Bilaga 3 Verksamhet 1999 för beslut 1998 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998Bilaga 3

Verksamhet 1999 för beslut 1998
Nedanstående verksamheter är av det slaget att styrelsen redan på sitt junimöte bör fatta beslut om verksamheten ska bedrivas under 1999. Anledningarna till det kan vara att vi aviserar om förnyad prenumeration, påbörjar ett omfattande planeringsarbeta, material produceras eller att det tar tid att avveckla en verksamhet vid ett beslut om att verksamheten inte ska bedrivas.

Kortkampanjen
Pådraget *
Amnesty Press
RGB stöd
EU-föreningen
Årsrapporten
Almanackan
Medlemsvärvning
Personal

* Sekretariatet har inlett en diskussion om förändring/nedläggning av Pådraget och återkommer på sept-mötet med närmare beskrivning av detta.