Dagordning/underlag styrelsemöte 12-14 juni 1998 Dagordning för möte 1-2 juni 1998amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfondenKALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 12-14 JUNI 1998

Tid: kl 15.00, fredagen den 12 juni (utbildning) - kl 16.00 söndagen den 14 juni.
Plats: Welcome Hotel, Barkaby, Notarievägen 5, 175 63 Järfälla
Tel 08-760 25 20
Ordförande: Jesús Alcalá
Ordförandereserv: Jesper Hansén


UTBILDNING

Fredag 12 juni

15.00 - 15.30 Administrativa rutiner [Praktisk information till dig som är ny i styrelsen]

15.30 - 17.00 Internationella rörelsen
-IS, IEC
Internationella handlingsplanen

17.00 - 18.30 Ekonomi
-budgetprocess
-handlingsplan och prioriteringar


19.00 GEMENSAM MIDDAG PÅ HOTELLET

20.00 - Aktuellt inom svenska sektionen
- IT-utredningen [IT-utredning ]
- Aktivistutredningen och decentralisering/utlokalisering [Decentralisering och utlokalisering]
- Minskat antal grupper [Gruppernas sjunkande antal]


Lördag 13 juni

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

09.00 - 09.30 1. Inledning
1.1 Val av justerare/rapportör till grupputskicket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från styrelsens möte 7-8 maj 1998 [Möte med sektionens styrelse den 7-8 maj 1998]
1.5 Protokoll från extra styrelsemöte 2 juni 1998 [Protokoll extra styrelsemöte den 2 juni 1998]

09.30. - 11.00 2. Rapporter
2.1 Rapport från sekretariatet
2.2 Ekonomisk rapport [Resultatrapport 1998 (januari - maj)] [Ekonomisk rapport för första tertialet 1998]
2.3 Rapport från utskotten
2.4 Rapport från Rådgivningsbyrån
2.5 Rapport från EU-föreningens årsmöte
2.6 Rapport från Amnestyfonden

11.00 - 11.30. 3. Val av vice ordförande

11.30 - 12.00 4. Distriktsansvar
- Distriktsansvar i styrelsen

12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 14.30 5. Styrelsens arbetsformer [Styrelsens arbetsformer]
- Genomgång av beslutsgång och arbetsordning [Arbetsordning inom sv sektionen av Amnesty International] [Stadgar för sv sektionen av Amnesty International antagna av årsmötet i Växjö 1998 ] [Board and staff relations - a guide] [Beslutsgång för styrelsen]
- Styrelsens roll i organisationen
- Styrelsens roll som arbetsgivare

14.30 - 15.30 6. Utskott [Arbetsfördelning mellan styrelsens utskott och sekretariatet - diskussionsunderlag]
- Utskottens arbetet
- Direktiv för utskotten
- Beslut om utskottsmedlemmar

15.30 - 16.00 7. Statliga medel

16.00 - 16.30 8. Internationella riktlinjer för insamling (Fundraising guidelines) (A-utskottet)

16.30 - 17.30 9. Radiohjälpen och kampanjarbetet

17.30 - 18.30 10. Arbetsgivarfrågor

19.00 MIDDAG


Söndag 14 juni

09.00 - 10.00 11. Utvärdering och uppföljning av årsmötet
- Styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut 1998 [Styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut 1998 ]
- Utvärdering av årsmötet

10.00 - 10.30 12. Fast verksamhet i budgetarbetet [Fast verksamhet i budgetarbetet]

10.30 - 11.30 13. Budget 1998
- Beslut om disponibel del [Beslut om disponibel del] [Bilaga 1 disponibel del] [Bilaga 2 Tilläggsäskanden disp 2]
- Förslag till tillägg [Bilaga 3 Verksamhet 1999 för beslut 1998 ]

11.30 - 12.00 14. Direktiv för budgetarbetet 1999 [Direktiv för budgetarbetet 1999] [Intäktsbudget 1999]12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 16.00 15. Övriga frågor
- Brev från Jan-Erik Lundeberg [Brev från MEK/MSP -gruppen]
- Brev från Stockholmsdistriktet [Brev från Stockholmsdistriktet]
- Brev från Lena Hansson [Brev från Lena Hansson]
- Brev från Torbjörn Söderberg [Brev från Torbjörn Söderberg]
- Brev från Dagmar Kågström [Brev från Dagmar Kågström]
    Med vänliga hälsningar
    Jesús Alcalá Ann-Marie Orler