterar det förslag till dagordning som föreligger och gör vissa revideringar och tillägg.

Torbjörn Söderberg sammanställer ett underlag till ny arbetsordning, som styrelsen tar ställning till under möteshelgen. Den nya arbetsordningen, med eventuella revideringar, antas dock först på styrelsemötets sista dag.

AU tar upp frågan om en utvärdering av styrelsens regionansvar. Carl Söderbergh berättar om de intervjuer som utförs av SAMO-projektledaren på sekretariatet och föreslår att de regionansvariga inom den förra styrelsen inkluderas i intervjuerna. AU-medlemmarna ställer sig positiva till förslaget.

Christian Gräslund meddelar att handlingsplanegruppen tillskickats material från AMD (Aktionsgruppen mot dödsstraff), som kommer att inarbetas i handlingsplanstexten av sekretariatet. Dan Grundin redogör kortfattat för sekretariatets planeringsdagar i mitten av maj, där handlingsplanen diskuterades utifrån två perspektiv; budget 2001 samt långsiktig planering 2002-2004. Sekretariatet kommer på styrelsens junimöte att presentera direktiv för budgetarbetet 2001 och ett förslag till genomförande av Handlingsplanen 2000-2004.

AU kommenterar vidare att styrelsens septembermöte, som hålls parallellt med distriktsombudsmötet, inte nödvändigtvis bör förläggas till Stockholmsområdet. Hanna Roberts föreslår att DUG (Demokratiutredningsgruppen) och DAWG (Decision-Making and Accountability Working Group) utgör en gemensam punkt på distriktens och styrelsens dagordning.

Beslut

att Hanna Roberts tillfrågar Ingrid Petterson från DAWG om hennes eventuella medverkan på styrelsens och distriktens septembermöte.


5. Övriga frågor

- TAP-questionnaire

Christian Gräslund redogör för den enkät sektionen erhållit från SCOD (Standing Committee on Organisation and Development). AU diskuterar lämpligt förfarande vid sammanställningen av enkätsvaren, som ska vara IS/IEC tillhanda senast den 24 juli.

Beslut

att uppdra åt Christian Gräslund att sammanställa sektionens åsikter kring processen att ta fram den internationella handlingsplanen (Tróia Action Plan) samt

att enkäten till IS & IEC, åtföljs av ett förklarande brev, där sektionens förbättringsförslag gällande den internationella planeringsprocessen och den internationella handlingsplanen framförs.


- Suspendering av brasilianska sektionen

Hanna Roberts klargör de fakta som föreligger gällande den internationella styrelsens (IEC) beslut att i december 1999 suspendera den brasilianska sektionen. En begärd överprövning av den ICM tillsatta MAC-gruppen (Membership Appeals Committee) har avförts av IEC.

AU tar del av det brev som Bo Lindblom tillskickat styrelsen i ärendet och diskuterar med vilken rätt IEC suspenderar en sektion och utomstående granskning inte tillåts. Hanna Roberts menar att man bör undvika att beblanda sig i sakfrågan, dock bör de oklarheter och frågor som föreligger framföras till IEC.

Beslut

att uppdra åt Hanna Roberts att kontakta de nordiska sektionernas ordföranden samt den nytillträda ordföranden i den brasilianska sektionen för vidare samtal i frågan och

att uppdra åt Hanna Roberts att sammanställa ett brevförslag till IEC, som presenteras på styrelsens junimöte.


- Internationella mandatöversynsmötet i Rom

AU diskuterar den svenska sektionens medverkan vid det internationella mandatöversynsmötet.

Beslut

att Christian Gräslund representerar den svenska sektionen på det internationella mandatöversynsmötet i Rom den 28-29 oktober.


- EXPO

Christian Gräslund tar upp frågan om huruvida sektionen finansiellt ska bidra till den ideella stiftelsen, EXPO. Henrik Zetterquist menar att detta inte är en ekonomisk fråga. Av vikt är om sektionen policymässigt ska stödja andra organisationers verksamhet. A-utskottet har av styrelsen fått i uppdrag att utreda frågan vidare. A-utskottet sammanträder dock inte innan styrelsens junimöte.


- Tunisiska sektionens årsmöte

AU diskuterar en eventuell medverkan vid den tunisiska sektionens årsmöte den 1-2 juli i Tunis. Den svenska sektionen saknar en Tunisiensamordnare och AU överlägger om det finns strategiskt viktiga skäl att närvara. Ingen uttalad policy föreligger i frågan om vilka årsmöten sektionen bör närvara vid.

Beslut

att den svenska sektionen inte skickar någon representant till årsmötet i Tunisien.     Tessi Fickendey
     Hanna Roberts
     Sekreterare
     Mötesordförande