Protokoll från det konstituerande mötet den 7 maj 2000 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000

   amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

PROTOKOLL NR 1/2000/2001

Konstituerande möte med sektionens styrelse den 7 maj 2000


Ledamöter Närvarande
Binnie Kristal-Andersson X
Maria Eklund X
Christian Gräslund X
Magnus Killander anmält förhinder
Nicklas Liss-Larsson X
Tina Lundh anmält förhinder
Hanna Roberts X, ordförande
Torbjörn Söderberg X
Henrik Zetterquist X
Suppleanter
David Langlet X
Susann Olsson
Lisbeth Segerlund
X
X
Sekretariatet
Tessi Fickendey X, sekreterare
Dan Grundin
Carl Söderbergh
X
X
§ 1 Mötet öppnas

Mötet öppnas av sektionens ordförande Hanna Roberts, som hälsar David Langlet och Nicklas Liss-Larsson välkommen till styrelsen.


§ 2 Val av mötesordförande

Beslut

att välja Hanna Roberts till ordförande för mötet.


§ 3 Val av justerare

Beslut

att välja Susann Olsson till justerare.


§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 5 Val av vice ordförande i sektionen

Beslut

att utse Christian Gräslund som vice ordförande för sektionens styrelse för verksamhetsåret 2000/2001.


§ 6 Val av arbetsutskott (AU)

Beslut

att till ansvarig för A-utskottet utse Christian Gräslund, i B-utskottet Maria Eklund, i C-utskottet Torbjörn Söderberg och i D-utskottet Henrik Zetterquist,

att sammankallande i utskotten tillsammans med sektionsordförande bildar arbetsutskottet (AU) samt

att Torbjörn Söderberg skickar ut ett förslag till arbetsordning som bl a tydliggör styrelsens representanter i arbetsutskottet, som sedan ska diskuteras på styrelsens junimöte.


§ 7 Representant i den särskilda gruppen för flyktingarbete

Beslut

att välja Binnie Kristal-Andersson som styrelsens representant i den särskilda gruppen för flyktingarbete samt

att uppdra åt Carl Söderbergh att tillfråga Madelaine Seidliz om hennes fortsatta medverkan som extern person i gruppen för flyktingfrågor.


§ 8 Val av ledamöter i Amnestyfondens styrelse

Beslut

att välja Binnie Kristal-Andersson och Tina Lundh till sektionsstyrelsens representanter i Amnestyfondens styrelse.


§ 9 Ungdomsansvarig i styrelsen

Beslut

att välja David Langlet till ungdomsansvarig i styrelsen.


§ 10 Nästa styrelsemöte

Beslut

att nästa styrelsemöte äger rum den 16-18 juni och innehåller ett utbildningspass,

att välja Christian Gräslund till ordförandereserv för styrelsens junimöte,

att detta styrelsemöte föregås av ett AU-möte per telefon den 4 juni,

att anta förslaget till möteskalender för styrelseåret 2000/2001 med det datumändringsförslag av AU i april 2001,

att uppdra åt sekretariatet att i möteskalendern inkludera en sammanställning av nationella och internationella möten samt

att i större utsträckning förlägga styrelsens möten under verksamhetsåret 2000/2001 ut i distrikten.


§ 11 Holländska årsmötet

Susann Olsson avsäger sig uppdraget som sektionsrepresentant vid det holländska årsmötet, då datumet sammanfaller med det första styrelsemötet.

Beslut

att Hanna Roberts och Carl Söderbergh utser en ny representant för den svenska sektionen till det holländska årsmötet i Amersfoort den 17 juni.


§ 12 Styrelseutbildning

Beslut

att uppdra åt Maria Eklund och Carl Söderbergh att fortsätta planeringsarbetet inför styrelsens utbildningsdagar i juni och oktober.


§ 13 Utskottsarbete

A-utskottet har påbörjat arbetet med att förankra förslaget till reviderade riktlinjer för sektionens flyktingarbnete med flyktingombuden och sekretariatets flyktingansvarige. Ett förslag till beslut kommer att föreläggas styrelsen på junimötet.


§ 14 Innehavare av teckningsrätt

Beslut

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:
Sektionsordförande, Hanna Roberts
Kassör, Henrik Zetterquist
Generalsekreterare, Carl Söderbergh

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid
belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:
Sektionsordförande, Hanna Roberts
Kassör, Henrik Zetterquist
Generalsekreterare, Carl Söderbergh
Sekretariatsanställd, Dan Grundin
Sekretariatsanställd, Elisabeth Löfgren
Sekretariatsanställd, Olle Stålberg

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas
av generalsekreteraren och

att förklara paragrafen omedelbart justerad.


§ 15 Mötet avslutas

Ordförande, Hanna Roberts, tackar de närvarande och avslutar mötet.


     Hanna Roberts
     Ordförande
     Susann Olsson
     Justerare
     Tessi Fickendey
     Sekreterare