Förslag till genomförande av Handlingsplanen 2000-2004 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum 6 juni 2000


Förslag till genomförande av Handlingsplanen 2000-2004

Inledning

För att tydliggöra kopplingarna mellan budgeten och handlingsplanen har sektionen sedan 1997 arbetat med en långsiktig ekonomisk verksamhetsplan som ett komplement till den ettåriga budgeten. I nuvarande budget- och planeringsprocess innebär detta att vi ska upprätta en budget för 2001 och en ekonomisk verksamhetsplan för den fortsatta handlingsplaneperioden, d v s 2002-2004.

Under sekretariatets planeringsdagar i mitten av maj diskuterades också den nya handlingsplanen utifrån dessa två perspektiv: Budget 2001 och långsiktig planering 2002-2004. Budgeten 2001 beskrivs i underlaget "Direktiv för budgetarbetet 2001", där även de ekonomiska förutsättningarna för genomförandet av handlingsplanen beskrivs. Detta underlag behandlar den långsiktiga planeringen och genomförandet av handlingsplanen.

Genomförandet av handlingsplanen

Sekretariatet föreslår att den svenska sektionen arbetar med handlingsplanen på ett sätt liknande det som används av IEC och IS. Detta innebär att handlingsplaneperioden delas in i två perioder och att styrelsen och sekretariatet gör en övergripande planering för de båda perioderna. Den första perioden är 2001-2002 (egentligen 2000-2002, men där planering och budget för 2000 ligger fast sedan tidigare) och den andra 2003-2004. Vi tror att vi med ett sådant tillvägagångssätt får en naturlig utvärdering "i halvtid" och att sektionen inför den andra perioden har en möjlighet till justeringar, förändringar, omprioriteringar etc. Vi pratar med andra ord om två på varandra följande planer inom ramen för handlingsplanen.

Nästan alla aktiviteter under huvudmålen i handlingsplanen förutsätter ett initialt grundarbete t ex när det gäller att bilda grupper och etablera nätverk eller utveckla nya arbets- och insamlingsmetoder. Vi ser framför oss att mycket av detta arbete kommer att ligga i den första planen, d v s 2001-2002. I övrigt ser den övergripande tidsindelningen av handlingsplanens huvudmål som följer. Observera att vi naturligtvis utgår från att vi i viss utsträckning kommer att arbeta med alla huvudmål under hela handlingsplaneperioden, men att vi här anger när större resurser bör sättas in. Kort sagt, hur vi prioriterar huvudmålen i förhållande till varandra.

Huvudmål i kampen mot människorättskränkningar

Bekämpa tortyr och dödsstraffet

Arbetet mot tortyr är naturligtvis kopplat till kampanjen som startar i oktober 2000. Vi tror att vi kommer att kunna behålla den höga nivån på arbetet hela 2001. För de följande åren kommer mycket att hänga på i vilken utsträckning den svenska sektionen kan hitta former för det fortsatta arbetet. Arbetet mot tortyr är internationellt inte ett tillväxtområde och vilka resurser IS kommer att lägga ner på arbetet mot tortyr efter kampanjen vet vi inte.

Mycket talar för att de närmaste åren kommer att vara oerhört betydelsefulla när det gäller dödsstraffet i USA. Dessutom kommer Sverige under EU-ordförandeskapet att prioritera arbetet mot dödsstraffet. Här ser vi stora möjligheter att bedriva arbetet på en fortsatt hög nivå under hela perioden 2001-2002.

Vad gäller arbetet mot tortyr och dödsstraffet föreslår vi en utvärdering av den första tvåårsperioden i avsikt att lägga fast strategin för 2003-2004.

Arbeta mot övergrepp som drabbar kvinnor

Arbetet mot övergrepp som drabbar kvinnor kommer att pågå på en relativt hög nivå under hela handlingsplaneperioden. Det handlar mycket om att arbeta in ett nytt synsätt och lyfta fram kvinnor mer i det arbete vi redan gör idag. Vi anser att detta huvudmål bör integreras i vårt övriga arbete snarare än att skapa ett renodlat "kvinnoprojekt". Ett samarbete om kvinnors rättigheter har inletts med andra NGOs i Sverige inför EU-ordförandeskapet. Under första perioden 2001-2002 bör också resurser satsas för att utvidga specialgruppen och bygga ut nätverket.

Stärka asylrätten och flyktingars rättigheter

I samband med Sveriges ordförandeskap i EU kommer arbetet att ges mycket hög prioritet 2001 och 2002. Under första perioden kommer viktiga beslut fattas i Sverige som rör massflykt och Utlänningsnämndens framtid. Då dessutom en rad gemensamma beslut om EUs asylpolitik väntas komma under den första perioden, föreslår vi även här en utvärdering efter första perioden inför det fortsatta arbetet 2003-2004.

Agera för människorättsförsvarare

Detta arbete har vi valt att prioritera under den andra perioden 2003-2004. Även internationellt är arbetet för mr-försvarare inne i en förberedande fas med ett antal pilotprojekt. Under perioden 2001-2002 kommer arbetet främst att handla om att utveckla arbetsformer t ex i samband med Crisis Response. Dock tror vi att svenska Amnesty genom Amnestyfonden kommer att ha en relativt hög nivå på biståndet till mr-försvarare även under den första perioden 2001-2002.

Huvudmål för att stärka organisationen

Öka aktivismen

Prioriterat under hela handlingsplaneperioden. Under 2001-2002 bör vi dock satsa resurser på att bygga upp infrastrukturen inom området, d v s utveckla grupper och distrikt, och utveckla nya metoder för aktivism. Inom vissa områden, som distriktens juridiska och ekonomiska status och etablerandet av aktivistcentra, har ett arbete redan påbörjats. Konsekvenserna av beslutet om den förändrade gruppavgiften 1996 ska utredas enligt årsmötesbeslut. Vi anser utbildning vara ett mycket viktigt redskap för att öka aktivismen. Medlemsutbildningen kommer därför att prioriteras.

Effektivare fundraising

Styrelsen har tidigare antagit en fundraisingstrategi med anvisningar om när i tid de olika aktiviteterna ska äga rum. Även här bör vi ägna 2001-2002 åt att bygga upp fundraisingorganisationen. Inom området autogiro kommer en satsning igång redan till hösten 2000.

När det gäller de båda huvudmålen för att stärka organisationen anser vi att betydande resurser måste sättas in under den första perioden 2001-2002 för att bygga upp ny verksamhet. Det är realistiskt att tro att vi först under den andra perioden 2003-2004 kommer att kunna se påtagliga resultat av den ökade satsningen. Detta är särskilt påtagligt när det gäller medlemsutvecklingen där både det totala antalet medlemmar och antalet medlemmar aktiva inom distrikten sjunkit de senaste åren.

Sammanfattning av huvudmålen

En översikt av de två perioderna i förhållande till huvudmålen ser då ut så här.

2001-2002 2003-2004

Tortyr och dödstraffet
Kvinnor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
Flyktingar och asylsökande
MR-försvarare
Aktivism - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
Fundraising - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->

Förslag till beslut

att dela in handlingsplanen 2000-2004 i två perioder där den första omfattar 2001-2002 och den andra 2003-2004

att prioritera handlingsplanens huvudmål enligt den beskrivna indelningen ovan

att uppdra åt sekretariatet att till septembermötet 2000 ta fram förslag till verksamhetsplan för 2001 och en övergripande planering för 2002-2004