Ekonomiska utfallet t o m april 2000- rev. 000608 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000

Till: Styrelsen
Datum: 7 juni 2000
Från: Sekretariatet


Nya kommentarer till det ekonomiska utfallet till och med april 2000

Intäkterna ligger efter fyra månader 1 145 tkr under utfallet efter fyra månader 1999, efter tre månader låg utfallet 1 000 tkr under. Den absolut största avvikelseposten är medlemsavgifterna som ligger 863 tkr under förra årets utfall. Andra intäktsslag som går sämre än 1999 är spontana gåvor (-216 tkr), Grupper & distrikt (- 74 tkr), Almanackan (-70 tkr), och Kortkampanjen (- 70 tkr).
På grund av felredovisning de första 3 månaderna har en ombokning gjorts i april med 426 tkr från spontana gåvor till inäktsslaget Insamlingar.

Positivt är att givarbreven efter 4 månader uppvisar ett bättre resultat än efter fyra månder 1999 (+ 60 tkr). Annat som är postitivt är att Amnesty Supporter går bättre än 1999, en anledning är två större gåvor under januari på 80 tkr resp 15 tkr.
Utdelningen från Human- och Hjälpfonden skulle vid en utdelning per sista april ge 12 963 tkr (ca 197 tkr mer än vad som gavs i utdelningen per sista december 1999).


Kostnaderna ligger efter fyra månader 350 tkr högre än efter fyra månader 1999. Då skall man ha i åtanken att endast Wantedkampanjen per april har kostnader på 688 tkr. Kostnader som ligger lägre efter fyra månader är bl a porto (- 470 tkr!). Detta bl a beroende på att almanackan ifjol kostade 133 tkr mer än i år och att frankeringskostnaderna på sekretariatet hittills har varit lägre än ifjol (- 70 tkr). Andra kostnader som ligger lägre än ifjol är telefonkostnader (-80).

När det gäller kostnadsbudgeten, har hänsyn tagits till att styrelsen ännu inte har beslutat om kostnadsbudgeten i dess helhet. De delar som det fortfarande ska fattas beslut om i juni respektive september finns inte med i budgetkolumnen eller prognoskolumnen. Följaktligen ser det i resultatrapporten ut som om ett överskott på 2 656 tkr skulle vara budgeterat, vilket det egentligen inte är. Budgetramarna är balanserade, men ett beslut om start av verksamhet för 2 656 tkr har ännu inte tagits. Av dessa pengar ska 1 980 tkr beslutas om i juni och 676 tkr i september.

reviderad
2000-06-08

Olle Stålberg