Styrelsens regionansvar och kontaktperson för specialgrupperna Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2000

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 13 juni 2000


Styrelsens regionansvar och kontaktperson för specialgrupperna

På styrelsemötet i september 1999 fastslogs att styrelsen inom sig ska utse regionansvariga med uppgift att följa sektionens kampanjarbete inom respektive region, samt att styrelsen ska utse en kontaktperson för specialgrupperna. Från den tidigare styrelsen återstår i den nya styrelsen endast två personer med regionansvar, nämligen Binnie Kristal Andersson för Asien med Mellanöstern, samt Susann Olsson för Nord- och Centralamerika. För Sydamerika, Afrika och Europa saknas således regionansvariga, dessutom bör styrelsen utse en ny kontaktperson för specialgrupperna.

Arbetsuppgifterna för regionansvariga och kontaktpersonen för specialgrupperna finns sammanfattade i ett tdigare styrelseunderlag i bilaga 1 nedan.

Förslag till beslut

att styrelsen på junimötet utser regionansvariga inom styrelsen, samt kontaktperson för specialgrupperna

Bilaga 1

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 1999-11-29

REGIONANSVARIGA OCH KONTAKTPERSON FÖR SPECIALGRUPPERNA INOM STYRELSEN .

För att styrelsen ska involveras mer i arbetet med den övergripande kampanjplaneringen, prioriteringar och landstrategier utses fem styrelseledamöter att vara huvudansvariga för var sin region (Afrika, Amerika, Asien, Europa och Mellanöstern). Dessa personer är också kontaktpersoner för samordnings- och specialgrupper.

På styrelsens möte den 25-26 september 1999 utsågs följande personer för perioden 1999/2000.

Jesús Alcalá Sydamerika
Binnie Kristal Andersson Asien med Mellanöstern
Robert Hårdh Europa + kontaktperson för specialgrupperna
Susann Olsson Centralamerika + Nordamerika
Jenny Wessblad Afrika

Varje region-/specialgruppsansvarig kan på eget initiativ och utifrån behov söka relevant landinformation i databasen IS Documents under rubrikerna Country Reports och News Service. Under rubriken Weekly Mailing återfinns samtliga dokument som skickats till sektionen en viss vecka. Landinformation från IS sorteras under följande indexnummer:

Sydamerika = AMR
Asien och Mellanöstern = ASA och MDE
Europa = EUR
Centralamerika och Nordamerika = AMR
Afrika = AFR och MDE ( gäller Nordafrika: Tunisien, Algeriet, Marocko/Västsahara, Libyen och Egypten)

Som region-/specialgruppsansvarig förväntas inte att man ska vara insatt i förhållanden som rör enskilda länder inom regionen eller de sakområden som de olika specialgrupperna bevakar. Det ansvaret vilar på samordnarna respektive specialgrupperna.

Nedan nämns de huvudsakliga uppgifter som åligger de region-/specialgruppsansvariga. Vid behov kan det dock bli aktuellt att även delta i andra möten eller liknande uppgifter som berör samordnare och specialgrupper, t ex specialgruppsmöten och intersektionella samordnarmöten för specifika länder.

Landstrategier

Vartannat år skickar IS ut förslag till landstrategier, uppdelade på de olika världsregionerna, på remiss till samtliga Amnestysektioner. Man ber om synpunkter på de prioriteringar som föreslås. Dessa remissvar bearbetas och sektionerna kan sedan nominera deltagare till ett internationellt möte där deltagarna diskuterar prioritering av länder inom respektive region. Denna process är sedan vägledande för Amnestys kampanjarbete, men också för hur utredningsresurserna på IS ska fördelas på de olika länderna.

Styrelsens regionansvariga deltar i processen genom att ta del av de underlag som kommer från IS och deltar i det möte som hålls med landsamordnare för respektive region. Efter genomförda möten informeras styrelsen skriftligen om sektionens samlade kommentarer och regionansvariga kan vid detta tillfälle lämna muntliga rapporter från regionmötena.

De av IEC slutligt fastställda landstrategierna distribueras till regionansvariga i styrelsen.

Action Planning Bulletin

Sektionens främsta verktyg i planering av kampanjer och aktioner är "Action Planning Bulletin" (APB), den internationella kampanjplanen som skickas till sektionerna två gånger/år.

Arbetsgången är sådan att sekretariatet går igenom APB och gör ett första urval. Styrelsens region-/specialgruppsansvariga inbjuds att delta på dessa möten. Berörda samordnings-/ specialgrupper kontaktas för besked om hur mycket de kan involvera sig i arbetet med kampanjer och aktioner. Sekretariatet gör därefter ett förslag till prioriteringar, vilka kampanjer sektionen ska delta i och detta förslag läggs fram vid det första styrelsemötet efter det att APB:n anlänt. Styrelsen fattar då beslut om sektionens kommande kampanjer/aktioner.

Planering av kampanjer och aktioner .

När det gäller större land/temakampanjer eller aktioner deltar de region-/specialgruppsansvariga i mån av tid i de planeringsmöten som hålls (med detta avses inte rena arbetsmöten på sekretariatet utan mer övergripande möten då strategier diskuteras). När det gäller större kampanjer hålls planeringsmöte, både på lokal (distrikt) och central nivå.

Kontaktpersoner för samordnings- och specialgrupper .

Styrelsens region-/specialgruppsansvariga ger samordnings- och specialgrupperna möjlighet att ha en dialog med styrelsen i övergripande frågor på samma sätt som distrikten genom distriktsansvaret inom styrelsen.

För dagligt stöd och för löpande arbete enligt fastställda riktlinjer och planer svarar sekretariatet.