Brev från Torbjörn Söderberg Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 1998

Från: Torbjörn Söderberg
Till: Styrelsen
Datum: 980604

Med anledning av den senaste tidens händelser
vill jag ställa följande frågor:

1. Är det lämpligt praktiskt och principiellt att i enskilda beslut frångå sin egen arbetsordning utan att ändra densamma? Frågan har viss dignitet eftersom årsmötet åtminstone en gång givit direktiv om vad som skall ingå i arbetsordningen.

2. Stämmer det att det inledningsvis fanns oklarhet om huruvuda ett möte 2/6 1998 till vilket ordförande kallat faktiskt
var ett styrelsemöte eller ej? Om "ja" hur kan detta vara möjligt? Är ett sådant möte att betrakta som ett styrelsemöte i stadgarnas mening?

3. När börjar det lyssnande som ordförande programmatiskt angav som demokratisk grundmekanism? Vad man än
tycker i de aktuella sakfrågorna så torde det vara uppenbart att det finns rätt olika uppfattningar i organisationen i dessa sakfrågor. Varje sida i var och en av dessa sakfrågor har nog betraktat sig som överkörd om än vid olika tidpunkter. Därför är nog tiden kommen just för lyssnande och organiserad dialog. Våra demokratiska fora lämpar sig illa för detta. Sådant lyssnande måste då självklart ha ambitionen att lyssna på en större grupp enskilda medlemmar, aktiva som stödjande, förtroendevalda som gräsrötter. Annars får man ju samma bild som media gav i vintras när specifika medlemmar med likartade åsikter kontaktades eller själva tog initiativ till att kontaktas.

Kan man alltså som lokalt förtroendevald förvänta sig att bli kontaktad eller skall man ringa upp eller skriva till styrelsen
för att klargöra sin syn på saker och ting? Vilka sakfrågor önskar styrelsen få beslysta? Kommer det att ordnas någon form av konferenser eller möten som i dialogisk form är ägnade att föra organisationen framåt?

4. Vilken är styrelsens syn på att organisationens debatt förs i media som flera medlemmar och även styrelseledamöter gjort och gör? Speciellt önskar jag denna fråga belyst i relation till vår övergripande trovärdighetspolicy och principen
"one message, many voices".

Med vänliga hälsningar

Torbjörn Söderberg
040-26 47 79
[email protected]