Möte med sektionens styrelse den 13-14 juni 1998 Protokoll från 1-2 juni 1998

PROTOKOLL NR 3/98/99

Möte med sektionens styrelse den 13-14 juni 1998

Ledamöter Närvarande
Jesús Alcalá X
Eric Ericson X
Christian Gräslund X
Jesper Hansén X
Robert Hårdh X
Susann Olsson X
Hanna Roberts X
Johanna Strandh X
Cecilia Kaijser X

Suppleanter
Åsa Fahlbeck §§
Jenny Wessblad X
Maja Åberg anmält förhinder

Övriga
Kristina Båth-Sågänger §§
Gabi Björsson, valberedningen §§
Colm Ó Cuanacháin, IEC §§
Charlotte Dunge §§
Hans Hagwall §§
Anette Holmquist §§
Kerstin Höijer §§
Lars-Olof Olofsson §§
Ann-Marie Orler §§
Madeleine Seidlitz §§ 26
Tony Öhrling, Granskningskommittén §§

Åhörare
Henry Berglund
Berit Eriksson
Roland Eriksson
Nils Hyll
Bertil Ottoson
David Langlet
Jan-Erik Lundeberg
Paula Schmidt

Mötesordförande
Jesús Alcalá §§ 18-36
Jesper Hansén §§ 37-
§ 18 Val av justerare och rapportör till grupputskicket

Beslut att välja Eric Ericson till justerare av protokollet och som rapportör till
grupputskicket.


§ 19 Val av ordförandereserv till nästa styrelsemöte

Beslut att välja Christian Gräslund till ordförandereserv till nästa styrelsemöte


§ 20 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av
protokollet.


§ 21 Protokoll från styrelsens möte den 7-8 maj 1998

Styrelsen tar del av det ojusterade protokollet från styrelsens möte den
7-8 maj 1998.

Beslut att justera protokollet och lägga det till handlingarna.


§ 22 Protokoll från det extra styrelsemötet den 2 juni 1998

Styrelsen tar del av protokollet från det extra styrelsemötet den 2 juni 1998.

Beslut att protokollet läggs till handlingarna.


§ 23 Rapport från sekretariatet (punkt 2.1)

    Ann-Marie Orler rapporterar följande:
    Pressmeddelanden om bl a "Fria Lika"- kampanjen och Body Shop den
    13 maj, samt Himmelska Fridens Torg i Kina den 2 juni.
    Konferensen om inrättandet av en internationell brottsmålsdomstol pågår i
    Rom 15/6-17/7. ICC (Coalition for an International Criminal Court), där
    Amnesty ingår, har sammanställt en mapp med bakgrundsinformation till
    journalister; denna mapp försöker nu sekretariatet att sprida till olika redaktioner.
    Årsrapporten är inlämnad till tryckeriet och levereras i början av vecka 25.
    Personalen:
    - Olle Torefelt har sagt upp sig som marknadsförare.
    - Sofia Nordenmark har sagt upp sig från sitt vikariat som kampanjsamordnare.
    - Mats Anderssons vikariat som gruppkontakt är förlängt t o m den 31 augusti.
    - Anette Holmquist började vikariera för Annika Sabel, som är föräldra-
    ledig, den 8 juni. Vikariatet pågår t o m den 31 maj 1999.
    - Elisabeth Lundgren arbetar extra ca 10 tim/vecka i registret.
    - Tjänsten som marknadsförare har utannonserats; 40 personer har sökt
    tjänsten och fem har kallats till intervju.
    - Tjänsten som ekonomiansvarig är ännu inte tillsatt. Den person som
    anställdes efter rekryteringen, tackade senare nej p g a privata skäl. Sek-
    retariatet är nu i kontakt med en annan sökande som var mycket intressant
    under rekryteringen.
    - Vikariatet som pressekreterare, som innehas av Ingrid Falk, löpte ut den
    31 maj, men i avvaktan på besked om tillsättningen fortsätter Ingrid att
    vikariera. Detsamma gäller Anki Wetterhall och Karin Lindstrand, som
    vikarierar på Ingrid Falks tjänst med MR-information.
    - SCA/Fine Paper, som är en division av SCA, sponsringsavtal: besök
    avlades i Sundsvall och Timrå på SCA:s
    anläggningar i samband med en slutlig förhandling. SCA, som har mark-
    nadsandelar i sju länder där samarbete skulle ske med Amnestysektionerna,
    har tillmötesgått de viktigaste kraven. Vad gäller fördelningen av ersätt-
    ningen sektionerna emellan, så är detta ännu olöst. Annars står alla sek-
    tioner bakom avtalet. Den 15 juni är deadline för alla sektioner att
    lämna besked i fördelningsfrågan och huruvida man är med i avtalet eller
    ej. IEC och IS undertecknar också avtalet då vissa delar berör dem. IS'
    Blair Gibb (fund raising) och IEC:s kassör Mary Gray har ställt sig bakom
    avtalet och ansvarar för frågor som rör andra sektioner samt uppgörelsens
    internationella perspektiv.
    - Den fjärde skriftliga påminnelsen till de 10 000 personer som ej förnyat
    sitt medlemskap är på gång nu. I fjol vid denna tid utgjordes samma grupp
    av 11 800 personer, men då utgick man även från ett högre medlemsantal.
    Beträffande bidragsgivarna så går breven fortsatt dåligt; maj månads brev
    ligger 150 000 kronor sämre än brevet i maj 1997, och har börjat sämst av
    de tre breven i år. Ett tusen givare är borta. Humanfonden går bra och skulle
    den sista maj ha gett 7.1 miljoner i utdelning, att jämföra med de 5.7 miljoner
    AI fick den 31 december 1997. Nu har antalet sparare (till AI:s förmån) för
    första gången blivit fler än 10 000.
    - Sekretariatet arbetar, via kontrakt med dataföretaget Know-it, med att få
    till stånd ett försöksprojekt för att kunna ta emot gåvor över Internet genom
    s k säkra transaktioner. Know-it har även byggt upp vårt register. Dess-
    utom färdigställs nu en skrift, som ska finnas som broschyr på begravnings-
    byråer för att informera om möjligheterna att testamentera pengar, aktier,
    bostadsrätter, etc till Amnesty.
    - Två medarbetare har deltagit i insamlingsbranschens årliga insamlings-
    seminarium i Saltsjöbaden, med föredrag och workshops, med syfte att
    lära sig hur givare kan förmås att ge mer och oftare.
    - Ungefär femtio företag är nu Amnesty Supporters och ger en gåva
    varje månad.
    - Det intersektionella samordnarmötet om Indien i höst, som den svenska
    sektionen erbjudit sig att stå värd för, blir inte av p g a IS' tidsbrist, men
    däremot planeras ett möte om Syrien och länderna runtom.
    - Den 2 juni hölls ett möte för personal inom UN och SIV för att disku-
    tera vikten av utbildning om bl a torterade flyktingars beteende, som i
    vissa sammanhang kan misstolkas. Mötet initierades av Röda Korset,
    Rådgivningsbyrån och Amnesty; Anki Wetterhall deltog.
    - Anki Wetterhall deltog i ett möte i Helsingfors om Country Linking pro-
    jekt med Ryssland som föremål. Fyra personer från IS och representanter
    från de övriga sektioner som ingår i projektet (Finland, Norge, Holland,
    Frankrike, Polen och Australien) deltog också i mötet.
    - Bangladesh-samordnaren har ansökt om bidrag ur Olof Palmes Minnes-
    fond och fått 25 000 kronor, trots att inget speciellt projekt angetts. Detta
    föranleder en diskussion om förhållningssätt till bidrag av detta slag.
    - Katarina Bergehed rapporterar från region väst att den regionala samord-
    naren deltog i årsmötet i Växjö för regionens räkning, att besök har avlagts på
    brittiska sektionen och IS den 18-19 maj i utbildningssyfte, att det har
    hållits möte med Body Shop angående samarbetet och aktiviteter under
    kampanjen. Paneldebatt, med ledamöter från samtliga riksdagspartier,
    under temat "Hur ska Sverige arbeta för de mänskliga rättigheterna?"
    arrangerades den 16 maj. En manifestation mot dödsstraffet hölls i
    centrala Göteborg den 25 maj och följdes av en manifestation på årsdagen
    av massakern på Den Himmelska Fridens Torg den 4 juni.
    - Elisabeth Lundgren meddelar att det under sista helgen i augusti ska
    hållas ett intersektionellt möte om "Local groups of the year 2000" för de
    anställda som jobbar med grupperna. Diskussioner kommer att hållas
    kring gruppernas framtid och problem, som t ex nyrekrytering, planering,
    fund raising, och kring aktionsfall, med dessas möjligheter och problem.
    Arrangörerna är franska sektionen, franskspråkiga kanadensiska sektionen
    och IS. De har bett svenska sektionen bidra med ytterligare 300 USD, utöver
    ordinarie deltagaravgift, för att kunna finansiera de mindre sektionernas deltagande.
    - Sekretariatet har varit i kontakt med RFSL och UNHCR med anledning av lagänd-
    ringen den 1 januari 1997, beträffande uppehållstillstånd p g a skyddsbehov, t ex från
    förföljelse p g a homosexualitet. Hittills har ingen person fått uppehållstillstånd med
    hänvisning denna paragraf.
    -Enkäten till flyktingombuden, som skickades ut under våren, har besvarats av sjutton
    ombud, fjorton flykting- och tre distriktsombud. Enkäten ger följande: två grupper ut-
    märker sig, de fyra som har relativt lång erfarenhet efter att ha tillträtt på 80-talet eller
    tidigare, och de åtta som tillträtt under 90-talet, fem av dessa under det senaste året;
    detta påverkar deras svar. De senare uttrycker en stark önskan om information och
    utbildning och är allmänt osäkra på vad som förväntas av dem, samt vilka befogenheter
    de har. Den första gruppen är ganska nöjd med arbetssätt, etc, men önskar sig förbätt-
    rad kommunikation.
    En tredje grupp ifrågasätter flyktingombudens arbete som det ser ut idag, framförallt
    p g a minskat antal flyktingar och aktiva inom Amnesty; de föreslår att koncentrationen
    inom flyktingverksamheten ska ligga på opinionbildningsområdet.
    - Det har återigen gjorts ett generellt uttalande i ett enskilt fall, denna gång om att Jor-
    danien inte anses vara ett säkert första asylland för irakier, eftersom de riskerar att
    därifrån skickas tillbaka till Irak. Europadomstoleni Strasbourg har nu tagit upp detta
    fall, varför Sverige nu är anmält både där och hos Tortyrkommittén.
    - Det har förts diskussioner med SIV och andra frivilligorganisationer om samarbete
    kring landinformation; men formerna är ännu oklara. Tanken är att överföra och samla
    information i SIV:s databank som just har startats upp. Ett redaktionsutskott har före-
    slagits, men Amnesty har sagt nej av trovärdighetsskäl - man kan endast gå i god för
    den egna informationen.
    - Rådgivningsbyrån (RGB) har upplyst oss om att de skulle kunna "utnyttjas" av oss på
    ett mer omfattande sätt än hittills och att Amnesty i likhet med Rädda Barnen skulle
    kunna hänvisa alla sina fall till dem. Rena landinformationsförfrågningar skulle ligga
    kvar på sekretariatet. Regelbunden kontakt med RGB skulle dock förhindra att vi gick
    miste om några Amnestyfall.
    - Ansvarig för projektet "Amnesty International Open University" är Brian
    Phillips, kampanjansvarig för Europa på IS, och man har tidigare avlagt besök i Slove-
    nien, Polen, Ungern, Tjeckien och Kroatien. Den senaste resan, som Elisabeth Löfgren
    deltog i, tillsammans med Brian Phillips, den den norska sektionens pressekreterare samt
    Edin Tuzlak från Amnesty i Kroatien, gick till Kroatien och Bosnien varade i 12 dagar.
    Resans syfte var att informera om FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,
    berätta om Amnestys verksamhet, samt engagemanget under kriget. Möten hölls med MR-
    organisationer, föreläsningar hölls för lärare och studenter, man besökte ungdomscentra och
    hade kontakter med media, t ex genom en heltimmes TV-intervju i Sarajevo.
    - Elisabeth Löfgren rapporterar vidare att riksdagsgruppen haft sitt sista möte för mandat-
    perioden och att Lena Klevenås, ordförande sedan fyra år och en positiv samarbetspartner
    åt Amnesty och MR-gruppen, ej återfinns på valbar plats inför valet.
    - Under ett par dagar skrev hundratalet riksdagsledamöter under i "Get up - sign up"-boken,
    som presenterades under sista mötet.
    Beträffande Europarådet gäller fortsatt lobbying mot den parlamentariska församlingen och
    dödsstraffet i Ukraina.
    Militärövningen Nordic Peace äger rum på Gotland denna höst; Amnesty kommer att delta
    i roller som Amnesty och "Human Rights Monitors", vilket innebär att sex personer behövs
    på Gotland vecka 41.
    En europeisk uppförandekod för vapenexport har nu antagits. Den håller inte "Amnestymått",
    men är ändå ett steg i rätt riktning.
    - Ungdomslägret i Norge är inställt, men eventuellt ordnas något för de 38 svenskarna, som
    anmält sig, på Gripsholms folkhögskola istället, den 29 juni till 2 juli.


§ 24 Ekonomisk rapport (punkt 2.2)

Ann-Marie Orler redogör för den ekonomiska situationen januari-maj 1998
och betonar att de totala intäkterna är 542 tkr lägre än de var vid samma tid-
punkt 1997. Majbrevet har gått sämst hittills i år. De hel- och delbetalande
medlemmarna är färre än per sista maj 1997, men intäkterna från dem har än-
då ökat. Amnestygiro och Amnesty Supporter ligger båda högre än vid sam-
ma tid i fjol. Arvet kommer att vara klart om 14 dagar. Det är ännu ej exakt
klart vad detta kommer att inbringa. Vidare betonas att spontana gåvor, in-
samlingar och speciella insamlingsprojekt går sämre detta år, men att förslag
på hur man kan möta detta, exempelvis genom registeranalys och orsaksdis-
kussioner, är på väg från insamlingssidan. På kostnadssidan finns inget an-
märkningsvärt, enligt Ann-Marie Orler, men ordföranden poängterar ändå
sin oro för att intäkterna sjunker och kostnaderna ökar, bland annat p g a
rekryteringar. Jesús Alcalá påtalar att samordningsgrupperna måste diskuteras.
Ann-Marie Orler föreslår då att Anki Wetterhall till nästa styrelsemöte förbere-
der underlag för detta ändamål, och får medhåll av ordföranden.


§ 25 Rapport från utskotten (punkt 2.3)

Christian Gräslund, sammankallande i A-utskottet, framför att det inte är for-
mellt bestämt hur utskottet ska se ut eller hur de ska arbeta. Ska de fortsätta
som förr? Det förra A-utskottet diskuterade policy internationellt och hade en idé
om ett seminarium kring policyfrågor. Distriktet i Halland erbjuder sig att betala
lokal och gäst. A-utskottet vill att styrelsen skickar brev till IE om ett seminarium i
november eller januari.

Jesús Alcalá föreslår att Christian Gräslund skriver brevet. Han undrar även
vad bristen på underlag beror på. Christian Gräslund svarar att underlag om
indirekt statligt stöd togs fram inför ICM. Han framför vidare att statliga pengar till
MR-undervisningen tas emot även om riktlinjerna för insamling säger att statliga
medel ej får tas emot. ICM har dock beslutat att emot- tagandet av statliga medel är
godtagbart under vissa förutsättningar, t ex för MR-undervisning. Ett internationellt möte
ska hållas om detta i november. Utkast till nya riktlinjer finns från den internationella kas-
sören Mary Gray. Mötets syfte kommer att vara att komma fram till reviderade riktlinjer.
Robert Hårdh framför att det är viktigt att vara med i ett tidigt skede.

Kerstin Höijer påpekar att förslag om reviderade riktlinjer för insamling,
som ska avhandlas på ett internationellt möte i höst, troligen kommer att föras upp till
beslut vid nästa rådsmöte, samt komma på remiss till sektionerna innan dess.

Jesús Alcalá säger vidare att han är kritisk till statliga medel, samt att IS-
mötet måste innefatta en svensk. Christian Gräslund menar att man måste se
vad mötet handlar om innan man kan göra ett slutgiltigt ställningstagande.

Jesper Hansén berättar att varken B- eller C-utskotten börjat verka ännu.

Eric Ericson, sammankallande i D-utskottet, berättar att utskottet har en del
frågor på bordet.

§ 26 Rapport från Rådgivningsbyrån (punkt 2.4)
    Madeleine Seidlitz, som är sektionens representant i Rådgivningsbyrån (RGB), berättar att den är i kris med ett minus på 300 000 kr i år. Emellertid har svenska sektionens bidrag till RGB ökat från ett årligt bidrag på 60 000 till 100 000 kr, vilket underlättar något. Kristina Båth-Sågänger, suppleant i RGB:s styrelse, säger att RGB borde ha bättre framförhållning - deras ekonomi står och faller med medlemsorganisationernas bidrag. Underskottet var budgeterat. Löner kan för närvarande betalas ut, men personalpolitiken har varit inkonsekvent - först har personal sagts upp och sedan återanställts. Om pengar inte finns tillgängliga den 1 juli kommer två personer behöva varslas, för att sägas upp till årsskiftet. Det påpekas av Madeleine Seidlitz att Amnesty har givit ett lägre bidrag i år än de övriga medlemsorganisationerna, men detta kan delvis hänföras till att de övriga har möjlighet att söka statliga medel och EU-medel enkom för att kunna ge pengarna vidare som bidrag till Rådgivningsbyråns verksamhet. Johanna Strandh påpekar att Amnesty har mycket underlag beträffande Rådgivningsbyråns situation men att frågan om statliga medel i detta avseende är en gråzon för Amnestys del - eventuellt måste man fatta ett nytt beslut. Styrelsen har uttryckt att Amnesty inte kan kvarstå som medlem i RGB om den ansöker om statliga medel. Madeleine Seidlitz berättar att RGB har sökt medel från företag, men att det hittills inte har gett något. Ordföranden och Johanna Strandh undrar samfällt om hon vill hantera situationen genom att ge RGB de 300 000 kr de behöver - och sedan diskutera vad de ämnar göra åt sitt underskott? Madeleine Seidlitz vill inte ansöka om statliga medel; hon anser att Amnesty bör ge RGB pengarna de behöver, men samtidigt också kräva mer av dem. Hon har tolkat deras önskan som att de gärna vill arbeta på ett annat sätt med Amnestys fall, inte att de vill ha mer arbete. RGB har sagt att de gärna tar alla fall från Amnesty. Hon ser det inte som realistiskt att lägga alla ärenden inom området på RGB och samtidigt minska personalen från fyra till endast två. Cecilia Kaijser efterlyser en diskussion kring frågan om Amnesty ska ha kvar denna service som organisation, eller om alla enskilda fall ska hänvisas till RGB i enlighet med RGB:s önskan? Maja Åberg har tidigare påpekat att många redan i Amnestys växel hänvisas till RGB, vilket visar att de verkligen avlastar sekretariatet. Annars skulle sekretariatet behöva motsvarande resurser. Susann Olsson upprepar frågan om hur de resonerar på RGB när de uppmanar Amnesty att ge dem mer jobb samtidigt som de oroar sig för sin ekonomiska situation och redan ligger flera hundratusen minus? Ordföranden svarar att Amnesty som bidragsgivare måste ta fullt ansvar, vilket inkluderar att förbättra RGB:s personalpolitik. Caritas och Svenska Kyrkan har redan gett extra bidrag och har meddelat att de inte kan bidra med mer. Rädda Barnen har också redan bidragit med 440 000 kr, men nu meddelar RGB att deras hopp står till mer medel från just Amnesty (som redan gett 150 000 kr) och Rädda Barnen, som eventuellt kan bidra med mer, eftersom de mottar statliga medel.

§ 27 Rapport från EU-föreningens årsmöte (punkt 2.5)
    Johanna Strandh, som besökte EU-föreningens årsmöte i Dublin den 2-3 maj,
    berättar att rapporten finns länkad till styrelsens databas, samt att protokollet
    snart kommer att vara länkat. Årsmötet beslutade bl a att pressekreterartjänsten
    inte skulle inrättas. Vidare redogör Johanna Strandh för att den holländska sektio-
    nen har sagt att man har medel till diverse pressaktioner, precis som i fjol, men
    också att utvecklandet av pressaktiviteter på sådan ad hoc- basis inte uppskattas
    av övriga sektioner. De fastställda ramarna ska gälla och inkludera allt nödvändigt
    från början, anser dessa.

    Beträffande EU:s Human Rights Policy var det årsmötets konklusion att det trots
    intresse inte fanns några pengar. Om det fanns möjlighet att förverkliga projekt med
    medel utanför budgeten, d v s genom en så kallad voluntary fund, så är det troligt att
    det återigen skulle ske på den holländska sektionens villkor, vilket de övriga sektio-
    nerna inte önskar.


§ 28 Rapport från Amnestyfonden (punkt 2.6)
    Amnestyfonden hade utbildningsmöte för sin styrelse den 26 maj, som
    Hanna Roberts och Jenny Wessblad deltog i, och ordinarie styrelsemöte vecka 23.
    Fonden har uttalat sin oro för Radiohjälpskampanjen och uppmanar styrelsen och
    sekretariatet att satsa tid och energi på kampanj och insamling.


§ 29 Fast verksamhet i budgetarbetet (punkt 12)
    Ordföranden välkomnar åhörarna, samt tackar Charlotte Dunge för hennes
    deltagande i budgetdiskussionerna.

    Kerstin Höijer berättar att sekretariatet för ett år sedan fick i uppdrag av
    styrelsen att utröna vad som utgör den fasta verksamhet som krävs för att
    upprätthålla den svenska sektionen. Resultatet återfinns i "Förslag om fast
    verksamhet" (28 maj 1998), inklusive en bilaga, som styrelsen tar del av.
    Kerstin Höijer förklarar att delen fast verksamhet är liten, och att styrelsen
    har manöverutrymme, för att kunna skära i budgeten om de finner det nödvän-
    digt, i disponibel del I. Hon förklarar också att de angivna nivåerna är miniminivåer.
    Ett eventuellt nedskärningsbeslut utförs under 2-3 år. Styrelsen framför att
    den måste veta exakt vad som är disponibelt, varför den finner de tre årliga
    budgettilläggen bra. Christian Gräslund efterlyser ett utökat och bättre
    beslutsunderlag än dagens till slutbudgetens läggande i december. Ordförande
    finner miniminivåerna bra och att de ger kontroll över budgetarbetet, varför han
    frågar efter eventuella invändningar.

Beslut att anta "Förslag om fast verksamhet" så som den utarbetats av sekretariatet.


§ 30 Budget 1998 (punkt 13)

Kristina Båth-Sågänger föredrar ärendet för styrelsen. Underlagen, "Disponi-
belt efter beslut - junidelen", bilaga 1: "Förslag till förändringar disponibel 1
i juni 1998", bilaga 2: "Beskrivning av verksamhet i disponibel del 2", samt
bilaga 3: "Verksamhet 1999 för beslut 1998" gås igenom av styrelsen. Kris-
tina Båth-Sågänger föreslår att styrelsen fastställer disponibel del 1 med de
justeringar som framgår av sekretariatets underlag.

Beträffande disponibel del 2 berättar Kristina Båth-Sågänger att sekretariatet,
efter uppdrag från styrelsen att förbättra IMM-arbetet, har övervägt hur medlen
kan användas bäst. Exempelvis kan man i likhet med andra sektioner arbeta på
att inte skilja på medlem och supporter. Dessutom planeras uppgraderingsaktiviteter
för 25 000 medlemmar och att allt fler ska övergå till autogiro, vilket sänker kost-
naderna för Amnesty vad beträffar påminnelser och återvärvningar. Fördelarna med
personnummersättning, MOSAIC och SPAR återges. Ledamot Susann Olsson
efterlyser mer utförliga underlag beträffande MOSAIC och SPAR.

Styrelsen vill att sekretariatet presenterar ett mer utförligt underlag om MO-
SAIC och SPAR. Man vill också avvakta till septembermötet med beslut om
medel för dessa två aktiviteter och med investeringar i datorer.
Styrelsen vill vidare ställa ett garantibelopp på 300 000 kr till RGB:s verksamhet,
vilket får finansieras genom omfördelning inom budget.

Beslut att anta juni månads disponibla del 1 enligt sekretariatets förslag,

    att anta juni månads disponibla del 2 enligt sekretariatets förslag, men

    att undanta punkterna 5,6 samt 9 i bilaga 3: "Verksamhet 1999 för beslut
    1998",

    att anslå ett garantibelopp på sammanlagt 300 000 kronor till Rådgivnings-
    byrån och
    att uppdra till sekretariatet att göra omfördelningar inom budget för att finansiera detta,

att uppdra till sekretariatet att till styrelsens septembermöte återkomma med ett utförligare
underlag om MOSAIC och SPAR.

§ 31 Direktiv för budgetarbetet 1999 (punkt 14)

Hans Hagwall föredrar ärendet. Styrelsen tar del av underlagen "Riktlinjer för budget-
arbetet avseende 1999" och "Intäktsbudget 1999". Sekretariatet föreslår en nedskriv-
ning till 38 miljoner kr på intäktssidan. Tre intäktsslag skrivs ned i förhållande till det
skriftliga underlaget, informerar Hans Hagwall. Berörda intäktsslag är: en miljon mindre
på insamlingsaktioner och 500 000 kr mindre på Almanackan respektive Humanfonden.
Detta finner kassören mer realistiskt än budgeten på 40 miljoner kronor. Christian Gräslund
poängterar att Amnesty i och med detta har gjort sig mindre beroende av Humanfonden.

Beslut att anta förslaget till "Riktlinjer för budgetarbetet avseende 1999", enligt sekretariatets förslag.


§ 32 Val av vice ordförande

Beslut att utse Jesper Hansén till vice ordförande.


§ 33 Utvärdering och uppföljning av årsmötet (punkt 11)

Styrelsen tar del av sekretariatets skrivelse "Styrelsens åtgärder med anled-
ning av årsmötesbeslut 1998" (28 maj 1998), med förslag till åtgärd.

Beslut att godkänna sekretariatets förslag med följande ändringar:

att under punkt "Kunskap om åtagandet" anta sekretariatets förslag till åtgärd,
men att att-sats nummer tre ges i uppdrag till A-utskottet.

att under punkt "Svenska sektionens arbete för asylsökande" enligt förslaget
uppdra åt sekretariatet att till styrelsens decembermöte göra en sammanställ-
ning och rapportera om den, med tillägget att arbetet följs av A-utskottet.

att under punkt "Henry Berglunds avsättning som samordnare" anta sekreta-
riatets förslag till åtgärd, samt uppdra åt Christian Gräslund att författa ett
brev till Henry Berglund.

att under punkt "Demokratin i svenska Amnesty" anta sekretariatets förslag
till åtgärd och uppdra åt C-utskottet att till styrelsen ge förslag på personer
som kan ingå i gruppen för översyn av sektionens demokratiska processer.


§ 34 Årsmötesutvärderingen (punkt 11)

Styrelsen tar del av brev från Jan Nygren, årsmötesarrangören. Nittio personer
hade besvarat utvärderingsformuläret. Svaren innehöll både positiva och negativa
omdömen.

Beslut att lägga årsmötesutvärderingen till handlingarna, samt

att tacka arrangörerna för ett välarrangerat möte.


§ 35 Beslut om utskottsmedlemmar (punkt 6.3)

Christian Gräslund ger förslag på personer som kan ingå i A-utskottet.

För B- och C-utskotten finns inga färdiga förslag.

Ann-Marie Orler informerar om utskottens kontaktpersoner på sekretariatet,
vilka är för A- och C-utskotten Kerstin Höijer, för B-utskottet Kristina Båth-
Sågänger, samt för D-utskottet Hans Hagwall.

Beslut att följande personer ingår i A-utskottet (i vilket Christian Gräslund är sam-
mankallande): Martin Flink, Siv Erikson, Cecilia Kaijser, Robert Hårdh och
Stefan Johansson.
    att utse Susann Olsson till sammankallande i B-utskottet och uppdra åt henne
    att få fram medlemmar till utskottet.

    att Jenny Wessblad ska ingå i C-utskottet i vilket Johanna Strandh är sam-
    mankallande samt åt Johanna att få fram medlemmar till utskottet.

    att följande personer ingår i D-utskottet, i vilket Eric Ericsson är sammankal-
    lande, Hanna Roberts, Charlotte Dunge, Anna-Karin Wesslenius och Magnus Brattgård.

§ 36 Bevakning av Internationella Brottmålsdomstolen i Rom

Ordförande föreslår att Jenny Wessblad, som noggrant följt arbetet på plats
i USA kring Internationella Brottmålsdomstolen, åker till konferensen om den i Rom.
NGO:s får sitta som åhörare på konferensen som ska komma

fram till en konvention som de flesta länder kan ansluta sig till.

Beslut att Jenny Wessblad reser till Rom med uppdraget att bevaka konferensen om
inrättandet en internationell brottmålsdomstol.


§ 37 Övriga frågor (punkt 15)

För närvarande är Per Stadig i Granskningskommittén representant i gruppen för
flyktingfrågor, men styrelsen önskar ersätta honom med Madeleine Seidlitz, som
är företagsjurist och kunnig inom asylfrågor, då man inte ser det som förenligt att
ingå både i Granskningskommittén och Gruppen för flyktingfrågor.
Jesper Hansén presenterar Madeleine Seidlitz' bakgrund på begäran av Ro-
bert Hårdh. Sekretariatet tillskriver vanligtvis personer vars mandatperioder
är på väg att gå ut.

Beslut att styrelsen beslutar att Madeleine Seidlitz ska ingå i Gruppen för flykting-
frågor i stället för Per Stadig, samt

att uppdra åt sekretariatet att tillskriva Per Stadig i detta ärende.


Brevet från Jan-Erik Lundeberg , daterat den 27 maj 1998, diskuteras av
styrelsen.

Beslut att B-utskottet får i uppdrag att till styrelsemötet i november se över sektio-
nens MEK/MSP-arbete, frågorna som tas upp i Jan-Erik Lundebergs brev,
samt inkomma med rapport och förslag i ärendet till styrelsen.


Styrelsen tar del av brevet från Stockholmsdistriktet , daterat den 27 maj
1998.

Styrelsen beslutade under sluten del av sitt möte att utfärda en kommuniké.
Christian Gräslund och Robert Hårdh kommer att formulera den.

Beslut att besvara Stockholmsdistriktets brev med kommunikén.


Styrelsen tar del av brev från Lena Hansson och Torbjörn Söderberg ,
daterade den 4 juni 1998, vilka ställer snarlika frågor.

Beslut att besvara breven med kommunikén och

att frågor ställda av Lena Hansson och Torbjörn Söderberg, som inte kan
anses besvarade genom styrelsens kommuniké, besvaras av vice ordförande
Jesper Hansén.


Styrelsen tar del av brevet från Dagmar Kågström , daterat den 9 juni 1998.
Christian Gräslund föreslår att han skriver ett personligt brev som svar.

Beslut att uppdra åt Christian Gräslund att besvara brevet från Dagmar Kågström
och att svaret ska motsvara ovan nämnda kommuniké till innehållet.


Styrelsen tar del av brev från Joakim Kindgren, Sune Montan och Torbjörn
Söderberg , "Förslag till dialog om organisationens kris och långsiktiga utveckling",
daterat den 11 juni 1998.

Beslut att Hanna Roberts får i uppdrag att besvara brevet från Joakim Kindgren,
Sune Montan och Torbjörn Söderberg, efter att styrelsen utfärdat sin kom-
muniké.

Styrelsen nämner brev från Rose-Marie Asker om Sierra Leone och MR-
fonden. MR-fonden kommer att diskuteras i samband med frågan statliga
medel på styrelsens septembermöte.

Beslut att brevet från Rose-Marie Asker om Sierra Leone hänskjuts till C-utskottet.


Styrelsen tar del av brev från Rafael Luna, daterat 28 juni 1998.

Beslut att Christian Gräslund besvarar brevet från Rafael Luna.


Sune Montans brev "Gruppdöden" , daterat den 26 december 1997.

Jesper Hansén föreslår att en grupp eller ett utskott träffas några gånger under
sommaren och fortsätter diskussionen om det minskande antalet grupper, med
anledning av Sune Montans brev. Diskussionsgruppen föreslås utgöras av styrelse-
medlemmar, aktivister och sekretariatspersonal. Diskussionen har möjlighet att utgå
ur B-utskottets ansvars- och verksamhetsområde, samt innehållet i Sune Montans brev.

Beslut att Åsa Fahlbeck och Hanna Roberts får i uppdrag att utse gruppen och att i
kontakt med Sune Montan påbörja arbetet.


Styrelsen tar del av brev från Bertil Ottoson, daterat den 1 juni 1998, om
fördelning av resurser för arbetet med fackliga fall på det internationella sek-
retariatet.

Jesper Hansén anser att styrelsen måste lita på den resursfördelning som
görs av IS. Beslut om prioriteringar fattas internationellt. Christian Gräslund
poängterar vilken grannlaga uppgift det är att göra prioriteringarna.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att skriva ett svarsbrev till Bertil Ottoson.


Styrelsen tar del av ytterligare ett brev från Bertil Ottoson, daterat den 1 juni
1998.

Beslut att Jesper Hansén svarar på brevet beträffande sekretariatets organisation.

§ 38 Styrelsemötets slutna del

Beslut att tillsätta en utredningsgrupp som ska göra en översyn av sektionens arbetsordning;
det handlar om tolkningen av arbetsordningen.,

att nuvarande arbetsordning gäller tills vidare,

att göra en översyn av sekretariatets organisation och

att pressekreterartjänsten ej tillsätts förrän ovanstående översyn är genomförd.Anette Holmquist Jesús Alcalá
Styrelsesekreterare Mötesordförande


Eric Ericson
Justerare

Bilaga från Christian Gräslund

Minnesanteckningar 1998-06-13
Vad vi kom överens om

Christian, Åsa, Robert:

Kommunikation

Enligt beslutsgång för styrelsen ska ordförande och GS gemensamt utfärda kallelse och agenda för styrelsemöten

GS leder och fördelar arbetet på sekretariatet enligt arbetsordningen; alla större arbetsuppgifter ska beställas genom GS. Vid tveksamheter fråga GS.

Kommunikation i Amnestyfrågor med handläggare uppmuntras, klagomål på missförhållanden ska gå tjänstevägen, dvs genom GS (eller personalrepresentanten). Detta gäller åt bägge hållen. Att lyssna är aldrig fel.

Underordnat detta bör 3-3-gruppen fortsätta med en konstruktiv dialog mellan personal och styrelse. Den rapporterar först till GS och sedan till styrelsen.

Utbildningshelgen

Förståelse för orsakerna till arbetsordningen regler. Kunskaper om arbetsrätt, ramarna för styrelsens agerande.

Konflikthantering

Mediaträning

Policyutbildning

PC-utbildning

Strategi - vad måste styrelsen göra

Skriva ned vad vi åstadkommit under helgen.

Skicka ut information om styrelsemötet, dels i grupputskicket (Erik), dels i ett utskick till alla medlemmar (Robert).

Till Review Committee med hjälp fråm IEC, formulera direktiv.

Besluta om pressekreterartjänsten.

Planera utbildningshelgen, innehåll och datum.

Förankra arbetsordningen hos personalen.

Uppliva 3-3-gruppen och ge den någon form av direktiv.

Besluta om extra medlemsmöte.

Hälsningar

Christian