Disponibelt efter beslut - junidelen Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 7 juni 2000

Disponibelt efter beslut - junidelen
( 1 bilaga)

Sektionens budget är uppbyggd så att styrelsen fattar beslut om delar i budgeten vid tre tillfällen. Det första tillfället infaller i december samtidigt som ett definitivt beslut om budgeten för det kommande årets fasta verksamhet tas. Nästa tillfälle infaller i juni, alltså mitt i budgetåret, och det tredje tillfället i september. För 2000 har hitintills beslut fattats om den fasta delen, omfattande 23 150 tkr, och den första av de disponibla delarna, 11 939 tkr, i december 1999. Nu är det dags att fatta beslut om den andra av de disponibla delarna.

I bilaga 1 framgår det vilka disponibla delar som ligger för beslut i juni (se kolumnerna disp 1 och disp 2 juni). Totalt rör det sig om 1 980 tkr, fördelade på 1 855 tkr disp 1 och 125 tkr disp 2.

Under programmet Oförutsedda utgifter finns i budgeten ett delprogram "kostnader i samband med översynen av sekretariatets organisation" i disp 2 på 175 tkr som ursprungligen budgeterats för beslut i juni. Denna summa avser det samoprojekt som styrelsen beslutade avvakta med i samband med översynen. Översynsgruppen gav i mars klartecken till projektet, som startade i april. Dessa 175 tkr finns alltså inte med i förteckningen i bilaga 1.

De ekonomiska förutsättningarna

Som underlag för beslutet om att ta de disponibla delarna ligger den ekonomiska rapporten t o m april 2000. Under årets första fyra månader är det framför allt medlemsavgifterna som gett ett betydligt lägre utfall än budgeterat. Samtidigt kan man se att utfallet för Humanfonden ligger fortsatt högt, även vid en försiktig prognos ligger den betydligt över budget. Totalt sett beräknas intäktsbudgeten på 39 600 tkr kunna hållas.

Vad gäller kostnaderna har sekretariatet ännu inte hunnit genomföra en tertialgenomgång med samtliga handläggare. Detta beroende på att den nye ekonomiansvarige inte tillträder förrän i augusti. Utfallet på kostnadssidan t o m april tyder dock på att vi kommer att hålla oss inom budgeten på 39 600 tkr.

Förslag till beslut

att juni månads disponibla del 1 i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.

att juni månads disponibla del 2 i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.