Möte med sektionens styrelse den 7-8 maj 1998 Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998


amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden
PROTOKOLL NR 8/97/98

Möte med sektionens styrelse den 7-8 maj 1998

Ledamöter Närvarande
Charlotte Dunge X
Christian Gräslund X
Jesper Hansén X
Christer Nordberg X
Charlotta Nordenberg X
Lars-Olof Olofsson X
Johanna Strandh X
Maja Åberg X

Suppleanter
Åsa Fahlbeck X
Kaj Köhlquist anmält förhinder

Övriga
Hans Hagwall X
Ann-Marie Orler §§ 167-174
Kerstin Höijer §§ 161-174
Kristina Båth-Sågänger §§ 161-174
Torbjörn Söderberg §§ 167-169
Gabi Björsson §§ 167-174
Robert Hårdh §§ 169-174
Elisabeth Stålhane §§ 173-174
Manne Wängborg §§ 173-174
Brita Brännström §§ 173-174
Jan Nygren § 155
Annika Sabel sekreterare

Mötesordförande
Charlotta Nordenberg §§ 155-164, 173-174
Jesper Hansén §§ 165-172§ 155 Välkomna
Jan Nygren, ansvarig i organisationskommittén för årsmötet, hälsar styrelsen välkommen till Växjö.

§ 156 Val av justerare och rapportör till grupputskicket

Beslut att välja Charlotte Dunge till justerare av protokollet och som rapportör till grupputskicket.


§ 157 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 158 Protokoll från styrelsens möte den 7-8 mars 1998

Styrelsen tar del av protokollet från styrelsens möte den 7-8 mars 1998.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§ 159 Protokoll från arbetsutskottet den 26 april 1998

Styrelsen tar del av det ojusterade protokollet från arbetsutskottets möte den 26 april 1998.

Beslut att justera protokollet och lägga det till handlingarna.


§ 160 Ekonomisk rapport

Hans Hagwall redogör för det ekonomiska utfallet för januari - april 1998. Värdet på arvet som sektionen erhållit går inte att fastställa ännu och Hans Hagwall återkommer med besked om detta. Antalet medlemmar är något färre men intäkterna ökar bland annat beroende på fler gåvor och intäkter från grupper och distrikt. Antalet sparare i Humanfonden ökar.

Vidare informerar Hans Hagwall om att gruppen för insamling medlemmar och marknadsföring, IMM, arbetar med att analysera insamlingar och givarbrev. Planer och idéer från IMM gruppen skall presenteras vid styrelsens möte i juni.


§ 161 Rapport från utskotten

Johanna Strandh, sammankallande i A-utskottet, meddelar att A-utskottet skall träffas under årsmötet för diskussioner om tvåårsplaner samt uppföljning av året som gått. Vidare vill utskottet ge arbetet med frågan om statliga medel högre prioritet. Utskottet menar att styrelsen bör vara representerad på det internationella möte som skall hållas i november beträffande statliga medel.

Underlag i ärendet skall tas fram till styrelsens möte i juni.

Lars-Olof Olofsson, sammankallande i B-utskottet, meddelar att från B-utskottet finns inget att rapportera sedan förra B-utskottsmötet.

Christer Nordberg, sammankallande i C-utskottet, rapporterar att utskottet till största delen arbetat med IT-utredningen. I övrigt har C-utskottet stämt av det gångna årets verksamhet med de riktlinjer utskottet haft. Christer Nordberg menar att nästa C-utskott bör fundera på vad som skall göras i kontakterna med Sierra Leone.

Charlotte Dunge, sammankallande i D-utskottet, redogör för D-utskottets arbete som bland annat ägnats åt att ta fram underlag till ärendet om R eserverna och Humanfonden som kommer upp på styrelsens möte senare idag.


§ 162 Rapport från Amnestyfonden

Jesper Hansén redogör för fondens diskussioner om möjligheter till retroaktivt stöd exempelvis stöd till juridisk rådgivning.

Vidare informeras styrelsen om de förändringar i fondens styrelse som blivit resultatet av att fonden är godkänd enligt stiftelseurkunden från 1970. De stadgeändringar som gjorts på senare år är, enligt nya stiftelselagen, inte giltiga. Fonden lämnar in en ansökan till Kammarkollegiet för att få sina senaste stadgar godkända.


§ 163 Rapport från EU-föreningens årsmöte

Johanna Strandh besökte Dublin och EU-föreningens årsmöte den 2-3 maj och rapporterar därifrån. I stort sett alla medlemssektioner var närvarande och även IS och IEC var representerade.

Årsmötet diskuterade bland annat problemet med att det saknas resurser - ingen sektion har idag möjlighet att anslå mer medel. Fler funktionärer behövs dock i föreningen bland annat en pressekreterare.

Sektionens förslag till ledamot i EU-föreningens styrelse, Magnus Brattgård, blev tyvärr inte invald i styrelsen. Istället valdes en representant från den belgiska sektionen och en från den franska.


§ 164 Rapport om avtalet med SCA

Jesper Hansén redogör för förhandlingarna och avtalet med SCA. SCA kommer vara huvudsponsor i radiohjälpskampanjen. Olle Torefeldt har gjort ett mycket stort grundläggande arbete för detta resultat har kunnat uppnås. Avtalet skrevs under den 6 maj och godkändes av styrelsen.

Beslut Styrelsen beslöt den 6 maj 1998 per capsulam att godkänna sponsoravtalet mellan SCA och Stiftelsen Svenska Amnstyfonden.


§ 165 Decentralisering och utlokalisering

Christer Nordberg redogör för C-utskottets uppdrag och den rapport som gjorts. C-utskottet föreslår att rapporten blir en grund för arbetet med nästa handlingsplan.

Styrelsen ger sina synpunkter på rapporten. Bland annat diskuteras hur regionkontorets verksamhet skall definieras. Är det decentralisering eller utlokalisering?

Beslut att anta C-utskottets förslag, dvs att styrelsen med utgångspunkt i rapporten skall ta initiativ till en diskussion i sektionen om decentralisering och utlokalisering, vars resultat kan ligga till grund för arbetet med nästa handlingsplan.


§ 166 Inför årsmötet 1998

Styrelsen diskuterar det stundande kommande årsmötet.
Förslag till förändringar i dagordningen diskuteras eftersom det behövs mer tid till frågestund med styrelsen och mer tid för presentation av nominerade till val. Dessutom bör frågan om att valen skall genomföras med mentometrar tas upp tidigt på dagordningen.

Charlotta Nordenberg och Jesper Hansén tar fram ett förslag med smärre förändringar i dagordningen.

Beslut att godkänna förslaget till förändringar och lägga fram det för årsmötet.

Rapporten från granskningskommittén gås igenom.

Styrelsen enas om att föreslå årsmötet att de sent inkomna motionerna behandlas i beredningsgrupp 3 om årsmötet beslutar att behandla dem.


§ 167 Reserverna och Humanfonden

Gabi Björsson från D-utskottet föredrar ärendet. Det finns idag internationella rekommendationer för hur stor den totala reserven ska vara. Rekommendationerna innebär att reserven skall vara så stor så att den omfattar 75 % av personalkostnaderna och 25 % av övriga kostnader, vilket tolkas som sekretariatskostnader inkluderande avskrivningar. I nuvarande läge ligger våra reserver något högre än de skulle göra med de beräkningsgrunder som den internationella rörelsen använder och som vi rekommenderar att den svenska sektionen skall följa. D-utskottet föreslår bland annat att Humanfonden används som säkerhet genom att det varje år avsätts 30 procent av Humanfondens senast kända resultat till reserven.

Styrelsen diskuterar förslaget.

Beslut att anta D-utskottets förslag dvs.

att den total reservens beräkning skall följa beslut 47, ICM 1997 (75 % av personalkostnader och 25 % av sekretariatskostnader),

att denna nivå inte får understigas,

att de budgeterade intäkterna från Humanfonden från och med 2002 skall beräknas som 70 % av de senaste kända årsutfallet,

att godkänna en infasningsperioden av högst fyra år beräkningen av intäkterna från Humanfonden§ 168 Rapport från sekretariatet

Ann-Marie Orler inleder.
- Kerstin Höijer rapporterar om den internationella handlingsplanen ISP. Arbetet med den 6-åriga internationella handlingsplanen har inletts och svenska sektionen har fått två cirkulär (POL 50/02/98 och POL 50/03/1998 ISP) som vi har möjlighet att ge våra synpunkter på. Sekretariatet har lämnat synpunkter till IS på det första cirkuläret om processen för framtagandet av nästa handlingsplan. Ett första utkast till handlingsplan kommer i oktober.
Om media m.m. rapporterar Ann-marie Orler följande:
- Wei Jingshengs besök i Sverige blev uppmärksamhet bland annat beroende av hans uttalande om att Sverige utbildat kinesiska fångvaktare. Ann-Marie Orler blev intervjuad i Studio Ett i radions P1.
- Dödsstraffsaktionen den 4 april uppmärksammades i media. Bland annat i en debattartikel av Ann-Marie Orler och Pierre Schori i Aftonbladet den 4 april. Ingrid Falk intervjuades i Radio Stockholm. Ann-Marie intervjuades i lunchekot. Distriktets gatuteaterungdomar var med i en artikel i Dagens Nyheter. Omkring 25-30 insändare i lokalpress från grupper och enskilda medlemmar.
- Händelser som rapporteras ofta i dagspress är; Rapporten om barn i Södra Asien, Massavrättningar i Rwanda, Avrättningen av John Cannon i USA.
- Vår interna hemsida börjar ta form.
Översättningen av årsrapporten flyter bra.
Från programavdelning rapporterar Kristina Båth-Sågänger om :
- En ny samordnare för Nord- och Sydkorea. Hon heter Maria Andersson och är medlem i grupp 112 i Lund.
- Tyvärr saknas det en del samordnare och det bör rekryteras nya.
- En eller två samordnare kommer att resa till IS på utbildning i juni.
- Svenska sektionen har erbjudit sig att stå som värd för ett intersektionellt samordnarmöte om Indien i början av hösten.
- Rådgivningsbyrån, Röda Korset och Amnesty har diskuterat att lägga upp en utbildning för personal vid SIV, Utlänningsnämnden och andra berörda som handhar flyktingärenden. Syftet är att dessa ska få mer kunskap om flyktingars beteende. Anki Wetterhall är tills vidare kontaktperson.
- Anki Wetterhall har också deltagit i möte för Forum för Fredstjänst En konsult har gjort en utredning kring NGOs nuvarande insatser och framtida potential när det gäller fredsarbete. Amnesty har ingen aktiv roll i detta forum men finns med i nätverket.
- Elisabeth Löfgren har deltagit i FNs kommission för de mänskliga rättigheterna som avslutades den 24 april efter att ha sammanträtt i sex veckor. Elisabeth deltog som sektionsrepresentant de sista två veckorna.
- En resolution om dödsstraffet lades fram av Italien (liksom förra året). I år stöddes resolutionen av 65 länder (co-sponsors), vilket är en markant ökning sedan förra året.
- Mandaten för flera av de tematiska rapportörerna bland annat rapportören om tortyr) förlängdes och det blev inga inskränkningar i deras mandat vilket många hade befarat.
- Arbetsgruppen med uppgift att ta fram en deklaration till stöd för MR försvarare kunde efter 13 års stridigheter äntligen enas om en text och resolutionen antogs av kommissionen.
- Turkiet har äntligen inviterat FNs tortyrrapportör. Han kommer att besöka landet i mitten av november.
- Trots mycket intensiv lobby från Amnesty och andra organisationer kom Algeriet inte upp på dagordningen, det vill säga att inget resolutionsförslag och inget ordförandeuttalande gjordes.
- Den kinesiska delegation tog alla tillfällen i akt att hylla "dialogmodellen" eftersom både USA och EU-gruppen beslutat att inte lägga fram något resolutionsförslag.
- Största överraskningen var nog att FNs särskilde landrapportör på Kuba blev arbetslös efter att resolutionsförslaget för första gången avslogs efter en mycket spännande omröstning.
- Elisabeth Löfgren besökte EU-föreningens årsmöte i Dublin den 2 - 3 maj tillsammans med Johanna Strandh från styrelsen.
- Amnesty har bjudits in att delta i en stor militärövning som går av stapeln på Gotland första veckan i oktober. Det är en jätteövning i "peacekeeping" under benämningen Nordic Peace med 2000 deltagare från sju länder, de nordiska länderna och de tre baltiska länderna.
- När det gäller medlemmarna har vi hittills i år sänt ut tre skriftliga påminnelser till de medlemmar som ännu ej förnyat. I april påminde vi 13 210 personer. Det var 19 procent av de medlemmar vi aviserade i december 1997. Siffran är lägre än april 1997 då vi påminde 21 procent av medlemmarna.
- Om bidragsgivarna kan rapporteras att räknat efter 27 betalningsdagar har både januari- och marsbrevet gått sämre än motsvarande två brev 1997. I januari har vi "tappat" drygt 200 000 kronor samt drygt 1 000 givare jämfört med samma brev 1997.
- Humanfonden - per sista mars var Amnestys bidrag - om det hade varit utdelning den dagen - nästan 6.8 milj kr. Att jämföra med det bidrag vi mottog senast på 5.7 milj kr. Den kraftiga ökningen beror på den starka börsuppgången under första kvartalet. Amnesty har nu 1 000 fler sparare än tvåan Rädda Barnen. Amnesty har ca 9 400 sparare.
- I april fick 92 000 medlemmar och givare i Amnesty ett personligt adresserat brev där de inbjöds att bli sparare i Humanfonden. Detta är årets största kampanj för oss att vidga kretsen av sparare.
- Rådgivningsbyrån har haft sitt årsmöte, den 29 april. Amnesty representerades av Kristina Båth-Sågänger, Ann-Marie Orler och Madelaine Seidlitz som också valdes till suppleant resp ordinarie ledamot för en tid om två år. Utöver valet var det RGB.s ekonomi som var den stora frågan. RGB befinner sig i kris och kommer inte att överleva om inte medlemsorganisationerna höjer sina bidrag. Redan nu är man färre personal än vanligt då två tjänstledigheter inte bemannats. Medlemsavgiften höjdes från 60.000 till 100.000 vilket inte förändrade något i sak eftersom alla medlemmar redan bidrar med mer. Möjligheten att låta någon av de andra medlemsorganisationerna söka statliga bidrag och sedan låta dessa pengar gå till RGB diskuterades liksom en del andra finansieringsidéer.
- Personal - Anna-Karin Wesslenius ekonomiansvarig, slutar i maj och Olle Torefeldt, marknadsföring, arbetar sin sista dag den 17 juni. Sofia Nordenmarks vikariat som kampanjsamordnare upphör i mitten av juli och Andrea Bodekull kommer tillbaka och börjar arbeta i september. Tillsättningen av pressekreterartjänsten pågår.
Maja Åberg rapporterar följande om utbildning:
- Sedan förra styrelsemötet har tre centrala utbildningarna genomförts; - MR-Kampanjutbildning i Gripsholm, Informatörsutbildning i Växjö, med Rigmor Argren som är med i utbildarnätverket, och ungdomsutbildning i Umeå. På ungdomsutbildningen kom det deltagare från Hudiksvall, Sundsvall, Umeå, Skellefteå, Boliden och Piteå, både från högstadiet och gymnasiet.
- Dessutom har flera lokala utbildningar hållits, många med MR-kampanjen som tema, bland annat i Södra Norrlandsdistriktet där Jesper Hansén gästade som talare.
- Premiären av pjäsen "Ön" gick bra och den har nypremiär 20 maj. Amnestyinformatörer kommer informera teaterbesökarna efter föreställningarna. Dessutom skall en specialföreställning göras innan den 20 maj i Tensta eller Rinkeby, även den med AI-informatör efter föreställningen.
- Maja Åberg har medverkat i två temadagar på St. Jacobi Gymnasium i Vällingby.


§ 169 IT-utredningen

Jesper Hansén hälsar Torbjörn Söderberg välkommen till mötet. Christer Nordberg redogör för ärendet.
Torbjörn Söderberg ger sin syn, som utredare, på underlaget och förslaget till beslut.
Styrelsen diskuterar underlaget och den diskussion som först i ärendet mellan sekretariatet och C-utskottet.

För att komma vidare med utredningen föreslås ett nytt förslag till beslut. Christer Nordberg instämmer inte utan menar att man bör gå till beslut enligt förslaget så som det vidarebefordrades från arbetsutskottet möte.

Efter avslutad diskussion föreslår mötesordförande följande:

att en grupp tillsätts med uppdrag att med förslagen i IT-utredningen som grund, komma med förslag till IT-strategi och IT-plan för svenska sektionen till styrelsens möte i september,

att uppdra åt gruppen att särskilt tydliggöra ansvarsfördelningsfrågorna,

att uppdra åt ordförande och generalsekreteraren att utse vilka personer som skall ingå i gruppen,

Ordförande klargör sitt förslag enligt följande:
Det är inte meningen att det skall göras en ny IT-utredning utan den tillfälliga IT-gruppen skall istället tydliggöra och ta fram det bästa ur den IT-utredning som redan är gjord. Gruppen som nu utses är tillfällig och skall arbeta fram till styrelsens möte i september. Gruppen föreslår i sin tur den fasta IT-grupp som sedan fortsättningsvis skall arbeta med sektionens IT-frågor.

Christer Nordberg meddelar att han inte kan ställa sig bakom förslaget utan yrkar på att styrelsen beslutar enligt förslaget från arbetsutskottet.

Beslut Mötesordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutat enligt mötesordförandes förslag dvs:

att en grupp tillsätts med uppdrag att med förslagen i IT-utredningen som grund, komma med förslag till IT-strategi och IT-plan för svenska sektionen till styrelsens möte i september,

att uppdra åt gruppen att särskilt tydliggöra ansvarsfördelningsfrågorna samt

att uppdra åt ordförande och generalsekreteraren att utse vilka personer som skall ingå i gruppen.

Reservation Christer Nordberg reserverar sig muntligt mot beslutet.


§ 170 Radiohjälpens höstinsamling och begränsningar i eget insamlingsarbete

Hans Hagwall redogör för ärendet. Sektionen är förhindrad att på grund av Radiohjälpens bestämmelser, skicka ut det givarbrev som normalt brukar gå ut i september. Intäkterna för detta brukar vara omkring 1 miljon. Sekretariatet har tagit fram ett underlag med förslag som innebär att de uteblivna intäkterna för septemberbrevet täcks vid årets slut genom överskottet inom området spontana gåvor för att balansera budget 1998.

Beslut att de uteblivna intäkterna för septemberbrevet täcks vid årets slut genom överskottet inom området spontana gåvor för att balansera budgeten 1998.


§ 171 Gruppernas sjunkande antal

Lars-Olof Olofsson redogör för sina diskussioner med Sune Montan och det underlag som B-utskottet tagit fram på grundval av dessa.

Det finns en oro över att antalet grupper sjunker. Detta torde gälla de traditionella grupperna. Antalet ungdomsgrupper är uppe i 30 redan i år.
Mötet diskuterar saken och menar att det kan vara bra att kartlägga och analysera situationen enligt det förslag som kommit från Sune Montan.

Beslut att tillsätta en grupp om 5-8 personer som tillsammans med Sune Montan under sommaren skall göra en analys av situationen med det minskade antalet grupper inom sektionen,

att gruppen till styrelsens septembermöte skall komma med förslag till det fortsatta arbetet samt

att uppdra åt ordförande att utse vilka personer som skall ingå i gruppen


§ 172 Brev från Henry Berglund

Styrelsen diskuterar brev från Henry Berglund. Brevet rör styrelsens yttrande över de motioner som inkommit till årsmötet i frågan om Henry Berglunds avsättning som samordnare.

Beslut att uppdra åt ordföranden att besvara brevet efter årsmötet.


§ 173 Inför årsmötet 1998

Charlotta Nordenberg hälsar årsmötets ordförande i plenum, Elisabeth Stålhane och Manne Wängborg och valberedningens sammankallande Brita Brännström välkomna till styrelsens möte.

Mötet går igenom dagordningen för årsmötet och diskuterar denna. Brita Brännström ger valberedningens synpunkter på tidplanen för presentation av nominerade.


§ 174 Mötet avslutas

Charlotta Nordenberg tackar de närvarande och avslutar mötet.
Annika Sabel Charlotta Nordenberg
Sekreterare Mötesordförande


Charlotte Dunge Jesper Hansén
Justerare Mötesordförande