Protokoll från styrelsemötet den 4-5 maj 2000 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000

      amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

PROTOKOLL NR 7/1999/2000

Möte med sektionens styrelse den 4-5 maj 2000

Ledamöter Närvarande
Jesús Alcalá anmält förhinder
Mats Andersson X, ej §158 - §160
Christian Gräslund X
Robert Hårdh X
Binnie Kristal-Andersson X
Susann Olsson X
Hanna Roberts X, Mötesordförande §151 - §156, §160
ej närvarande §140 - §150
Jenny Wessblad X
Henrik Zetterquist X
Suppleanter
Maria Eklund X
Torbjörn Söderberg
Lisbeth Segerlund
X, Mötesordförande §140 - §150 samt §157-159
X, ej §157-§160
Sekretariatet
Tessi Fickendey X, sekreterare
Dan Grundin
Carl Söderbergh
X
X
Övriga
Eva Sandhammar X, endast §159-§160
Elisabeth Stålhane X, endast §159-§160


§ 140 Mötet öppnas

Mötesordförande Torbjörn Söderberg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.


§ 141 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att välja Susann Olsson till justerare av protokollet och rapportör till Grupptrycket.


§ 142 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 143 Protokoll från styrelsens möte den 4-5 mars 2000

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 144 Protokoll från arbetsutskottets möte den 15 april 2000

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 145 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh redogör för sekretariatsrapporten som styrelsen erhållit i elektronisk form och kompletterar med information kring ytterligare aktiviteter:
- Carl Söderbergh höll ett slutet seminarium hos Utlänningsnämnden om könsrelaterad förföljelse som en grund för flyktingstatus.
- Det löpande arbetet inför Sveriges EU-ordförandeskap fortskrider enligt planer. Värdefull information från den finländska sektionen har inhämtats genom Frank Johansson, som nyligen besökte sekretariatet. Som en del i planeringen inför ordförandeskapet, har sektionen tillsammans med MR-fonden tagit initiativ till ett gemensamt möte med nio andra frivilligorganisationer. Ett möte kommer i juni att hållas med statssekreteraren för flyktingfrågor, Gun-Britt Andersson.
- Sudanrapporten har citerats och belysts i olika medier. Carl Söderbergh träffar Lundin Oil på måndag den 8 maj.

Dan Grundin tillägger att fundraisingteamet inkommer med en resultatrapport från WANTED-kampanjen till styrelsens junimöte. Enstaka tekniska detaljer återstår att åtgärda innan autogiroprojektet kommer igång. En rapport kommer att föreläggas styrelsen på junimötet.


§ 146 Ekonomisk rapport

Dan Grundin återger det ekonomiska utfallet till och med mars 2000. Det finns ytterst små möjligheter att i maj månad vända den tydliga trend av medlemsbortfall, då medlemsåret löper från oktober till oktober. WANTED-kampanjen har inte genererat det tillskott man hade hoppats på.
Styrelsen diskuterar och kommenterar olika medlemsvärvningsmetoder som "member-get-member", "Amnestystafetten" och "Livlinan".

Henrik Zetterquist uppdaterar styrelsen på läget i Humanfonden. Även på Hjälpfonden kan man notera en uppgång och Henrik Zetterquist påpekar att man i dagsläge ligger över budget. Christian Gräslund redogör från det senaste Hjärtefondsmötet, där man bl a börjat diskutera vad som de facto ÄR etiska placeringar. Styrelsen enas om att denna fråga bör komma upp på styrelsens bord framöver.


§ 147 Rapport från utskotten

Christian Gräslund, sammankallande i A-utskottet, meddelar att det senaste nummret av "Inside the Mandate" har översatts och kommer att finnas i pappersform på årsmötet.

Maria Eklund har inget nytt att rapportera från B-utskottet. Mats Andersson berättar kortfattat om gruppbildargruppens givande helgmöte på sekretariatet i april.

Torbjörn Söderberg, sammankallande i C-utskottet, har inget nytt att rapportera.

Henrik Zetterquist berättar att D-utskottet har haft två möten sen styrelsens marsmöte. Man har inom utskottet noterat att vissa beslut inom breddningen av den finansiella basen ej har genomförts. I frågan om distriktens ekonomi och juridiska status avvaktar man tillsvidare C-utskottets förslag/utredning. Man har inom utskottet inte prioriterat bevakningen av internationella frågor, dock kommer de nya riktlinjerna för fundraising att översättas.


§ 148 Rapport från EU Directors Forum

Carl Söderbergh redogör för det forummöte som hölls i Bryssel den 17-18 april. Huvudsyftet med detta möte var att förbättra samarbetet mellan de olika sektionerna samt stärka kontakten mellan IS och EU-kontoret. Ingen representant från IS närvarade dock under samarbetsdiskussionen och Carl Söderbergh hänvisar till sista punkten på dagordningen, där ett brev till IEC från sju sektioner tas upp. Carl Söderbergh kan vidare berätta att en arbetsgrupp för gemensamma insamlingsinitiativ har bildats mellan de sektioner, vars länder redan ingår i den gemensamma valutan, euro.


§ 149 Översynskommitténs rekommendationer

Styrelsen går igenom Översynskommitténs tio rekommendationer.


§ 150 Kampanjer och aktioner

Lisbeth Segerlund presenterar underlaget "Ett steg mot en tortyrfri värld" och rapporterar om det fortlöpande arbetet inför kampanjstarten den 18 oktober. Kampanjen mot tortyr kommer att fokusera på förebyggande arbete, straffrihet och offren. Amnesty kommer under själva kampanjen att utarbeta strategier för att få slut på tortyren i 20 utvalda länder, samt under olika skeden uppmärksamma de som utsätts för tortyr på grund av sin identitet. Lisbeth Segerlund meddelar att en kampanj kick-off med utbildning inom fyra områden kommer att äga rum under hösten samt omnämner Bo Lindbloms förträffliga utbildningsmaterial på nätet.

Styrelsen diskuterar kampanjarbetet och tar upp det föreslagna urvalet av strategiländer. Robert Hårdh menar att länder där tortyr allmänt förekommer bör prioriteras. Carl Söderbergh kan berätta att diskussioner om vilka länder som bör inbegripas har förts gemensamt med Amnestyfonden.

Beslut

att Binnie Kristal-Andersson tillsammans med sekretariatet bevakar det fortlöpande arbetet inför kampanjen mot tortyr.

Lisbeth Segerlund kommenterar utkastet till den nya APB:n (Action Planning Bulletin) för 2000-2001. Vissa förändringar föreligger och tre nya aktioner har tillkommit.


§ 151 Översynen av sekretariatets organisation

Denna punkt inleds med en sluten del, där endast av årsmötet valda ledamöter och generalsekreteraren deltar. Styrelsen och Carl Söderbergh diskuterar rekryteringsgruppens förslag till ny kontorschef och följande beslut fattas:

Beslut

att erbjuda Dan Grundin tjänsten som kontorschef,

att uppdra åt Carl Söderbergh att förhandla med Dan Grundin och att genomföra MBL-förhandling.

Carl Söderbergh redogör för översynen av sekretariatets organisation samt den kartläggning av kompetensbehov och bemanning som översynsgruppen utfört tillsammans med Barbro Mellberg från Ledarinstitutet. Följande slutsatser och förslag till åtgärder har förts fram i rapporten:

1. Den nya teamstrukturen på sekretariatet anses både ändamålsenlig och flexibel. Vissa justeringar bör göras med särskilda tvärlösningar mellan teamen för att förhindra att ärenden hanteras på ett ineffektivt sätt. Carl Söderbergh ger två exempel på sådana ärenden: Amnestys profil utåt som organisation och samordning av frivilliga.

2. Den individuella kompetensinventering som genomförts i enkätform, visar främst att den formella utbildningsnivån hos personalen på sekretariatet är mycket hög. Av enkätsvaren går vidare att utläsa, att personalen värderar själva anställningen hos Amnesty som viktigast - inte funktionen eller arbetsuppgifterna. Gemensamma utbildnings- och utvecklingsinsatser kommer främst att genomföras inom följande områden: engagemangskompetens, projekt- och kampanjarbete, IT och datakunskap, organisations och MR-kompetens.

3. De tre bemanningsalternativ som presenteras i rapporten är knutna till vägvalsfrågan om vilken professionell organisation som behövs för att på bästa sätt utveckla Amnesty som aktivistorganisation.

Styrelsen diskuterar rapporten och den framtida bemanning som behövs för att Amnesty effektivt ska kunna lösa sin uppgift. Man tar upp frågan om huruvida styrelsen bör bestämma antalet tjänster på sekretariatet. Dan Grundin kompletterar diskussionen med det beslutsunderlag som föreligger i frågan.

Beslut

att styrelsen fastställer teamorganisationen på sekretariatet,

att styrelsen på junimötet 2000, i samband med att sekretariatet presenterar ett första ramförslag till budget 2001, ger riktlinjer angående sekretariatets bemanning 2001,

att styrelsen vid de kommande möten där den långsiktiga planeringen utifrån handlingsplanen görs, ger riktlinjer angående sekretariatets bemanning under perioden 2002-2004,

att styrelsen uppdrar åt generalsekreteraren att efter sekretariatets utvärderingsdagar i november 2000 lämna en rapport om teamorganisationen till styrelsemötet i december 2000 och

att styrelsens översyn av sekretariatets organisation härmed anses avslutad och att den av styrelsen tillsatta översynsgruppen upphör som grupp.


§ 152 Inför ICM 2001

Hanna Roberts presenterar den reviderade tidsplan för styrelsens arbete inför ICM 2001.

Beslut

att styrelsen godtar Hanna Roberts förändringsförslag till tidsplan avseende Mandat- och Demokratiöversynen.


§ 153 Informationsvideo om Amnesty

Mats Andersson redogör för det förslag som föreligger och förklarar att det befintliga videosortimentet på sekretariatet är såpass förlegad att man i dagsläge inte ens informerar aktivisterna om filmutbudet. Mats Andersson menar att den nya aktuella filmen skulle ha gymnasieungdomar som sin främsta målgrupp och på sikt främja en ökad aktivism. Styrelsen diskuterar innehållet i den nya informationsvideon och ställer sig positiva till förslaget.

Beslut

att sekretariatet ges i uppdrag att ta fram en informationsvideo,

att anslå en budget om 166 tkr för projektet och

att kostnaderna tas ur sektionens reserver.


§ 154 Rapport från Amnestyfonden

Jenny Wessblad rapporterar kort från Amnestyfondens möte den 8-9 april, där även den norska Hjälpefonden medverkade.


§ 155 Inför årsmötet 2000

Hanna Roberts rapporterar att Jesús Alcalá ej kommer att närvara under årsmötet.

Jenny Wessblad informerar styrelsen om den ersättare som hittats till den pakistanska huvudtalaren, som p g a visumproblem ej kommer till Sverige. Författarinnan och journalisten Chandani Wijetunge från Sri Lanka har i många år arbetat för kvinnors rättigheter, skrivit regimkritiskt och har sökt asyl i Sverige p g a ett stort antal mordförsök.

Hanna Roberts meddelar styrelsen att sektionens revisorer Öhrlings/ Pricewaterhouse Coopers har avsagt sig sitt uppdrag. Valberedningen kommer att föreslå årsmötet att uppdra den tillträdande valberedningen att i samarbete med sekretariatet genomföra en ny upphandling av revisorer för sektionen och fonden.

Styrelsen går igenom dagordningen för årsmötet och det konstituerande mötet samt det förslag till möteskalender för styrelsen 2000/2001 som föreligger.
Styrelsens arbetsfördelning under årsmötet diskuteras och beredningsgrupp 1 kompletteras med Susann Olsson.


§ 156 Brev till IEC från sju sektioner

Carl Söderbergh redogör för bakgrunden till det brev som skickats till IEC från sju sektioner. Styrelsemedlemmar och personal från de franska, amerikanska, holländska, tyska och belgiska sektionerna träffades i Bryssel den 8 april för att gemensamt diskutera hanteringen av tortyrkampanjen och utvecklingen inom AI. I det av sektionerna sammanställda brevet, riktas konstruktiv kritik mot IS och det ostrukturerade och ineffektiva planeringsarbete som utförs inför kampanjen mot tortyr. Carl Söderbergh berättar vidare att sekretariatet har, på uppdrag av styrelsen, tillskrivit IS och framfört synpunkter om hanteringen av kampanjen mot tortyr.

Hanna Roberts tillägger att nya detaljer framkommit under den brittiska sektionens årsmöte, som visar att säkerhetsrutinerna vid elektronisk hantering av konfidentiellt material är ytterst bristfälliga, vilket resulterat i att information och kritik gällande Saudi Arabien kampanjen riskerat att läcka ut.

Binnie Kristal-Anderson kan intyga att klagomål lätt försvinner på IS och menar att den svenska sektionen bör brevledes instämma i den kritik som framförts av de sju ovannämnda sektionerna.

Beslut

att uppdra åt Hanna Roberts att tillskriva IEC i detta ärende och

att de sju sektionerna erhåller en kopia av detta brev.


§ 157 Förfrågan om lån från grupp 9 i Hörby

Henrik Zetterquist berättar om den av grupp 9 inköpta fastigheten i Hörby samhälle. En helrenovering pågår och en ny värmeanläggning med vattenburna golvslingor ska installeras. För detta ändamål har gruppen tillfrågat sektionen om ett lån på 100 tkr. Henrik Zetterquist nämner att gruppen har bidragit till sektionen och fondens verksamhet under många år med sin driftighet.

Styrelsen diskuterar ärendet. Jenny Wessblad reagerar på att grupp 9 är en egen ideell förening och ställer frågor om de juridiska aspekterna. Torbjörn Söderberg informerar att många delar inom Amnesty i dagsläge är ideella föreningar med egna organisationsnummer. C- och D- utskotten kommer framöver att se över de juridiska aspekterna, dock bör verksamhetsfrågan i det här fallet ställas i centrum. Robert Hårdh menar att dessa viktiga principiella frågor inte kan avfärdas och bör utredas innan ett beslut kan fattas. En sammanblandning av de juridiska aspekterna blir ofrånkomliga.

Binnie Kristal-Andersson begär streck i debatten.

Genom votering framkommer att en majoritet i styrelsen ställer sig positiva till utlåning av pengar till grupp 9, förutsatt att sekretariatet kan verifiera en juridisk säkerhet.

Styrelsen diskuterar utlåningsbeloppet och anser 200 tkr vara rimligt.

Beslut

att låna 200 tkr till Hörbygruppen räntefritt med återbetalningsskyldighet senast den 31 mars 2001 och

att uppdra åt sekretariatet att undersöka lagligheten i en sådan transaktion.

Robert Hårdh och Jenny Wessblad reserverar sig mot ovanstående beslut med motiveringen:
Vi stöder gruppens verksamhet och tycker att initiativet är mycket lovvärt. Dessväre kan vi i nuvarande situation inte delta i styrelsens beslut att låna ut pengar till gruppen. Detta beror dels på att de juridiska aspekterna inte är tillräckligt utredda, dels för att vi anser att frågan bör föregås av en principiell diskussion vad gäller relationen mellan de olika strukturerna inom sektionen.

Binnie Kristal-Andersson reserverar sig mot ovanstående beslut med motiveringen:
Jag är mycket positiv till det arbete som en sådan aktiv grupp som den i Hörby utför. Eftersom jag aldrig accepterade en plats i styrelsen som ekonomisk expert och ännu inte har tillräckliga kunskaper eller insikter i denna för den svenska sektionen mycket betydelsefulla fråga, känner jag att en principdiskussion inom alla delar av den svenska sektionen, bör föregå ett sådant här beslut. Skall sektionens ekonomiska resurser användas på detta sätt eller måste vi prioritera våra nuvarande och framtida resurser på sådant som har direkta konstruktiva konsekvenser för AI:s mandat.§ 158 Stöd till EXPO

Robert Hårdh redogör för den ideella stiftelsen EXPO, vars verksamhet inriktar sig på motverkandet av rasistiska och högerextremistiska ideér i samhället. EXPO innehar idag Skandinaviens största arkiv över högerextremt material, men har ytterst små ekonomiska resurser att tillgå. Robert Hårdh anser att en donation till EXPO från sektionen på 10 tkr skulle stödja upprätthållandet av detta unika arkiv.

Styrelsen diskuterar ärendet. Majoriteten ställer sig skeptisk till ett bidragsgivande och menar att de pengar sektionen samlar in, bör gå till Amnestys eget arbete och verksamhet.

Beslut

att bordlägga frågan samt

att styrelsen uppdrar åt A-utskottet att utreda frågan vidare.


§ 159 Möte med ordförande på årsmötet

Hanna Roberts hälsar de föreslagna årsmötesordförande i plenum, Eva Sandhammar och Elisabet Stålhane, välkomna till styrelsens möte. Dagordningen för årsmötet diskuteras och kommenteras.


§ 160 Mötet avslutas

Mötesordförande, Hanna Roberts, tackar de närvarande och avslutar mötet.


Hanna Roberts
Mötesordförande
Torbjörn Söderberg
Mötesordförande
Tessi Fickendey
Sekreterare
Susann Olsson
Justerare