Åtgärdsplan avseende Översynskommitténs rekommendationer Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000

ÅTGÄRDSPLAN AVSEENDE ÖVERSYNSKOMMITTENS REKOMMENDATIONER
Reviderad efter styrelsemötet den 29-30/1 2000

Rekommendation Styrelsens åtgärd Ansvarig Status
1. Extra medlemsmöte bör hållas under februari. Mötet bör förrätta fyllnadsval till posten som kassör samt till de tre andra vakanta styrelseposterna och vidare inleda den redan beslutade diskussionen om demokratifrågor inom sektionen Utlysa och kalla till medlemsmöte Styrelsen Mötet hölls 27 februari 1999
2. Vid de diskussioner och det inre reformarbete som nu väntar bör sektionen lägga stor vikt vid de riktlinjer för relationerna mellan styrelse och sekretariat som utarbetats på internationell nivå, "Board-Staff Relations - A Guide". Styrelsen genomgick den 6 mars 1999 en utbildning i ledarskapsfrågor inom ideella organisationer och kommande styrelse bör inleda sin mandatperiod med en fortsatt utbildning inom området ledarskap/ arbetsgivaransvar. Styrelsen 6 mars 1999
Styrelsemötet juni 1999 samt
styrelsemötet juni 2000
3. Valberedningen bör ges stöd i dess arbete att rekrytera lämpliga styrelseledamöter. Det är viktigt att styrelsen har kompetens och erfarenhet på styrelsenivå att planera, stimulera och följa upp en omfattande verksamhet med ett sekretariat och en förhållandevis stor budget. Styrelsens arbetsformer ses över.

Det är viktigt att styrelseledamöternas roll och ansvar samt styrelsens arbetsformer tydligare klargörs innan rätt stöd vid rekrytering av lämpliga styrelseledamöter kan ges till valberedningen. Avvaktar demokratiutrednings arbete.
Styrelsen


Styrelsen
Styrelsemötet juni 1999, årsmötet 2000
Årsmötet 2000
4. Vidareutbildning av styrelseledamöter bör organiseras. Arbetsformerna inom styrelsen bör ses över. B-utskottet har tagit fram en plan för vidareutbildning av sittande styrelse, och får i uppdrag att ta fram en plan för kommande.
Se rekommendation 2.
B-utskottetStyrelsen
Styrelsemötet juni 1999Styrelsemötet juni 1999
5. Tjänsten som generalsekreterare för svenska sektionen bör utannonseras redan i december 1998 och i rekryteringsplanen bör ingå att intervjuer genomförs snarast efter medlemsmötet i februari. Den kravprofil som utarbetades inför rekryteringen hösten 1997 bör kunna ligga till grund för annonsen. Rekryteringsplanen bör också ge utrymme för nära konsultation med representanter för personalen. Själva beslutet om tillsättandet fattas av styrelsen i sin helhet, vilken också ska ta det full ansvaret för detta. Annons i dagspress i januari. Intervjuer genomförs under mars och april. Styrelsen har aktivt sökt lämpliga kandidater till generalsekreterarposten.

Styrelsen har tagit fram ett underlag med riktlinjer för hur rekryteringen skall gå till, vilken roll personalen skall ha och hur arbetet skall organiseras.
Rekryterings-
gruppen.
Styrelsen i sin helhet ansvarar för beslut.
Rekryteringen skall vara slutförd och ny generalsekreterare anställd den 6 maj 1999.
Carl Söderbergh tillträdde som generalsekreterare 2 augusti 1999.
6. Tre aspekter bör särskilt betonas under rekryteringen av ny generalsekreterare: chefskompetens, folkrörelseerfarenhet och engagemang för de mänskliga rättigheterna. Frågan om vem eller vilka som skall representera sektionen i olika sammanhang bör klargöras. Rekommendationen tas i beaktande under rekryteringen.

Styrelsen har fattat beslut om att generalsekreteraren skall vara Amnestys ansikte utåt. Övrig representation bör analyseras av gruppen för översyn av sekretariatet.
Rekryterings-
gruppenStyrelsen
Gruppen för översyn av sekretariatet (GÖS)
6 maj 1999
Maj 2000
7. Det bör slås fast att generalsekreteraren skall vara en länk mellan sekretariat och styrelse; hon företräder sekretariatet inför styrelsen och förklarar styrelsebesluten på sekretariatet. Den styrelse som väljs av årsmötet 1999 bör, i väntan på demokratiutredningens förslag, se över sektionens arbetsordning & styrelsens beslutsgång. Se även rekommendation 6. Styrelsen som tillsätts av årsmötet 1999. Maj 2000
8. En plan bör utarbetas för hur såväl sekretariat som andra delar av rörelsen förbereder sig för tillträdet av en ny generalsekreterare. Problemlösning bör inledas innan den nya kan börja, samtidigt som denna inte bör bindas upp i förhand med lösningar som kan visa sig mindre lyckade. Styrelsen måste ta ett ansvar för introduktionen av generalsekreteraren och bör överväga att rekrytera en erfaren folkrörelseperson för det syftet. Vidare bör styrelsen utarbeta en fungerande metod för utvecklings- / planeringssamtal med den nya generalsekreteraren. En grupp med styrelsemedlemmar och tf generalsekreterare arbetar f.n med en översyn av sekretariatets organisation, rekommendationen tas i beaktande i detta arbete.

Arbetsrelationen mellan styrelse och generalsekreterare fastställs efter diskussioner mellan den nya generalsekreteraren och styrelsen.

En plan utarbetas vad gäller introduktion av ny generalsekreterare, där rekommendationen beaktas.
Gruppen för översyn av sekretariatet (GÖS)


StyrelsenStyrelsen/
sekretariatet
6 maj 1999


Maj 20006 maj 1999
9. Problem med arbetsmiljön på sekretariatet bör åtgärdas så snart som möjligt. Vidare bör organisationen av sekretariatet ses över i syfte att tydliggöra ansvarsförhållandena. Alla bör ha klart för sig vilka arbetsuppgifter de har, vilka resurser som är avsatta, hur och när och till vem resultaten ska avrapporteras. Ett organiserat system för deltaktighet i sekretariatets inre utveckling bör etableras. Var och en måste få en egen utvecklingsplan. På sikt måste lönenivåerna närma sig vad som gäller på arbetsmarknaden i övrigt. Arbetet med arbetsmiljön på sekretariatet pågår. En utvecklingsdag för hela personalen genomförs den 15 april 1999.

En grupp med styrelsemedlemmar och tf generalsekreterare arbetar f.n med en översyn av sekretariatets organisation. Förslag tillställs styrelsen för beslut.

Styrelsen fattade i september 1998 beslut om utökat löneutrymme för sekretariatets personal.
Generalsekreteraren


Gruppen för översyn av sekretariatet (GÖS)
Styrelsen
15 april 1999
Maj 2000September 1998
10. Styrelsen bör initiera ett projekt om Amnestys historia. Syftet skulle vara att klarlägga den organisatoriska och "ideologiska" utvecklingen inom sektionen - och göra den tillgängli för medlemmar och andra intresserade. Styrelsen bör vidare initiera en seriös debatt inom sektionen om Amnestyrörelsens framtida roll och utveckling. Den diskussionen bör inledas i samband med det ordinarie årsmötet och förberedas väl. Synpunkter och erfarenheter från andra sektioner och/eller Internationella sekretariatet bör inhämtas. Styrelsen utser en grupp med erfarna Amnestymedlemmar som kan bilda ett redaktionsråd som med hjälp av en skribent kan teckna sektionens historia. Styrelsen bör dessutom beskriva uppdraget, ange tidsplan och resurser.

Amnestyrörelsens framtida utveckling utgör en central del av MR-konferensen.
Styrelsen

Styrelsen
September/oktober 1999 (utser gruppen), årsmötet 2001


7-9 maj 1999